Goudsche Courant, vrijdag 21 september 1877

gedurende het tegenwoordig ziltiugjaar Paarjoe werden geko 1 de heer mr W H Öl t met 66 stemmen 2 brieQea waren ïn blanco 2 de heer jhr C M Storm van s Graveaande met 36 stemmen 3 de heer mr E J J U Cremer m t 36 stemmen Deze lijst zal Z M den Koning door eene conimissie worden aangeboden De Synode der Chr gereformeerde kerk in Nederland heeft o a besloten dat een brander geen kerkeraadslid mag ziju en geen vrijmetselaar tot Ud der gemeente Mag worden aangenomen dan na te hebben bewezen dat hij zgu lidmaatschap bij de loje hoeft ojtgezegd N v d D De geïllustreerde uitgaven van den heer Henri Boguerts te s Hertogeubosch zyn op de tentoonstelling van kunst toe Jjiist op nijverheid te Amsterdam bekroond niet de ziUereu midailie Men leest in de N Gorinfemtcte Ct t f Bg de toekenning van bekrooiungen voor inzenders ter tentoonstelling te AiiistcrdtiTii is aan den beer A D Treffura te Goriiichem eeu eervolle vermelding te beurt gtvaileu Dea te vernisseuder mag deze uitkomst worden genoemd daar genoemde heer niets ter toonstelling inzond Dinsdag werd te Alkmaar de 32e algemeene vergadering gehouden der lioll ii dscbe Maatschappij van Landbouw De vergadering werd geopend met eene toespraak van den voorzitter mr W van der Vliet die o a herinnerde het verlies dat ons vaderland getroffen beeft door den dood van Neerlands geliefde koningin Vcrvolt ens werd ook een woord van hulde gebracht au den onlangs overleden oud secretaris jhr mr 1 K Gevers Deyuoot voor wien men hoopt eerlang eeu ataudbeald op Kusthoek of te Loosduinen op te richten liet jaar 1876 heeft opgeleverd een nadeelig saldo van ƒ 1557 87 zijnde aan ontvangsten ƒ 24 263 99 aan uitgaven ƒ 25 721 88 DtfTHaatsohappg telt 3 afdeelingen meer t w KnoUendam Vlaardingen en VlaardiugerAmbacht en Usselmonde derhalve in het geheel 71 afdeelingen met 12 972 leden Bekroond met de gouden medaille is de heer D W P Wisboom van Giessendam hoogheemraad van Kijnland te Arasterdam voor ile uitgeschreven prgsvraag naar eene volledige besohrgving van de teelt van grienden teenhout in Nederland en het naburige Vlaanderen in al hare onderdeelen en bizonderheden Benoemd tot voorzitter voor de volgende drie jaren is de heer C J van der Ondermeulen te Wassenaar en tot lid van het hoofdbestuur uit Zuid Holland voor 6 jaren mr J P Bredius te Dordrecht Aan de orde waren o a de volgejde voorstellen Het volgende van het departement Asaendelft Vele veehouders ondervinden tegenwoordig tot hun groote schade dat onze van ouds zoo hoog geroemde Edamraer kaas de concurrentie met de boitenlandsehe producten moeielijk kan volhouden Het komt ons voor dat de oor aak hiervan gezocht moet worden in de gebrekkige wgze van kaasbereiding zooals die hier uitgeoefend wordt in tegenoverstelling van de in Amerika eu iSugelaud in gebruik zijnde wgze van behandeling Door het voortdurend splitsen der boerderijen wordt de zuivelbereiding op steeds kleinere schaal uitgeoefend en is iedereen niet in staat zijne boerderg zoo in te richten als voor eene bereiding van goede kaas noodzakelijk is terwijl o i voor eene rationeete kaasbereiding bovendien eene graad van intellectueele ontwikkeling vereischt wordt die lang niet vooriederen veehonder bereikbaar is Naar onze meening kuiinen aj deze bezwaren voldoende uit den weg geruimd worden door de oprichting van kaasfabrieken en hebben Amerika en Engeland alleen aan deze iurichtingea hunne betere qualiteit van kaas te danken De proeven met dergelijke inriohtingeu in ons land genomen voldoen niet aan deze ver acl ting en daarf m stelt de afdeeling Assendelft voor Pat vanwege de Hollandsche Maatschappij van Landbouw een bekwaam persoon belast worde met in Amerika en Engeland ds inrichting en de resultaten van verschillende kaasfabrieken te onderzoeken en hiervan later een uitvoerig verslag in het licht te geven terwgl een dergelgk persoon later bg de oprichting van een kaasfabriek als raadgever uitstekende diensten zoude ktfnnen bewijzen Mochten deze kosten voor de kas der Moatschnppij te bezwarend zgn dan geeft de afdeeling Assendelft in bedenking deze door vrijwillige bijdragen uit de oftjeeüngsklasseu te ondtrsteuieu De afdeeling Assendelft is bereid totdatdoel ƒ 25 bg te dragen Het hoofdbestuur adviseert om dit voorstel niet af te doen maar tot nader onderzoek tot bet volgende jaar aanhangig te houden Dieaovereenkomstig wordt besloten Men onikrsttlt dat ten efolge der onderbandelio Af tot aU dci dag dcr opening van het aniittorie mUca ToorfgMet trorden de benoeming geen tegenstalid vA ontmoeten BINNENLAND QOüDA ÏO September 1877 Bij gelegenheid Tan de tentoonstelüng van Pluiragedierte in den Kon Zool Botauischen tuin te s Gravenhage is door de jury ook nog toegekend den In prys zilveren medaille aan den heer D C imom alhier voor 4 paar Paawstaarteu Woenadag 26 September n at des avonds ten 7V9 re lal de erste vergadering in het nienwe seizoen phiau heUien van de DtluUuig Hub Daarin 1 als spreker optreden de beer C Mesic makcr die IeU pver het Sckaaksfd zal mededeelen Door bet kiescoliegie der Ned Herv gemeente te Amsterdam is tot predikant aldaar beroepen dr A Kuyper qer predikant eu oud lid dcr tweede kamer De voordracht voor hoofdonderwijzer aan schoolvoor gawooQ en meer uitgebreid lager onderwijste Zwammerdam bestaat uit de bh J C Brandt te Oravenhage J Mast te Leiden BoyBiiig te ulpheu L Visser te Haarlem en Groenereld te Dokkum Ter beoordeeling van de prijsvraag betreffende de samenstelling van een ontwerp ran wet voor de regeling van schutter en militie zonder dat grondwetsverandering noodig tij zijn door de vereeuiging tot verspreiding van kennis aaugaaude de landsverdediging itgeaoodigd de heeren Booms generaal majoor Knoop luitenant generaal Pompe majoor der infanterie Stork Ud Jer Eerste Kamer lusinger lid der Tweede Kamer prof Buys mr Jaoq Wertheim iqajoor der schutterij Knight kolonel der schutterg Jeekel gepens uit ter zee en m oor der rustene schstKrij De Jlerste Kamer hieW Dinsdagmorgen eene zitting waarin de nieuw benoemde leden nadat hunne geloolsbrieven in orde waren bevonden zitting namen uitgeneraen de heer Bttohner die den gevorderden eed nog niet b d afgelegd De voorzitter rlchttn daarop eene toesprank tot de leden waarbij hij op nieuw innne ondersteuning inriep bij het bekleeden van het voorzitteNchap Kadat mededeeling was gedaan van de ingekomen stukken kwam aan de orde het verzoek van den heer Shigendonck om eervol ontslag als griffier Op vbohtel der commissie in wier handen dit verzoek was gesteld werd besloten aan dea heer Singeudouck nMt l October aanstaande eervol ontslag te verleeiiea ais griffier onder bicondere dankbeluigiug voor de veelvuldige goede en trouwe diensten welke hg met z ne rijke ondervinding zoo voordurend ia zijne Betrekking heeft bewezen In de ot tendzitting der Eerste Kamer van gisteren ii noeilegedeeld dat door de afdeelingcn gekozen zijn t ▼ ooizitters de heeren Van Swinderen Dnymaer van Twist Van Bhemen van Khemenshuizen en Van Sasse vaB Ysselt tot ender voorattters de heeren De Baadt Van Aylv vka PaJIsiidt Beerenbroek en Miohiels van Kessenieh tot leden der Commissie voor het ontwerpen van het adres van antwoord de leeren Pineoffs Van Akerlaken Van Eyeinga en Botsi 8 Da deie Commissie reeds met haar ontwerp gereed v as en dit ter tafel bracht werd door de Kamer beslaten dit stuk naar de afdeellagen tot onderzoek te zenden en de openbare zitting tot des namiddags ten drie lire geschorst In deze namiddag zitting heeft de Commissie van redactie voor het adres van antwoord haar ontwerp naar de in de afdeelingen gemaakte aanmerkingen ge wjJMd ter tafel gebracht Dit ontwerp zal heden 4 p wt stein befasndeling komen bt Iweede Vamer hield Maandag namiddag ten half virt nre eene itting waarin de heer de BiebeMejn ah oudste in jscea let voorzitterschap waarnam Iti die zitting zgi twee ommissien benoerod voor bet onderzoek van ie geloofsbrieven der nieuw gekozen leden In de DinsdAg tea 1 sur gdionden zitting hebben de bedoelde oommisatón ve £g uitgebracht Daaruit bleek dat de geloofsbrieven vau al de meow benoemde Itdtèn in bekoorlgke orde vrawa berondeti dienten ♦o ge ♦ Jeldèn de commitaien voot die l en toe te fitói mêt BittónSerin vm des fceer Hingst die den gêVtMéhiea èed ad ni ü heeft afgelegd DienoTtr Abmstig weid b tften Be niettw benoemde leden namen daarop zitting Tervolgens erd Svergegaan tot het benoetaen van drie caodhlAen rooi het Toorzittarsthap dèr kamer Door de afdeeling Waddiuiveen Zevenhuizen Nieuwerfcerk a d IJsel en omstreken is tet niMlI gende in overweging gegeven in vruchten weiland Bij de vele uitgeveende en daarna drooggemaakte polders in Nederland ca vaornamelgk in Zui4 olland wordt de beboefte gevoeld aan een boekwerk land bouwkuiidig geschrift over de hestanddeelen eigenschiepen eu behandeling van die gronden Aangezien anQ re landbouwkundige werken wel o diunanige wij2e Schrijven over klei en aardgronden wenschtegenoemde afdeeling door t hoofdbestuur der maatschappij eene prgsvmag uitgeschreven te zien voor een zoodanig landbouwkundig geschrift handeleade over de toeitapden bestauüdeèlen en ejgtnsehappen vau die gronden alsmede aanwijzende de doelmatigste behan deling om dezelve zoo spoedig mogelij dragenden staat dat is tot goed bouwte brengen Het hoofdbestuur stelt voor ucn gouden mwlaille uit te loven voor het levercq vad u lan tKJi Akuddig geschrift over dit onderwerp Verscheidene afdeelingen bestrijden dit voorstel om de bezwaren die er aon verbonden zgn en otn het weinige practische nut dat tot dusver met het uitsohrijveu van prijsvragen werd te weeg gebracht Andere afdeelingen verdedigen het voorstel dat ten slotte met groote meerderheid wordt aangenomen De afdeeling Waddiniveen Zevenhuizen Nienwerkerk a d IJsel en omatreken verscheen nog in de vergadering met de volgende beschouwingen Dat het voor den hindbouwer en veehouder van het grootste belang is dat de zomerwerkzaamheden van akkerbouw en veehouderij de hooibouw en oogstbouw alsmede voornamelijk de iuzameliug van alle weideeu weidgewassen hunnen geregelden gang zullen gaan dit behoeft geen betoog Evenmin hoe diep ingrgpeud en schadelgk de regeeringsmaatregel is en huevele nadeeleu deze veroorzaakt aan den landbouwer en veehouder door door juist telken jare gedurende de grootste en voornaamste dmkten van deze werkzaamheden de levende werkende krachten voor een giiiot deel daaraan te ontrekken d i door de reeds ingelgfde miliciens tot herhaalde oefening op te roepen bg hunne verschillende wapens Nu in dit jaar 1877 is het begin der oproeping van het eerste gedeelte bepaald op den 12a Juli van het tweede op 16 Juli van het derde en vierde op 4 Augustus eu van het vgfde op 21 Angustns terwijl de terugkomst geheel zal geëindigd zgn met het einde der maand September Andere industrieele en administratieve vakken daargelaten doch hoevele levende werkzame krachten worden aan dea landbouwer en veeman onttrokken juist gedurende een tijdpunt dat er de grootste behoefte aan bestaat gedurende een tijdvak dat deze gezonde sterke levende krachten niet kunnen gemist worden een tyd vau leven voor den land en veeman zijnde de iuoogsting van de vruchten zijner akkei en weilanden waaraan allee is ten koste gelegd waaraan alles is opgeofferd tot het welslagen van eene gonlc oogsting noodig de hoop en de verwachting van bet zgp en niet te zgn van de hoogste bronnen van ons volksbestaan Ook niet lit ket oog te verliezen het gnwte geldelgke belang der bouwkrachten en arbeiders zelve die in volle gezonde kracht uit hunnen werkkring onttrokken worden als steun hunner huisgenooten worden ontnomen in het tgdperk hunner grootste en hoogste loonverdiening om terug te keeren wanneer nagenoeg alles is a fdoopen Welk gemis stoornis moeielpheid eh sehode bet aan den landboair en veehouderij der arbeidenden stand eo alzoo aan de algemeene maatschappij ver oorzaakt deze zgu niet te omvatten noch te berekenen Het is daarom dat de afdeeling Waddiniveen Zevenhuizen Nienwerkerk a d IJssel en omstreken de vrgheid neemt zieb tot de algemeene vergade ng te wenden dat het deze moge bebagCBi het Hbofd be tuur te maehtigen o j eerbiedig adres aan de Hooge fiegeering ia over wegipg te geven en te verzoeken dat deze jaorlijksche oproeping van mili ciens in het vervolg nooilwendig zgnde op een ander tijdpont des jaars kunne plaats hebben byv van den eersten Mei tot de helft der maand Juni of van den eersten September tot de helft der maand October Het hoofdbestiiiir vereeni j t zich mit de hoofd strekking van bet voorstel mkar toont aan dat de toestanden overal niet dezelfde zijn en stelt dtens1 volgens voor een adres tot de Bisgeeritig te wendssi ten einde een ondsrzoek van Jiaar te verwerven naar den meest geschikten tgd voor dt oefeningen deti lailieiens oor alle vakken van ons volkabeètaob ten einde naar gelang van den uitslag der enqaéM ten deze aan den landbouw tegemoet te komen Wordt met bijna algemeene stemnjen aangenomen hoewel door sommige afdeelingeu was betoogd dati men zich aan overdrgving schuldig maakte wanneer men beweerde dat thans door de oproeping van de miliciens zosveel nadeel voor den Uudbaair wptdt teweeggdjmclA De vozende algemeene vergadering zal in 1878 worden gehouden te Delft dat 211 stemmen Yerkreeg tegen Woerden 84 ea Gouda 21 Het gerechtshof te s Gravenhage heeft Dinsdagochtend arrest gewezen in de bekende zaak van den scheepsreeder J de Decker te Midilelburg Op grond dat het hof niet de volledige overtuiging heeft erlangd dat de beklaagde tijdens het sluiten der assurantie met het telegram meldende ue strauding van de Octanut bekend was eu tevens niet oaa gebleken dat zgue latere handelingen bedriegel k zijn geweest achtte het de schuld aan het den beklaagde ten laste gelegde niet bewezen eu sprak hem met vernietiging van het reroordeetead vomiia der Batterdaitlche rechtbank vr De vrjjgesprokenc werd onmiddellijk in vrijheid gesteld Door het Bestuur der Botterdamsohe Veri iaUcBveieeniging is een adres gericht aan Z M den Koning betreffende de bepaling in de wet tot regeling der coöperatieve vereenigingea dat de rekening en verantwoording dier vereenigingen ter griffie van het kantongerecht moet worden gedeponeerd en dat hiervan door dea griffier eene akte van depot moet iratfi a opgemaakt Dit laatste kan niet geschieden zonder vaorsfgaadde registratie der bedoelde rekening en verantwoording Het recht van registratie nu bedraagt P t der uitgaven makende voor de Botterdamsohe Vereeuiging pi m 4 pCt der thans door haar behaalde zuivere winst Het Bestuur merkt in zgn adres op dat deze belasting in het bizonder op de ooóperstieve vereenigingen drukt daar van andere vereenigingen en nuiatschappgen die zich met handels of fabriekszakea bezig houden de balans en rekening en verantwoording niet behoeven te worden gedeponeerd en derhalve niet geregistreerd Het neerieggen trt griffie is alleen voorgeschreven ten einde de openbaarheid omtrent den finanoieelen toestand der coöperatieve vereenigingen te bevorderen maar bij het totstandkomen der wet werd niet beoogd die vereenigingen gebukt te doen gaan onder een zoo zwareo last Bestuurderen wenden zich daarom tot den Koning met het eerbiedig verzoek dat het Z M moge behagen het initiatief te nemen tot aanvulling van bedoeld wetsartikel in diin geest dat de rekening en verantwooröiiig ómit bedoeld vrg zal zgn van het registrotiereoht De twek al te vroolyke gasten die oalai gs de schildwacht bg de Nederlandsohe Bank te Amsterdam beleedigden ziju door de rechtbank respeolivelgk tot 15 dagen en een maand ceUtraf veroordeeld een les om gt en dienaar van stnd en land in welke betrekking dan ook te beleeiligen Te Leiden heeft men den maatregel ingevoerd ora entree te heffen van de kerkbezoeker n iii de iiigjngeji ziju piiuilsbureanx aangebracht waar Ie buralislL n kmirljes afgeven de Ie rang voor 26 2e rang vo r 10 en 3e rong voor 6 cents l u ding ontbreekt er nog naar aan ol een uitroeper aan de deur die heel fatsoeulgke staauplaatsen voor vier duiten aanbiedt Op het vijfde internationale Congres voor geneeskundige wetenschappen te Geneve is op voorstel van den Belgisohen hoogleeraar Warlomont beslaten het volgend Congres van 1879 io Nederland te houden In de Pr Oro Ct leest men de volgends cnrieuse advertentie Óndergeteekende betuigt zijn hartelijken dank aan allen die hebben bijgedragen tot bet kostbare en hooggewaardeerde cadeau hem bij zijn nietherkiezing als lid van den Kaatl van Eenram als blijlr van achting en erkcBtelijkheid geschonken D L Broekmin Ib het tieade joarvenlag der vereeniging tot rbetering der volksgezondheid to Utrecht komt o a een zeer belangrgk artikel voor van den heer J W Del Carapo gen Camp over vervalsching an voc dingimiddWen Ons voörbehondtnda er n tli op ti g te komen wengchèu wg et na leed deaaüdaoht op te vestigen daar het ook afzoqderlgk in dml is verschenen eh als bijdrage tot dit vraagstuk niet onder de jaarverslagen mag zoek raken Ër blijkt o a uit dat 09k t Utrecht de ondervinding heeft gjjeerd dat in strijd met de bewering van den Min vaa Binnetd Zofcsf de warenvervalsc Tig opk in ons laad wel degelgk groote proportieii heeft aangepomsn Uit het derde jaarverslag van den inspecteur der f t riek n te Beilgn blgkt dat de kinderarbeid aldaar in d4 fabrieken tot het verkdene behoort Was het getal kinderen beneden de 14 jtren in 1874 nog 101 in 1875 was het tot 34 en in 1878 tot 18 gedaald van wellts 10 op de eonranteudrukketfen Het laatste nommer van De Opmerker bevat een verslag van de jongste vergadering van het Koninklijk instituut van Ingenieur Naar aanleiding van het officieel verslag der Nederlaudsche hoofdcommissie voor de Philadelphia tentoonstriling van 1876 waarin het instituut wordt beschuldigd alle nedemerking aan die commissie te hebben ontzegd zijn mededeelingen gedaan waaruit blijkt dat dat ontzeggen van medewerking zich alleen heeft bepaald tot de weigering om een exemplaar van de handelingen van het instituut te doen inbinden De heer Baumhauer president der hoofdcommissie van genoemde tentoonstelling had zich die weigering zoo aangetrokken dat hg raede opriehter van het instituut voor zgn lidmaatschap had bedankt Er werden nog meer onjuistheden in het officieel verslag gereleveerd zoadat men meende te Mogen zeggen dat ztiUc een verslag hot fraai Bot geionekn niets geen waitfde had Het woord is nu aan den heer Baumhaiter om die philippica te weerleggen nder het opschrift rervaUc ung m eel en drinkK ren leest men het volgende lu het Zondagiblad van Eotterdam Tot ons genoegen begint de aandacht zioh meer en meer te vestigen op het vermengen en vervaUchen van eet en drinkwaren In gansch het land wordt eene wettelijke regeling van het onderwerp geeischt opdat een einde kome aan knevelarg eu bedrog en opxlat tevens de gezondheid van het volk door de regeering iu bescherming worde genomen Ook tegen den verkoop van onvermengde en onvervalschte eet en drinkwaren die schadelijk voor de gezondheid zgn dienen zeer strenge straf beptUiugen m het leven te worden geroepen Tegen den verkoop van onnjp ooft slechte visch en ziek vleesch behooren uiterst strenge straffen te worden bedreigd Herhaaldelgk doen zioh gevallen voor die bewijzen dat de iBBienging van de wetgevende macht dringend noodzakelgk is Veertien dagen geleden heeft zich te Rotterdtm op nieuw zulk een geval voorgedaan In drie gezianen een daarvan bestaat uit elf personen deed zich plotseling eene ongesteldheid voor van el lcen oard De geneesheeren kwamen tot de slotsom dat de ziekte ontstaaq kon zijn door hetgebruik vau bedorven qf ziek vleesch Die doctoren hebben de zaak zooli rgft men ons aanhsiigi gemaakt bij den hooCdoO issaris van politie en bijden inspicteur van hu ddeeskundig staatsloezicht en nu moet uit het i telde onderzoek geblekenziju dat er uit Aineicfc te Eotterdam is ingevoerdeen geslacht beest kQ dat te Ameida W s ingemaakt omdat het ziek was liet vleesch werd gekuchtdoor vier Bolterdamsciie slagers De aangetaste familieu hebbeu vau Aitf slagen vleesch gekocht ook inde Hal De named vau de bedoelde vkesohhoBwcr zi n oiis medegedeeld maar hoe gaarne wij ze zoudeu willen nededeelen moeten wij daaromtrent het stilzwggen bewaren Terwgl toch de wetgeving het volk bgna geteel pnjs geeft aan de kwade praktgken van leveranciers worden deze dermate door de wet in bescherming genomen dat meu de uamen der scbuldlgen niet O et openbaar kan nocmeit ftnida ff te loepen met eeu proces Vdreigd te worden dat meer dan i v ten vaordeele van den echnldigin leveraneier zou eindigen Bewgs in rechten is in zulke gevallen moeielgk ts leveren tn wordt bovendien niet toege laten De tegenpartij pleit hoon en laster eu stelt bovendien eene civiele actie die voor den jouraMist ruiaeus knn worden Hg is wel gedoemd zich in algemeene termen te beiVegeii Daarom kunnen tvg sleehls de hoop uilspreken dat ntet dsn meest mpgelükca ep e l aan zulk een ouhoudbaren toestand een einde taf trorden gemankt Nog andere onderwerpcu eisAca da inménginiJ vnn het gouvernement Neeitr bijv eens de awdappclziekte t fc M eM oklUMbarcDde gl ucKiea wlrteil M iid omtrent de verwoestingen die de aardappeüiekte zou aanrichten en ouverwgld maken opkoopers en kleinhandelaai s van de gelegenheid gebruik om de prifeeu naar boven te jagen De gebruiker zist zich gedwongen week aan week meer geld voor dnt voedingsmiddel te besteden zonder dat bij deBvertuigiug heeft dat de offers die van hem gevergd worden door den drang de omstandigheden worden gerechtvaardigd Zou zoo heeft men h t recht te vragen zon eeite eaqutte hier zoo misplaatst zijn Waarom wordt de wertelijke stand van zaken niet namens het goijvernement onderzocht De particulier kaa dot niet doen Wist men dat de ziekte op dit oogenWik niei defiiigebreidheid heeft welke belangfhebbenden er aaV lieven toe te kennen men zou zich met groenten rgst boonti ri ei fjll waren voeden liever datt sioh door spccalaiitin i tt vel over de ooren te laten trekken Thans hebben de belanghebbenden vrij spel en de verbrnikee wotilt hun dupe Daartoe bestaat althans de mogelijkkeid De regeering het volk voorlichtende zon ook in zulke gev len gewichtige diensten kunnen bewijzen Boosdoeners en oplichters zijn ttoctelkindeten van het publiek Hunne geschiedenis wordt van hannin gebooct af opgehaald en humte bedrgvea tot in de geringste bijzonderheden beschreven Eea schouwburgdirecteur te Berlijn heeft van die sympathie van het publiek voor hen die niet deugen gebruik gemaft en laat na de bernehte houdster der bank de schijnheilige bedriegster Adele Spitzeder gedurende tien voorstellingen optreden den toegangsprgs op het zesdubbele stellende Adele krijgt de helft van het geld Waarschijnlijk zal hare schaamleloosbeid haar nu eene even goede winst bezorgen als vroeger hare schgnvroomheid Te Balk is een 80 jarige alleen wonende weduwe stervende in haar woning gevonden Zij verklaarde niet te weten door wien zij mishandeld is geworden doch men vond op haar ligchaam ijsselijke wonden Ook was in haar kamer ergerlijk huisirehouden Laatste Berichten EonStantillOpel 18 Sept Ghefket Paeha zet zijn marsch op Piewna voort De Suit an zoud zgne gelukwenschen aan Osman Pacha In den Stfhipka piis ontvingen de Bussen versterkingen Salzburg 19 Sept Bismarck en Audrassy die beiden in het BóUl de V Europe alhier huu intrek u imqtt hebben nog gisteren avond eene conferentie gehouden Andrnssy vertrok heden Bisntsrck zet morgen zijne reis voort Weenen 19 Sept In het Huis van Afgevaardigden dienden Fux en 27 anderen de volgende inter pellatie in Is de Kegeering voornemens het beginsel van volkomen onzijdigheid tegenover de oorlogvoerenden te hondhaven ec in t bgzonder ter wille van de handhaving dezer onzijdigheid en om te voorkomen dat Oostenrijks belangen in de toekomst gevaar loöpen haar geheelen invloed aan te wenden opdat Servië aan den oorlog geen deel neme Berlijn 19 Sept De Prot Corretpondens zegt dat Bismarck waarscMjnlgk eerstdaags te Berlijn zal komen vóór hij verder doorgaat naar Varzin en cenige dagen dan zal blijven Weenen 19 Sept Aoa de Palit Corretf wordt uit Belgrado bericht dat Italië s coSsnl generaal aan de Servische Kegeering eene nota overhandigde waarin Servië wordt algeraden aan den ooriog deel te nemen Rome 19 Sept De Paas heeft verscheidene vreemdelingen ten gehoore ontvangen Morgen 1 hij den hem trouw gebleven Bomeinaehen adel Mj zich toïlaten Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 19 September 187fe Kantonrechter Mr J H van Hierop Aiubtenaar van het Openbaar Mio terie Mi V C A Scholten te Rotterdam n J Veroordeeld W H sleper wonende te Gouda tot eene bo van drie gulden en eene boete van één guUen f gevang van één dOg voor iedere boete wegeak het te Gondn htte stilstean van een bespannen Toertnig zinder dat d eigenaar of een ander geschikt persooa de 4eagel lifeW f onimjldelli Wj of voorde bespannii g geplaatst was en het te Gou a rgden over eene bèweegbaris brtig vóór dat deze was vastgelegd W K dienstbode wonende te Gouda tot eene boete v ii één galde of gevang van édn dkg e i gens het zonder toestemming van Buj en eeattr MIi Wethouders van G uda werpen voji afval van planton en vuilnis in hei tot openbare dienst bestemde ater te Goaila J S L C koopman wonende te Gppda tot eene boete van drie girlden of gevang van één dag wegens het ie Goud als geleider van een met ho den bespannea voertéiic niet gaan oaast d bonden A vnn dea O huisvrouw van L B vc aadtf te Gouda tot eene boete ran dm gnkitn en ssxk boete van tw guWei vijftig cents of gevang van één dag voor iedere boete wegens het te Gouda iemand opzettel k erpen met vuiligbèiiF en het te Go d uiten vaft scheldwoorden tegeif i inapd zijnder daartoe uitgetergd t zgu T D zowteV befoép woheode 1 d Mbt eW bpet ya zes gjiljlen of gevjuaj WiWtw e dsg wegeus het te Gouda maken vnn naphtehjk bure giracht tot verstoring van dè rAst de inrfoAerC J N ksopman wonende i hSo ika 40 ecnk ü