Goudsche Courant, woensdag 26 september 1877

binnenlai d GOUDaTTb September 1877 I Eenige mn wden geleden mankten wij mie medeburgers bekend dat er sprake wns ook te Mzer stede van de stichting eener zoogenaamde cri che ojf ietcaarplaats voor zuigtlingen eM kleine kinderen gelijk zij elders reeds in ons vaderland gevonden werden Zoo ergens dan bestaat daaraan in Goudu dnngend behodte In eene fabriekstad als de onze worc t immer een groot aantal moeders tot werkzaamheid van den vroegen morgen tot den laten avond buSteishuis geroepen Daarenboven zwerft hier meer dan eene weduwe van haren kostwinner beropld dikiiyls hulpaloos rond niet wetende hoe voor zich zelve en haar kroost het dageUjksoh brood te rtnn n juist omdat datzelfde kroost in zijne hulpbehoevendheid haar daartoe een onoverkomelijken hinderpaal Oplevert Nu weten wij wel dat hier enj daar bi i andere VI iiiwen de gelegenheid bestaat om tegen geringe Vf gbeding kleine kinderen in bewqrinff ti geven in iiif wij welen het evenzeer boeleel aie Icwaring Éwrgiiig om daarvan niets ilaeer te zeggen te n oveil uit Het is ons dibrom eeiTiiimgelak het publiek te bcriphten dati het ill louda n praatjes en vk ome wenschen gobl svln Js iat sommiso dances te dezer i stede d ot fijjeii Btivrieiul wairfaijn wij hid i eeds zo el vepoliuldigd zijn in Itaat wei den esteld no i ierheicmrplaah lie aaii alle eiilblien er kiiide vAlcgingeifiii raor ingindffeeer steAlever itijd voldbeffl te doen v njzcn Wij hopen dut e doori jelanghepbelmen ijeiMi troMven jïnnkbaar gebruik vfui zal worden gemAt opdat lw i iiidqrsterfte erdoor vei jiiijdOTe en zoraciiliöge iuoedilWoortaan met een onbekolAinen hart elders hare lazigliiiiin verrichten Zijn wy wel ngelicht lan èal l iJu n 4en paar dagen van de opei ng dierjiiirichtiiig ffij plaats waar zij zich bevi dt het liestmuwuaronaitr zij staat en de voorwaarden waarop de kindertn daarin kunnen worden toegelaten do ir luiiiplakbiljètten ter ge voner plaatse aan het j ubliek nader kennis worden gegeven plichtsbetrachting door Uwe Majesteit aan de zesen landmacht gegeven met ger oegen kennis namen volgen wij aanhoudend met de meeste aandacht de verrichtingen van beide in het noorden van Sumatra Onze strijders aldaar hebben ajle aanspraak op lofen dank en ook wij deelén in de hoop dat hunneinspanning spoedig toi het gewtjnschte doel mogen leiden I 7 Al hetgeen tot bevorderinjg der volkswelvaartin Ned rlandsclfIndie kan strekten en dus ook deaanleg van nuttige openbare wecken op lava wekten verdient onze belangstelling j 1 lEverizoo zou het ons eine voldoening zijn maatr jgelen te kunnen helpen l ramen oniSimname uit zijnqp Itwijnenden toestand ojj te beurli 9 Op onze bereidwilligheid pm nuttige éi noodige verbetering in onze wetgeving te helpen tot stand brenj en kan ten i alle tijde worden gerekend Aan zoodanige verbetering echter luefi vodr riles de wet opf hetl lager onderwys behoefte Dat fn zoo gewiclrfijl volksbeljing schade lijdt doorjjift gemis aan overeenstemming tusschen Eeg ering en Vieii ieuwoordigiik wekt algemeene en diepgevoelde teleurtSelling op W Moge in het ingetreden zittingi j onder Iloogferen zpgen onze arbeid strekken totM orderiug varl ct welzjjn van het dierbaar Vaderlandl I Door dOT heer Heydenryok is en amendement voofgesteld lr imet de strekking dat itien den tweedenen derden volzin 8n § 9 gewijzigd ontwerp4 8 van ntwoord doe vjervallen I e verschillende hoofdstukken der Staatsbigrootiniï v i 1878 zijn uitgetrokken tot de volgende ijedrageu dat de regepring in otnstandigheden die vo r haarbuitengewoon moeilijk kunnen zyn de wijsheid en dekracht zal weten te vinden om alles iu het waarachtig belang van Koning en volk tot een goed eindete brengen Hél De bovenglazen van vijf stadUntaarns te Amsterdam op verschillende plaatsen der stad zijn wit geschilderd bij proefneming ten einde te onderzoeken ofook rfdaar deze in enkele steden van het buitenlandgevolgde methode algemeen zal worden toegepaSt waardoor het lichtgevend vermogen uiet alleen grooter zou worden maar het licht tevens beter zouvallen op de straat en minder afstralen naar dehoogte Tijdens de tentoonstelling te Philadelphia werden aldaar proeven genomen met eene verbeterde wijze van roeien die het voordeel had dat de roeier iu de boot zittende niet meer met de rug naar den plaats gekeerd is waarheen de boot gestuurd moet worden Met eene uitvinding van gelijken aard zijn Zondag te Overschie proeven genomen De heer A van Kijk Azn mr smid aldaar heeft eenmechaniek uitgedacht wa ircloor iiieu de riemen bewegen kan juist zooals men wilt Met behulp van deze uitvinding kan de roeier vooruitkijken terwijl hij geheel op de gewone wijze roeit en pairijzen De Drentsche burger of boer eet geen wild meer De laatste raag zijn kool door de hazen ongestraft hten opeten en de eerste kan zich verlustigen in het gezicht der doode langooren en patrijzen die daar zoo sierlijk aan den haak hangen voor de deur der geachte poeliera Naar men aan de Zat Crt uit s Gravenhage schrijft zal het tegenwoordige Ministerie geen vecr tien dagen meer aan hel roer blijven Eeeils bij de discussie over het adres van antwoord zou het Ministerie door eene afzonderlijke paragraaf of door een votum van wantrouwen tot aftreden worden genoopt Als Ministers in het nieuwe Kabinet Kappeijne noemt men reeds de hh Kappeyne Binnenlaodsch Bestuur en Ondertvijs Tak van Poortvliet Openbare Werken Fransen van de Putte Buitairtandsche Zaken Vcruiers van der Loeff Financien de Boo van Alderwerelt Oorlog van B l Taalman Kip Marine en Mees of Mirandolle Koiouiën terwijl voor de portefeuille van Justitie nog geen nomen worden genoemd Zooals uit deze opgave blijkt zal het Departement van Binneulandsche Zaken worden gesplitst Uit de provincie Groniugen wordt geschreven Hoort men uit andere gewesten dikwijls klachten over gebrek aan hulponderwijzers deze provincie schijnt in dit opzicht ee ie nogal gunstige uitzondering te maken t Is echter uiet meer dan schijn Men heeft hier in sommige gemeenten eene nieuwe regeling ingevoerd waarbij de klassen beurtelings onderwijs ontvangen zoodat men minder personeel noodig beeft De leerlingen zijn daardoor natuurlijk op half rantsoen gekomen maar welk een voordeel voor de gemeentekas In de hoofdschool der geroeeute Delfzijl b v waar vroeger den hoofdonderf ijzer twee Ji ilponderwijzers ter zijde stonden tracht men ziclt itii reeds ougeveer twee jaren lang te redden met ééii natuurlijk zeer ten nadeele van het onderwijs Iu teerst werd er nog wel eens eene oproeping gedaan doch nu sedert lang niet meer l Zal ook niet balen zoolang het traktement niet verhoogd wordt Doch daartoe schijnt de Baad niet te kunnen besluiten Een der belangrijkste nieuwtjes van den dag brengen ons de bladen van Leipzig Een zeker aantal dames in die stad hebben een vereenigiMg opgericht oijdertlen naSm vau de Eenvoudige iu legenstelliug van de Grucieuse De ledeu verbinden zich tot het dragen viu zeer eenvoudige toiletten Japonnen met slepen dubbele rokken valschc chignons hooge hakken en wat dies meer zij is onverbiddelijk in deu ban gedaan Su het overlijden van H M de Koningin meer dan drie maanden geleden is zoo schrijft meu uit Hariingen aan de I rov Gr Cl kan het niet ongepast zijn het volgende mede te deeleK Toen de Burgemeeeter van Wonseradcel aanschrijving van den Commissaris lies konings ontving om etteus het overlijden der Koningin de klokken te doen luiden antwoordde hij met de bedenking dat in Wonseradecl het beluiden van dooden bij het politie reglement was verboden Hierop kwam uit Leeuwarden het btiricht De Koninklijle F imilie staat boven alle politie reglementen en de klakken van Wonseradecl luidden laeê Zondag vierde de heer Duukler zijn gouden feest t Was wel te wachten dat van verschillende zijden den hooggescbatlcn toonkunstenaar blyken vau wuardeering zouden gegeven worden De eerste daartoe waren de leden zijner kapel die reeds Zaterdagmorgen toen de jubiloris de repetitie zou leiden hem met fanfares ontvingen waarna de kapelmeester Vollniar hem namens de kapel een fraaie pendule en bloementafellje aanbood Maandagmiddag vervoegden zich de gepensioneerde majoor van llouveroy eu de advocaat generaal mr van Maanen commissarissen van de nieuwe of litteraire sociëteit ten zijnen huize en boden hem met hunne gelukwenschen vanwege de sociëteit een kostbaren inktkoker en een nog kostb mrder surprise aan Namens een groot aantal kapelmeesters en toonkuiistbeocfenaars hier te lande nerd deu heer Dunkler dien dag voorts een souvenir met album aangeboden Nog van vele andere zijden ontving de jubilaris gelukweuBchingen en bewijzen van waardeering 6d Biuneiilundsphe Zaken 26 390 770 6o Mariae 13 768 0S4 7o a Nationale Schuld ƒ 26 778 017 7f b l iiianci 21 480 249j 8o Oorlog 24 100 000 m Koloniën 1 733 884 lOo Onvoorziene uitgaven 5Ü 0Ü0 Totaal 121 102 311 Gistcreninl ldai heeft de Minister van Financiën de lieer au der Heim de staatsbegrooting voor 1878 aan de fweedo Kanler aangeboden met eene rede waaraan wy het volgende ontleeneu De uiikunwt i a den dienst vau het loopende jaar 1877 is uil den aard der zaak nog zeer onzeker en meer dun vroeger eiscfaen de tydsomstandigheden dat men omtrent de raming van de opbrengst der middelen iu de overbiyvende vier maanden desjaars geen te grootö verwachtingen opwekke Men zou voor den dienst 1877 in roude offers het vermoedelijk bedrag der uitgaven kunden stellen op 119 inillioen dat der ontvangsten op 112 5B0 000 zoodat het tekort zon bedragen 6 450 000 Nu de dienst 1S76 niet een tekort sluit zal het na dekking van dat tekort nog overblyvende saldo der diensten 1874 en 1876 niet voldoende zyn om het tekort van 1877 te dekken en vooral uiet indien de Indische bijdrege over 1877 om grooteudeeis ontvalt Mierby teekent do Minister aan dat de oorlog op Suinatr in 1876 ruim 21 raillioen kostte en iu 1876 ongeveer 26 j millioen heeft gekost terwijl het niet te verwachten is dat dit cijfer over 1877 zeer veel minder zal zyn Zonder die hoogere kosten in de laatste jaren zouden alle diensten tol en met 1877 zonder eenig deficit hebben kunnen worden afgesloten en ze fs voor 1878 gerekend hebben kunnen worden op de batige saldo s der diensten 1875 en 1876 Te meer vind ik zegt de Minister aanleiding tot deze opmerking omdat de liegeering thans meent met vertrouwen de verwachting te mogen uitsprebn dat zeer spoedig een toestand op Sumatra oatsta n zal die tot zeer belangrijke vermindering der bezetting tingen blokkadekosteu leidt en al zullen nog gedurende ettelijke Jaren groote buitengewone uitgaven aldaar gevorderd worden zy zullen voortaan zoo ik meeu niet ipeer verhinderen dat wederom de uitkeering aan de NederL schatkist van hetgeen als bijdrage uit Indische geldmiddelen by de jaarlyksche begroofing zal worden nitgBtfokken geregeld ontvangen werd n In deze voorendferstelling is dan ook de begrooting over den dienst 1878 opgemaakt Voor 1878 werden de uitgaven Toorgedwgen tot een gezamenlyk bedrag n ƒ lai l0Ï S41 e0 ofn aftrek der som van voor boitengewono uitgaWii imsterd Kanaalmaatschappy aanleg van staalMpêorwegen Nationale Schuld en buitengewone uitg voor oorlog en voltooiing v n t vestingXefcel op ƒ 43 358 807 00 blyft 77 748 634 00 Voor 1877 werd toegestaan 76 522 6B4 00 zoodat afscheiden van de hierboven afzonderlijk genoemde onderwerpen voor 1878 meer wordt aangevraagd 1 220 880 00 l i Hedenmorgen had plaats de aiuibe teding voiir denBouw der Fundamenten eener Kwk e Toren en Pastorie ten dienste der K C JParochie H MariaHertielvaart te ioudn i Ingeschreven werd door H en L Verbiest t llotlerdam ƒ 29 289 J W Walraven te Amst Tdani 23 800 M A J ter Winne ƒ 23989 J II Braokamp te Amsterdam 23 289 W L Leybraud teAmsierdum 23 170 O Luijendijk eu W Bokhovenalhier ƒ 21 954 32 H W Visser te Botttrdom 21 312 H r Nedcrhorst jilhier ƒ 20 943 W WesIcrhof te Weesp ƒ 20 438 N Konings alhier 20 428 E Meijers te ArasteHam ƒ 19 944 B Jausiin teAmsterdam ƒ 19 784 W de Jong alhier ƒ 19 029 E van de Weijer alhier ƒ 19 481 i Smit VIIjte Lekkerl ind ƒ 18900 Voor het hof te s Hage stond Zaterdag een jonge vrouw terecht wegens een misdaad onder zeer bizonderv omstandigheden gepleegd Op s Konings verjaardag kwam zij bij de rijkspolitie te Sas vsn Gent klagen dat een herbergier bij wien zij werkster was haar iu dronkenschap met beide handen om den hals had gegrepen en met geweld haar hoofd tegen een deur had geduwd Zü eisohte op dien grond vervolging Toen deze plaats vond legde zij echter als getuige voor de rechtbank te Goes een geheel andere verklaring af en volhardde daarin ook na herhaalde waarschuwing toen bleek dat zü uit vrees voor den beklaagde die haar bedreigd bad onwaarheid sprak Zij stond uu wegens valsohe getuigenis terecht en b ikeude thans alles Het O M had medelijden met haar en eisohte sleehts 3 maanden gevangenisstraf het hof bepaalde de straf op 42 dagen eenzame opsluiting Omtrent de krijgsverrichtingen in Snmnlangiin isnauer nog door den Gouverneur Generaal berichtdat de kolonel K vau der Heyden lijdelijk iiiil itairen civiel bevelhebber in Atobiii die de expeditieaanvoerde in een der gevechten is gewond en dieutengevolue een oog verloren heeft maar desniettelninhet bevel is blyven voeren totdat de groote raqeiehjkheden aarmede onze troepen te kampen hadden waren overwonnen en de expeditie tot een goed eindegebracht was Het gewijzigd ontwerp adres van antwoord vail de Tweede Kamer op de Troonrede luidt aldusSirel De Tweede Kamer der Staten Gcneraal is erkentelijk voor den welkomsgroet door Uwe Majesteitaan de Vertegenwoordigers van het Nederlandschevolk bij de hervatting hunner vyerkzaamheden gericht De algemeene deelneming in den rouw vanUwe Majesteit en van het Vorstelijk Huis over dendood van Neerlands geliefde Koningin bewees opnieuwde verknochtheid der natie aan het regeerend Vorstengeslacht en tevens hoezeer zij koninklyke deugdenweet te waardeeron Aangenaam was ons de verzekering dat debetrekkingen met de vreemde Mogendheden niets tewenschen overbiten en dat de oorlog in het Oostendaarin geen stoornis brengt Mogen niet alle takken van volksbestaan inden laatsteu tyd even welig bloeien de toestand desVaderhinds biedt toch menig lichtpunt aan Ookwy koesteren de hoop dat de voltooiing van het inh t vorig jaar geopend Noordzeekanaal de verbeteringder Haven te Hariingen en het krachtig voortzettender werken aan den nieuwen Maasmond aan handelen scheepvaart nieuw leven zullen schenken B Wij lieten niet onopgemerkt dat de toestand der geldmiddelen door Uwe Majesteit bevredigend wordt genoemd 6 Terwijl wij van de getuigenis van getrouwe Inhoud van Cekes LANDBOUW en VEETEELT Over diepe grondbewerking Vervolg Brieven over den Springbeletler Kunstmatige rotting van Vlas Vervolg Vrnagbus FEUILLETON De vervaardiging samenstelling en het gebruik van kunstmeststoffen Vervolg BOEKAANKONDIGING ÏEMENGDE BEBICHTEN Varia MAEKTBERICHTEN ADVBETENTIËN Dezer dagen verscheen eeii Eiigelsche vertaling van een van J J Cremeis werken onder den titel van An Everyday Heroine From the Dutch by A D Vaiidam 3 vol cr 8 3l h 6d Bentley Vermoedelijk is het een vertaüug van Anna llooze Laatste Berichten St Petersburg 23 Sept Officieel De chef van den staf van t Zuiderleger generaal Nepokoitschitzky seint van Gornji Studeui 21 Sept dat den 19n en 2 Ou overal rust heerschte en de blokkade van Plewna voortduurt Volgens nader officieel bericht uit het hoofdkwartier omtrent het gevecht van 17 dezer in den Schipka pas was het verlies der Bussen grooter dan vroeger gemeld was 31 officieren en omstreeks 1000 soldaten werden gedood en gewond Konstantinopel 23 Sept s avonds Meheracd Ali Paoha seiut dat het ongunstige weder zijne operatien tot den middag van den 21p vertraagde Dien dog echter werd gedurende 5 uren een hevig gevecht geleverd wij naderden tot voorde versehansingeu des vijands doch de invallende nacht maakte een einde aan den strijd De verliezen des vijands ju nagenoeg dubbel zoo groot als de onze Chefket Paoha seinde den 22n van Orhanie de divisie van Achmcd verliet ons gisteren ter bewaking van een voor Osman Paoha bfijemd konvooi zij versloeg 16 bataijous dis net drie regimenten cavalerie De fruithandel is dit jaar rerbazeud groot geweest Meu schat dat in Vlijmen Nieuwkuik Haarsteeg en Hedikhuizen aan aardbrzieu frambozen aalbessen en zwarte l essen ruim 00 000 is verhandeld Uit Drenthe schrijft men aan do rn Crt De jacht opent op 22 September dat is op Zaterdog eerstkomende Gewichtige lijding Driehonderd zonen Nimrods verbeiden in het landschap met brandend ongeduld den eersten dag der jacht Geweer en weitasch zijn al siutls dagen gereed de polsdrager loopt nu en dan 1 iu hooge waterdichte laarzen en de hond janken vau verlangen oiu het veld in te rukken Is er veel wild Ja zegt men hier neen zegt men ginds De poeliers hebben met de jagers die daartoe genegen waren acooord gemaakt want ook het wild wordt evenals de aardappels bij voorkoop verkocht Eerst was Zwolle de plaats der algemeene leverantie daarna werd Utrecht dat vervolgens hadden Ainsterdani s Hage en Hotterdam het wild uit Drenthe en gepasseerde jaar was Luik in België de stapelplaats onjer gesneuvelde hazen red ter M bevestigd en te Fergeefs bepleitte AUou de oabevaegdheid van de rechtbank van correctioi eele politie Een tajrijlt publiek woonde de litting by maar er gebeurde niets ook niet op straat dat de politie gelegenheid gaf om tussohenbeide te komen dat door de angstige Begeeriug overdadige maatregelen van voorzorg waren genomen spreekt vanzelf De graaf van Chambord wordt eerstdaags in Zwif erland verwacht om eenigen tml daur te blijven waarsch jnlgk totdat de verkieziiiben in Frankrgkz jn afgeloopen Chambord in Zjaitserland Loulouju België en de graaf van P irijal in de hoofdstad Bismarck is ZateWög te Berlija aangekomen enBal eenige dagen èafir blyven om i niee te beslissenover dei werkzaan jiden van de aanstaande zitting an den Pruisischeli Landdag de bijcenroepiug v udien Lahddag zal pikats hebben tussohen 18 en 22October i Uit Baoharest worw aan de Pol Corl van 21 dezer gsikeld dat tidmi twefh djjgjen hevij e gevechten woriMn geleverd jtussohe n en Czari filsch iji Mehen et li zonder dat het tot een i bel issii g is gekomtn Bjela schijnt in ihandeu der lussin te Ejjn gebleken Er is om gerucht in omloojp vêlgciis hMwellc bet fiuüsiscb hoofdkwartier naap Sistowi zou verlegd worden Dit laatstjt vereisöhl echter n g bevestiging Te gelijkertyd d d de hdotdmiicht vi Uj OsmanpaCha i i den nacht vali 20 ojp § 1 Sep een anval op de Grevioa V ersc ansiijg iwful z j mékd met groot Verlies i feeslagenii i Itf Vit C eltinje wordt gempld dat liet laatste rori iij Dnkaposi Nazdre id de macht d r Monjenairijneiii jgevidlfe waarbij éen stuk gesÉiut i i veipverd Hef garnizoen verkreeg vrgen aftcïjht nair uz De ned laag van de Kussen Uij Bj Iu iphijntgro ter te iyn dan zij zelf opgeven ook vjfj oiipart jdige berichtgevers laten zich in dien ziui uit be verlies der Bussen zou tusschen de 4UÜU cu 12000 m b bedragen terwijl het gevolg vaut den slag is geiveest dat de Kroonprins opnieuw is terugjfetrokken zoodat zelfs het hoofdkwartier zou zijnverkgd nakr Sistowa men is t niet eens of Bjelaoog ia handen der Bussen gebleven is Wanneerhet op deje wyze voortgaat zullen de Russen ciudelqk wel over deii Donau terug moeten voor hetoogenblik bestaat het gevaar dat de linie der lUssen o doorgebroken of zoo smal wordt dat Osmanen Meheined i li elkander de hand kunnen reiken Op liet laatst dezer week moet de garde geheelop het oorlogstooiieel zyn eu kan men derhnlvcverwachten dat dan door de Kussen een krachtigepoging zal worden gedaan om het verloren terreinte herwinnen Men is echter niet zouder vrees dat e versterkingen weer niet voldoende zullen iijn Te oordaeUu Haar den loop der verkiezingen voorden Saksiscben Landdag zal het resultaat daarvanvoor de nationaal liberale partij waarschijiilijk zeeroAgnustig zyn Zooais de risultaten thuns zijn hebben zy reeds twee zetels verloren die gedurendevier zittingen van den Landdag door leden der pnrtijwerden vertegenwoordigd een derde kiesdistrict gaatmogelijk in handen der tegenstanders over De vieroverige zetels der nationaal liberale partij blijven behouden maar niettemin komen voor do 7 afgetredenleden der party slechts 4 in de Tweede Kamer terug Op een vermeerdering van dit getal door het veroveren van nieuwe zetels bestaat geen uitzicht hoegenaamd Van de drie verloren zetels zijn tweeovergegaan in banden van de conservatieve partij in het andere distriet is iemand gekozen aangaandewiens staatkundige gevoelens men volkomen in hetonzekere verkeert Naar he scbynt zegt de berichtgever is dit nieuwe lid der Kamer ten aanzien vanziohzelven niet beter op de hoogte dan zulks met hetgroote publiek te zynen opzichte het geval is zonderling toch mng het beeten dat hy volgens zijn eigenverklaring behoort te worden gerangschikt tot de partijvan vooruitgang maar dat hy later een besluit zalnemen of hij zich zal aansluiten bij de conservatievenof wellicht by de nationaal liberalen tenzy en ditis ook mogelyk hij met de leden der partij vanvooruitgang blyft voortgaan Dergelyke staatsmannen hellen in den regel ten slotte derwyze overtot de conservatieve partij dat zy daarin wordengcibsorbeerd Ook de partij van vooruitgang zal een lid minder in de Kamer brengen en dit verlies der liberale pwty komt mede ten bate van de conservatieven Van de 80 leden behooren in de vorige zitting 37 tot die party thans stellig 40 en door het aftreden van eea der liberale leden in een kiesdistrict dat vroeger steeds door een conservatief werd vertegenwoordigd zal die party het tot 1 over de helft der Kamer brengen Ken conservatieve meerderheid is derhalve in de Kamer aanwedj maar hetgeen hierbij van groote beteekenis raag warden geacht is dat by deze partij een zoo groote tucht heerscht dat de macht der leiders schier onbeperkt mag genoemd worden Blijlcen het wetsontwerp omtrent de registt atiebe lasting kunnen de evenredige o ergang8rech en van roerende en onroerende goederen voorshands niet worden afgeschaft Z9uder van de schatkist te zware offers te vergen Dit wetsvoorstel beoogt daarom hoofdzakelijk vervanging van bijna alle onderscheidene voste registratierechten door een uniform recht van 1 en 2o beperking van de evenredige registratierechten tot die op aannemingen en op den overgang van roerend en onroerend goed Het door de schatkist te lijden verlies wordt opgewogen door eene belasting op de successie en den overgang in de rechte linie waardoor bovendien t equivalent gedeeltelijk zal worden gevonden voor de vermindering van het tarief der registratierechten Het successierecht wordt bepaald als volgt Ie dcjjlr bloedverwanten in rechte nederdalende linie van bloedverwanten in rechte opgaande linie of door den eenen echtgenoot van den anderen indien kinderen of sfstarameliBgcn aanwezig zjjn één percent 2e door bloedverwattten in rechte opgaande linie van bloedverwanten in rechte nederdalende linie 3 pot 3e door den eenen r chtgenoot van den anderen zouder kinderen of afstammelingen 4 pel 4e door broeders eu zusters Tan broeders en zusters 4 pet 5e door neef of ii clit aaneef of nonioht van m of moei van oudoom of oudmoei en omgekeerd 6 pet Op t geen in de gevallen sub n 4 eu 5 meer wordt verkregen dan t aandeel by versterf ïou hebijen beloopen mitsgaders in alle onvoorziene gevallen 10 pet De opbrengst zal vermoedelijk zijn aan successiebelasting 2 146 170 en aan overgangsbelastiiig ƒ 199 823 te zamen ƒ 2 345 333 In de Zaterdagavond gehouden vergadering van de Vereeuiging tot bevordering van fabriek eu bandwerksnü verheid te Rotterdam is o n de vraag ter sprake gebracht Welke middelen kunnen worden aangewend om te voorkomen dat artikelen welke in de gerangeuissen warden vervaardigd onder ile waarde verkocht worden zoo als thans geschiedt waardoor aan den industrieel nadeel wordt toea bracht Deze vraag is ook iu de vergadering i iii de maatschappij van nijverheid ter sprake gebraclii en aldaar is als middel aan de hand gegeven dat men de gevangenen late vervaardigen wat men wil doch de verplichting stelle dat alles byv ééns in het jaar bü massa bijv bü inschrijving In de Zaterdag gehouden zitting van het kantongerecht te Leiden werd uitspraak gedaan in zake de vordering tegen den hoogleeraar Prins tot betaling van den kerkely ken hoofdelijken omslag Aan de gemeentecoramissie werd haar eisch ontzegd met veroordceliug in de kosten op grond dat het reglement waaraan zij hare bevoegdheid zou ontleeuen niet op wettige wijze is tot stand gekomen immers moeten bij een besluit over het beheer van goederen aan een zi delijk lichaam hier de kerkelijke genit ente tOi behoorei de niet alleen mauslidmaten maar alle leden van de kerkelijke gemeente gehoord worden De heer H J Schimmel heelt naar Bei Vaderlaui van goederhand verneemt zijn onisl ig genomen als lid van het hoofdbestuur van het Ned Tooneelverbond Wij lezen heden iu de Sianieari Van zeer bevo Jde hand wordt ons geschreven Naar luid van buitenlandsche berichten en van in de residentie en elders loopende geruchten wordt Nederland door een onheil bedreigd dat de waardigheid van het gelief Vorstenhuis en de eeuwenoude banden tusschen dat Huis en de Natie diep zouden schokken Moge Gods goedertierenheid dat onheil afwenden Moge ook de raadslieden der Kroon hunne groote veraotwoordeiykheid ten deze levendig beseffen In zulk een hachelijk oogeublik heeft ook de Christelijke pers een roeping By het overnemen van net bovenstaande meenen wy te moeten opmerken iéX de Standaard blykbaar do lt op geruchten aangaande huwelijksplannen van het Hoofd van den Staat Wy weten niet met zekerheid wat daarvan is en weodcben ook nu niet af te wijken van den stelregel dat het particuliere leven ook van de hoogstgeplaatste r sraonen niet is paUiek domein tenzij door hunne andeUngea het algemeen belang schade zou kunnen lijden Juist dit kunnen wy nog volstrekt niet nagaan Vooral in een constitutioneel land echter loopt bet openbaar lielasg hst algemeen belang der natie zeer stellig gevaar van handelingen die het prestige zouden kunnen verminderen dat de Kroon moet blijven omgeven Aan de raadslieden der Kroon allereerst de taak om daorvoot te waken Eerst wanneeï die taak blijkbaar boven hunne krachten gaat hebbW Mderen het recht van medespiekea Maar wel mogea wy wenschen