Goudsche Courant, woensdag 26 september 1877

Vrlldag 28 SeiileBibcr 1877 N 2042 GOUDSCHElfOURAKfT Meuws en Advertentieblad voir Gouda en Omstreken 7665 1 700 tóo VAM T BOSKOOFS ADVEETÉFTIEBLAI worden eiken Zaterdag 800 Exemplaren gratis in Boskoop en omstreken verspreid Prji der Advertentiën 35 Cts van 1 6 regels elke regel meer 6 Cis BiJ abonnement van 500 regels per jaar 5 Ctt en van 1000 regels 4 Ctt per gewone regel Groote letters en vignetten naar plaatsruimte Dit Advertentieblad is voor alle neringdoenden in Gouda in t bflzonder een gunstige en goedkoope gelegenheid om hun handel in de naaste omstreken te bevorderen en uit te breiden Advertentiën worden ingevfacht tot uiterlijk Vrjjdag s middags 4 ure bjj den Uitgever im cr IDE j onTOris Boekhandelaar te Boskoop en 8 kanonnen de passage wilden beletten en trok dezeu ochtend Denek DobnikP 2 ureu na Plewna binnen Aan Osman Pacha is berichlf gezanden den vulgeuden dog een uitval te doen om zich met deze divisie te vereeuigen V iin den 21n seint Suleiman Facha Het weder is heden gunstig Het nitillerie gevecht en de scherrautselingen der voorposten hielden den ganschen dag aan en veroorzaakten den vijand groote verliezen Volgens t zeggen van gevangenen heersoUt hongersnood in t vijandelijke kamp Moukhtar en Derwisch Pacha melden uit Azic niets bizonders Petersburg a Sept Officieel Uit Gornji Stndeni wordt van 23 dezer gemeld dat de aanvul der Turken b j Czerkovna op 21 dezer lotuul afgeslagen ia De aauval is den volgenden dag niet herhaald De Turken trokken terug Wij hadden een verlies van 20 officieren en 400 soldaten De Turken hebben minstens 1000 man verloren Hut Husslsche corps cavalerie dat op den weg van Plevna naar Sophia stond heeft twee verkenningen gedaan waaruit gebleken is dat de Turken vele troepen uit Sophia hebben lateu koineu Den 2üsten rukte de vlengel adjudant graaf Stackelberg naar R lsclllt en veruietigdè voor dat dorp drie furksohe esculraiii maar hq ontdekte achter hen infanterie waarna hij terugtrok met een verlies van 6 dooden terwijl 2 officieren en 11 soldaten gewond zijn Den 21steii twaui kolonel Tutolmin nadat ty Turksche cavalerie teruggeworpen had tot de ontdekking dat 10 b ilaljous Turken met artillerie by ïemiii verschanst en dat er ook twee legiinenten cavalerie aanwezig u ireii Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Maandag 24 September 1877 Kantonrechter Mr J H van Mierop A nbtenaar van het Openbaar Miuisterie Mr W C A Schollen te Rotterdam VEKOOEDEELD C den E slager wonende te Goada tot eeao boete van ƒ 15 of gevang vaii drie dagen wegens het te Gouda uitstallen van vleesch zonder flat het door een der keurmeesters was gotilgikrord P T weduwe van B S nitdraagster wonoiKle te Gouda tot eene boete van ƒ 6 of gevang vnu één dag wegens het te Gouda als nitdraagster in het door haar te honden register niet aanteekeneii van de uanieu voornamen beroepen en woonplaatsen van hen van wien zij goederen gekocht heeft ea rien aard de hoedanigheden en dea prijs dier goe nren P S G M T B G allen zonder beroep wonende te Gbuda ieder tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens het legen van straatschenderij te Gouda door het bckladdeu van en lantaarnpaal A J W smid wonende te Moonlrerht toteene boete van ƒ 3 of gevang van één dag wegens het zonder daartoe eenig regt te hebben gaan over eens anders grond binnen de gemeente Moordrecht terwijl die grond bezet was roet rijpenJe vruchten A van V arbeider wonende te Hekendorp tot eene boete van oi gevang van één dag wegens het niet tegenwoordig zijn bij de beproeving der brandbluschmiddelen in de gemeente Hektudorp zonder gegronde reden van verschooning door Burgemeester en Wethouders dier gemunte goedgekeurd T ï werkman wonende te Waddinxveen tot eene boete van ƒ 6 gevang van twee dagen wegens het te Waddinxveen maken van nachtelijk burengerucht tot verstoring van de rust der inwoners J B arbeider wonende te Waddinxveen tot eene boete van ƒ 6 of gevang van twee dagen wegens het te Waddinxveen raaken va beleedigendburengemoht tot verstoring van de rust der inwoners VEIJGESPROKEN C K huisvrouw van J H werkster wonende te Gouda van de aanktagt tegea eein andei s huis te Gouda vuiligheid te hebben gesmeerd Burgerlijke Stand GEBOREN 2e Sept Gemt ooden W vin I ee t it Gragl Jin AnthoD uilera P de Rudt en J A Cramer 23 Petriil Hendrikni ouden P Jinsen en A Bouwnuo Pieter ouden W ven Heite eg Ham Joh onei Hendrtkus ooderi L Mewezeo en H 8proak OVXKLEDEN 22 epl 1 de Bram 43 j B Stoep er l j 1 m i3 G Breedijk 1 y J Spee wed P Veermio 61 j U M H v SMtea 60 j W u E 4 o P H u M j ADVERTENTlfiN Bevallen van een Zoon A A VAN DOINEN JocHiM Hartingen 21 September 1877 Na eeue ongesteldheid van enkele dagen overleed Leden ten mijnen huize in den ouderdom van 60 jaren onze geliefde Tante en Behiiwdtante Mejufvrouw MARIA HENRIËTTE VAN SANTEN H VAN SANTEN G VANSANTEN Vbeheül Gouda 24 September 1877 Eevige en algemeene kennisgeving IEMAND met eene vaste betrekking en een goede hand schrijvende nog eeiugen tijd dageljjks beschikbaar hebbende zoekt ÖCHÉIJFWEEK Franco brieven onder Letter M aan het Bureau van dit Blad Tegen FEBRUARI 1878 of eerder te HUUR OEVRAAÜD te GOUDA eeu NET siB iasvii ® Huurprijs 300 a f 400 per jaar Adres met fraiuo br even onder letter H aan de Boekhandelaar i 1 van BE NTUM en ZOO N te Gouda TB EOOrAAKGEBODBN Zoo spoedig mogelijk biedt men TE KOOP aan in eene der hoofdplaatsen van Gelderland Eene welbaklante en winstgevende AARDE WERKPAB HIEK Nadere inlichtingen te bekomen aan het Adver tentieBureau van G A J TEÏHOFF Je Haarlemmerstraat tb Leiden aanbesteding op MAANDAG 3 OCTOBER 1877 des middags ten 1 ure in het Koffijhaia op de Bogen Ie Gouda voor Het bouwen van 7 ONDER en BOVEN WONINGEN op een terrein aan de Bogen te Gouda Het Bestek en Teekening liggen van af 26 September ter inzage in voornoemd Koffijhuis Aauwijzmg zal gegeven worden door de besteders Ü HUURMA N en P va v DUIN mM UÏIOCIIE van KBADPELIEN en IIOLM Jpoikekers te Zeist J e eeuige qUIBIA liAttOCUE welke door de Ited tan de g eiiee ik Cour aou IIH Ue neeitkUlldl eil is aanbctoleil tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zeiiuwziekte in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teringnchtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prijs ƒ 1 90 per flacon by den Heer Apotheker C Thim te Gouda W STAATS LOTEHIJ Gouda oiok tan A Bkinkhan De trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG lo OCTOBER 1877 31aandags Dinsdags Donderdaggen Zaterdags te bekomen VERSCHE SIROOPWAFELEN bij K L RECKER8 Hoek Turfmarkt GOUDA HARTINÖ Frères Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes PortraitsAlbunw Dessins Spécialité d Agrandissementa et de Portraits emaillé s Daar mij de uitstekende genezing van de OAPUALA een artikel door den heer L Semé veearts te Haarlem als geneesmiddel in den handel gebracht gebleken is bg mjjn paard dat aan een vreeselijke huidwonde leed welke binnen weinige dagen volkomen genezen en in eene glansrjjk behaarde huid herschapen is durf ik dat artikel aan alle eigenaars van paarden ten zeerste aanbevelen J BAARS Aannemer van s Land Water en Kribwerken te Zandwyk bij Tiel Bij deze heb ik de eer publiek te maken dat dbor mij voor Gou la en Omstreken als depothender is aangesteld den Heer J v D WAL te Gouda alwaar de CAPUALA even als in al mijue overige depots verkrjjgbaar is a 1 50 per bus De reeds zoo honderde malen geannonUeerde wordt IIII Eigenaars van paarden en honden ten zeerste aanbevolen en guarandeer ik d HH Verbruikers binnen weinige dagen de gunstigste resultaten zoowel wat genezing alsTiergroei der haren op de beleedigde huid betreft L SERNÉ Fabrikant Veearts Ie klasse te Haarlem Flinke Agenten alom gevraagd Aan den lieer dr J G POPP k k Hof Tandmeester te Weenen Bognergasse Nr 2 In het belang der menschheid acht ik hpt noodig u opmerkzaam te maken op de heilzame genezing van het Anatherin Mondwater Verscheidene Heelmeesters heb ik over mga mond geraadpleegd verscheidene geneesmiddelëg zijn mg door hen toegediend doch alles vmct teloos tot dat ik op zekeren dag een certificaat ia eeu der dagbladen las over nw mondwater twee flacons mogt ik daarvan gebruiken en ziet nqne mondbloedingen hielden op en de losse tanto kregen weder hunne natuurl ke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwgfeU aanbevelen én het belang van uwe uitvindipg èn in het belang van het algemeen waarom u dal van deze naar goedvinden kunt gebruik maken Met verschuldigde hoogachting heb ik de ea te zjjn ÜEd Dw Dienaar Amsterdam H L van SWAENINGEB ïe verkrijgen te Gouda bij L Scheuk winkelier opdt Hoogstraat A 123 te Eotterdam bg F E van SaolB Kolif apoth en A Sohippereijn £ Co blauwe ponnleinwinkul te s Hage bg J h F Snabilie apoth te Delft bij A J van Kgn en J E Kanwenhoveni l Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bg E Noord bte Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam bij l V Windheira Co en H H Uloth Ot apothek j l Oudewater bg T 1 van Vreuraingen te Schoonhon bij A Wolff 1 BEGROOTING DEE INKOMSTEN en UITGAVEN van d GEMEENTE GOUDA voorden dienst van 1878 Bevolking 17070 zielen = e fe i=ï S ï =afe = = rervolff UITGAVEN VOIGN 97 98 99 Hoofdst V Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer Jaarwedde van den commissaris van politie 1500 Schrjjf en bureaabehoeflenvan de poUtie 50 100 101 102 Belooning van de inspecteurs dienaars en verdere beambtenvan politie mitsgaders van develdwachters 4050 Kleeding en wapening der politiedienaars en veldwachters 420 Onkosten voor nacht en stillewachten 2855 103 104 105 106 107 108 Onderhoud der wachthuizen mitsgaders licht en brandstoffen voor dezelven 145 Onderhond der iantaanu enverdere kosten der verlichting 8500 Onderhond der brandspuiten 660 Beloouin en premiën aan debrandspnitlieden en beambten 1300 Kosten der schuttery 2284 87 Idem der weerbaarheid 50 Idem van het huis van bewaring en onderhoud van poliüegevangenen 400 Totaal van het Ve Hoofdst 22214 87 Hoofdst VI Kosten der plaatselpe gezondheidspolitie Kosten van toezigt en onderzoek der openbare hnizen enz 120 Kosten van koepokinenting 100 lil Kosten van de openbare gezondheidscommissie 200 112 Jaarwedde van den geneeskundige belast met de doodschouw 100 13 Kosten van de bad en zwem inrigting 350 114 Kosten op het keuren van veeen het begraven van afgekeurd vleesch enz 75 Kosten van ontsmetting vanbesmette voorwerpen 100 Kosten van het om niet verstrekken van gezuiverd drinkwater 3000 Desinfectiemiddelen 300 Totaal van het Vle Hoofdst 4345 Hoofdst VH Kosten voor het onderwijs en ter bevordering van kunstenen wetenschappen 118 Kosten voor de Lat scholen a Jaarwedden der onderwijzers f 2400 b Kosten vau schoolboeken en schoolbehoeften 100 c Vuur en licht in de scholen 40 Vergoeding aan den rector voor gemis v vrfje woning 400 Toelage aan curatoren 100 119 Kosten voorde midd scholen a Jaarwedden der onderwijzers 4175 b Kosten van schoolboeken en Transportoere 7665 schoolbehoeften 450 Transport c Vnnr en licht in de scholen d Onderhoud der Bebouwen meubelen enz 120 Kosten voor de la scholen a Jaarw der hoofd n hulpon 34390 845 2385 2700 1000 derwijzers en onderwijzeres sen mitsgaders toelagen ten behoeve van kw ekelingen b Veranderlijke beliiening vande onderwijzers I c Onderhoud van af scholen de choolmenbel de wonin u der onderwijzers d Kosten van schoolboeken enschool behoef der leerlingen e Vuur en hcht in de scholen i Vergoeding aan het rijk in 659 37 1450 125 180 2575 100 143 72 370 121 122 het pensioen deronderwgz en onderwijzereiBen Kosten der bewaancholen Kosten d pi schoploommissiën o Middelbaar onderwijs 123 124 125 126 b Lager onderwjjs Kosten der Muziekschool Toelage aan de LSbire Toelage aan het ëWel k ma seam van oudheden Andere uitgaven niet tot vorenstaande behoorende Tot Tan het Vilde Hoofdst 65838 09 UITTREKSEL UIT DE MEMOEIB VAK TOELICHriNG Indien het tegendeel niet is vermeld zijn de posten tot betzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken UITGAVEN 99 Uit de voorgedragen som wordt voldaan de bezoldiging van den It spectenr van politie ƒ 750 die van 3 agenten der Ie klasse iader 425 1273 die van 4 agenten der 2e klasse 1600 ieder ƒ 400 die van tijdelgk in functie te stellen buitengewone agenten ahimede verdere kosten 250 van politie 176 gratificatièn caan qno door den Burgemeester aan de agenten toe te kennen ƒ 4050 101 Uit het bedrag worden voldaan de bezoldiging van twee torenwachters ieder a 160 300 die van 20 nachtwakers waarvan er 10 te gelgk dienst doen welke ieder met 70 cents per nacht worden beloond hetgeen voor 365 nachten bedracht 2655 2866 102 De kosten voor onderhond worden geraamd op ƒ 46 die van vuur en licht op 100 ƒ 146 103 Het uitgetrokken ogfer dient om te voldoen Het bedrag der aanbesteding van 210 gaslantaarns ƒ 6000 dat van de lantaarns die boven dat getal branden mitsgaders de kosten van verwisseling van consoles in candelabresen omgekeerd 23oo en die voor pateutolie en petroleum ter verlichting bg afzetting van straten 200 ƒ 8600 lOi Uit dezen post wordt bestreden s de kosten van onderhoud der brandspuiten en verdere brandbluschmiddelen 600 die van bet onderhoud van lantaarns bij gecmploijeerden in gebruik 20 die van Uchttoortsen 40 ƒ 1 105 Pe daarop fe doene uitgaven bestaan in dè schadeloosstelling voor verlies van tijd aan de spuitgasten te rerleenen mitsgaders voor premien aan de spuiten die liet eerst water geven 800 voor gratificatiën aan brandmeesters en onderbrandmeesters 600 ƒ 1300 Verminderd met ƒ 244 7f in overeenstemming met den door den Schuttersraad voorgedtageif 8ta t van begrooting der inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1878 De voorgedragen som strekt om de zaal gebruikt tot oefening in den wapenhandel te verlichten en te verwarmen De voo edragen som is het bedrag der bezoldiging van d heelmeester met het toezigt overde pnbUeke vrouwen belast De geraaihde som dient om het gratis vaecinereu van onvermogenden te bevorderen Het uitgetrokken nedrag is bestemd voorhet g deel tot aankoop van boeken het onderzoekvan UveasmiddeUn enz terwgl het gedeelte dient om te bestrydeo de kosten op het honden van vergaderingen 113 Het uitgetrokken bedrag is met ƒ 50 verhoogd ter bezoldiging van den ossiatent Het dient om te voldoen de kosten van onderhoud a ƒ 200 de beioldiginit van den Direbteur der school a ƒ 100 en die van den assistent ad ƒ a 60 per week 116 Deze post is met ƒ 300 verhoogd aangezien het bg de vorige begroeting uitgetrokken bedrag is gebleken onvoldoende te zijn om de uitgaven voor het verstrekken van gezuiverd drinkwater nu het aantal vaten vermeerderd is te bestrgden 117 Een nieuwe post Vroeger werden de koeten van desinfeotie der scholen urinoirs en voldaan uit den voorgaanden post Vdrinkwater Het wordt wenachetgk en eigenaardig geacht hiervoér een af zonderlgken post op de begrooting te biengen 118 a Het uitgetrokken bedrag strekt ter voldoening van de bezoldiging van den Beotor a 1400 en die van den leeraar in de wiskunde de geschiedenis enz a ƒ 1000 ƒ de geraamde som strekt om daaruit te bestrgden de kasten op het houden van vergaderingen ƒ 60 die van advertentiën druk en schrijfbehoeften 26 de bezoldiging van den pedel 2S ƒ 100 119 o De jaarwedden bedragen die van den Directeur teven leeraar in de natuur en scheikunde ƒ 800 die van den leeraar in de wiskunde 260 II Il technologie en méchanióa 160 die van den leeraar in het rekenen 160 nun II II ie Nederlandsche taal en de geschiedenis 150 die van den leeraar in de Staathuishoudkunde 100 die van den leeraar in het handteekenen 500 II II n u II II regtlijnig teekenen f 600 die van den tgdelgken leeraar jn het boekhouden 75 die van den tgdelgken leeraar in de Neder landsche taal en de rekenkunde aan de voorbereidende klasse 200 Transporteere ƒ 2976