Goudsche Courant, zondag 23 september 1877

VM T BOSEOOPS ADVESTEFTIEBLAD worden eiken Zaterdag 800 Exemplaren ffratii in BoiJè der Advertentién 35 Ctt van 1 6 regels elke regel meer regel peJ jaar 5 Oh en van 1000 regels 4 Cu per vignetten naar plaatsruimte Dit Adverlenlieblad is voor alle neringdomdea in Gom goedkoope gelegenheid om him handel in de naaste omstre AdvertentiStt worden ingewacht tot oiterigk Vrgdag s 1877 2ii i 23 Sefémter jf gQéO GOUDSCHE COURANT Nieows en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken en otmtreien verspreid Ptüi Cu Bg abanoement ran 600 iwone regel Groote letten en in tb zonder een gunstige en te berorderen en nit ie breiden Idags 4 nre i den Uitgerer te Sothotp STBODZL gezin zonder kinderen wor t 1 November eeloe DIENSTBOD Ie een bunerpot kan kokei dei BoeMianlslaar P jp MAA8 Li een gevraagd liefst Dl Te bevragi te GoDDA egeu M te Omda aukta r n lucbtelqk bbieni gauAt tot Tkntoriog ran de tost der invonen A V ipekaUger woBCnde te GK iid tot t e boetes ieder tu twee gnlden of gCTU tu 6i dag Toor iedere boete we eu het op twee rerwliUleode t etippea loader TergoBsiaj vaa Bergemeeater en Wethoaders ran Oonda werpen ran afral Tan diere in b t tot openbare dienst beatemde water te Ghmda MASKTBEBICHT£N Ooada n Sept Tot ongereer Torige prqzen aa omiet Iclein Poldertarwe pnike oieawe ƒ 13 76 i 14 60 puike oade ƒ 16 a 16 26 minder ieowe ƒ 11 60 i ƒ 1S Kogge paike ƒ 9 i 9 Ï5 Mindere ft lf 8 50 Voer ƒ 6 60 i fl Gerat puike ƒ 7 75 i fS ii Mindere ƒ 6 75 ƒ 7 60 Haver iware ƒ 6 50 a 6 Lichte ƒ 4 75 i f 5 Ï5 De veemarkt mrt gevouen aanvoer allee werd tot enorme hooge prgieu verkocht achapeb en lammeren traag varkens voor Londen van 24 V 26 cents per alf kilo magere varkena en biggen vlug verkocht Kaas aangevoerd 64 partijen eerste kwaliteit van 30 4 ƒ 34 met vluggen handel Kaaamarkt S6 September Goeboter ƒ 1 60 i ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 80 1 ƒ 1 40 Bargorlijke Stand Gouda £ BOKE i 18 Scft Headrica Maria aadm J Diarr B H L Uloklaiid Alid oadtn C F Baboay ea V H Tin der Hegdes OVERLEDEN 17 Sejit A van der Teert ISj 18 1 Keptiii 7 F Prinaenberg 6 m 1 T M Gecrt4mI 4 B GEHUWD li Sept 3 Felnu en J Jaataen D de Jfoag ea J Verhoef W N ren den Beif a J A de in A TiD der Hoeveo eg C M Blok 1 Bik ta A Hnieelsoa J tu der Smeede en J Bloak J SêkeSw en J E Oroeaeweg A van der Horat en 6 L Welter Bnrgerlqke Stand van onderstaande gemeenten van 12 tot IS Sept 1877 a Qonderak J GUOB£Ni Cemelia ondera 1 da Braua en N Zailara OVU1 EIJEN Gew f ONDKRTBOÜWS Gecae I GEHUWD Gecae Haastreobt GXBORE Jauijtje ondera A Booij en P N van Danttn Tkoaaaa den C m Vliet ea A Verkooa OVEKLEDIN Geeu OHDIRTBOUWD Geeaa GEHUWD Oena Stolwijk 6EB0BEN Teaaia oadera C Matthya ea C vauDan Waatcr oadera G Boer ea F Aoker Leendert oudera J Kaatitaal eo M de Bmio OVERLEDEN C na Daa li d aMDCRTitOUWO Gaeaa UUWDs J Sloof BMi A van Eek BeeuwUk 6EB0BEN Teania Loarena oadera A Stallier aa K Eq OVEKLEDKN Geeae O DEBTK0DWD 1 Sekonten 22 j ea A vaa Ea iS 1 eSHDVrO Geeae Waddinxreen OEWUVi Marne aadari P Kok os P Verkerk Wilka Aaloaiaa oadera A Varknoat ea W Zwaaeakarg Coraelia oadera K Er gamaa ea A Varaaat Jokanaea adkra W van Wilgen en A van Veen OtSlLESEN A raa der Bgl 70 j i A BaoD Ib OSDBRTBOUn Gecae UtJWS C Koraal eca M da Booü ADVERTENTIËN Voor de rale blgken vaa deelneming oninrTonden bg het overlgden van onzen geIkfifan Broeder en Behawdbroeder den Heer P J La LAU te Leiden betnigen w onaen i ireelitoa dank J C W Tw BEDGGEN J A W TM BBÜGWÏBN LA Laü Voor de vele bewösen van deelneming oiMMTTonden bg bet overlgden mnner geliefdie Ecditgwioote GEEBTBÜIDA tah dm H0B8T bMoig ik ook namens Kinderen en BehawdkamaiB barielgken dank Y J BB JONG la MhordMcit 20 Sephmbear 1877 Bg Kon bednit van den 22 Aug U n 13 N Ma den heer FRANS tam GENT alhier iga wettige Nakomelingen toegestaan voor kaa gHlaehtnaam dien van itan BOVBNEs ie oana m dien ach dos in tTervo noe T4ii BOVXNX TAK aSNT t De Utdeelin ken inaal sn De rerdere conditij tot eiJ met Zato Igks de Armkanii Het Bm Seeretari POST DE08T Het BURGERLIJK ABMBBstüUE te Gouda ê1 in het be n Tan de maand October 1877 AANBESTE N de Levering en üitdeelingvan p in 125 000 stnks goede BAGGEETmiF voor dën aans aand winter J ran zal gedbrende 13 Mfemoeten gesohied n liggen Tan afifi 29s pte ter lexini k ArmI Maandags J I Zaierdttgs te bekoll k tERSCH smoOPWAFELEf feij K L RECKKRSl Poek Turitaarkt GODDA J W 0 7M DER WESP Directeur der Venekerings Maatscbappy voor de Nationale Militie aEENDRAGT IS VERHUISD van ALPHEN aan den Rgn naar GOUDA WachtwMraat 182 W IVe RAAIJNAAKËRS Oosthaien B 17 beveelt zich bg voortduring aan voor het leveren en gereedmaken van WILD GEVOGELTE enz Op een der beste standen alhier bestaat gelegenheid ter VERKBIIGING Tan VRIJE KAMER met KOST INWONING en HUISELIJK verkeer Brieven franco onder letter A K Bureau van dit blad ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k l L H SERRE m STAATS LOTEfilJ De trekkingr der EERSTE KLASSE begint MAANDAG lo OCTOBER 1877 11 Q uina Laroche Igk aan het Fransche bereid door H HEMPENIU8 Apotheker te ILJ S T E K ID A iM prgi per Flacon 1 50 YerkrgglMMw te Oooda bg J 0 ZELDBNRUK illUke Burgen laq zag lie j ar el t aaaik nl ie in dl mdere derge e idén gelitven iil laters Ü G mraatj i Eene fa P Pm oud in eenlrtil ding of in Hierop reflect briefjes onder f 4Bb V ilPPi LBOLLBN FEESTGEBAK KONINGÏNNE BROOD APPELTAARTjm PRINCESSENBROOD KATTENTONGES HEERENBANKBT DIVERS KLEIN GEBAK W N RAAUMAAKEBS Haven Daar ik mg door ondervinding overtuigd bood dat de door den heer L SERNÉ veearts te Haarlem in alle bladen geannonceerde CAPUALA van goede uitwerking ia bjj paarden durf ik ZEds artikel daarroor ten zeerste aanberelen L L HENDEIKSE J Hz Middelbniv Stalhouder van Z K H Prins 20 April Hendrik der Nederlanden Bg deze heb ik de eer pnUiek te maken dat door mg voor Gouia en Omstreken als depothonder is aangesteld den Heer J v d WAL te Gouda alwaar de CAPUALA even als in al mgne overige depots verkrggbaar is k 1 50 per bas De reeds zoo honderde malen geannonceerde wordt HH Eigenaars Van paarden en honden ten zeerste aanbevolen en ppiarandeer ik de HH Verbruikers binnen weinige dagen de gnn stigste resultaten zoowel wat genezing ner groei der haren op de beleedigde h betreft L SERNÉ Fabrikant Veearts Ie klasse te Haal Iem Flinke Agenten alom gevraagd ürbanus Pillen bereid vol de Wed ms het aloude en echte recept van EUNEN k ZOON Chemisten @ 0 H aarschuwing Deze UBBANUS PILLEN zgn door ons in doomes it 37 Cent en in dubbele doozén te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarsch nwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen ÖOODA BBBK VAN A BaniKMAir BEGROOTING OBB INKOMSTEN UITGAVEN vah di OEHEENTE OOÜDA voor den dienst van 1878 Bevolking 17070 zielen rimte O I T G AÖ V ï N Hoofdst 11 £ abten vojirwerken inrichtingen totopeibare dienst I aMtei l d 73 Onderhoud van Straten en pleinen t 6785 74 Idem van wegenen voetpaden 1180 75 Onderhond van delplaat X en plantsoenen 500 m van bruggen en overzetvéren 1800 Idem van pompen en riolen 900 Idem havens vaarten kaaimoren slmzen en andereviaterwerken 7885 Idem van klokken horologiën speelwerken en dergelgke 135 Idem van schuiten en vlottenmitsgaders huur van dezelven 300 Kostien van aanleg en onderhond der algem begraafplaats a Aanleg fimoKft b Onderbond 290 e Kosten van begraving 566 f 856 82 Jaarwedde van den bewaarder van het gebouw bestemd voor ds zittil n van het kantongerecht en van andere openbare iarigtingen kosten van het schoonhouden van hetzelve onderhond en aankoop van meubilair mitsgaders kosten van licht en brandstoffen 1005 Kosten der vernienvring vanbruggen 10000 Idem voor het rioleren van Zglen 6500 Totad van het He H oofdsi 38846 urrrBEKBEL uit de mïmoeib van TOELICHTING ludien het tefieade l niet ia vermeld lijn de posten tot hetwlfde bedrag ala io het vorige jaar uitgetrokken UITGAVEN 73 Verhoogd met 3060 Voor vemieawing van eauige aleohte gedeelten van den Kattenaingel tijn noodig 100 000 blanwe IJaael8traatkliukera i 7 p m ƒ 700 Voor onderhoud en herstelling der atisten wordt vereisoht B6 000 Veehtaohe atrastklinkera i 7 p m herateUing Qonwe 936 60 000 Veditaoha stiaatklinkera waolTorm i f 10 p n Iierstelling van een gedeelte Fhiwaelen aingel 1000 16 000 Lnikaehe straatkeijen 14 16 l f 100 p m 1800 Voor land daaronder begrepen het noo dige voor vemieawing der atraten 1600 Voor puin aarde en klei 860 vervoer van materialen 600 ataketaela palen en gootplanken 800 Tezamen ƒ 6786 7i Men rekent noodig te hebben Voor land 900 puin klei transport enz 180 awkoop en pUuten vsa boomgewas 100 1180 75 Ia met 100 verbeoKd omdat de tegeo woordige aannemer wiens aaunemioga termfjn verstreken is verklaard heeft voor het oude bedrag bet onderhoud uiet meer op tieh te kunueu nemen fiq vroegere aaobeatedingeo Waren de inschrijvingen ook ƒ 100 of meer hoonr Het aangevraagd c Cer strekt Voor hqt schoouhoudrn der nautaoeiiea ƒ 626 n auoeijen van boomen en heeaters 676 aankoop v boomeil en haeateigewaa 160 van zand klei eaz 150 banken rasterwerk enz 100 ƒ 1600 t6 Verminderd met ƒ SfO daar dit jaar vermoedflyk geene bnitengewoóe heistelUugswerken behoeven plaats te vinden 78 Venoogd met ƒ 60 omdat de ondaninding geleerd heeft dat de kosten voor het afdaramen der doorgangen van den UssaI en andere waterkeeringen in het vorige jaar te laag waren geraamd Het voorgedragen c br strekt om te voorzien a in het onderhond van de IJsselhavensluis 300 bet Moordreohtaohe Verlaat 100 de SlnizeD achter de St Janskerk die in de Peperstraat en achter de Viaohmarkt met de daarb behoorende touwen blokken enz 300 de gordingwerken sohoejngen en plankieren 240 de meerpalen en b90 d kea 100 de kraan bQ het Oude Toèrstal 10 de kaaimureo binnen de stad 4600 de knaimuren meerpalen aehoeyngeo enz in en langs den IJsael alsmede voor het bevaarbaar houden van de Singelgraohten 2335 h in de kosten voor het afdammen vande doorgangen aan den Usael ea verdere waterkeeringen binnen de gemeente met de daarvoor noodige materialen en gereedschappen 100 ƒ 7886 Verminderd met ƒ 16 voor het onderhoud van het speelwerk de uurwerken met klokken touwen sehqven gewichten eni wordt vereisoht ƒ 60 voor vernieuwing van stangen en kopennbussen van het carillon 76 Verminderd met 636 Voor onderhoud en vernieuwing van de reep der pont over de Turfsingelgracht 60 Voor onderhoud en buur van schuitenen vlotten 260 ƒ 800 81 Verhoogd met 1 180 daar aan het gebouw noodzakelijk nieuwe goten moeten worden aaugebraoht Het onderhoud vau het gebouw gereedschappen eni wordt begroot op ƒ 290 De jaarwedde van den Directeur bednagt 160 De bezoldiging van 2 grafmakers a 4 s weeks voor elk is 416 ƒ 856 S2 Verhoogd met ƒ lOS ter aansohaffing van nieuwe tafelkleeden voor de laal van den Schutten raad en voor de bovenvergoderrjial Uit de voorgedragen som wordt gekweten De bezoldiging van den Concierge van het gebouw met inbegrip van de kosten van het aohoouhonden f 600 Het onderhoud van het gebouw en het meubilair 205 Vuur en licht 300 ƒ 1005 83 Deze som wordt voorgedragen daar het voornemen beataat om de noodbrug op de Haven die thans in gebrekkigen toestand verkeert en noodxakel k dient te worden vernieuwd te vervangen door een ijzeren draaibrug voor voetgangers waarvan de kasten worden geraamd op ƒ 10 000 84 Verminderd met ƒ 100 Ter riolering worden voorgesteld De zijl van de Peperstraat tot aan de £ C Kerk op de Gouwe hebbende eene lengte van 100 meter 3150 en de zql van de Kuipenteeg tot aan de Baam ter lengte van 85 meter 2677 60 Voor afrasteringen der gerioleerde gronden 672 50 Worit vereolfi BUITENLA ND BulleBlaadsch Overzicbl Plewna wordt nog steeds geblokkeerd en beschoten meldt het offieieele Russische bulletin van den 18ea in overeenstemming met een telegram van dentelfden datum uit Baehareat aan de PolUiieke Correfimdem Dit laatste voegt er nog bij Behalve de onafgebroken doortrekkende detachementen der Hussisohe garde is nu ook de voorhoede der uit Rossisch Poleo aanmkkende atnjdmaoht de grenzen van Bumeuie overgetrokken De gedaohtengang van den berichtgever is duidelqk deze het beleg en het bombardement van Plewna warden voortgezet totdat binnen weinige dagen de versterkingen nit Bustaod op het oorlogstooneel aangekomen zullen zijn om de oorlogakanaen weder ten gunste vau Rusland te doen keeren Hoewel t wel waaraohünlijk ia dat de Turksche macht bjj de voorzetting des oorlogs ten slotte voor de Bnsaiaehe overmaebt d moeten bakken ia t toek zeker wat voorbarig te verwachten dat dit tijdstip raeds met een paar weken aangebroken zal zijn Want zelfs al sgn de garde en de andere uit RusUnd komende versterkingen ook reeds den len October voltallig aan de Donau dan zijn deze nieuwe korpsen daarom nog niet tentoud te gebruiken De Frausche bladen hebben vooreerst weder stof genoeg aan het manifest van den Maarschalk jammer dat bet atuk niet veel nieuws bevat de verklaring toch dat Mac M hou niets tegen de Republiek in den tin heeft heeft weinig waarde de Preaideot beeft getoond zoo weinig b rip te hebben van politiek dat de republiek te gronde kan zyn gegaan zonder dat hiJ er zelf iets van weet zijn manier van regeeren is niet alleen aoti republikeinsoh maar zelfs inooostitutioneel Het slot van het manifeat gg zult Itistereu naar het woord van een aoldaat die io dienst sta t van geen enkele partij die geen revolutionairen of reactionairen hartitooht heeft en die alleen geleid wordt door liefde voor het Vaderland i kan alleen worden beantwoord met een schouderophalen Mac Mahon moest begrypen dat de ware loyaliteit niet bestaat in woorden maar in daden en dat het niet vatten van dit onderecheid voor t minst bekrompenheid van verstand verraadt Het stuk is overigens uiet alleen onderteekend door MaoMahon maar ook door Fourton als Minister vau Binneulaudsche Zaken en niet door De Brogue ala vioepresiueut van den Ministerraad De Oosteurijkacbe en Pruisische president ministers Andrassy en Bismarok hebben te Sidzburg eene lange oonfereulie gehad Meu vermoedt dat d oostargohe zaken besp okea zjja met bet doel om Öoatasivk gunstig voor de plannen van Baslaod te stemman Omtrent ds oooferentia te Sabbnrg zegt het offioiense hoofdorgaan de Pm Can Voor de beida staatsmannen wier innige en vertronwelgke overeenatemming sinds acne reeks vao jaren zooveel heeft bijgedragen om de gemeenschappelijks politiek derdrie Keizers zulke gewensdita reaultatea voor denvrede van Europa te doen opleveien moet bet juist ouder de tegenwoordige omstandigheden veel waard zijn in vertrouwelijk overleg te treden omtrent dewegen en middelen ter verdere volbrenging hunnergroote taak i De officieuze Prm Corretp sprrknde over de algemeene geestdrift waarmade de Keizer op zijne reis door de Rijnprovinoie overal is ontvangen zegt Van alle zijden namelgK ook door de katholieke bladen zelven wordt nadrukkelijk geconstateerd dal de katholieke bevolking aan dia huldeblijken ten