Goudsche Courant, zondag 16 september 1877

t Zondag 16 September 1877 W 2037 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien De inzending van adrertentién kan geschieden tot éto uur des namiddags van den dag der uitgave Koninklijke Arnlieoisclie HAUSECOLOBNE FABM A I 3 r HE E DVC De EAU DE COLOGNE Jezer Fabriek in diverse merken verkrngbaar bg B SCBOLTEN Gebr db BAADT en verder bg alle voorname WinkelierB en oifFeurs in het gidieels rgk TKyUTTTJE GEVONDEN VOORWERPEN Een Doek Speld lerjolil lilrer niet glaien steentje Terena njn aan het Boitau tsu Politie ialiohtingen te bekomen omtrent eene iu dcie gemeente geroiideD Hond groot eu gladhari iwnrt met bruioaehtige kup rni met St Hubregts klauwen Laatste Berich ten Weenen 12 September Be Polilueke Cormfomdem meldt nit Badiarest van heden dat de operatiën van de Rassiache en Rumeeusche troepen b Plewna tot gisteren strekten om de plaats al dichter te omaingelen Verscheidene krachtige aantallen der Torken ujn afgeslagen De Russen en Kumeenea hebben 80 000 man Toor de plaats met 33S Tuurmonden de Turken tijn 60 000 man sterk ea hebben 320 stokken geschut De Rumeenen zullen het eerst storm loopen De nieuwe brug orer de Donau bij Nioopolia is eerjisteren gereed gekomen De dirisie Twerckinsky is met achterlating Tan eenige bataljous te Loica naar Bogot opgerukt FaiijS 12 Sept Hac Mahon is heden namiddag ten een ure te Férigoeox aangekomen eu met juieh begroet RagUSa 12 Sept De Montene ijoen hebben gisteren te josero üafix pacba die op weg was om Kiesic te hulp te komen aangevallen en geslagen De Turken rerloren 600 man au dooden £ d 100 aan krqgsgeiangenen Kantoiigcrecbt te Gouda Teieditiitting van Woensdag 12 September 1877 Kantonrechter Mr J U van Mierop Ambtenaar van het Openbaar Hiuisterie Mr W C A Schollen te Rotterdam VEROORDEELD P van M timmerman van L winkelier ca tuinman H van V warmoezier allen woiMode te Gonda de beide eersten tot eene boete van f i 0 of gevangenisstraf van twee dagen de laatate tot eene boete van ƒ 5 of gerangeBustraf vaa üa dag wegens het als eigenaars van siooten binnen ie gemeente Gouda niet zorgen dat bij eene behoorlijk ter openbare keunis gebrachte schoVw die siooten gezuiverd waren van dievend vuil en andere stoffea die de doontrooming van bet water koaden belemmeren J P U zonder beroep wonende te Oond tot eene boete van ƒ 2 50 of gevangeuisstr f van één dag wegt s het te Gooda uiten van scheldwoorden tegen iemand zonder daartoe nitgeterjd Ie iija S P zonder beroep wonende te Bleiswijk tot eene boete van ƒ 3 en eene boete vaa ƒ 1 of gevangenisstraf van één dag voor iedere boete wegens het binnen de gemeente Bleiswijk als geleider van een met een hond beapaoBen en over dm openbaren weg rijdend voertuig zitt n op dat voertaig en het niet gemnilband hebben vau den aangespaanen hond J van D landboirwer wonende te ffieiswijk tot twee boeten ieder van ƒ 3 of gevangenisstraf van één dag voor iedere boete wegens het op twee versefaiUende tijdstippen in de gemeente Blriswijk gedurende den nacht buiten bet hniserf onbeheerd laten losloopen van zi hond T B hokvronw van H B wonende te Zevenhnizen tot eene boete vaa ƒ 2 50 of gevangenisstraf van één dag wegens het te Zevenhuizen uiten vso deidwoorden tegen iemand zander daartoe uitgetergd Ie t 1 van D timmerman wonende te Zevenhuizen tot twei boeten ieder van ƒ 6 of gevangenisstraf van twee dagen v or iedere boete wegens het op twer venefciHeiUie IgdstipApn te Moereapalle eo te Sevesboizea verwekken An nsehtgenieht tot verUotiag vaa de mst der nwoners VRÖGE SPROKEN G vaa G timmerman wonende te Beeuwyk van de aaalladit te Reeuaqk adieldwoordeu leg n iemand geait te hebben zonder daartoe te zyn uitgetergd U B ijxxobeambte wanende te Zevenhuizen vaa de aaakiaoht te Zevenhuizen scheldwoorden tegen iemaad geoit te hebben zouder daartoe te zijn uitfrtergd karktbeb ichten Qoada 13 Sept Tddenarwe puike nieowe 14 f 14 50 poike oade ƒ 15 1 4 15 75 minder nieuwe ƒ 10 ƒ 13 Rogge paike ƒ 9 ü 9 25 Miadejt ƒ a ƒ 8 50 Toer ƒ 6 50 a ƒ 7 Gerst pMke ƒ 8 a ƒ 8 50 Miüdere ƒ 7 a ƒ 7 75 a ref e ƒ S ïOè ƒ 6 lidrte 4 73a ƒ 5 Ï5 De reemarkt met goeden aanroer ofschoon de prij n euorui hoog waren g ug alles leU trager ran de hand uitgeuotnen graskaWereu die tot hooge prijzen lug verkocht werden schapen alsmede varkens en biggen vlug verkocht varkeus voor loonden van 25 a 27 oenia per half kilo vette varkens van 28 a 30 cents vltig verkocht Kaas aangevoerd 61 partyen eerste kwaliteit van SO a ƒ 34 tweede kwaliteit 25 a 29 Kaasmarkt 2G Sepl mber iorboler ƒ 1 55 a ƒ l öü Weiboter ƒ 1 20 a 1 35 Stand Burgerlijke Oouda GEI30EEN 10 SqM Ado Tbiodora ogden C Bogurd en L Leebcrk 11 Hikt ouders J Dobbelure eo M U Mm 12 Jacobs oidin N M Kngelbregt en A M ru deo Eode Astunie ouden A erbeel eo J Loawerier OtkUi EDLK 10 t cpt J U a Boei 4 o IL Jd Jiipcrf 1 S m e£Ml D 12 txryt A vin Oi en G Tenril Burgerlijke Stand vaa onderstaande gwneeuten run 6 tot 12 Sept 1877 Moordrecht GEBOKE N Uumai Jacobus oudirs A de Wildo ca 11 tcrkwf OVEBI EBEV G Tto der Horst echtg van IJ 1 de Josg 71 C T HoogerHsard 7 m woneode te Gouda A Neon 3 n 0 nERfBOlWD Getne bLHlWU Gecac Stolvijk GEBOREN Ane oaidera C Koolwijk en A yan Dim Ot£EL£D £ A bloaf 7 d M Oskam cd A van Dm U O NDERIBOUWO Geeai GUitHu Gaoc Haastrecht GEBOEEK Marie oaricn b blootjes eu J Daiji Ot£aiU LX C lloot 16 j O l £BTa0lW0 recM GEBIKU Geeae Ueeuwijk GEhOREX MartucB Poow ouden J de Hork cd J 4e Hork ütEKLEDEX K trnacilen 8 m O tK1lt0C D Gttae GEÜtWD GctK Waddinzveen GEBOXEN Ja a cadera J Broer eu K C Bakhoieea httmmrimt muien A Erbi rteid en G llulscher Uiiktjf imétn G bckellibgerhoot eu D Ëdelmao OVMILeDKll b vaa Leeu i 3 lo A Ramp 4 K a VtiM cd A Janmaat 7S j J den UolUnder i3 d Ü NDfcKTBOlWD Geene GEHLWD G J de Kooij en C Alblaa ADVERTENyiÉN Voojspoedig bevallen van eene Dochter ADKIANA MAEIA vax den ENDE gelielde Echtgenoote van N M ENGELBBEGT G m4a 12 Bepte mber 1877 Heden overleed na eene kortstondigeongesteldheid Mejufvrouw MAEIA COENELIAWEGGEMAN GILDEMONT Gouda 9 September 1877 Éênige ienmtgevüuf Heden overleed ong jongste landje JOHANNES GEKABÜÜS ANTHONIUö lechts 4 maanden oud W BOEE H C BOEK SCHIPPEEHEIN Gouda 10 8ept 1877 Heden overleed tot mgne diepe droefheid mfln gehfifde Echtgenoot PAULUS JOHANNES LA LAU in den ouderdom van 29 jaar E C LA LAU BuTEBiNK Letden 12 September 1877 MigSgcw Mi a Gouda wvn vah A Buhkuax VoUtreLl eetage kennitgeving ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ l L H SERR E WITTE HOEPEÏST De ondergeteekende beveelt zich aan tot hetLBVEEEN van alle soorten van WITTEHOEPELS by groote en kleine partgen J Mt JONG Hz Jr Ammerstol M Sept 1877 TE KOOP of TE HDUE EEN WOON EN WINiECELHUIS met PAKHUIS en WERKPLAATS ingericht en nog gebezigd tot Handel in Uzerwaren Koper en Blikslagerij staande voor die affiiire op zeer goeden stand te Gouda knnnende ingeval van koop een gedeelte der koopsom op de Panden gevestigd biyven Te aanvaarden 1 November 1877 Te bevragen bfl den Heer K JONKEE te Gouda mmmmim De SCHÜTTEESBAAD der dd Schntterj te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op MAANDAG den 24 SEPTEMBBB 1877 des middags ten half een ure in het openbaar hg inschrijving aanbesteden i De levering van 30 Schuttersjasaen en 35 Schnttersbroeken 30 Schacots 60 paren Schonderbedekldngen en 60 halsdassen De voorwaai den van aanbesteding zullen vanMaandag 17 September tot Zaturdag 22 September 1877 van des morgens 10 12 are terlezing liggen hg den Concierge in het gebouw Arü Le ji op de Markt te 6ou 2a alwaar deinschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 uur moeten wordeningeleverd MOOI I14 4R il men netje IMUVJt Haar of Baard verwen in blond bmin ot zwart zonder rosse tint of knid te vlekken neemt dan het EAUCHEOMATIQUE Haarflechten Pruiken enz kan men gemakkelijk de oqrspronkeljjke kleur wedergeven dan bespaart men geld 2 de flacon Op anco aanvraag te bekomen te en blauwe postaegels postwissel of rembours bg THEO PHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Begts in alle Binnen en Buitenlandsche Dag bladen worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie Bureau van A Brinkman te Gouda 4 Een Afschrift is voldoende De tütgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BUHGEMEËSTEE van Gouda brengt bq deze ter kennia van de belaaghebbenden dat door den Heer Prorincialen Inapecteur der Directe BelastiagCD enz te Rotterdam op den 25n Angiutua 1877 i eieoutoir verklaard Het roljaan Kohier No 3 roor de bebutingop het peraoueel dienat 1877 78 Dat oormeld Kohier ter invordering ia gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt ia zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DKIË MAANDEN binnen welken de reolamea behooren te woidea ingediend Oouda den 14u Sept 1877 De Borgemesder voonoemd VAN BEEGEN IJZENDOOKN EENNISaBVINa De BÜEGEMEESTEK van Gonda brengt bqdeze ter kennia van de belanghebbenden dat door den Meer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den 12a September 1877 is exeontoir verklaard Het eerste kwartaalskohier van het patentregt dienst 1877 78 Dat foormeld Kohier ter invordering ia geateld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voarkomende verpligt is zqnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat h en ingaat de termijn van DBIE MAANDEN binnen welken de reclames bebooren te worden mgediena Gouda den 14n September 1877 De Burgemeester voornoemd VAN BBBGEN IJZENDOOKN BEGROOTING DEB INKOMST IN EN UITGAVEN van de GEMEENTE OOüDA voorden dienst van 1878 Bevolking 17070 zielen fc g tse aSjiC d a v Vervolg INKOMSTEN TOIGN Hoofdst IV Ontv van verschillenden aard en toevallige baten Tienden cijnsen en erfpachten 691 81 Pacht of opbrengst van denhaardaséh vuilnis baggerendergel ke mestspeciën Boeten van poUüe na onale miKtie enz 200 91 Boeten wegens overtredingenin zake van plaatsel ke belastingen Memorie 32 Teruggave van het Rflk a Wegens bjj voorschot verstrekte reisgelden aan Transporteere 3527 81 Transport 3527 81 militiepligtigeil 100 6 Wegens bg voorschot gedane betalingen van allerlei aard lOO 200 33 Ontvangsten wegens onderwerpen in gemeenichap metandere Gemeenteinstellingenen inrigtingen of ter zake van gemengd beheer Memorie 34 Bijdrage van het Bgk in dekosten van het kantonnaal huis van bewaring 30 85 Opbrengst van hetgeen ter be togdiug van e icosten ophet aannemen van werken enmaterialen door de aannemerswordt betaald 600 36 Andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behoorende 600 Totaal van het 4e Hoofdst 4957 81 Hoofdst V Buitengewoneontvangsten 7 Opbrengst van den verkoopvan Gemeenteeigendommen van hoornen enz 100 Aflossing op hypotheken enobligatiën 100 Afkoop van grondrenten tienden enz 20 Subsidie in de verpleging vanarme krankzinnigen o Van het Rgk 280 b Van de provincie 350 g Totaal van het 5e Hoofdst 850 Veezameunk deb Inkoustek I Ontvangsten wegens vroegere diensten 17815 07 II Opbrengst van belastingen en heffingen 185189 87 UI Baten en opkomsten spruitende nit gemeente eigendommen en bezittingen 32217 66 iIV Ontvangsten v verschillenden aard eu toevallige baten 4957 81 V Buitengewone ontvangsten 850 Totaal der Inkomsten 241030 42 UITTRElCSEL UIT DE MEMORIE yAN TOELICHTING Indien het tegendeel niet is vermeld zijn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken INKOMSTEN 28 Deze post is verhoogd met ƒ 79 68 aangezien in den loop van dit jaar eenige stukjes Igerioleerde grond op recognitie zijn ia gebruik gegeven ADVEETBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN 29 Verhoogd met f BOO Het ophalen van vnilnia en het uitbaggeren dar grachten ia tot 31 December 187 verpacht voor de som van ƒ 1136 s jaars terwijl de opbrengst van deu haard eu koienasch die yan gemeentewege wordt opgehaald geraamd wordt op ƒ 1500 Vermits in eenige jaren geene overtredingenin zake van plaatael ke belastingen z n geconstateerd wordt leze post voor Memorie voorgedragen Is verminderd met ƒ 400 Bene gelijkesom is daarvoor onder No 145 in uitgaaf gebragt Het onder b vermelde bedrag werd bij de vorige begrooting in ontvangst en in uitgaaf uitgetrokken op ƒ 500 in de meening dat de voorschotten in zake veeziekte in de gemeente rekening moesten worden verantwoord daar zulks echter niet behoeft te geschieden is deze post thans gereduceerd tot ƒ 100 83 Wegen oandterbeid of daarop ontvangsten zullen plaats hebben is de opbrengst voor Memorie gebragt 36 Is verhoogd met 300 Eene gelpe somis ouder No 157 in uitgaaf gebragt Ter voorkoming van oversohrijvingen is het wenschelijk te achten dat deze post in ontvangst en uitgaaf verhoogd wordt Bij het onzekere of er verkoop van ge meenteeigendommen zal plaats hebben wordt deontvangst tot hetzelfde bedrag als bg de vorige begrooting geraamd Het voor dezen post uitgetrokken cyfer ishet bedrag eencr in 1878 af te lossen obligatie tenlaste der gemeente Keenwgk Sluipwijk 69 Onzekerheid of er afkoop zal plaata hebben maakt wgziging van het cgfer ounoodig 40 Is verminderd met ƒ 90 Voor 7 krankzinnigen wordt eene subsidie van ƒ 90 voor ieder verleeud De gcldleening ad ƒ 4500 voor de uitbreiding der Burgeravoudschool net aankoop vapmeubilair op ue vorige begrooting voorkomende is van deze begrooting weggelaten Wordt vervolgd BUITENLAND Buitcnlandsch Overzicht De groote schans boven het dorp Grivitza is Dinsdag door de Kussen stormêuderhand genomen eu tevens ziju op den Turkschen rechtervleugel het zuiderfront drie kleinere werken veroverd De Kussen zijn thans meester van de sterkste stelling b j Plevna en tevens vau een gedeelte der stellingen WRiirlanga de Turken zouden moeten aftrekken De Russische verliezen zijn ongeveer vgf maal grooter dan bij Lovtsja wat wel te verwachten was omdat ongeveer vyf maol zooveel troepen werden gebezigd Van de genomen stellingen werd Woensdag de aan val voortgezet op de werken die n d tonmiddslIgke nabijheid TainMevna liggen V Te Konstantiuopel schijnt me ftog altgd zonder berichten te wezen fan Osman péclta en Snleimaupacha althans er wordt aangaande ien niets gemeld Aangaande verdere bewegingen van MehemedAli pacha tegen de Russische linie aan de Jantra zijn evenmin berichten De Russen hebben hier nu een voldoend aantal troepen om zicli te blijveii verdedigen totdat de aanval op Plevna is afgeloupeo J t