Goudsche Courant, zondag 16 september 1877

Hen nienir bewijs roor hare bezadigdheid heeft de Tarijsohe beïolking gngeven door hare kalme houding bij het Mr AUou die de verdediging lan Gambetta heeft op zich genomen behoort wut zijn politieke zienswijze aangaat tot de uiterste rechterzijde van het linkercentrum Hg wordt het type van een liberaiU con ervalief genoemd Men zal hem dus niet kunnen besohnldigen van blinde voaringenomeuheid met de meer radicale denkbeelden van Gambetta Juist om deze reden is de brief merkwaardig door hem aad G imbetta gezonden Hij heeft bovenal een staatkunpige strekking en we deelen hem dus mede Ge kunt op mij rekenen schrijft Mr AUou gij weet met welke gevoelens ik in het debat treed dat zoo onvoomchtig begonnen is door de mannen aan wien Wij de wetteiyfce maar geweldige daad van 16 Mei te danken hebben Zij moeten goed weten dat in de eerste rangen tegenover hen staan de conssrvatóeven de gematigden de liberalen en ik behoor tot dezen Sedert zeven jaar vraagt het land zich te mogen conslituecren ouder eeue definitieve regeering en sedert zeven jaai wordt dit betwist door de coteriee i nier roepslem onbeantwoord blijft Het ia niet mogelijk die onzekerheid te verlengen waarin de krachten en de waardigheid eener natie verloren gaan De republiek alleen is thans mogelijk Laten ij haar verstandig gematigd eerlijk republlteiusch maken zonder een der groote conservatieve belangen op te offeren buiten welke niets levensvatbaar is De aanstaande verkiezingen zuUen inderdaad een plebisciet zijn De quaestie is goed gesteld monarchie of republiek persoonlijke regeeriug of parlementaire regeering de natie moet nogmaals haren wil te kennen geven Voor de gerustheid van den arbeid voor den openbare vrede is een zuivere oplossing noodig waaraan niemand zich zal kunnen onttrekken Dit is het wat gij krachtig en geifiatigd te Kijael hebt gezegd Omtrent dezen grondslag der zaak is er geen verschil mogelijk tusscheu de onderscheiden schakteringen der repnblikeinsche partij en ik stel er prgs op dat mgn Terschqnen voor de balie opnieuw getnigenii aflegge Toor het bestaan van dat vast gesloten verbond dat niet verbroken worden zal door het smartelijk verlies het vclk wij onlangs hebben geleden Wanneei de roemryke aanvoerder valt te midden van den strijd dan is dit soms de oorzaak van een nederlaag maar dikwijls is het ook de oorzaak van een krachtig moedig voorwaarts snellen en van de overwinning De Réfuhlititie FranqaUé neemt in hare kolommen een artikel over uit te Nord waarin de heer Grcvy als de aangewezen opvolger van den heer Thiers wordt benoemd en o a gezegd wordt de heer Gambetta heeft verstandig gehandeld toen hij zelf zijji vrienden aanraadde zich te vereenigen met het besttjit der linfcengde van den Senaat en aan den heer Jules örévy het bestuur der partij over te laten De Duitsche Keizer zet onvermoeid zijn tocht doo de Eijnprovinoie voort Woensdag arriveerde hij met de Keizerin te Keulen Volgens de Pnr Ct zal de Keizer niet vóor half October te Berlijn terug zijn Men verbaast zicli over de sterkte van den Keizer die op zgn hooge jaren nog zot eel vermoeienissen zonder hinder kan doorstaan Bismarck keert den 20n dezer van Gastein naar Varzin terug In ien Oostenrijkschen Rijksraad zal het ten opzichte Tan de belastiugoutwerpen tussohen het Ministerie en de liberale meerderheid waarschijnlijk weder tot een vergelijk komen BINNENLAND GOUDA 15 September 1877 Bg de Tweede Kamer zgn ingekomen een ontwerp van wet tot wijziging der wet vAn 19Augustas 1861 SiaaUitad n 72 betrekkelgk denationale militie en een ontwerp van wet tol regeling ▼ an de sterkte en inrichting der schutterijen Bei le vetaontwtrpen dragen de onderteekening van deMinisters van Binnenlandscbe Zaken van Oorlogen van Marine De tongblatr begint in de Krimp nerwaard langnmerfaand te verdwgnen Deze ziekte heerschte trouwens in geen eftijtigen graad De gevreesde varkenaziekte vertoont zich in deze streek gelukkig niet Het jachtveld is met zeer bezet met hazen Daarentegen is er nogal veel waterwild voornamelijk eenden Ook de eenden kooiken hebben tot dusverre geeneleden lot klagen Het te Amsteïdam gthoaden literariiSi examenis o a met goed gevolg afgelsgél door de heeren J U Costemnra Boot eu © WrC T art Kfooc van Waddiuxveen Te Stolwgkeraluis zal op Zaterdag 29 September e k eene vereenigde vergadering gehouden worden van Dijkgr iaf en Hoogheemraden met hoofdingelanden van den KrimpenerwaMd In deze vergadering zal de rekening van het Hoogheemraadschap dienstjaar 187 1 77 worden aangeboden en nagezien Op Vrijdag 28 September n st zal ter herberge van L Osk iiu te Vlist eene stemming plaats hebben voor de vacinte betrekking van hoofdingeland plaatvervanger ontstaan door het overlijden van den heer P Pons te Bcrg mbaoht s Lands middelen over de acht maanden dezes jaars hebben opgebracht 80 353 958 76 zijnde ƒ 133 580 82 meer dan in hetzelfde tijdvak van 1876 De raming bedroeg ƒ 59Jiy2 691 44 Ter crimineele terechtzitting van het Gerechtshof te sGravenhage werd Donderdag uitspraak gedaan in de zaken de vorige week behandeld Het veroordeelde G V Z boomkweekersknecht te Boskoop wegens valschheid in geschriften lot 2 jaren gevangenisstrafen 3 boeten van ƒ BO Het Vaderland meldt dat het fraaie bnitenverblijf van wijlen H M de Koningin Het Kleine Loo bij testamentaire beschikking der Vorstin is toebedeeld aan Z K H prins Alexander Woensdagmiddag is op den HoUandscben trein van 3 45 ure tusscheu Egswgk en den Haag een schol gelost hetwelk behalve een lichte verwonding vjin een der reizigers geen verdere gevolgen gehad heeft De statioiis chcf van het gebeurde in kennis gesteld heeft zgn medewerking tot onderzoek toegezegd Men schrijft aan de Leidsclie Ct AUe boomen bloeiden dit jaar later dan anders en sommige hadden zelfs geen spoor van bloesem zooals de iepen Toch ontkwamen de bloesems niet aan de late nachtvorsten na een isoo langdurig koud vooijaar die bij het vruchtzetten vernietigend werkten Alzoo is de pluk van peren en appelen sohaarsch Doch ook in Juni bloeiden nog appelboomen toen de moerbeziénboom ook nog maar schier half in het blad stond en die boomen dragen vruchten Zoo komt in dezen omtrek voor de Eoode Joost een overigens niet gezochte en reeds door fijne soorten verdrongen appel die goed beladen is De menigte bruin roode vruchten loopen terétond in het oog tusscheu het overigens bijna geen ooft dragend geboomte Het Bijblad van de Landbouw Couranl van 13 Sept no 33 bevat de schets van vrugeft die bij de enquête omtrent de besmettelijke longziekte onder het rundvee in aanmerking komen Het bhid deelt mede dat de commissie haar opdracht uitstekend volbrengt en leidt uit de gestelde vragen af dat het der commissie ernst is grondig met het onderwerp der longziekte onder het rundvee in ons land bekend te worden Woensdag had in het Amstel hótel te Amsterdam de gecombineerde vergadering van het bestuur en eenige daartoe uitgenoodigde leden der Vereeniging tot bevordering van de belangen des Boekhandels plaats ten einde Ie beraadslagen wat naar aanleiding van het ingediende ontwerp eener wet op het auteursrecht te doen staat De leden door het bestuur tot deze vergadering uitgenijodigd en die daaraan deelnamen varen de heeren J H Gebhard Tj van Holkema P N van Kampen W H Kirberger P Kraajj Jr A C Kruseman Frederik Muller G T N Suringar en D A Thicme Te Leiden is nu verschenen de memorie betrekkelijk de voorgestelde uitbreiding van het Liernurstelsel en eenige andere stukken behoorende tot de memorie van toelichting bjj de begrooting der inkomsten en uitgaven dier gemeente voor den dienst van 1878 Wat betreft de uitbreiding van het Liernnrstelsel wil men het westelijk deel van de Koepoortsgracht het zuidelijk deel van het Kapenburgtol den VKet en de Vest van de Koepoortsgracht tot aan de Vlietbrug aan hef bestaande Liernursohe rioolnet toevoegen De kosten daarvag zijn berekendop ƒ 9600 L Cl Men meldt uit Katwük van 13 Sept H K H prinses Marianna der Nederlanden is h eden gelukkig aan een ernstig gevaar ontkomen Een rgtuig waarin dB Prinses gezeten was is omgeslagen De koetsier van H K H had een vroegeren rgweg ingeslagen onbewust dat deze niet meer als zoodanig werd gebruikt Toen hij het on ektB moest hij wenden een der wielen van het rijtuig zakte in den omgewcrkten grond eu dit had ten gevolge dat het rijtuig omsloeg Jelukkig eehter heeft noch de vorstin noch een v a de leden van haar gevolg eenig letsel bekomen Het van tvege den ontvanger der registratie en domeinen in het openbaar voor afbraak verkoohte kruitmagazijn te Deventer bracht op ƒ 150 Het kostte toen het gebouwd werd p m ƒ 20 000 De tentoonstelling ia hel Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam is in de negen eerste weken bezocht door 235 523 p ersonen De Iteld Cour pseldt Maandag waren wij tegenwoordig bij een proefvaart van eene in Engeland gebouwde torpedoboot Het vaartuig liep met eene 19mijls vaart draaide in een oogenÜik stoomde in volle vaart vooruit en achteruit en het meest frappante dal wij zagen was dat de boot met volle kracht uit de haven hel sluisgat indraaide en op het oogeublik dat men vreesde dat zij door de sluisdeuren zou vliegen of zich daartegen te berate stooten hoorde men hel geluid van een schellelje eu de boot l g bewegingloos stil De zaakwaarnemer H W Kaiser wiens veroordeeling ter zak van misbruik van vertrouwen vroeger word medegedeeld stond Deadening weder te Amsterdam terecht ter zake van twee feiten van denzelfden aard Hij was echter niet op de terechtzitting tegenwoordig zoodat deze zaken bij verstek werden behandeld In beide bleek weder dal beklaagde aan personen wier zaken voor den kantonrechter behandeld worden op de ecu of andere wgze zijn diensten tracht op te dringen Aan het huis eener dame die wegens ongesteldheid verhinderd was lelf voor den kantonrechter te verschijnen maar een kruier met verzoek om uilsld had gezonden vervoegde hij zich in bet zwart met een witten dits eu gaf hij zich uit voor een deurwaarder van het gerecht die tegen een salaris van ƒ 2 50 de zaak wel in orde zou brengen Behalve die som wist hij zicb Ie doen ter hand stellen ruim ƒ U voor hoofdsom en ƒ 8 voor de kosten Hij hield echter de gelden en bracht geen schikking tot stand Toen bet te laat was hoorde de dame dat zij bij verstek was veroordeeld en nog een hoofdsom en kosten had te betalen In een andere zaak wist hg buiten de kosten van een ambachtsman ƒ 7 tot zoogenaamde afdoening te verkrijgen zonder dat een poging daartoe werd aangewend Hij gaf zich daar uit als iemand die van den kantonrechter kwam om voor den man de zaak in orde te brengen De substitnut ofEcier van justitie mr A J Karseboora aehtte de Ie laste gelegde feilen wettig en overtuigend bewezen Op de zitting was gebleken dat er was een bedriegelijke oplichting maar deze was hem niet te laste te leggen vorens dje feiten in de dagvaarding Spreker requireecuT eijn veroordeeling tol een cellnUiire gevangenisstraf van zes manden en twee geldboeten ieder van ƒ 12 50 Bij een boring te Granbeek LimbHi g heeft men steeukoleulagen gevonden Se boring wordt ijverig voortgezet Te Berlijn sneed dezer dagen een bruigom zich op de bruiloft met een yiiglus in zgn vinger twee uren later zwollen hand en arm op zoodat s nachts een geneeskundige werd ontlioden Deze eonstateerde phosphorvergiftiging ontstaan bü hel afstrijken van een lucifer en adviseerde afzetting van den duim de patient weigerde de amputatie in weerwil van hel smeekcu der bruid cu was 48 uren daarna een Igk Ben spekslager te Purmerende heeft dezer dagen een voordeelig varken geslacht Hg haalde een ongeschonden bankbiljet van ƒ 25 uit maag van hd beest Wederom heeft een zwerveling zieh als dief aangegeven om in de gevangenis te worden opgenomen Pe Oron Ct die het feil mededeelt meldt dezeopmerkelijke bizonderheid er bij dal de man nog eenjge voorkeur aan den dag legde omtrent de gevangenis waarheen hü zou worden gebraeht Tc Assen had men het op verre na zoo goed niet als te Leeuwarden De apartementen vetachillen niet veel maarde tafel was er beter Gemis aan voldoende geogra phische kennis was echUr oorzaak dat hij id op Gjroningsch grondgebied aangaf zoodal hü toch niet te Leeuwarden maar te Groningen gevangen zal zitten A nk Ct Een vreeselijke moord heeft Woensdag te Nijmegfeu in de Vleeschtiouwerstraat plgats gehad Een gehuwd man zekere L Janssen die met tea door haar man verlaten vtouw in verboden ventandhouding leefde heeft den 22 jarigen zoon dezer ouw in een twist met een slagersmes in den rug gestoken zoodat de jongeling onmiddelijk dood neeraeeg Men zegt dat de moeder zelf het mes daartoe aan den moordenaar overgegeven moet hebben De ijietilie uil Arnhem heeft zich terstond naar Nijmejn begeven om een onderzoek in te stellen HJjPlijk van den verslagene werd gesshouwd De IRder is gevat I Men SQhrgft aan de Jimt Cl uit Vlaajdingen De hatingviiMh Ü die tot nltitno Augiütin even ongunstig Uèef ab zij gedurende de geheels teelt geweest was hetlV zich na aanmerkelijk Ver beleid Sc zijn in den loop deier maand verscheiI den loggerschepen en andere vaartuigen uit zee teruggekomen van de tweede reis met rgke vangst I Een Ipgger kwam zelfs ten derden male binnen I Deze verrassende nitkomst heeft invloed op de prij J zen uitgeoefend die nu p m ƒ S j a ƒ 4 per tonlager zijn dan 14 dagen vroeger maar dit neemtniet weg dat de reederijen er zeer goed bij varenen ook allen die met de vissoberij in eenige belrekking staan Bü gelegenheid dal laitenaat van W in het garnizoen te Kelepang Doea in Januari 11 met een detachement brieven afhaalde van Pakan Badak bleek hem b j den terugkeer dat de bij spits ingedeelde fusetier Leenaers vrij onvast op zgne beenen stond Hü liet den troep halt houden verving Leenaers door een inlaudsch fuselier en hield den dronken man bg zich Deze pUatste zich met h t geweer bg den voet voor zgn luitenant en vroeg op brutalen toon waarom hg geroepen werd waarop de luitenant van W hem eenvoudig gelastte mede n ar Fakan Badak te gaan Nauwelgks hadden zü D patsen gedaan of de foarier de Quack zoon Yan den beer de Quack uil Utrecht hoorde dal de grendel van een geweer van rechts naar links werd gebracht Hg keek om en zag dat Leenaers zün geweer op den liiitnant had aangelegd Door spoedige waarsahawing van defi fouriec kou de luitenant van W nog juist bütgds ter zgde van den weg io de rimboe springen terwgl ds kogel hem rakelings voorbijging Een schot door den fourier op den misdadiger gelost miste waarop dele nogmaals zgn geweer afschoot zondtsr evenwel iemand te raken Leenaers verdedigde zich voor den krijgsraad met de bewering dat hg in dronkenschap had gehandeld doch werd niettemin wegens poging tol moord na vervallen verklaring van den militairen stand lot 20 jaren tuchthuisstraf veroordeeld De tgdeo zün veel vera deld sedert Quasimodo op de Notre Daine te Parus leefde te midden van züne klokken die hg liefhad als een minnaar zgne beminde Thans is zijne betrekking een winstgevend postje geworden de gothisohe torens der beroemde kathedraal zijn tot een bron van inkomst vernederd en worden regelmatig volgeus vast tarief geëxploiteerd De bezoekers betalen 20 centimes voor eiken van de torens een persoon beneden ontvangt het geld en geeft daarvoor een kaartje af del boven op den 372sten trap in ontvangst wordt genomen door den hooldbewaarder en klokKeluider Deze kaartjes worden met het ontvangen geld aan de kerkfabriek overgelegd en deze beeft dus de inkomst en de controle tevens Die Inkomst is niet zoo gering te achten voorden noordertoren brdraagt zg ruim 1000 voor den zuidertoren ruim 7000 francs s jaars De eerlijkhtid van den chef klokkeluider Gnblin is nooit in verdenking gekomen hü betaalde züne ondergeschikten volgens tarief door den kerkfabriek vastgesteld en genoot de inkomsten van het klokkeluideu dat bg de verandering va ritus in 1874 itter aanzicnUjk was geworden Op eens heeft hü zün ontslag gekregen zonder eenige vergoeding Hü heeft uu de kerkfabriek in rechten aangesproken en een som van 6000 francs gecischl zoowel als schadeloosstelling voor zgn plotseling ontslag als voor een wond die bü bekomen heeft gedurende gne dienst ten gevolge van den slechten toestand van een der klokken Voorts verlangt hg de teruggave van zestig duiven terwül de fabriek hem slechts een en twintig heeft teruggegeven De kerkfabriek heeft zich bereid verklaard 1400 francs als vergoeding te geven maar van eene wond heeft zg nooit iels vernamen en in elk geval had de klokkeluider mpeten zorgen dat de klokken in goeden toestand verkeerden Wat zün ontslag betreft dit had hij bekomen omdat hg steeds verder gaande zijn functién geheel van aard bad doen veranderen en aan de plek waar hü verblijf W 6 karakter had gegeven geheel verschillende van dat hetwelk met eene gothisohe kerk overeenstemt Hü hield daar kippen had er een tuintje aangelegd en verkocht bier en sterken drank aan de bezoekers die mat waren door de 372 trappen welke zg bestegen Ook had hg eene kleine restauratie ingericht De duiveii wil de fabriek gaarne teruggeven als zg ze fnaar vangen kan De rechter heeft den eiseh van Gublin afgevrezen en eeue vergoeding van 1400 francs billük erkend Een dame eeft in de Peiter Ihyd de volgende schets van hel huiselük leven der Turken rover hai t De Turksche vrouwen die niet tol de alledaagache klasse behooren ign traag en schuwen het werken Wanneer zg mü et een of ander huiswerk of handwerkje bezig zagen konden zg niet nalaten daarover hare verwondering te betuigen en zg vroegen wÊM mga man zoo n dwingeland was divt hij mg dwong te werken Ik kou haar maar niet aan het Teatand brengen dat ik geheel vrüwillig dat irerk deed Hel grootste gedeelte van den tgd brengen zg door met het maken en ontvangen van visitai die gewoonlük een halven dag soms nog langer duren iu dien tgd drinken zü ontelbare koppen koffij en rookeu nog meer sigaretten Tusscheu die beide bezigheden in kauwen zg op een soort van hars waardoor ze naar eg zeggen fraaie landen verkrügen Zij zgn zeer gdel doch gebruiken al zeer zonuerlinge middelen om hare schoonheid te verhoogen ze verven hare vingertoppen en den palm der hand gael de lippen rood eu brengen onder de oogen wit aan om den glans der oogen meer te doen uitkomen Hel zonderlingste is echter dat zü de wenkbrauwen op een zeer pünIgke wgze uittrekken eu op die plaats van welke kleur hen haar ook moge zgn eene zwarte streep van een dikke kleverige slof aanbrengen Het gebruik vordert verder dal v n jonge meisjes zoo lang ze nog ongesluierd gaan het haar word rood geverwd De godsdienst gebiedt mannen zoowel als Vrouwen het veelvuldig gebruik van baden er zgn dan ook vele openbare badinrichtingen en baitendien bezit Ujna elk huis een dampbad Men zoa daaruit afleiden dat de Turksche vlouweu bgzonder op elndelgkheid gesteld zgn doch in het huishouden zgn ze dal volstrekt niet Ondanks het groot aantal mannelijke en vrouwelgke bedienden heerscht in huis vaak de grootste wanorde want de vrouwen zgn veel te traag om de bedienden behoorlgk na te gaan De bediendeuatost dient dan ook meestal slechte om den glans van hel huis te verhoogen het behoorf tot den bon ton een groot aantal bedienden en slavinnen er op na te houden In een voornaam huis vindt men püpensloppers sigarettenmakers koffijkokers en nog een aantal Bielsdoeners voorta menschen die er alleen zgn om den heer na te loopen als hg uitrijdt Slaven en bedienden worden echter zeer goed behandeld en ofschoon men aan den eeuen kant veel eerbied en onderdanigheid van beu verUugt slaat men hun aan den anderen kant zekere mate van familiariteit toe Wanneer de heer des huizes gasten heeft mag de vrouw niet aan tafel verschguen zg eet dan met de kinderen en de sbivinnen in hel voor de vrouw be stemde deel van het hals Daarentegen mag de man dat deel niet betreden wanneer hg aan de builen de deur staande schoenen ziel dat er vrouwelgke bezoekers zgn Die gewoonte om schoenen voor de deur ve zetten strekt om de vaak kostbare tapüten te ontzien Tapijten l eu de divan aan de wanden zgu gewoonlijk het eenige ameublement van een Turksohe kamer alleen in voorname huizen vindt men reeds kasten stoelen en tafels meer echter lot sieraad dan tol gebruik Men slaapt en familie op den grond op eenige met katoen gevulde kussens en eet ook terwgl men voor een zeer lang tafeltje op den grond zit Laatste Berichten Weenen l September Van bedeu wordt uit Bucharest aan d Politiache Correapoudem geseind Er loopen ongunstige geruchten over den toestand der Bussen in en S ohipku pas De nieuwe brug tój Nicopolis was eergisteren tengevolge van gebrek aan pontons nog niet voltooid De Busaische garde zal nauneUjks vóór 1 October in haar geheel op het oorlogstooueel aniikomeu Hel leger van den Orootvorst troonopvolger is na eene reeks moorddadige gevechten geheel achter de Jantralinie teruggetrokken Den 13den deden de Turken eene poging om de redoute van Grivica weder te nemen doch zg werden met zware verliezen teruggeskgen Sedert den 12den worden de overige Tufkséhe verdedigingswerken voor Plcwna uit de Grivica redoute beschoten De inneming van Plewna wordt spoedig verwacht Konstantinopel 14 September Een telegramvan Suleiman Pacha van heden uit Sohipka meldt Het artillerie gevecht was gisteren buitengewoon heftig Verscheidene Kussische stukkeu werden gedemonteerd Op t oogenblik zwügeu de Russische batterijen burgerlijke Stand GEBOREN 13 Sept Adrwm TiiJDtJB oudtra W de Bruin ea F den Ouden SuasoDa Hirie ouders H bteeawinkel u C van deo Hondel ONDEltTUOUWD U Sept C Heijgon 21 j en A de Kroon U Hotlerdam 92 j W K üclialiiig ia j eu J H Lafebei t 8 j k üreotb 29 j en B Jaoseo iS i H tan Ma 88 j en H Franken 83 j ADVERTENTIËN Z01 DAG a s weer 7 PORTRETTEN è 1 L H SEïtRÉ J W CVMDBSTOr Directeur der Verzekensgs Maatsehappg Toor de Nationale MiUtie EENDÏIAGT IS VBEflUISD van ALPHEN aan den Bfln naar GOUDA Wachterslraat ISO Door ZIEKTE der MOEDER wordt tgdel k gelegenheid gezocht om een KINDJE van VUFTIEN MMSDEN en een JONGEN van ELF JAKEN by BargerUeden te BESTEDEN Adres franco onder Lett A 1 den Uitgever Aetet CouTtaL Mevrouw VAN AKEN geb IJzEUDOOBN te s Hage 2e van den BoBchstr No 2 verlangt tegen NOVEMBER eene WITTE HOEPELS Oe ondergeteekende beveelt zich aan tot het LEVEREN van alle aoorten van WTTTB BOEPELS bg groote en kleine partgea J MS JONG H Jr AmmerHol 12 Sept 1877 mm QE7BAABB KOST INWONING en VEUE KAMIffl Toot 2 Personen Brieven franco onder de letter C bg den Uitgever dezes gevraagd een MEISJE niet beneden de 16 jaar voor Boodschappen en ligt Hoisweric te Térrichten Loon 1 25 per week Adres Bnieaa dezer Courant Op vast salaris en provisie kannen TOor eene Koninklijk goedgekeurde MaatschappQ van Geldelijke Uitkeering Soüede personen als BODEN worden aangesteld Aanbiedingen franco aan bet Hulpkantoor te Krimpen ajd IJstel onder bet motto Bod£ii AANBESTEDING op MAANDAG 24 SEPTEMBER 1877 des middags te 1 uur op bet Baadhnis te JCamptn van het VERBJCHTEN van KLINKER n KËIBËSTRATINGS in viiaperceelenen het LEVEREN van 60000 G0ÜDSCHE STRAATKLINKERTJES volgens bestek n 18 waarvan gedrnkte exemplaren ii 10 ets te Terkrggett segn bü den Stads Architect W KOCH te Kampen e ülTfEHMAm Karnemelksloot Noordzijde R 160 B Verkoopt de echte SINGER TRlAP en H AND MACHINES met de Nieuwst apperafcen en g ft gratiis onderricht ber eelt ziek ook beleoMeiyk aan tot het repareren vma aUa soorten van NAAIMACHINES met hie maasden guarantie belovende een sjpoedige b djenio ssüWiB i i ia i 1