Goudsche Courant, zondag 23 september 1877

H de VLEÏÏER Lange Groependaal Gouda Bericht de ontvangst van de Nieuwste Modellen Castoren DANES en KINDERHOEDER Vormen Bloemen Veeren HOEDEN GARNITÜREN l mn PATENT FlllWEElEIÏ XYamJes Knoopen Gameersels eene mime Sorteering Wollen Artikelen GEKLEURDE WOL voor Dames en Kinder Kousen ROKKEN W OL enz Ruime Sorteering en Billgke Prgzen 1VT0 Woensdag 26 September N 2041 1877 J E KIEBIRT MARKT GOUDA Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatete vinding KOOLPORTBETTIN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen VERGROÜTINGEN Ljjsten Passepartoute eni GOUDSCHE COURANT Nieuv en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De ondergeteel ende bericht z ne geachte begnustigers in en buiten rou z ne lessen in plaats van primo medio October a s ten zjjne huize volgens gewoonten een aanvang nemen desverldezende kunnen de Onders hunne kinderen aan huis onderwezen den H F GORISSEN Spieringstraat F 78 Maandags IHnadaga Donderdags en Zaterdags te bekomen VERSCHE SÏROOPWAFELEÏM bij K L RECKER8 Hoek Tnrfiflarkt GOUDA W N RAAIJMAARERS Oosthaven B 17 beveelt zich bg voortduring aan voor het levem en gereedmaken van WILD GEVOGEL TE enz 236 STiATS lOTBBÜ De trekking der EERSTE KLASSE beffint MAANDAG lo OCTOBER 1877 J W 0JANMWB 1 Directeur der Verzekenng Maatschappg voor de Nationale Militie EENDBAGT K VEBHPISD van ALPHEN aan den B n naar OOVDA Waehterstraat 18 TmTTËHABT Karnemelksloot Noordzijde R 160 B Verkoopt de echte SINGEB TBAP en HANDMACHINES met de Nieuwst apperaten en geeft gratis onderricht beveelt zich ook beleefdelgk aan tot het repareren van alle soorten van NAAIMACHINES met drie maanden gnarantie belovende een spoedige bediening Op Franco Aanvraag oninnp een ieder die lieb van de vsarde van het GeïllMlreerde Werk Dr AIBY s NATÜUBGENEESWIJZE wil overtuigen een aillrekwl daaruit gratii en raKco toegetoDdeo door BlCBTEs s Boekhandel te RoUerdm Geen lielie vereuime het dit uittreksel te ontbieden 701 Oetolgscbriften waarvan 428 geadverteerd mogen worden Gelieve mg tegen rembours te doen geworden twee flacons AMËRICAN BALSEM tot hergroei van Hoofdhaar Zeer tevreden over da uitwerking van uw prep vat oo zal ik u bii een ieder aanbevelen Wil n dit publiek ai ken zoo heb ik er vrede mede Motaebting 2ó rm r Jnnil877 J MOLEMAK Uitval vao Haar Booi of Sohilven Dim Haar Kale Plekkm I n ia de Scbedelhnid haarworm TrcegtUdi grijs worden al deze onaangenaamhedea worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tp verkrggt de behaarde huid baar vorige groeikracht weder Franco aanvraag ï 2 de flacon oemaksbalve 42 blauwe pottz ls of postwissd alsook op remboors bg THEOPHILE Haarknndige Fr deriksplon N 32 AnuUrdam B gti Dpehbarevbrkoopivs BURGEMEESTER en WËTHODDERSvan Een MUUR staande aan de Bogen aldaar Waarvan de Voorwaarden dagelflto de Zondagen uitgezonderd van des Voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselïke Secretarie ter lezing anllea liggen Openbare Verkoopincfen TB GOUDA aan het Lokaal Wgk K N 237 aan de Peperstraat Op DINSDAG 25 SEPTEMBER 1877 des Tootmiddags teu 9 ure van eenen INBOEDEL waaronder mahoniehouten Secretaire dito Bnreaa PeadnW Ohifiónniere Ledikanten Bedden en B dd ffoed enx alsmftde eene partn Muziek Voorts 1567 K G OOD UZBR netten BALANSEN SCHALEN en UzewnGBWIUTEN Daa te voren te zien in op VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1877 de voormiddags ten elf nre van den IKVEIVTARIS eener STEENDRUKKERIJ tlaagi ie vomi dea mMsans van 10 oi 9 ara en op d n dig der raiooping van 9 tot 11 MS te aap Nadere inUehtisgen b n ütün d r lMtst gemelde verkooping znn te bdkomen ten kantore van den Notaris W J LEEVEB te Gouda Liedcrtafel APOLLO ÜITTÖÏaiNI op Zondag 30 September 1877 des avonds ten 7 nre In de Sociëteit t ns Genoegen B de JONG Wzn GOUDA Handel in Prima Soorten Duits e en Ëngpelsche mmm en com j ff VAN mmm TANDHMElKUNDIGB ï dag eljjks te spreken tot plaatsen van ZUIGTANDEN zonder uitnemen der oude wortels Het is ontegenzeggelijk dat het verlies der Tanden de schoonste gezichten misvormt en de spraak belemmert tot herstel daarvan stelt bovengenoemde ieder in de gelegenheid dooip zijne Nieuwe Methode de vorm van het aatt gezicht terug te geven ORIGINEELE Adres DUBBELDE BÜÜRT 600DA uit de Fabriek der I SIN6ERMANÜFACTÜ RIN6 Co New York Vflf j ar Garantie Volledig onderrichi Hoogstraat A 116 altttede mm m il i m en olie Openbare VrUwllllge Verkooping TE BOSKOOI De Veiling op Woetisdag jraf nfflik October 1877 De gOrP iii lTP Afslag op Woensdag den 17 October 1877 beiden des voormiddags te 10 nren in bet Logement van HUL8B08 en VIN DEB BIE en ten overstaan van den Notaris J MAARSCHALK aldaar van BOÜWUANSWONIPSN elk met omstreeks 20 Bunders WEI en HOOILAND 40 Bunders WEI EN HOOILAOT iMi uneiDeBsvoMiieiiii EK tvM te zaleen circa 80 Bunders of Hectaren alles staande en gelegen in den polder Middelburg binnen de Gemeente Iteeuwijk De landen te aanvaarden Kersmis 1877 de Bouwmanswoningen c a Mei 1878 de Arbeir derswoningen c a 1 Jannarg 1878 De Catelogns dezer verkooping waarin de juiste omschrgving der partgen en de voornaamste conditiën der verkooping te vinden zgn is te verkrggen ten kaatonn van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen en van den Notaris MAARSCHALK te Boikoop alsmede bg den Boekhandelaar A BRINKMAN op den Langen Tiendeweg te Gouda lEDRTüUN DROOG Verden informatiën n inlichtingen te bekomen ten kantoren van fooinoemde Notarissen GODOA VKOt TAH A BaiNKKAN Kennisgeving INRIGTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KÜN N N VEROORZAKK V BURGEMEESTER ea WETHOUDERS der gemeent Gouda Gelet op üitt fl ei 7 der wet vsn den 2n Juny 1875 Staattblad n 95 Brengen ter Igemeene icennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van den Heer K van Rhijn om vergunning tot het bewaren vau beenderen in het perceel gelegen aan de Vest wijk O n 563 kadaster sectie D u 869 Dat op Maandag den 8n October 1877 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om beii aren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen yóót dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Oouda den 24u September 1877 De Secretaris De Burgemeester BttOÜWEB VAN BbBOB LJzEMDQOBil EENNISGëVINQ IXRIGTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNE V VEROORZAKEN BUR iHJ II5E3ÏER en WETHOUDERS der e meente € ada Gelet op artt 6 en 7 der wet van den 3n Junij 1876 Staatsblad a 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een vei oek met bÜUgeu van de Heeren G Prinoe Zn om vergunning tot het plaatsen van een stoomwerktuig in het perceel gelegen aan de Busm wijk O u 175 kadaster sectie u 1576 Dat op Maandag den 8n October 1877 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de plaatsing van dat stoomwerktuig in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dug op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen sohriftureu kan worden kennis genomen Gouda den 24n September 1877 De Secretaris De Burgemeester BKouwtE Van Beugen UzBNooottN EENNISOEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter keunis van alle Putentpligtige ingezetenen wier namen voorkomen op de suppletoirs registers voor het dienstjaar 1877 1878 dnt de PATENTBLADÊN in gereedheid en op de Secretarie dezer gemeente verkrijgbaar zijn wanneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden van den In October 1877 tot en met den 13n October daaraanvolgende des voormiddags vau 10 tol des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien centen worden uitgereikt terwijl de dSlatigen vervallen in eene boete van vyttien gulden bijaldien zij aangevraagd wordende hun patent of een afschrift van hetzelve niet kunnen vertoonen Gouda den 25n September 1877 De Secreteris De Burgemeester BaOUWBB VA BeBGEN IJZENDOOBN BEGROOTING DB INKOMSTEN en UITGAVEN van di GEMEENTE OOUDA voorden dienst van 1878 Bevolking 17070 zielen renolg UITGAVEN TOUH Hoofdst IIJ Kosten voor eigendommen welke de Ge meente naar het burgerlijk regt bezit met de verscb ildigde lasten 85 Onderhoud van huizen torens poorten en dergelgke 3535 OnderUond van het jaagpadlangs de Gouwe met de daartoebehoorende werken 4000 Onderhoud der overige eigendommen waarvan de inkomsten zyn vermeld onder hoofdst 3 der ontvangsten 1450 Dag en weekgelden der werklieden en bedienden in dienstder Gemeente mitsgaderé verdere kosten der fabricage 14386 Grondlasten wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen 850 Dijk en Polderlasten 340 Personele belasting 10 Kosten der invordering vanhet gnbelgeld voor het bevaren van de rivier de Gouwe 1085 Kosten ter zake van het innenvan renten wegens inschrflvingffli op de grootboeken dernationale Schuld 10 Kegten recognitiën en dergeLMemorie Totaal van het Ille Hoofdst ƒ 25666 Hoofdst IV Kpsten van in vordering der plaatselïke belastingen of middelen Kosten van toezigt en vaninvordering der pi belastingen 590 Vergoeding aan het Rijk van2 j ten honderd van het onzuiver bedrag der opcenten ten behoeve der Gemeente geheven op de grondlasten en op delersonele belasting Wet van den 2lsten December 1852 Staateblad n 226 791 Totaal van het IVe Hoofds t ƒ 1381 UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING Indien bet tegendeel niet is vermeld ziju de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken UITGAVEN 86 Is met ƒ 200 v hoogd omdat de toren van de St Janskerk in het volgende jciar dieut teworden geverwd Uit het voorgedragen cijfer wordt beschiktbaar gesteld voor de armenkamer 50 de aschschuur 85 de bank van leening 200 het bcstedelinghuis 300 den beukmoleu 30 het gasthuis 885 het oude vrouwenhuis 160 het weeshuis en daaraan behoorende gebouwen 500 het gebouw genaaiad Arti Legi 220 de kantonnale gevangenis 65 de huisjes achter de kerk 20 de korenbeurs en de vischmarkt 65 het Proveniershuia 170 het Stadstimmermagazijn en de woning van den Gemeente Bouwmeester 260 het huis op de Zeugstraat 25 de tol commissaris en biugwaohters huisjes 190 de torens 630 de waag 70 de werkinrigting 180 de huizen op den Tnrfsingel 30 het huis op de Nieuwe Ha ven 20 3636 Voor het op de diepte honden van de rivierde Gouwe is coodig ƒ 1000 en voor het in goeden staat onderhouden der soboeijin n van het Jaagpad gelegen in de gemeenten addiniveeu Boskoop en Alphen en het ophoogen en bezaudeuvan het pad ƒ 3000 Uit het bedrag worden bestreden de kostenvan onderhoud van bet Amsterdamsehe en Gondsche rijpad en van den Zwarten Weg ƒ 800 de aan dat pad gelegen woningen en die aan de Gondsohe Sluis 150 hot Eeei wijksche Verlaat met schoeijin geu enz 200 de Schietbaan 300 ƒ 1450 88 Verhoogd met ƒ 360 daar voor het op de vorige begrootiug uitgetrokken bedrag geen straatmakers te verkrijgen zijn geweest Het voorgedragen cijfer is noodig om daaruit te voldoen het arbeidsloon van 4 timmerlieden berekend op ƒ 1900 4 metselaars 1900 2 opperlieden en 2 jongens 990 1 loodgieter en 1 jongen 638 smid en 1 jongen 730 verwers en 2 noodhulpen 1010 dijkwerkers 1840 stra tmakers 2000 3 opperlieden 970 Voorts wordt beschikbaar gesteld voor den Boekhonder bij de Fabricage 600 Fahrimgo nntnatgtt 300 aankoop en onderiiond van gereedschappen 350 voar het wieden der Markt 100 It het reiohouden der urinoirs 208 n voor het in dienst stellen van nood hulpwerklieden in den zomer voor steenbikken en schoo steeuvegen 1850 ƒ 14386 90 Verhoogd met ƒ 40 noodig ter voldoeningdor polderlasten die reeds in 1876 ƒ 337 49 hebben bedragen De inkomsten der eigendommen waarvoor gronden polderlasten verschuldigd zijn worden verantwoord onder No 18 19 22 23 24 25 en 27 Daaruit wordt betaald de personeele belasting naar de drie eerste grondslagen verschuldigd voor d Woning van den Concierge van het gebouw genaamd Arti Legi De uitgaven daaruit te bestreden bestaan in de bezoldiging van den gaarder ƒ 650 die van zijn adsistent 400 de peroentsgewijze belooning van den gaarder aan de Goudsohe sluis 15 e kosten van de registers 60 jie van vuur en licht in do kant oren 60 ƒ 1086 De memorie post is behonden omdat er waarschijnlijk geeue uitgaven van dien aard zullen tedoen zijn Daaruit worden voldaan de bezoldiging van een commies ƒ 366 de kosten van registers 100 die van vervolging 26 die op het innen van scho olgeld 100 ƒ m 96 Verhoogd met 20 noodig om 2 pCt van het onzuiver bedrag der ten behoeve der gemeente geheven wordende opoenlen op de Directe belastingen geraamd op ƒ 31630 37 te kunnenvoldoen fTordl vervolgd BUITENLAND BulteDlandsch Overzicht In Praukryk is het belangrijkste feit de veioor l deeling van öambelt hel vonnis van den eersten