Goudsche Courant, woensdag 19 september 1877

vangst van den Freaideot der Republiek in bet Zuiden voort dat die in de offipieuse bladen wordt verhaald met een belachelijke verdraaiing der feiten is Zeker maar aan den anderen kant zoeken ook de republikeinen overdrgving bet Jonmal des Debau maakt de opmerking dat er te Bordeau en te An chon daarom zoo aterk leve de Bepubliek is geroepen omdat Mac Mahon Uijkens z jn toespraken Ulkeus vergeet dat bjj President der Bepnbliek is Door de regeering zijn na den dood van Thiers de pogingen verdubbeld om bet linker oeotrum over te halen gemeene zaak te maken er bestaat echter nog steeds weinig uitlicht op lagen op gn hoogst zal de winst zich bepalen tot slechts enkelen Sttvat heeft aan de Krausche bladen medegedeeld dat de datum der verkieztngen op 14 October ie vastgesteld en bet regeering beeluit dienaangaande deze week zal worden uitgevaardigd De Sepuili ue rasfaiu verneemt dat zoodra bet regeeringabesluit omtrent den dag der verkiezingen bekend is gemaakt ook het veelbesproken manifest van den Maalschalk aan de kiezers in het licht zal versohünen Dit manifest wordt in IS millioen exemplaren gedrukt De uitgever van bet BhIUUh de Comwmm ia met de levering daarvan belast Naar bet schijnt is aan de onservatieve caudidaten een ciroolaire verzouden met uitnoodiging geen afzonderlgke politieke geloofsbelijdenis te geven maar een eenvoudige verklaring dat men zich bij de pditiek van dec Maarschalk aansluit Het ia de oude taktiak zooais meu ziet die reeds vroeger vruchteloos gieken i Zelfs indien het gelukte alle conservatieven onder ééa leus te doen optreden zou men hiermede de intie nog niet van de eeiidracht der conservatieve partij hebben overtuigd Juist hare ouderiinge verdeeldheid levert zoo groot gevaar op waaraan geen verstandig volk zich Wootstellen wil d cfautterijep kvmen in hoofdzaak neder op bet navolgend r De rustende sohutterij vervalt Er zqa twee klassen van oproeping de eerste bestaat uit de ongehuwuen en weduwnaars zonder kinderen de tweede uit de gehuwden De sterkte der schutterij bedraagt 4 pCt vun de mannelqke bevolking De scbutterpli ht vangt aan in het 21ste levensjaar en eindigt na het 34ste De opgeroepenen gaan na 10 jaren militairen of schutteriijken dienst over in de reserve welke alleen in tqden van oorlogsgevaar wordt opgeroepen tot behoud der inwendige rust De eerste klasse van opgeroeprnen is voor de oefeningen verdeeld in twee klassen waarbij de schutten wolden ingedeeld naar gt ang van hunne geoefendheid De meestgeoefenden worden jaarlijks giedurende 20 nreu opgeroepen de overigen gedurende 80 uren Plaatsvervanging bq de mobiele schutterij is geoorloofd mits de vervangene geen officier ig of tot de reserve beboore en de vervanger niet ouder dan 40 jaren zij en vroeger gediend hebbe De mobiele sohutterq staat ouder de krqgswetten Het beredeneerd verslag over de tentoonstelling van kunst industrie in het Palet tmtr Folkidijt uitgebracht door den nationaten jury Inidt voor Je Nederlandscbe industrie niet gunstig Op biz 18 toch zegt de jury Zoo als velen gevreesd hadden bleek toch alras dat verreweg bet grootste aantal der door Nederlanders ingezonden voorwerpen ten saiizieu van de kunstwaarde bedroevend veel te wensclien overlieten en dat wg dientengevolge maar zeer spaarzaam et onze bekrooningen zouden kunnen te Werk gaan De ju y meende echter dat hg streng den hem opgelegdeu plicht moest vervullen en wu bet eens met de commissie voor de tentoonstelling dai dit het eenige middel was om de tentoonstclliug aan baar doel te doen beantwoorden uamalqk bevorderlqk te doen zqn aan den vooruitgang en bloei der Nederlandscbe iudustrie Eenstemmig toob zqn wij van meening zoo heet het dut uuza iudustrie ten opzichte van goeden smaak over het algemeen verre bg onze naburen ten achter staat en zoo daaromtrent vroeger nog eenige twqfel mocht bestaan zoo gelooven wq dat voor den onpartqdigen en opmerkzameu besebouwer juist op deze tentoonstelling die toestand helderder dan ooit in het licht getreden is De jury had ter barer beschikking 20 gouden 60 zilveren en 150 bronzen medailles benevens 150 eervolle venueblingen Verder wareadK 60 zilveren medailles voor medearbeiders ter barer besohikkiug gesteld De juiy heeft echter slechts toegekend 3 gouden 22 zilveren 57 bronzen medailles en 62 eervolle vermeldingen Van de 50 medearbeiders medailles zqn slechts 5 toegewezen BINNENLAND GOUDA 18 September 1877 De heer J H F Bloeraers pred bij de Ned Heir gemeente alhier maakte Zondag jl aan de gemeente bekend dat bij bet op hem uitgebrachte beroep naar Hummelo had aangenomen pC Door Mej E C Weggemann Guldemont onlang f jLlbier overleden is Daar wy vernemen aan de Vertmigutji tot ialfèitKm aan terlijke m ttgti e armoede een som van ƒ 600 gelegateerd Voorts is door de genoemde aan de armen der Ned Herv Gemeente te Ouderkerk a d JJssel eveneens een som van ƒ 600 gelegateerd Soar de nationale jury voor de tentoonstelling van kunetngveriieid te Amsterdam is o s een bronzen medaille toegekend aan G Clemens en Zonen alhier voor bouwkundige voorwerpen van terra ootta De onlangs overleden mevrouw de weduwe A M S Craay geb van dea Kerckhoven van Groenendijk te s Gravenhage heeft aan het weeshuis van de Ned Herv Gemeente te Gouda onder zekere voorwaarde eene som van ƒ 20 00 vermaakt Daar er nu geen weeshuis van de Ned Herv Gemeente te Gouda bestaa was het twijfelachtig wien het legaat eigenlijk toekwam het wees en aalmoezeniersbuis alhier maakte zoowel als de Nederlandsche Hervormde Gemeente daarop aanspraak daar ieder voor zieh meende berfoeld te jgn door de erflaalster Hoewel de erfgenamen zeker niet verplicht waren bet legaat af te staat zoo zyn zij toch zoo welwillend geweest het toe ite kennen aan he weeshuis te Gouda daar zq meenden te weten dat die inriohtiDg door de erilaatster bedoeld was De Algemeene Vergadering van aandeelhouders iu de nieuwe Botterdamache Schouwburg vereeniging heeft bealotcu dat de aandeelhouders al hun rechten ten bate van de directie prqsgeven ouder dankzegging aan de liuanoièele commissie de heeieu Ch Kochussen Tiele en E v Hoboken oor haar zorgvuldig beheer de heeren Le Gras van Zuylen en Haspels zullen de exploitatie voor eigen rekening op zieh nemen waartoe hun de noodige geldmiddelen tullen worden verschaft De grootste lof werd aan de directie gebracht voor baar gver en werkzaamheid en voor bet onbekrompen ipzioht waarmede zg het peraoneel met voortreffelijke krachten vermeerderd en voor een uitmuntende mise en soène gezorgd had Als een bewijs van qver en rustelooze werkzaamheid weid er op gewezen dat het personeel binnen en buiten de stad in de 365 dagen van bet seizoen 343 voorstellingen heeft gegeven en 35 nieuwe stukken groote en kleine had opgevoerd waaronder 7 oorspronkelijke Nederlandscbe Minder bevredigend luidden de financieele mededeeliugen van de commissie Bg een ontvangst van ƒ 164 000 en een uitgaaf van ƒ 171 000 stond men voor een tekort van ƒ 7456 56 Zaterdag hield het tooueelverbond te s Oravenhage ziju jaarlijksohe algemeene vergadering onder Jeidiiig van prof Stokvis die deh beer Schimmel verving Uit het jaarverslag dnt dooi den secretaris mr van Hall werd uitgebracht bleek dat het aantal leden tot 1060 was geklommen en dat de raaultaten van de tooneelschool die aan t einde van hel jaar 9 leeriingcn telde aauvankciqk guas jg mogen heeten Nadat rekning en begroeting waren goedgekeurd werd aaugeuomen een voorstel van s Gravenhage om door hetbooidbestuur te doen oadertueken of bq bet wetsontwerp op bet ai ursreobt het opvoeriogsreebt van dramatisohe autem voldoende is gewaarborgd Vooraf was verworpen een amendemei t Amtterdam om ook de traag te doen onderzoeken of het toekennen vai een opvoeringsrecht vrel wensohclijk it Besloten V d het gemeentebestuur van Amsjérdam dnuk te zeggen voor het oprichten van eeiyleeretoet in de aesthetiek oan de nieuwe uaiversitei jn denTurken najrjjf vergeefache aanvaUen er in Gisteren middag tusachsn ï en half 3 uur ont dekte men brand in de droogschuur van den heer van Catz op de Katteaaingél alhier waarin haspels met garen en hennep geborgen waren De brand ie ontstaan oP de bovenverdieping door de schoorsteen eir alles wat daarop zich bevond is een prooi der vUramen geworden Van t geen er beneden in was is nog een en ander gered kunnen worden Ten 4 uur was men den brand met behulp van 2 brandspniten meester Alles was geassureerd ® oor curatoren van het gymnasium te Assen zqn van de 14 sollicitanten aan deu gemeenteraad als leeraar in de moderiie talen voorgedragen de heeren Servaaa Evers te Goudk eo P J l layman te Winsoboten Bq gelegenheid van de 4entoon te ing van de Hollaudsohe Maatsohappq van Landbouw te Alkmaar zqn o s bekroond van Vliet te Bergambacht lo voor Weibotermet een zilveren vergalden medaille en ƒ 10 2o voor drie stnks oetemeiksohe Goudscfae kaas iu Mei of Juni 1877 gewrongen elk niet Hcbtej dan S kilo met een zilveren ver gUMtncl ƒ S7 0 ƒ 656 20 pCt van de opbrengst der marktgelden rao de varkens jenuDd op f SOO 100 e Vaste bctoldiying rao den marktmeeiter over de aardappelen appelenea groentcnmaikt UO ƒ 805 62 Bg de waarschünlgkhcid dat voor schr floouen geeue betalingen lullen te doen zqo is de post even als bij de vorige begroeting voor Memorie uitgetrokken 53 De post strekt tot bestrijding vAn reis en verblqf kosten der leden van het gemeentebestuur en vair den Secretaris wanneer eze zieh ambtshalve bniten de gemeente begeven vi 64 Op de begrooting gebrieht ingevolge Baadtbesluit dd Maart 1877 5i irit het voer dtzei post uitgetrokken bedrag worden betaald de ko u van licht geraamd op ƒ 150 en die voor l ndstolfen op ƒ 250 57 en 68 De levering la in iet openbaar aanbesteed Het voor ieder deier posten voorgedragen bedrag is noodig om in de behoeften te voorzien Art 68 is met ƒ 100 verhoogd tot het doen inbinden van stukken en papieren like anders lioht in het ongereede zouden komen 60 De kosten au onderhoud van het gebouw Worden geraamd op ƒ 550 en die van het schoonhouden op ƒ Ï60 69 Uit bet voorgedragen o fer wordt betaald o Het abonnement op het StamüUad ƒ 4 i dat op de ataatê Catriutt met het Bijblad 31 $ dat van een exemplaar vau het Provinciaal Blad 1 50 d dat van het Weekblad éc OemttiUe Stmi 3 50 71 Vermindering wordt niet raadzaam geacht met het oog op de vele mutatica ouder de hulponderwijzers itfordt venolgd BUITENLAND BalteDlanilscli Overiicbt Opciraw tyn in de Eogelsche en Oostenrjksche bladen gemcfatett in omloop betreffende op handen i nde vredelievende pogingen De Standard beweert uat de sultan bereid zou zijn onderhandelingen voor te stellen indien hg zeker was geen bepaalde weigering te sullen ondervinden of hem eischeu zullen worden gesteld die het voortzetten van den oorlog onverDHJdelük maken Van andere zyde wordt daarentegen verzekerd dat Duitschland bet initiatief zou nemen tot vredelievende démarobes doch eerst in den loop der maand October na de ontmoeting tusschen prins Bismarck en graaf Andrassy die eerstdaags zal plaats vinden Hoewel de Boaaisohe wapenen in de laatste dagen allengs eenigevoordeelen behalen zgn de verliezen die de Bussen lyden verschrikkelyk en is men te St Petenburg ontevreden en ongerust ov r den gang van zaken op het oorlogstooneel De regeering gedoogt echter a 9t dat de publieke opinie zich te dien aanzien uitspreekt en heeft reeds de Oolos en het Journal de mt Pétersbourg herhaaldelijk in beslag doen nemen wegens de opneming van artikelen over den toestand Over de gebuertei dtki bq Jlewua loopen thans te Boohareat eriei gernebtai wier wtanie niet kan worden beoordeeld Volgens één bericht van daar geslaagd dr verloren schansen op den Bussisohen linkervleugel te veroveren ïegelqk zonden zq volgens een ander telegram wedar gctraebt hebben de aobans boven Grivitzii te hernemen Hier echter aren lij imt igroot veiliss teruggeworpen Euk derde bericht middt dat ds overige Turkaohe werkür thans van de hoogte boven Grivitza worden beaohoteu eo Plewna vf h pont ia v a te onffin genomen Men xal wel bet veWtandigste doen met iC af te wad t a De jongste berichlen hebben genoegzaam do o zien boe sterk de staUing is en boe katdoekkig i door de Turken wordt verdedigd n bericht uit bet hoottkwartier van het Bdssiscfae leger bevestigt dan ook dat da veroverde stellingen op den Biissisobeii lintervleugel weder verloren gingen en dTÜdt root hef oitrige ai n dat de aanval p de stad en de venterkingen in de ni heid wedet Élleen den gMèntvaar werdt voortganV In Qein Atië hebbfja de Bussen eigens IVtMl acke baiicbten het laatste voordeel van den veltT toebt m gegeven door Ardahau te ontmimeo In rraakrqk duurt de krantenstrqd over d ont gulden medaille uitgeloold door de Afd Gm4 ea omtnien der Maatsohappq van Landboow en 3a voor twee stuks Bgulaudsohe komqnde kaas in 1877 gemaakt elk niet lichter dan 6 kilo met een lil veren medaille Brunt te Bodegraven voor twee stuks Qoudsche Derbykans gemaakt in Mei of juni 1877 met zilveren medaille en J van der Breggm te Waddinxveen voor 2 tuks maofainaai bereide kia met zilveren modaille £ oor de jury van de tentoonstelling van pluimgedierte in den Kon Zool Botanischen tuin te t Qnvenhage gn o a bekroond J de Bruijn Hz en de Brugn jr te Gouderak voor verscbiUende soortet boenders iln het Ibaus door de Begeering ingediend weta ontwerp tot wyziging van de militiewet wordt o a voorgesteld bet jaarlqka te lichten contingent te brengen op 13 500 man van welke 800 voor de zeemilite te bestemmen en de plaatsvervanging te beperken binnen den militie pUchtigeo leeftqd l 35 jaren Bq bet ontwerp i eene nota gevoegd waarvan de inhoud alleen is bestemd voor de leaea der Staten Generaal en w rin de Bcgeering bare plannen beeft ontwikkeld over de rol welke de militie en de sebattetqen in tgdeu ran oorlog en gevaar zullen hebben te versuUeo De 72 vragen die bq de enquête omtrent de besmettelijke longziekte onder bet rundvee in aanme Ung komen zijn thans qjigenomen in het bqblad van de Zandiomi Ct Deze vragen zl n ingedeeld onder de navolgende 4 hoofdvraagpunten lo Welke is de gezoodbeidstoestand van het rundvee in Nederland met betrekking tot de longziekte i 2o Welken invloed hadden op die eiekte de werking en uitvoering der wet van 20 Juli 1870 en de koniokl besluiten daarop gebaseerd in verband met de wetten van 8 Juli 1874 3o Welke zqn de oorzaken dat de maatregelen van overheidswege sedert de invoering van de wetten en beiluiten genomen in sommige gewesten en gemeenten gunstige uitkomsten hebbeu opgeleverd terwijl zg elders bun uitwerking iu meerdere of mindere mate misten P en 4o Kunnen ervan overheidswege maatregelen worden genomen om deze nationale lamp met zoodanig gevolg te bestrqden dat q worden overwonnen of althans zoozeer gefnuikt dat de belemmerende b liugen die ook den veehandel en de scheepvaart oenadeelen kunnen worden opgeheven Se XaiuHiMW Ct beeft verder de mededecUng ontvangen dat de Enquête commissie baar opdracht uitstekend volbrengt dat bet haar ernst is grondig met het onderwerp bekend te worden blqkt uit de zorg en nauwgezetfaaid waarmede de Iqst van vragen is opgemaakt Z M de Koning beeft Maandag ochtend ten 10 ure in Hd paleis de herkozen of nieuwbenoemde leden der beide Kamers van de Staten Generaal Zaturdagmiddag ten 2 ure is in sene vereenigde zitting van de beide Kamers der Staten Generaal onder presidium van den heer de Vos van Steenwqk Voorzitter der Eerste Kamer door den minister van Binnenlandsche Zaken uit naam des Kooings de tegenwoordige zitting der Staten Generaal gesloten De minister op de gebruikelijke wqze door eene commissie binnengeleid plaatste zich voor deu troon n hlidd de volgende aanspraak Mijne Heeren I Aangenaam is mij het vervollen van dea plieht om n bq b t einde dezer vergadering den dank des Koningt over t brengen voor uwe medewerking tot het bevorderen vau s lands belangen Omtrent verscheidene zaken in de jonate Troonrede aangeduid werd de gewensohte overeenstemming verkregen Op de vermindering ten vorigep jara van hflt aantal gerechtshoven volgde thans eene nieuwe indeeling der arrondissementen en Kantons enkele verbeteringen werden in de wetboeken gebracht en eene wetteljjke regeling der coaperatieve vereenigingen kwam tot stand Voor tqden van oorlog en gevaar werden de wetten omtrent onteigening en inkwartiering herzien Vele speciale wetten strekten tot bevordering van nuttige openbare werken ook van internationalen aard en een verbeterde overeenkomst wegens de exploitatie van bet roeerendeel der StaatSspoarwegeamoeht uwe goglkeuring verwerven Het weten van besmetting dow schepen it werd geregeld met intrekking eener verouderde wet Het tarief van rechten op den iu en uitvoer w td in dien in herzien die onze handelswetgeving kenmerkt In het muntwezen voor Nederland en Indië eqa nuttige wqzigingen gebracht W j mogen verwachten dat de nieuwe wetten om irent de militaire pensioeaea en bet ouderwgs aan de militaire akademie tot verhooging van s lands weerbaarheid zullen bqdragen Bij dit alles en een aantal zaken van beheer door u behandeld bleef nog veel in een toestand van voor bereiding voor uweu lateien wetgevenden arbeid In i aam des Koniags sluit ik deze vergadering der Staten Generaal De Miniater wordt daarna door de commissie weder uitgelei de gedaa n In eene vereenigde zitting van de beide Kamers der Staten Generaal had gisteren de opening der zitting 1877 78 plaat De heer de Vos van Steenvrqk die den voorïitterstoel bekleedt opent nadat de leden der beide Kamers zich in de vergaderzaal der Tweede Kamer vereenigd hebben tegen hhlf één ure de zitting en laat een koninklijk besluit van 6 September jl n 6 houdende zqne benoeming tot voorzitter der Eerste Kamer gedurende het aanstaande zittingjaar door den griffier dier Kamer voorlezen De voorzitter wien derhalve overeenkomstig het voorschrift van art 103 der grondwet de leiding der vergadering is opgedragen benoemt een commissie van 16 leden die Zqne Majesteit den Koning bij Hoogstdeszelfs aankomst in het gebouw der StatenGeneraal zt l ontvangen en in en uitgeleide doen De ministers hoofden van ministrieele departementen de kanselier der beide orden en de leden van den Baad van State vervoegen zich ten één uur mede in de vergaderza Zqne Majesteit de Koning die zich met Z K H prins Hendrik op de in het programma voor de opening van de vergadenng omsdireven wqze naar het gebouw van de Tweede Kamer begeven heeft wordt na een kort tijdsverloop aldaar aangekomen in de vergaderzaal binnengeleid Zijne Majesteit de Koning pUatst zich op den tróon en houdt terwql Z K H prins Hendrik naast Hoogatdenzelve gezeten is de volgende openingsrede Myne Heen f Het verheugt Mq de Vertegenwoordigers van het Nederlandscfae Volk weder vergaderd te zien De algemeene deelneming in den rouw die Mq en Mqn Huis trof door bet overlijden van H M de Koningin bewees op nieuw hoe nauw Mqn onderdanen met het Konmklqk Huis zijn verbonden Mijne betrekkingen met de vreemde mogendheden laten niets te wensohen over geene stoornis werd daarin gebracht door den oorlog in het Oosten De oogst der veldvruchten en de opbrengst der visscberqen zqn voldoende de veestapel vereischt nog voorMirg De hauAel is over bet algemeen de crisis die sedert eenige jarlen heerscbt nog niet te boven Van bet ten vorigen jare geopende Noordzeekanaal wordt een druk gebruik gemaakt ook de verbeterde haven te Harlingen en de krachtige voortzetting der werken aan den Nieuwen Maasmond komen den scheepvaart ten goede De toestand der geldmiddelen mag bevredigend heeten verbeteringen in het belastingwezen zullen aan Uw oordeel worden onderworpen Ik waardeel de belangstelling in kunst en nijverheid bq onderscheidene tentoonstellingen hier ie lande gebleken De zee en landmacht kwijten zich voprtdurend met toewijding van hare belangrijke plichten De diensten door beide wapenen m het Noorden van Sumatra bewezen verdienen dank en lof Nu sedert maanden in Groot Atchin geene militaire operation noodig zqn geweest koester Ik de hoop dat na de onderwerping van nog enkele onderhoorigbeden Onze krjjgsmaebt aldaü aanmericelqk zal kunnen woiden verminderd Voor het overige is de toestand van Nederl ndsdiIndië voldoende voors llen betreffende den aanleg van werken die tot vermeerdering der volkswelvaart op Java moeten leiden zullen U bereiken Een wetsontwerp tot vermeerdering der arbeids kracbtcfk in Surii ame komt weldra to t Uwe bennis Ter voldoening aan de grondwet zal een nader voorstel worden ingediend tot verhooging van bet getal leden der Tweede Kamer Ik reken op Uwe bereidwilligheid om nuttige en noodige verbeteringen in verschUIende deelcn der wetgeving te helpen tot stand brengen I Moge op Cfuze eendrachtige pogingen om s Lands welzqn te bevorderen Gods onmisbare zegen rusten Ik verklaar de Vergadering der Staten Generaal te xyn geopend Zijne Majesteit de Konii verlaat na het uitspreken dezer rede met Z K H den prins begeleid door de commissie de velrgadenoal om zich op de bepaalde wqze naar het koninklijk paleis terug te begeven De voorzitter aluit nadat de commissie is teruggekeerd de ver ei e zitting De hoofdbeginselen van het thans ingediende wets ontwerp tot legeling van de sterkte en inrichting Het rapport der commissie omtrent de vraag of bet op den weg iigt van het tooneelverbood eeftjiensioenfonds voor tooiieelspelers op té richten gaf aanleiding tot een uitvoerig dabat De conclusie van bet rapport strekkende dat de oprichting hetzq door het verbond betzq deer de afdeelingen van waarborgfondsen waaruit veidienstelqke tooneelkuustenaais door van bun wil onafhankelijke oorzaken ongeschikt geworden voor de uitoefening van bnn vak een jaargeld ontvangen behoort aangemoedigd en onderslenud te worden is verworpen Men meende dat de kunstenaars in de eerste plaats moesten traohteu zich zelven te belpen Omtrent de door de Haagsche afdeeling aan de orde gestelde vraagpunten kon worden medegedeeld dat bij de bespreking der eisehen die bebooren te worden gesteld aan de mise en soène op bet Ned tooneel 4 leek dat geen der sprekers in een der uiterste riobtingeo wilde vervallen Werkelijkheid en ideaal moeten elkander de band reiken Voorts was men bet er orei eens dat de opvoering van spektakelstukken bloedige veitooningen en luwe tafereeleu moet worden tegengegaan voor zoover dit maar eenigszins is overeen te brengen met de belangen van de directiëo die hnnne kassen nist met idealen kunnen vullen Bij bet laatste punt welke maatregelen er genomen kunnen worden om ontgdige den gang der voorstelling storende toejuichingen te vooikomen werden drie middelen aangewezen die daartoe konden strekken de arttsten bet terugkomen te verbieden zouder toestemming van den regisseni toeaiobt te honden op bet tei juistei tgd toewerpen vsn kransen en bouqetten en b j de artisten bet bewustzijn op te wekken dat ook zij dooi ontgdige venchjjningen den gang dei opvoering stolen soodat zg zich daarvan als regel ontbonden De volgende algemeene vergadering zal te Amsterdam gehouden worden deze zal alsdan veimoedelgk samenvallen met de inwijding der tooneelschool Te Groningen is Zaterdag eene veigadeiing van het hardrgkskundig genootschap gehouden onder leiding van prof eth die medeelingen deed omtrent de Djambi cipeditie Daarna las prof Kan bij afwezigheid van den beer Posthumus diens verhandeling voor over Midden Azifi en de aitbreiding van het Bussisch geiag aldaar Na de pauze hield prof Velb eene redevoering over de deelneming vau Nederland aan bet dnderzoek van Centraal Afrika In de oadbeid bestond op bsE eiland Keos bet gebruik dat de levensmoedeu van hun voornemen om zich het leven te benemen aan den senaat kennis gaven die de motieven welte zij daarvoor opgaven onderzocht en naar gelang van dat onderzoek zgu toestemming gaf of weigeide Ook in Athene was de zelfmoord onder zekere voorwaarden geoortoofd Op h t eiland Ceilon beeft en wet gegolden dat personen die een zekeren leeftgd bereikt badden door een plantaardig vergif aan hun leven een einde moesten maken en deJapaneescbe geleerden preseii den zelfmoord als een Oodgevallig werk Nog vele dergelijke voorbeelden sou men kunnen aanhalen ten bewijze dat men in aommige streken over den zelfmoord niet ongunstig dacht In den regel was echter bet omgekeerde t geval Van de vroegste tijden af werd er over den zelfmoord geschreven en de uitstekeAdste geesten veroordeelden hem als een misdaad van den dader jegens zich zelven en jegens de maateohsppq De staat trachtte door wettelijke bepalingen den lelf moord tegen te gaan en de kerkgenootschappen ondersteunden dit streven Het kwaad bleef eobter bestaan en nam zelfs in deze eeuw nOg toe 0 pmerkelgk is dat het aantal zelfmoordenaars verseMlt naarmate der jaargetgden van Januari tot Jnni klimt bet maandelijkscb gemiddeld ogfer der idfmoolden ve volgena daalt het weder Men kaa namelijk 1000 gevallen van selfmoord als volgt over de twaalf maanden van bet jaar veideeleu Jaunari 64 Februari 68 Maart 79 Aft 8 Mei 106 Juni 113 Juli 109 Angustus 91 Septen er 79 October 76 November 66 Deoember 60 l j nasht komeu meer gtvalbm van teltmootd voir dan Ofer dag Een Franscbman r de heer Bdaid bewewi een elcctramaguetiacli toestel to htbbeo nitgevonden wa rdoor de zeeziekte die lastige plaag voor taostle raüpsn gsbecc woidt veMhramk Di eeosmtfige toestel heeft bet i iterlgk van een gonlet Op desleepboot JmntPari ziju met 26 gordels op eveu zooveel personen proeven eueoen 4i gebe aan de verwaohtiug faeaiitwooidden 1 e Een jonge dame te Berlqn tdkint onlangs aan een huwdljksbureau te Darmstadt met verzot k otn opgaaf omtrent de beschikbare hijwflijks eaudidiiteu In antwoord hierop ontving medcdeclinj i ft ut besohikbaor waren 3 prinsen 8 graven 91 barons 250 groots grondeigenaais mO offioiefeu SOO omj I naren lilO leerden U9 i ri kiAtca 1400 Jcosp