Goudsche Courant, woensdag 19 september 1877

Vrtltag 21 SeftcMier N 2039 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en ömslreiien C3 EJB HJLK TiniTa bond Oostbaven B n 14 Befslen och beleefd aan tot hef verraardigen van ZEER FUN UITGEVOERDE Kofliokiyke Arnhemsclie MBECOLQQNE FilBSIfiE A i 3sr ü E yc r 9 iP S ï eAen verkrngbaar f B SCflOLTEN Gebr fM RAADT en vM r bg alle voorname Wifikeliers en iflteurs in httgeheele rgk GOÜBA DHOlt PAN A BBimCKAK Sedeu 800 Itudbauwkttadigea 1790 iaJiutrieelen o 110 renteuien De roorrud wu dus raim genoeg D nitspraak ran den kintonrecbter te Leiden in mke de geiDeeute mniiBie contra dr J J Prins omtrent den kerkehjken hoofdelykeu omslag is uitgesteld tot Zaterdag Ï2 SeptenAer a t Alsdan tol ook uitspraak worden gedaan in eene Zaterdagochtend behandelde geljjke uaestie ran les andere gedaagde belastingschuldigen Dezelfde adrooaten als in de vorige zitting bij de behandeling dezer belasting aaeatie Toerden het woord nienwe gronden werden niet aangeroerd doch alleen eenige stukken en brieren rertoond waaruit duideljjk bleek dat de gemeentecommissie door Terschitlende vereeiiigingen en personen wordt erkend Inhoud van Cehbs LANDBOUW en VEETEELT 0 er diepe grondbewerking Het gebruiken en misbruiken van Chili alpetfr Kunstmatige roting tan Vlas FEUILLETON Wat ik op een landbouwreiije èoorde en zae door V d H Slot BOEKAANKONDIGING GEMENGDE BERICHTEN Varia MARKTBERICHTEN ADVERTENTIÜN VERBETERING In de adrerlentie met het opschrift WITTE HOEPELS in ons nr Tan Zondag is door onduidelykheid in de opgaaf de onderteekening vermeld als J de Jong Hz jr dit moet zijn J de Jong Ai jr FOLITIE GEVONDEN VOORWERPEN Een portemonnaie met geld een eind boomstam met bast dot schqnt gediend te hebben voor slagers blok opgevischt lu de rivier den IJssel STAAT TAK BHIEVEJ geadresseerd aan onbekenden Terzonden uit Gobda gedurende de 2e helft der maand Augustus 1877 A Uexter Amsterdam P de Dubbelde Amers oort i Lievenbeim s Gravenhage 11 J Vuijk Haarlem D Roussel en P Ronssel Leiden L Oonman Botterdara P C ran de Boou ZIerikzee f BRIEFKAARTEN Drenwien Amsterdam K Kuil Rotterdam De Waarnemende Directeur Tail het Postkantoor te Gouda IJSSEL DE SCHEPPER Laiatste Berichten KMlStantmopel 16 September De grootTiiier beeft den Engelsidien ambassadeur Lnyard raede tedeeld dat Osman Pacba gisteren de Russen versloeg die 8000 dooden en gewonden hadden en vefschetdeue kanonnen benevens ammunitie verloren De slag daude voort De echtgeaoote van den Engelschen ambassadeur zal Vnjjdag een bospitnal voor Turksehe vrouwen opeueiu De Po 1e eutk ot van Servië eene nota ontvangiM te hebbaa Tweede Telegram Konstantiaopel 16 September Eene dépêche van Osman Paobs meldt lat de Russen in 8 kolonnes en aanval op Plswoa deden doch overal iu groots wanorde en met een verlies van 15600 man drie jnaooaen en gtoote hoeveelkedeo ammunitie terag ifasUgea werdra Oé Russen badden 3 redoutes genoBCa maar ook weder verloren St Petersburg n Septeaiber Officieel 3eB talegralB Bit Poradira Tan dea 16den suldt irQistcren Werd Plewn onafgebroken beschoten de Tarken heaotwomrdden bet vuur by na in t geheel niet Aan prins Karet vao fiamenie is de St Geotge orde geaoho en SonatantiBC el 17 September Bea officieel tekgnm van héflea uit Sohipka meldt Suleiman Padba be ft de Kasnaefae versterkte positie het zoograaaaids tout St Nioolaas in den Sebipkai pas geaoBwn f FariJB 17 SèplAaker Mae I4 riioa is gisteren hier teruggekamn Te Palitiers te Tatirs in te Cha teandan viel hem een srarme ataaagsl te benrt XOIUtantinopA 17 September Suleiman Paoba heeft den ISe in den Schipka pas hst fort St Nicolaas waarop thans de Turksehe vlag waait genomen Deze verovering weri voorafgegaan door vreeaebjke aanvallen der Russen qp de Turksehe olitiaii welkeen weg naar Gabrowo beheersohten Burgerlijke 8 1 and eZBORKN IS Sept Joksann sidan H Fri ra J M sa tm Wittealar i Xagdiaa Msris sden Veneii iU l fo C Kromme Mmn Csllianna aairn A Cru a P H Ooncas Ttniii ouden P PaU ea A de Jiwg 17 Petras Asteoiui Ju eph oulen D tiu Daai lo A VccriBSD OVERLEDEN 11 Sept N C de Jong 3 m 16 C K U d Brn n 4in ADVERTENTIÊN Mevrouw de Wed S S tan dek VLIET geb LA LAÜ betuigt bjj deze haren bartelyken dank aan allen Tan wie zij bewijzen ran deelneming mocht ontvangen naar aanleiding ran het overlijden ran baren Echtgenoot Aum 14 September 1877 Mevrouw VAN AKEN g eb IJzENDooBN te s Huffc 2e van den Boschstraat No 33 verlangt tegen NOVEMBER eene mwmi H C Alblas We Ne RAAIJMAARERS Oosthaven B 17 bereelt zich bij Toortduring aan voor het leveren en gereedmaken van WILD EN GEVOGELTE GOUWE BRUG De DIRECTIE der NEDEKLANDSCHERHIJNSPOOKWEGMAATSCHAPPIJ berigtbij deze dat ingevolge magtiging van ZgneExcellentie den heer Commissaris des Koningsin de provincie Zuid Holland de SPOORWÏGBRUG over de Gouwe na g Gouda ran afMAANDAG 17 SEPTEMBER a s des avonds 9 ure tot WOENSDAG 19 SEPTEMBER d a V des morgens 6 ure zal worden GESLOTENgehouden tot het doen eener noodzakel ke herstelling L SOET Mr Smid Pepersti aat vraagt ten spoedigste een HALMS SUICSENECET die eenigzints met KAG C HEL WERK bekend is DanS Cursus De ondergeteekende maakt bekend dat van af WOENSDAG 3 OCTOBER ten haren hnize gelegenheid zal zgn tot het nemen van JDANSLUSSEy des namiddags van 5 7 uur Wed WEüRMAN Bklok k Grevraagd BEKWAME TmHERLIEDEN N Konings Hz Lange Tiendeweg ATTENTIE IS pCt Rabat DAMES en Heeren WINKELIERS die een NET ARTIKEL yan dagelgksche consnptie in Depot verlangen gelieven zich franco te adresseeren onder tetters M M aitnhet Bureau van de AankoncUger te Rotterdam Winkelhuis is niet noodzakelijk m smTS LOTusu De trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG lo OCTOBER 1877 Openbare Vcrkoopinfreri yT TB GOUDA ntet LokWl Wgk N Jj37 aan de Peperstraat Op DINSDAG 25 SEPTEMBER 1877 des Toormiddags ten 9 ure van eenen INBOEDEL waaronder mahoniehouten Secretaire dito Bureau Pepdule Chiffonnière Ledikanten Bedden en Beddegoed enz alsmede eene partj Muziek Daags te voren te zien En op VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1877 des voormiddags ten elf ure van leH IWEIVTARIS eener STEK DRUKRERIJ Daags te voren des morgen van 10 tot 3 üre en op den dag der verkooping van 9 toÏT 11 ure te zien Nadere inlichtingen n notitiën der laatstgemelde verkooping zgn te bekomen ten ksfltore van den Notans W J PORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda In RICHTER s BOEKHANDEL te Rotterdam is verschenen en op franco aanvrage gratis en franco te bekomen aan dr VITUS BRUUVSMA vierde druk 6 vel steik Een ieder die zich van de echtheid der attesten in Dr Airy s Natuurgeneesw z afgedrukt wenscht te overtuigen late zich boven aangekondigden Brief toèkMiien KENNISGETINQ IJR VAN TOMVENMATE s BUBaSMIXSTERen WETHOUDEBS Tan Gouda Geiien de minire Tan den IJker Chef Tan dieuat te Kotterdam ran den 13n September 1877 N 128 Srengen ter algemeene kennii dat de buikTormige tsnnenmaten Tan 1 en Hektoliter Toor het meten Tan aardappelen enz thans in gebruik nog tot L Jtmuri 1878 en de Cilindrische maten ran dea tageavoordigen Torm inortdure d tot den herijk moeten warden toegelaten doch dat tut den 88n Sept aanataande geene nienwe maten ran beide soorten den IJk mogen ondeigaan Omia den 18n Se 1877 Burgemeester en Wethoadns voornoemd VAN BBBGEN IJZENDOOEN De Secretaris BBOÜWER Jaarlgks gaat de koning als hoofd van den Staat tot de vertegenwoordigers des tolks om bun ean woord van welkom toe te roepen in korte trekken den toestand des lands bloot te leggen en hun aan te kondigen welke g chtige werkisaamheden gedurende dit zittingjaar vooral hun aandachten hnu tg I zullen vorderen De woorden des konings met eerbied aangehoord zgn naderhand somtjjds het onderwerp ▼ aa ernstig kritiok wanneer de Tertegenwoordiging geroepen is tot het bespreken Tan een antwoord op de woorden door Z M tot hen gericht Het zün toch niet dê gedachten van den onschendbare vorst die in de troonrede zgn nedergelegd het zgn de ministen de dienaren Mefr kroon die den vorst tot den tolk hunner gedachten maken Ieder minister levert zgn deel aan de troonrede en de aanvallen tegen het gesproken woord gelden dus niet den Souvereio die het gesproken heeft maar de verantwoordelijke raausliedeo der kroon Is gewoonlijk bekend wat gesproken zal woltdnt somtgds wordt het wooid des konings m t belangstelling tegemoet gezien wanneer belangrgke zaken aan de orde zgn of gewichtige gebeurtenissen de gemoederen verontrusten Bestaat er overeenstemming tusschen de regeering en de meerderheid der vertegenwoordiging dan moge er verschil zgn omtrent punten van ondergeschikt belang men weet dat handel en landbouw l r en vloot koloniën en justitie zullen vermeld worden dat eenige meer of min belangrgke wetsontwerpen zullen worden aangekondigd en het antwoord op die verklaringen en belonen der regeering is dan gewoonlgk een weerklank op het gesprokene de eenige discussie die gevoerd wordt betreft dan de vraag of het antwoord wel nauwkeurig en woordelgk terug geeft walr in de troonrede gezegd is ÖSltAtt daareiiitegen die oo wenschelgke overbeilst ming niet weet men dat de regeering andere denkbeelden is toegedaan dan de meerderneid der vertegenwoordiging dan beslist dikwgls de troonrede en het antwoord daarop Toor geruimen tgd over de toekomst des lands Dan toch kan het antwoord geen weerklank zgn en de yertegenwoordiging maakt van die mlc enheid getiruik om haar wenschen aan den koning bekendi ite maken Dat thaiM geeu overems ming tnatohen kdaines ministers en de vertegenwoordiging bestaat is van genoegzame bekendheid Mocht itttn daaraan nog twgfelen mén legge het oorliyi k verslag omtrent het ontwerp tot regeling van het lager onderwgs naaët de memone van antwoord van den minister en men zal ter stond zien dat omtreitt ima zaak sedert geruimen tgd voor de legeeriag een levensvraag geen overeenstemming mogelgk ii Wordt door de vertegenwoordiging aangedrongen op wgzigingeu in de kieswet heeft de regeering reeds herhaaldelük getracht het getal vertegenwoordiger met drie te vermeerderen om aan den eisdt der grondwet te voldoen thans schgnt van zi g geen sprake meer te zgn en zal de ngeenng zich eenvoudig tot iets bepalen dat tMds vier maalonmogemk gebleken is fin wordt nn in de troonrede onomwonden bet gevoelen im regeeriii uitgesproken toont de regeering dat zg op d eene of andere wgie aan den gespannen toestand een einde wil maken Zelden is een troonrede zoo kleurloos geweest als de tegenwoordige niet wat gezegd is zal aanleiding tot langdurig discussie geven veel meer heelt njen die te verwachten OTer zooveel wat belangstelling wekt en waarover het stilzwggen bewaard is Is de regeering meestal gul met beloften thans kenmerkt zich dat Staatssiuk door groote soberheid in dit opzicht Worden de gewone rannen betreffende landbouw en veeteelt ngverheid en handel niet gemist wordt lof toegezwaaid en met recht aaa de daden van leger en vloot in het verre Oosten overveel waaromtrent men zoo gaarne eenig Uc t zou ontvangan hebben wordt gezwegen lËMrt IMB aMt 4asfaMitaiaff ii i vorst gewagen van het onherstelbaar v es door hem en geheel Nederland geleden zoo gaarne had men ook uit zgn mond vernomen dat de tgd niet verre is dat dit verlies eenigermate verzacht zal kunnen worden Met verlangen wordt uitgezien naaf het oogenblik dat de gemalüi van den troonsopvolger de plaats zal innemen door den dood zguer doorluchtige moeder ledSg geworden Dat die weusch algemeen geuit wordt is een bewgs van den innigen band die de natie met bet huis van Oranje Tereenigt en dat men met diepe droefheid het oogenblik te gemoet ziet dat die band verbroken zal worden Was zulk een Terklaring met geestdrift ontrangen de gehlele afwezigheid van den troonsopvolger geeft weinig hoop dat de natie spoedig in de gelegenheid zal gesteld worden der kroonprinses haar hulde te bewgzen Atchin is bedwongen de t d is niet verre dat de krggsmacht verminderd zal knnnen lorden en men de voordeelen zal kunnen plukken van de gebracbte offers Zeer zeker IS dit bei ht met welgerallen ontvangen niet slechts hlerde de oorlogstoestand groote schatten maar daardooY werd ook de ontwikkeling van het land belemmerd dat bg een goed bestuur een parel kan worden aan de kroon onzer kostbare bezittingen Beeft de regeering de struiiA ogelpolitiek gevolgd om in de troonrede het zwggen te bewaren over alle netelige qnaestiën die da ver houding tusschen vertegenwoordiging en regeering minder aangenaam mi en het is niet te verwachten dat dit voorbeeld door de veriegenwoordigers zal gevolgd worden Spoedig mogen wg dus belangrgke discussion verwachten die licht zullen verspreiden oTcr onte toekomst Belooft de regeering belasting hervorming men zal nn willen wc4en waarin die hervorming zal bestaan spreekt de regeering over wetten ter verbetering der defensie men zal zekerheid willen hebben dat door meerdere las ten de verdadiging in voldoenden toestand zal zebracht wo en Zwggt de troonrede over net onderwgs de brandende quaestie van het oogenblik de egeering zal moeten verklaren of in de memorie het laatate woord gesproken is dan of meerdere conceaóAi van haar te wachten zgn Mei één wooid bet Maskers afl zal in de djscoMie die w met belangstelling tegemoet zien op den vootglond treden L BUITENLAND Bullealandsch Overziclit De telegraaf brengt ons dageljjks berichten van bloedige slachtingen in het Coaten Het getal mensofaen dat in dezen oorlog wordt opgeofferd ia ontzettend en volstrekt niet eTenredig aan de retnitaten De Bussisehe en Tnrksohe bevelhebbers wedjjreren in domheden geen Tan beide Terstaan iets Tan de knnst Tan oorlogroeren zij brengen haul manschappen doellaos in tranr en weten ze er niet meer nit te brengen en behalen tij eenig Toordeel dan Tolgt er dadelijk de een of andere dwaasheid die de zaak eer achter dan Toomit doet gaan Het einde ia nog niet te Toorzien De groote Traag blijft natnnrlyk wat in 3it Ter gcTorderd seizoen nog met goed gerolg zal knnnjn worden ondernomen Oeneraal Todleben heeft reeda berel om Tier Tersterkte winterkampen aan te leggen te Matchiu Hiraawa Sistowa en Nicopolia De Bnasisohe garde kan eerst in October geheel over den Donau zijn Uit Bern meldt men dat de Begeeringsrsad bij den Groeten Baad een Toorstel heeft ingediend strekkende om tot een Toorloopige regeling der kantonnale finaaclea te geraken In de hoofdzaak komt het Tooratel hierop neder tot dekking Tan het aanwezige tekort zullen aohatkistbiljetten en wissels worden nitgegeTeu ten bedrage Tan 8 millioen franken Onder Toorbchoud ran een latere definitieve afsluiting Terlangt de Begeeringeraad Toor dft dienstjaar een baitengewoon krediet Tan 1 347 950 fr Het langrerwachte manifest Tan Mao Mahon is Tersohenen doch berat niets nieuws Het zjjn da bekende redeneeriugen van den maarschalk en tijne miflistera Terwijl binnen enkele dagen het decreet wordt te gemoet gezien waarbij de aanstaande rerkiezingen op 14 October worden Tastgeateld en dus de Terkiezingsperiode officieel zal warden geopend wordt het land reeds oTeiatelpt door broohuras pamfletten eu geschriften Tan allerlei aard Aan aohotschriften en spotprenten is geen gebrek loodat men reeds een Toorsmaak geniet van hetgeen aanstaande is De olficieele rederoeringen tusaohen den maanohalk ea de autoriteiten op zijn reia gewisseld mogen al orerTtoeien Tan allerlei liefelijke woorden en Tenekeringen men kan er Terzekerd Tan zijn dat de TerkiezingMtrijd bit r en sc frp zal wezen Een reeks Tan feeatelijkheden heeft in de Bijnprorinoies plaats ter eere Tan het bezoek Tan keizer Wilhelm die op Tersohillende plaatsen wapenadion wingen en manoeuvrea komt bijwonen 0 eral wordt hij met bet grootste enthousiasme begroet Berichten uit Bome melden dat de gezondbeidl toestand Tan den paus thans veel beter is De Itaiu deelt mede dat de Fans iu het aanstaande cansistorie eene allooutie zal lezen of latsn rouMw u betreffende de preconisatie Tan den oieawsa kaïduaalksnwrling In deae allooutit tal ia d deeli g w l j n gedaan Tan den dood Tau den vooroaligtii k iaa i9 t kardinaal de Angelis es nMJding ordan gamaakt vaa den nieuwen toestand waarjfn de Keik en de Hf Stoel zioh bevinden Zij zal de steeds greater wordende moeielijkheden doen uitkomen welke uit den nieuwen staat Tan zaken voartspruiten nit het oogpunt Tan de bevoegdheden welke aan den post Tan karaerUngryn Terboudes on met het oog op de bgsopdere laak welke bem vi 1 opgolagd g itMnde den tijd dat datU Stoel anbiHt if lo da illiM lf i ta ookde vauhillendt OBStaadighadaA oi4w NtafMi lk de keua Tan den nieuwen kanarliaa m eantansn en de beginselen waardoor nwa bq ijnè beao uBf i geleid alsmede de wijzigiagea welke in ij beToef Aheden zijn gebracht Eindelijk zal de naam ran den nieuwen titularis worden opg even en liet gevoeteit der kardinalen worden gevraagd r