Goudsche Courant, woensdag 19 september 1877

Woensdag M S fl nHr züME mmi EN mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij m PEETERS Jz te Gouda feizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUXWIJN van f an per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ortc bij proefflessche kwart en half ankers Pnjsoouranten worden gratis en fra o ve adeSl Alles wordt franko huis geleverd Kon Zoölogische Bot Tuin te s Gravenhage TENTOONSTELLING W FLUIUSEDIEIITE OP ÏATBIOAC 15 SïraMIIBMBSJIOMCS TEN 1 lllIB Tot bezichtiging vmi de Tentoonstelling en den Tuinj ENTRÉE PRIJS vo r Vreemdelingen en Stadgenooten 75 Cents de Persoon Introductie kan gevorderd worienl Zondag 16 September van 9 tot 5 uur en Maandag 17 September vaa 9 tot 11 uur wordt de ENTRÉE PRIJS bepaald op 23 Cents de Persoon Maa wordt nd 11 uur de J ntrée PrÖ8 verhoogd tot 75 Cents de Pereoon waarvan meTw floop van de Opening der Kamers van de Staten Generaal ook tevens toegang heeft tot de Matinee Musicale uit te voeren door het Muziekkorps s Gbavkkhaqs 14 September 1877 jjg COMMISSIE N 2038 1877 GOUDSCHE COURANT I Nlenws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken Transport ƒ 1660 e die van 3 rooimeesters a ƒ 60 ieder IBO ƒ de kasten op het Keuren van rijtuigen 60 ƒ 1880 J H KIEBERT harkt godda Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen VEKGBOüTINGEN Lflsten Passepartouts enz FINALE UIT7EBE00F VAK Uz rwaren enz DÉ imi i Co TE C3 OTJIDA APPEI BOLLEN KATTENTONGEN AFPELTAABTJES KONINGINNEBROOD PKINCESSENBROOD ES DIVERS GEBAK W N RAAIJMAAKERS Haven B 17 J M m IHIKDËiX TANDHEELK UNDIQE dageliiks te spreken tot plaatsen van ZUIGTANDEN zonde xiitnemen der oude wortels Het is ontegenzeggel fc dat hét veriies der Tanden de schoonste gezichten misvormt en de spraak belemmert tot herstel daarvan stelt borkngenoemde ieder in de gelegenheid dnor z ne Nieawe Methode de vorm van het aangezicht terng te geven Adres DÜBBELÖE BUURT GOUDA LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Knchhoest zoogenaaiDde BLAUWE HUEST onmiddellijke afwending van het gevaar en snelle zeVere holp door de sedert ele jaren bg deze kinderziekten eenig goed bevonden IIIÜI7EN BOIISTI0M Alleen echt verkr gbaar in flakcons van fl 2 die van geele flacons van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsulen voorzien z n waarpp nevenstaand fabriekmerk Te Uitkomsten alleen beslissen Als er ooit door een Geneeswijze seUtterende uitkomsten i n Terkteften dan is het door Dr Aiar s geneeswijien Hondrrdduiienden hebben daanun bon gezondheid te danken door haar werden veel iieken zooAls ut de attciten blqkt ook toea ireholpeii als holp niet meer mofeiyk scheen Een ieder kan dns njo toerlttcht tot dete ieproè ik geneeswgte met het toUU vertnvtctn nemen Bijzonderbeden daarr omtrent vindt men in het voortreffelijk geïlluatreerde 490 bladzyde dikke werk Dr Aiby s Nfttniuiceneeswyze Prys ééa gulden te Rofterimm in RiCHTïli s Boekhandel die het werk op volaugen tegen toezending van 20 postzegels è 5 ets reohstreeks verzebdl GMM BBOk TAK A BstHKIUS OPENBARE VERKOOPING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Govida zijn voornemens op WOENSDAG den 26n SEPTEMBER 1877 des namiddags ten 12 g ure in het Raadhuis voor AFBRAAK te VERKOOPEN Een MUUR staande aan de Bogen aldaar Waarvan de Voorwaarden dagel ks de Zondagen uitgezonderd van des Voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselgke Secretarie ter Ipzing zullen liggen Berigt van Inzet De B01JWMANSW 0NIN6 met 12 Bunders 23 Roeden 44 Ellen WEt of HOOILAND gelegen in den Polder Rijnbvkld onder Alphen nabfl Sotkoop is b j de Veiling op Woensdag 12 Septemboï 1§77 in bod gebragt volgt N 1 Woning met Bunders 54 Roeden 60 El Land op ƒ 6000 N 2 Wei of Hooiland groot 2 Bund 35 Roed 34 El 5400 N 8 Idem groot l Bund 37 Roed 60 El 3200 N 4 Idem groot 3 Bund 10 Roed 51 El 6800 Verhoogd met 400 N 5 Idem groot 1 Bnnder 33 Roeden 32 El 2700 N € Idem groot 1 Bunder 45 Roeden 55 El 2700 Te zamen 27200 De AFSLAG der perceelen afeAderlük in combination en massa zal geschieden WOENSDAG den 19 SEPTEMBER 1877 des morgens te 11 ure in het Logement van HüLSBOS VAN DB BIE te Boskoop Nadere inlichtmgen zgn te bekomen ten kantore van de Notarissen J MAARSCHALK te Sotkoop en J G BROUWER NUHOFF te Utrecht Runnebaan F n 247 terwp ten kantore van eerstgenoemden vechoogingeu weerden asBgenomen tegen genot van 10 pCt der hoogsom WlTllTSlTESÏJ ttPa o I EERSTE KLASSE begint MAANDAG lo OCTOBE Ït 1877 ABSHAüBBiS of Antl Rhumatlsche Watten B Nimmer ia een middel bekend geweest dat zoo proef houdend en krachtig t eu Rhumatiek werkt of tegen pguen welke man hieronder rangschikken moet en door koude ontstaan als de onfeilbare Abshtmbbins hare juiste liefelgke en onmiddelgke werking zoo algemeen bekend en erkend trekt de aandacht vele geneeskundigen tot zich zoadat deze heilzame Watten zeer worden aanbevolen Geheel door Rhumatiek verstüfde ders zgn door een goed gebruik dezer Watten volkomen vaa hunne pgn en stgf heid bevrp geworden De lichtere pynen door koude ontstaan doen zg binnen weinig tyds geheel verdwenen Zj ontnemen dan Iflder alle scherpe en chadeluke vochten waar zg worden aangebracht zonder eenig nadeel op gezond vleesch uit te oefenen of aan andere middelen schadelyk te zgn Tot bewös der ECHTHEID wordei de blanwe biljetten waarin de pakjes gewikkeld zgn en waarop voorkomt de gebruiksaanwijzing en de namen der 260 Dépöthouders onderteekend door den Bereider en Hoofd Depótiionder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten voor den prgs van 30 Centsper pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld byjT A G VAN DETfl Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven J GOÜDKADE Boskoop OTTO HOOGENDÜK Capelle üjd IJssél A REIJNART Oostpoort Rotterdam x J H KELLER en ZOON Weste Wagenafc KOKSMA S l is steeds bij den otndergeteekende voorhanden en bevat 682 Jfummera ƒ talogussen verkrijgbaar De JEkUttea Peters lAtolf MoUé Porberg Cotta Muxiekale Correspondentie en en WO f den binnen enkele dagen op bestelling geleverd DAGEZIJKSCHE Correspondentie A BRI K IA1 Boek en Mumiekhandel Lange Tiendeweo EENNISGEVINO IJR VAN TOiXNENMATElV Gvtien de missive van den I ncer chef van dienst te Bottetdsm van den 13n September jl t 126 Brengen ter algemeeue Icennia dat de buikrormige tonnenmsten van 2 1 en Hektoliter voor het meten van aardappelen enz thans in gebruik nog tot 1 JmuM i 1879 en de cilindrisohe maten van den tegenwoordigen vorm voortdtirend tot den herijk moeten worden toegelaten doch dat na den 28 Sept aanataande geene nieuwe maten van beide saoiien den ijk mogen ondergaan Oimda den 18n Sept 1877 Burgemeester en Wsthonders voornoemd VAN BEKGEN IJZENDOOEN De Secretaris BEOUWER BEGROOTING de INKOMSTEN bn UITGAVEN van de GEMEENTE GOUDA voor den dienst van 1878 Bevolking 17070 zielen o feM iWtgtea = UITGAVEN Hfdst I Huish bestuur Afd I Bezoldiging schrijfloonen preseutie geiden en reis en ver blgikosteu te genieten door de personen in het dagelyksch bestuur der Gemeente werkzaam 41 42 43 44 45 Jaarwedde van den Burgem 2000 Idem deWethouders 1600 Idem den Secretaris 2000 Idem Ontvanger 2100 Idem debouwk en 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 van de opzichters der gebouwen der wegen en dergelflke 1904 Jaarwedde v de ambtenaren en bedienden d Gem Secretarie 4000 Jaarw v d concierge en van de boden 800 Jaarw v 1 klokkenist en klokluider 600 Jaarw r d keurders wegers meters rooimeesters en dergel 1860 Jaarw v d sluiswachters bruggenophaalders n dergel 7068 Jaarw v d marktmeesters 805 Schryfloonen Memorie Reis en verbl fkosten 100 Toelage aan den Archivaris 100 Idem deW kmeesters 150 Totaal der Ie Afde eling 25087 Afd IL Andere kosten van dageiyksch bestutirnietbehoor nde tot de voorgaande Afd Kosten V licht en brandstofEén 400 Schrgf en bnreanbehoeften 250 68 DxnVen bindwerk 1000 Brieiport vrachtloonen èn andere kleine uitgaven 50 Kosten van het onderbonden en schoonhouden van het gebouw of vertrek besteisd voor de vergadering v den Raad ea van BurcÉmeester en Wethouders mM aders voor de Secretarie der Gemeente 900 6 Kosten van restauratie van den C l van het Raadhuis Memorie grhoud en aankoop van meubelen voor die geboKven Transporteere 2600 TBrniporti 2600 of vertrekken 250 63 Koeten voor verteringen tenbehoeve van het huistondelgkbestuur bureau van itemop neming en Commi i i 50 Kosten van het aanleggen en bghouden derregistenvanden bnrgerlgken stand 450 Idem van het aanleggen en bghonden van deduUbelender leggers en plans van het kadaster 100 Idem v d bevolkingsn ten 50 Idem v d kiezers sten envan het nitoefenen int kiesrerrigtingen 75 Idem van het aanpl tlien en omroepen 225 Idem van het abonnefflent op het Staat8blad Pr mW Blad en dagbladen 49 Idem van zegels vanngisten rekeningen enz 50 Idem wegens het plaateen van advertentiën in d bladen 150 Toelage ter gemoetkoning in de kosten der nitgav van hst verslag der han klinfeB van den Gemeenteraad 400 Totaal der lie AlJkeling f 4449 Ja a j 5087 Totaal V het Ie Hoofd st 29536 ÜITTEEKSBL UIT DE MEMOBIB VAN TOELICHTING Indien het tegendeel niet ia vermeld zqn de posten tot het elide bedrag als iu het vorige jaar uitgetrokken UITGAVEN Met het oog op het voorstel om de betrekking vnu Agent van Inkwartiering niet meer te doen vervullen maar de werkzaamheden daaraan verbonden op te dragen aan de Ambtenaren der Secretarie is voor Jaarwedde van den ageut geen post uitgetrokken 46 Uit dezen post wordt voldaan dejaarwe lde van den Bouwmeester ad 1 00 en die van den Opzichter over het Iprovenienhuis ƒ 104 46 Deze som is met ƒ 600 verhoogd in verband met het voorstel tot verhoogiug vuu bet salaris van drie Ambtenaren ter Secretarie z j strekt om te voldoen de traotementen van den Hoofd Commies ƒ 1400 u lie Commies 1100 2e Commies 700 3e 400 Adjunct Commies 400 f 4000 47 Deze post strekt ter voldoening van a I De jaamedde van den concierge van het Kaadhuis ƒ 200 i Die van den bode 600 ƒ 800 De bezoldiging van den Klokkenift bedraagt ƒ 300 en die van den hersteller en opwerker der uurwerken eene gelijke som Uit dezen post worden voldaan de jaarwedden van a den In Kefirmfester van bet vleesch 600 b den 2n Keurmeester van het vleesoh 400 e denkenrmaesterv denviaeh 12 d de bezoldiging v den Waag meester iljude 30 pCt van het Waagloon ge rasmd op ƒ 1800 640 Transporteert ƒ 1660 60 Deie post heeft eece verhooging ondergaan van ƒ 206 1 tengevolge van het Eaadsbeslnit dd 13 Juli jl waarbij aan den gaarder der acheepvaartreehten aan de Mallegatslais 100 sjaara is toegekend ten behoeve van zijnen assistent bü den i chtdienst 2 daar het voornemen bestaat om aan de zoogenaamde Sleepersbrug eenen waditer aan te stellen op eene jaarwedde van f 366 in de plaats van den overleden F Knaap die in gemelde betrekking uit dezen post ƒ 260 en uit den post Gratüioatiéu onder Hoofdst IX 108 s jaars genoot De som onder letter f is dan ook van ƒ 280 op f 260 gebracbt IW uitgaaf bestaat in de volgende traotementen a dat van den Controleur der Soheepvaartnchten tevens belast met t havenmeesterschap en het houden van toezicht op sluiswachters slnisknechten bmgwaohters marktmeestera en de beambte bq de Plaatselijke Belastingen ƒ 1000 680 b dat van den gaarder der Scheepvaarti chten bij de Mallegalsluis 100 c Idem ten behoeve van zijn assistent i dat van den üwamwAAn bü de Uaselhavenaluis behalve genot van vrye woning 680 e dat van S sinisknechts ieder ad ƒ 3 117 dat vaq 3 wachten by de Jan Katten of Bleekers de Kleiwegsen de zoogenaamde Sleepersbrug ieder ad ƒ 365 1096 g dat van d n wachter bj de brug op de Haven tegenover de Minderbh edersteeg 260 312 k dat van den wachter bjj de brug op de Haven tegenover de Noodgoditeeg 780 i dat van 3 wachters bij de bruggen op de Gonwe ieder ad ƒ 260 k dat van 3 wachters bg de bruggen op de Gouwe bq de Nieuwe Haven en op de Baam ieder ad ƒ 60 160 80 78 dat van den wachter bg de brug op de Nieawe Haven n d t van de wachtater bü de brug op het Nonnenwater n dat v den sluiswachter aan het Moordrechtsohe Verlaat behalve genot V vrije woning 808 0 dat van den gaarder aan ei opbaalder v de aoogenaamde Uaaatrech cha brug behalve genot van vrije woning 366 f dat van den schipper van het orerhaalpontje bij deTuzfsingelgraoht 366 dagene 1 366 30 f bëlooning van de knechta bq de brug aan het Babat voor het verrigtec van onverpligte diensten bij Saoht ieder ad ƒ 10 r Uniformpetten voor de brugwachters M ƒ 70 B 61 Verhoogd met 16 iqads de marktgelden onder tfl in ontvsngjt met ƒ 100 verhoogd De uitgaven uit dezen poat te doen bestaan in U pCt van de opbrengst der marktgelden van vee met