Goudsche Courant, woensdag 26 september 1877

Konloklijkc Arnlicmsche ummmmm A I Isr KC E IsK r r P COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrijgbaar bii RSOHOLTEN Gebr oe KAADT en verder ba alle voorname Winkeliers en Coiffeurs in Wgeheele rijk Nj irooiigl ZoDdag 30 September N 2043 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken a ƒ 29 mare tot 39 27 Sept De veemarkt met gcTonen anvoer deo handel iets trager varkens en biggen met veel aanvoer den handel vlug varkens voor Londen van 2B a 27 cents per half kilo schapen tmag te veHcoopeo Goeboter 1 65 a ƒ 1 80 Wriboter ƒ 1 35 a ƒ 1 50 Burgerlüke StandOouda GZBORENi Z Sept Jmnnettc ouders D Frank en £ van Creveld GEHUWD 26 Sept K Drenth en B aosen W K bchuling en J H Lafebtr iBurgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 20 tot 2G Sept 1877 Moordrecht GEBOREN Una oodors G Bietveld en M A Bloot Jdi ouders J üsknio t u E boutlioorn OVbRLBUEN 1 Pronk 8 ra CEIIUWD C J HuivwiiarJ tan Schiedam 28 j en A RiUfeld Ij L P Vullebregrt 8ij n D J UcaB 22j Stolwijk GEBOEE Corni lis Melu ouders H NBtZ jl en i £ toat Jannetje ouden T v d VJiet en M W MoleuaBc OVERLEDEN Geeue ONUERTKÜUWD S Bijlsma an I P E Boers CERU WD Oeene Haastrecht EHOREKX 4an oi ders J de Kramer en M van Leeun en Gerardus ouders M JKompper en G van Schalk OVBRLEDEN W van VVoenen 6 ïi ONDlEHrBOUWÜ Gceno GEUUWJ Geene Beeuwtjk GEBOBEN Geene OVERlJinEl Jongence 15 m ONDERTROUWD D Stam 36 j ei C Hocksel 21 j GEHUWD Geene Waddinxveen GEBOREN Cornells oudeis H Tb Ferdaan en C Drooft OVEHLEDEN U 8cb llingerhaat 18 d J L van Helolniteo 10 d ONDERTROUWD C Rietveld ea J Nijnings GEHXJWD Gsone ADVERTENTIES Bevallen van een Zoon Mevrouw van der GARDEN oe Haks Leiden 26 September 1877 Heden overleed te s Gravenhage onze geachte Broeder en Behuwdhroeder de WelKd Gestr Heer A W HE ULE in den onderdom van 39 jaar J T M TEMMINCK A E TEMMUSCK Hjüul Gouda 25 September 1877 Zjj die iet te vorderen hebben van ver schnldigd zijn aan f beeketi of andese tukken onder zicfh mogten heblaen van Mejufvroaw MARIA CORNELIA GÜLDEMONT gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vó5r den lOn OCTOBER 1877 opgaaf betaling of afgifte te doen aan de oh dergeteekenden uitvoerders tju haren uiter sten wil A SMITS W 3 FORTÜIJN DROOGLEEVER De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk an tot liet MAEEN en REPAREEEEN van l en wat verder tot het vak behoort H GLASBEEK Korte Tiendeweg W k A 75 ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k L H SERRE m STIATS LOTESIJ De trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG lo OCTOBER 1877 Mejufvrouw GöTTE Wijdstraat vraagt ten spoedig te EENE BliSïliODI Braiid Assiiraiitie Compagnie IA FOi lIÈRE gevestigd te Parijn met een kapitaal groot fvH éO 000 000 De ondergeteekenden van HALMABL Co generaal gevolmachtigden voor Nederland te Amsterdam hebben de eer het publiek kennis te geven dat zjj tot Agenten voor GOUDA EN OMSTREKEN hebbeu aangesteld de Heeren LOUIS BAS08KI Co wonende aldaar om overeenkomstig de hen verstrekte instructiën Brandverzekeringen aan te nemen Nadere informatiën omtrent Premiën en Conditiën waarvoor de Compagnie Inboedels Huizen Fabrieken Molens Boerderijen Vlas erijen enz enz assureert zjjn dageljjks te bekomen ten Kantore van bovengenoemde fleeiren op het Nonnenwater O N 2 te Gouda VAN HALMAEL Co A msterdam 22 Sept 1877 Vcrzckcrlngs Maatseliapptl mimm bij overlijden g evestigd te UTRECHT 1868 Bovengenoemde Maatschappij biedt haren leelnemers tegen geringe Premiebetaling groote voordeelen aan Tegen hooge Premie en Provisie wordt voor GOUDA alsmede teu Platten Lande geschikte Personen als AGENTEN en BODEN gevraagd Franco brieven aan de Directie BU INSCHRIJVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op DONDERDAG den 4n OCTOBER 1877 des voormiddags ten 11 ure in het Raadhuis aldaar voor den tjjd v n DRIE of ZES jaren ingaande den Isten Jannarg 1878 en eindigende den laatsten December 1880 of 1583 bjj INSCHRIJVING te VERHUREN Het HDIS en de STALLING aan de Goudsche Sluis mitsgaders het regt van overBetton met de Pont aldaar Waaxvan de Voorwaarden dageljjks de Zondagen itgeionderd van des voormiddags 10 tot des namiddags ten 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen De inschrijvingsbiljetten zullen op bovengemeld uur van den dag der verhuring ter Secretarie moeten zijn ingeleverd OousA omt VAK A Brinkman ElOOS 7EIMEICSPETSO LEÜM LA MPEIT De ondergeteekende bericht dat bij hem het uitsluitend DépÓt en Agentschap gevestigd is der KL00 8 VeilijyheidsPctroleum Lampeii welke Lamp biJ het omvallen de vlam onmiddelijk en van zelve dooft geen olie storten kan noch voor breuk vatbaar is Z zijn in verschillende Soorten en Prgzen voorhanden bjj P P SOOS LANGE TIENDEWEG H et publiek wordt beleefd nitgenoodigd de Modellen by my voorhanden en in wer king te bezichtigen AANBESTEDING op WOENSDAG 3 OCTOBER 1877 des middi s ten 1 ure in het Koffijhuis op de Bogen te Gouda voor Het bouwen van 7 ONDER en BOVENWONINGEN op een terrein aan de Bogen te Gouda Het Bestek en Teekening liggen van af 26 September ter inzage in voornoemd Koffijhuis Aanwijzing zal gegeven worden door de bestedeis O HUURMAN en P van DUIN MOOI HAAH WiI men netje Haar of Baard verwen in blond brain ot zwart zonder ro sse tint of huid te vlekken neemt dan het EAÜCHROMATIQÜE Haarflechten Pruiken enz kan men gemakkelijk de oorspronkelijke kleur wedergeven dan bespaart men geld 2 de flacon Op franco aanvraag te bekomen tegen blauwe postzegels postwissel of rembours by THEOPHILE Haarkuudige Frederikspleia 32 Amsterdam Regts wm Geen zekerder heilzamer en goedkooper middel ter genezing van de meekt ingewortelde Rhumatiek Rhumatisohe Hoofd Kies of Tandpijn Pijn in de Gewrichten Armen of Beeoen door koude ontstattn besta t er dan de krachtig werkende Abshauhbin s of Anti Rhumatische Watten die tevens het voordeel hebben van zeer gemakkelijk aangewend te kunnen worden ea niet de geringste schadeljjke uitwerking kunnm te weeg brengen by lijders die te geljjk met andere kwalen bezocht zgn De uiterst goedkoope prijs van slechts 30 Cents per pakje behoeft niemand tegen te houden om het middel te bezigen wanneer men slechts zorgt zich van de echte te bedienen kenbaar aan de onderteekening der blaauwe omslagen door den Bereider en Hoofddepothouder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten voor den prijs van 30 Cent per pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld by T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Xevenhuüen T W DEN UIL Schoonhoven 3 GOUDKADE Boskoop OTTO HOOGENDLIK Capette a d IJssel A REIJNART Oostpoort Rotterdam J H KELLER en ZOON Weste Wagenstr BU deze Courant behoort een Byvoejcsel Kennisgeving RUTDIG SCHOÜW BUHGBMEE8TEE erf WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien Art 43 der verordening van Politie voor die Gemeente vastgesteld 16 Janij 11 Auguataa 1866 en afgekondigd den 1 Sn September da iriianrolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoeieiers dat op Zatnrdng den 13n October 1877 des morgens ten 10 ure op het plein achter het VVaaggebouW zal worden overgegaan tot de algemeeiie keuring hunner Rijtuigen zullende de nakeuring der op dat tydstip verhuurde of in gebruik zijnde Rijtuigen plaats hebben Zuturdag den 20n October daaraanvolgende ter zelfde ure en plaatse Oouda den 28n September 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd Be Secretaris De Burgemeester BoODWEE VAN BeKOEN UzeNDOOSN BBKBNOMA KINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 18 en 19 der Wet van den 14n September 1866 StaatiiUd n 13SJ Brcii en ter openbare kennis dat de b j art 17 dier Wet bedoelde Igst berattende de namen der inwoners die voor het verleeneu van INKWARTIERING en ONDERHOUD in aanmerking komen met aanduiding van de mate waarin ieder hunner naar gelang van de beschikbare mimte z ner woning en van de gebouwen en getimmerten voor stalling bruikbaar geacht wordt daarin te kunnen voorzien aan den ingang van den Korten Groeneudaal is aangeplakt dat die lijst van heden tot en met den 13n October 1877 op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd alsmede dat de bezwaren tegen die l jst schriftelijk aan hen behooren te worden ingediend voor den 14q dier maand Gouda den 28n September 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BaonwKB Van Bergen IJzendoorn BEGROOTING DEB INKOMSTEN en UITGAVEN van de GEMEENTE GOUDA voor den dienst van 1878 Bevolking 17070 zielen Vervolg UITGAVEN VOLOM Boofdst VIII Kosten voor het armwezen mitsgaders sabsidiën en bydragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen Belooning van doctoren heelmeesters vroedmeesters vroedvrouwen enz 3250 Kosten van de Gemeenteapotheek j Onderhoud f 125 h Belooning van den apotheker en van de bedienden 1512 c Geneesmiddelen 1863 3500 129 Plaatsing en veizorgingskosten in de gestichten Ommer Bchans en Veenhuizen Memorie ISO Kosten van verpleging van arme krankzinnigen 2600 131 Subsidiën aan godshuizen te weten Transporteero 9350 Transport 9350 a Aan de beide gasthuizen 9549 60 b het bestedelinghais 2525 c vereenigd Wees en Aelmoezeniershuis 9000 132 Subsidiën aan armbesturen te weten a Aan het bnrgerlyk armbestuur 4970 i Israëlitisch 365 Totaal van het VIHde Hoofdst 35759 60 Hoofdst IX Renten en aflossingen van geldleeningen mitsgaders alle verdere opeischbare schalden der Gemeente Rente van de gevestigde schuld 1040 Rente van de byzoodere geldleeningen 850 Aflossing van de bijzondere f eldleeningen 1000 en8ioenen Iyfrenten en wachty gelden 1693 Gratificatiën 205 Schadeloosstelling aso de Hervormde kerk wegens het gemis van begrafenisregten 2400 Twee hal annoiteit van 40000 in 1871 bg de Maatschappij ▼ Geme8ltt Crediet opgenomen 2000 Twee halfl ansniteit van 63000 in 1872 bg de Maatschappg van GemeenteCredietopgenomen 3150 Idem van 57000 in 1873 opgenomen 3898 80 Totaal van het IXe Hoofdst 16236 80 UITGAVEN UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOEUCHTING Indien het tegendeel niet is vermeld zijn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken 127 Het is noodig om daaruit te voldoen De jaarwedde van den geneeskundige belast met de behandeling der zieken in het gasthuis en andere gestichten ƒ 500 die van S geueesheeren ieder 800 900 I I den stadsbeelmeester 800 II n den heelmeester der gasthuizen 200 II den stadsvroedmeester 300 II 4 vroedvrouwen ieder ƒ 250 1000 Belooning voor geneeskundige diensten bij personen woonachtig in de gedeelten der gemeente welke vroeger tot de opgeheven gemeenten Broek en Stein behoorden 60 ƒ 3250 Even als in het vorige joar voor Memorie uitgetrokken Verminderd met ƒ 400 In het gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht worden thans voor rekening der Gemeente verpleegd 13 lijders zijnde 2 minder dan waaiop bg de begrootiug van 1877 gerekend was a Verhoogd met ƒ 621 55 J Verminderd met 3210 c Vermeerderd met 3300 o Vermeerden met ƒ 160 b Tot een gelgk bedrag als bij de vorige begrooting uitgetrokken De art 131 en 132 zijn in overeenstemming met de door de besturen der Instellingen van Weldadigheid aangeboden staten van begrooting der inkomsten en uitgaven De vermindering van den post onder h tegen de vermeerdering van dien onder c is een gevolg van het besluit om het Bestedflinghuis alleen voor verpleging vau oude lieden te bestemmen en de daarin aanwezige kinderen op te nemen in het vereenigd Wees en Aelmoezeniershuis Deze som dient tot betaling der rente van het kapitaal van ƒ 26 000 door het vereenigd Weesen Aelmoezeniershuis tegen 4 pCt zonder verpleging tot aflossing verstrekt Verminderd met ƒ 50 alzoo in het jaar 1877 2 obligatién ieder van ƒ 500 worden afgelost Het voorgedragen bedrag strekt tot betalingder renten van een kapitaal per resto groot ƒ 17000 De aflossing is verplichtend De eerste aflossing op deze leening primitief groot ƒ 20 000 heeft in 1875 plaats gehad 136 Tengevolge het overlijden van de gepensioneerden C J V d Grijp W de Gruijl W Westbroeken S Lafeber zijn de uitgaven met f 1152 verminderd De geraamde som strekt ter voldoening van de volgende pensioenen dat van W van Berarael ƒ 1200 II A J Meurs 260 n n C Nieuweuhnizen 126 n P ten Brummeler Andriesse 100 en een lijfrente aan de erven P Bouwman 18 1693 137 Verminderd met f 345 tengevolge van het overlijden van Hooimeijer en Knaap Het geraamde cijfer strekt om te kunnen voldoen de gratificatiën aan den gewezen commies Znidveld ƒ 105 gepensioneerden hoofdonderwijzer Benhl 100 206 De nitkeering is op eene overeenkomst gegrond De leening van ƒ 40 000 aangegaan in 1871 tegen eene rente van 5 pCt wordt in 68 jaar afgelost zoodat ze in 1939 moet afbetaald zgn De eerste twee halQarige annuïteiten zqu in 1871 voldaan 140 De leening von ƒ 63000 aangegaan in 1872 tegen eene rente van 5 pCt wordt almede in 68 jaar afgelost zoadat ze in 1940 moet afbetaald zijn De eerste twee halQarige annuïteiten zgn in 187 voldaan 141 De leening van ƒ 57 000 in 1873 gesloten tegen eene rente van 6 g pCt wordt in 30 jaren afgelost zoodat ze in 1903 moet afbetaald zjjn De eerst twee halfjarige annniteiten zgn in 1873 en 1874 voldaan Wordt vervolgd BUITENLAND Bultcniandscli Overziclil Het manifest van Mac Mahon wordt thans bij duizenden verspreid maar of Fourton nog veel geloof hecht aan de goede uitwerking wordt niet gezegd wel spreekt men van een tweede manifest dat ter afwisseling mede zon worden onderteekend door de Broglie t Is of deze Regeering zich niet belachelijk genoeg gemaakt heeft Een maniftst VHC den graaf van Chambord ook al voor de verkiezingen is volgens de Union reeds afgezonden Het manifest van de socialistische republikeinen te Parijs wordt algemeen beschouwd als een kiesraanoeuvre van de reactionairen het is onderteeken I door zestig personen en van die zestig is er slrohts éeu bekend het is een man die op een vergadering Gambetta eens beschuldigde van een agent te zijn der clericale partij De Fransohe bladen behelzen nog steeds artikelen over het manifest van Thiers de woede waarmee de reactionairen zich voortdurend over dat tuk uitlaten is wel het beste bewgs dat men er angst voor heeft Na dit manifest is de beurs de grootste ergernis van de reootionairen bij de verschijning van het manifest von Mac Mahon is de rente bestendig gedaald daar was reden voor de bedreiging van den loyalen soldaat maakte een slechten indruk en welke pogingen men sedert ook in het werk heeft gesteld om de fondsen weer aan het rijzen te brengen z zgn mislukt Mw verwacht