Goudsche Courant, vrijdag 28 september 1877

Trantport 2975 die van deo kweelcelioR Toor adsiatentie h j het teekenonden s 160 die van den amannensia 100 I e toelagen voor de meerdere werk aaamheden t deiyk aan de laeraren verleenen bedragen Voor den Directeur tevens hemr in d natuur en scheikunde 100 voor den leeraar in de wiskwde SO n f g Nederlandsehe taal en het rekenen IBO voor den tydel ken onderwgier in gezegde vakken aan de voorbereidende klassen 00 voor dsis ntie hg het baudleekenen ƒ 250 en 60 te taaien 300 voor adsistentie bjj het regtljjnig tce kemm 150 4176 d VermwAinl atet 6ï laar de tjjdeipe ververhoogin diet 70 der beioldiging van den concierge is vervallen terwyl voor het schoonmaken VM het geboow ƒ 15 meer wordt uitgetrokken Voor onderiioad ran liet gefcoaw is noodtg ƒ 889 f schoonmaken van hetielve 60 r onderhoud en aankoop van meabilaif 100 bezaldi ng van den concierge 200 50 128 o De post isvefhoogdmet 1025 neodig mdat door bet toenemend getal leerlingen het personeel vermeerderd is en de tractementen verhoogd zijn Uit het voorgedragen cfjfer worden gekweten de volgende jaarwedden die van 2 hulponderwijzers der artnen soholen w lke avoadaelrool hoaden ieder ƒ 1200 240 die van den hoofdonderwöcer der t s schenachool IWO die van den lioofdanderwqter dn b r geraohool voor mosjea 1260 die tan den hoefdonderwljaer der bnr geracbool voor jongens 12 0 die vao de hoofdonderwqceres derjon gejnfvrouweosAod 130i die van 1 bvlpondenvgcet met rang vaa hoofdonderw iaer de Fnuiaefae Engel sobe en Hoogdaitache iaal onderw unde 1308 üe van S holponderw iars ieder i OO 2 80 die van 2 hulponderw jiers of bolponder wijaereasen ieder a f 775 1550 die van 1 hiripond rwjü ei e 750 die van 2 hnlponderwy ere ieder i ƒ 726 1450 die van 1 holponderwljrerea 709 dievan4hnlponderw er Jederil 76 2700 die van 6 hulponderwijien of halponder wijxereasen ieder a ƒ 650 SÏ80 die van 4 hnlponderwijters of hvlpouder wgiereseen ieder i ƒ 690 2400 die van 9 bulponderwijzera cf hvlponder wgieressen ieder il ƒ 856 4950 voorts de todage Icn bc4ioeve der kwee keliagen 2800 de beioldigiiig v n dea eiaderwyier in het hai teekenen JiOfl die van den onderwijieT in de gymnastiek 880 die van de hulponderwijiamaen in de Itoawdijke handwerken ie weten 8 ƒ 200 is ƒ 480 a 150 ia 800 ï a 120 il 340 3 i 180 is 388 1248 Voor verhooging der jaarwedden van de holponderwqzers b hnlponderwfliereasea 608 ƒ 34W8 Verhoogd met ƒ 48 Ott deieB port wordt beschikbaar gesteld Voor de bargeraohool voor jongens en de woning van den hoofdonderw ier 210 Voor de burgerschool voor meisjes en 180 tusschensohool ra 200 f 1 anncnsohool era 260 3e armenschool eni 00 jongejufvronwenaehool era 180 f gymnaatieksehool op de Bpie ringatraat Voor aankoop en onderhoud van schoot menbelen in voornoemde aeholen 700 Voor toelagen aan de hoofdonderwgzem I en de hoofdonderwqieressen voor hot doen aehoooiuka der c hoollohaien 48 1 2 5 d Het grooter aantal schoolgaande kinderen ffiaaktde verhooging vata dotoc post Inet ƒ 100 Boodig e Verminderd met ƒ 100 Wordt Voldoendegeacht om de kosten te bestreden it Vermeerderd met ƒ 266 70 tengevolge van het pensioen aan den heer Kluitman 121 Uit het bedrag wordt voldaan de bezoldiging van den onderwijzer der kweekelitigen ƒ 300 die van de hoofdonderwgierea 408 die van de hulponderwljieres 250 die van de aanwezige en te benoemen kweekelingen 325 die van de breivronw 176 die van de dienstbode 100 ƒ 1460 122 Daardoor wordt beschikbaar gaateld Kosten op het hoaden van vergaderingen ƒ 60 die op het hoaden van examen 30 die voor drukloonen aehiijfbehoefieu ad vertentien enz SO bezoldiging van den pedel 15 ƒ 126 De post strekt ter voldoeniig van s de kosten op het hoaden van veigade ringeu 100 die van drnkloonen schrljfbehaefteu eu advertentien ƒ 45 bezoldiging van den pedel 85 ƒ 180 123 Zao door groeier getal leerfiagen als tengevolge der gewijzigde instmotie van den tweedennmziekmeeeter dd 23 Jan jl en in overeenstemming met den staat van begrootinj der eomuiasie vantoezicht verhoogd met ƒ 620 Uit het voorgedragen e jfer wordt voldaan de bezoldiging van den eenten ondeiw f 800 die van den tweeden 300 veranderlijke belooning van den In ouderw 376 die van den tweeden 405 huur van eene pianino aankoop van meubilair en muziekwerken drukloonen schrijfbehoeften en advertentiekoeten 84Ï kosten op het hondea van examen 175 kosten op het houden van vergaderingen 100 bezoidiging van den pedd 72 ƒ 2875 Het vaorgedragen bedrag van ƒ 100 isaoodig om met de reutaa van ƒ 5200 kapitaalop het Grootboek der Werkelijke Sehald van 2 pCt rentegevende sehald ten name der Librye ingeschreven welke ƒ 130 bedragen de vermo eljjkenitgavea der Libiye te dekken Verminderd met ƒ 24 87 in overeenstemming met den door de Commissie van toezicht overhet raasenm ingezonden staat van begrooting 126 Uit dezen post worden voldaan de reiskosten van sollicitanten naar de betrekking van bulponderwijzer alsmede de kosten op het hoaden van examen Worit vervolfd Buitenlandsch Overzicht In Frankrijk is het manifest van Thiers nog steeds het onderwerp van beaprekiag de repablikeinen hebben niets dan lof voor het stak sikmmigen bejammeren echter dat het te lang ie voor een manifest Op kortheid heeft Thiers zich zeker wel nooit toegelegd De anti republikeinen zoeken alle denkhare scheldnamen op om die den dooden staatsman naar het hoofd te werpen de ofScieuse Moniteur noemt Thiers een lasteraar een trouwelooze De woede van deze lieden laat zich begrepen al is het manifest lang de taal is bondig en belder en kan zelfs door de boeren worden begrepen vooral de weerlegging van de bewhflldiging tegen de Kamer aU zou deze te radicaal gehandeld hebben wordt meeateilljk genoemd omdat Thiers duidelyk aanwijst dat men de Kamer alleen ten laste kan legden dat zü te gematigd is geweest Bn juist het radicalisme het roode spook moet b j de reactionairen dient doen bij de verkiezingen Nieuws leveren de terkiezingtbrieven niet op men heeft maanden lang reed over het onderwerp gêpi dat thans aan de orde is De ambtenaren doen zich op verschillende plaatsen zoo sterk gelden tegen de Kepublikéinen dat een Banapartistisehe prefect verklaarde dat hetgeen in Napoleons t jd jdoatshad bij de Vêrkiezingien niets was in vei elqking van hetgeen men na aanlehgairt Maar daarin ligt juist het gebrek van deie Begeering Napoleon UI wiat den aoh n te bewaren en dat doet Fonrtou niet daarom verbittert de laatste en bereikt z jn doel niet üen aantal repnblikdiuehe brochures z jn in beslag genomen De laatste regeerings candidaturen voor de oanataande verkiezingen z jn in den Dinsdag gehouden ministerraad definitief vastgaateld Uit Bucharest wordt onder dagteekening vu Dinsdag gemeld Bene afdeeling van het Turkichs leger heeft tegenover SUistra op Bumeensch grondgebied een van nature sterk punt bezet dat door het geschut van Silistria gedeict wordt De Turken z jn namelijk voornemens om e eotaeel de spoorweglgn van Galstz naar Bnchareat af te sn jden Zij hebben de brug versterkt welke den Turkschen oever b j Silistria met het eiland Salgan verbindt Van de drie divisiën voetvolk der Bussische garde te Bjela aangekomen z jn er twee naar Plewna gezonden de derde die bij de Jantra stond is met bqna de geheele ruiterij der garde naar Tiruova vertrokken De regen welke sedert twee dagen aanhonSt belemmert de krggsoperatiën Uit Karajal wordt gemeld dat de Turksche artillerie op 21 dezer de Bussische stelling bij Mukhaestate beschoot nlaar zonder eenige schade aan te riehten Tevens werden de kusten van Moltawka tot Nioolajeffski door monitors bescheten BINNENLAND GOUDA 27 September 1877 Blijkens en b j het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneor Generaal van NederlandsohIndie van 26 dezer heeft ook de radja van üerdoe noordknst van Atchin zich thans onderworpen en alte hem gestelde voorwaarden aangenome i De bevelhebber in Atehin heeft onder dagteekening van 2 1 dezer aan de Indische Begeering bericht dat te Samalangan de zaken uitmuntend gaan In het hoofdkiesdistriet Eindhoven ia gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal ter vervanging van den heer Smits de heer Mr Harrjr Barge met 722 ttemmen De heer Mr van den Aeker te Eindhoven verkreeg 406 de heer Diepen 86 aleMmen 9e huizen van rreat te Eindhoven Nijmegen Leiden Brielle Hoorn en Amersfoort zullen te rekenen van 1 Januari 1878 worden opgeheven VEBGADBBING VAN DIN GEMEENTBBAAD Vrijdag den 28 September 1877 dea namiddags ten 1 aur ten einde te behandelen Ben adres van het personeel der Brandspuitn 3 om verhooging van loon Een adres van G Luijend jk Jr tot het hun van een stuk grand op den Kattenaingel De begrootingen voor 1878 der geaubsidieeide instellingen van Weldadigheid Een adres van het Departement Groningen derNederlandsehe Maatschappij ter bevordering van Nijverheid om snbsidie voor het nemen van proeven i Een adres van den Commissaris van politie om verhooging jner jaarwedde Voorstel tot verhooging van het aalaris vaa eenige ambtenaren ter leeretarie in verband met de ophang der betrekking van Agent van Inkwartiering Verordeuing regelende de pensioenen der gemeenteambtenaren Adres van den Co mmis si r is van politie tot wgziging van het conaept Ben aanvrage m aoneeaaie tot aanleg Mn r drinkwaterleiding 8 Benoeming ener Commiaaie voor de strafverordeningen Z M de Koning heeft giiterennamiddag ten 6Vi ure ten paleize ontvangen de eommiaaie uit de Tweede Kamer belast met de aanbieding van het adrea in antwoord op de traonrede gisteren door dit deel der vertegenwoordiging vastgesteld De commissie die zich van deze zaak gekweten heeft wai samengesteld uit den president de heeren Geven Deynoot de Brayn Kops van Keukelotn Verniers van der Loeif Kappeyno van de Coppello ontwerpen van het antwoord benevens de heeren Hblimaa Maokay en van Baar Naar w i vetnetnen zullen de JtéiU 2a gtri die voor eenigeu tqd hier te lande eonoerten gaven en daarop naar Duitacbland vertrokken in de volgende maand weder ons land beioaken Het voornemen beataat ook hier ter atede e concert te doen plaata hebben I de St JtBtkerk nl Zondag voormicfdag de heer J 1 L ten Kato la Tooijfanger optreden Hlle Agar van de CmAlèi fM aüe zal haar laatste voorstellingen in Nederland geven De beroemde treurspeelster begint den 8n October haar laatste kuustreia door ona land Bij de landbouwers G Vergeer en ï Bloramestein te Beeuwyk heeft zich de tongblaar onder de paarden vertoond Staten Generaal Twïkdz Kauib Zitting van 26 September 1877 In deze zitting was aan de orde de algemeene beraadslaging over het adres van antwoord op de traonrede Over de algemeene strekking van dat adres voerde de heer Wintgens uitvoerig het woord Voleens hem was die strekking doorgaans eene van wantronwen Vooral wees h j op 6 financiën en op 9 waar gesproken wordt over gemis san overeenstemming tusschen de regeering en vertegeniroordiging lu eén woord nam men de strekifing aan dan was daardoor een votum van wantrouwen uitgesproken en stond men dus voor de ministeriêele quaestie En dat was ook oigeveinsd erkend door den rapporteur zijner afdeeling Nu vroeg hij 1 Is het nu raadzaam bij het adrea dergel k gevoelen uit te spreken 2 Kan de meerderheid der vergadering met grmtd dergelijk beweren voeren tegenover dit kabinet Beide punten werden door hem uiteengezet De heer Kappeyne vau de Coppello verdotiigde de algemeene strekking tegenover den heer Wintgena K j werd goedgekeurd met 63 tegen 15 stemmen Paragraaf 9 gaf aanleiding tot eene politieke quaestie De minister Heemskerk betoogde r herhaaldelijk dat de aanneming er van de behandeling der onderwijawet onmogelijk maakte De paragraaf werd echter aangenomen met 44 tegen 28 Rtenmen met verwerping van alle daarop voorgeatelde amendementen Ten slotte werd het geheele ailrea eveneens aangenomen met 44 tegen 28 stemmen Bedoelde 9 van het adres luidt als volgt Op onze bereidwilligheid om nuttige en noodige verbeteringen in onze wetgeving te helpen tot stand brengrn kan ten allen tyde worden gerekend Aan zoodanige verbetering eehter heeft vóór alles de wet op het lager onderw ja behoefte Dot een zoo gewichtig volksbelang schade l jdt door het gemis aan overeenstemming tusachen regeering en vertegenwoordiging wekt algemeene en diep gevoelde teleurstelling op Naar aanleiding van wat w j in ons vorig nummer mededeelden over t hnwelgk van t hoofd van den Staat nemen wy de volgende woorden over die bet Dagblad daaraan w jdt W betreuren het eer dat emitige Nederlandsehe dagbladen zich tot echo hebben gemaakt van geruchten waaromtrent te meer de grootate omzichtigheid had behooren te worden in acht genomen naarmate het aangeroerde onderwerp te kieacher was en men weten kon dat de gevoeligste snaren er op de p jnl jkste wqze door aan bet trillen zouden warden gebracht Maar ten slotte moeten w er ons toch ten zeerste over verheugen dat de liohtvaardigheid waarmee tot de verbreiding van de bedoelde zaak door een Nederlandsob dagblad il medegewerkt de aanleiding ie geworden om ous in de gelegenheid te stellen aan de loopende praatjea een einde te maken Met de meeste stelligheid kunnen w j toch verzekeren dat de bedoelde huwrlijkspUnnen niet bestaan W j achten ons gelukkig onze iandgenooten met deze heugelijke mededeeling te kunnen verblyden Te Aaiterdam lal is ds eente dagen der volgende maand een tweede Skating rink worden geopend en wel in de Kalverstraat Maandagavond drea 11 uur werd er ti j T Boer wonende even buiten Aasen terw jl alle hniigenooten zieh reeda te bed hadden begeven aan de deur geklopt en onmiddelijk daarna werd tweemalen door de ghizan geschoten terwijl daardoor 10 glasruiten verbrijzeld werden gelukkig dat de blinden gesloten waren andera hadden de in het vertrek slapendepersonen licht kunnen getroffen worden Se Jnstitieia met de zaak in kennis gesteld P D 0 In het reglement voor den dienst op de ipoorwegen schynen belangrijke wyzigingen aanstaande te i n Althans volgens de N Rott Cl is het adTiea der spoorwegmaatsohappyen hier te lande door den raad van toezicht op de spoorweged dezer dagen ook gevraagd omtrent verscheidene daarin aan te brengen veranderingen die in het algemeen de itrekking lohynen te hebben vele voor de exploitatie belemmerende bepalingen op te heffen Men sohryft t volgende Hoe noodzakelijk strenge strafbepalingen en geregelde controle tegen het vervalachen en het verkoopen van voor de gezondheid sohadelyke levensmiddelen vooral van spek en vloeeoh van gestorven of zieke dieren zijn kan uit de omstandigheid Uljken dat van al de duizenden oao de varkensriekte gestorven of daaraan lydeiide dieren sedertjaren geen enkel exemplaar mtei begraven wordt maar alles in consumtie komt Kiii groot deel gaatnaar de steden een klein deel bl op het platteland waar die kwade praktijken eerdeiKgevaar loopen van ontdekt te worden omdat de verbruikers inde omgeving wonen Varkens worden soms bij 3 en 4 stuks in den nacht naar de steden gebracht waarran de minste qualiteit in den vorm van wcrjtof gehokt wordt verkocht en datgeen wat op het oog het minst geleden heeft onder hot spek en varkensvleesoh van gezonde dieren wordt gemengd Ook wordt van het vleesoh van oude zieke en loms gestorven paarden en het bedoelde spek veelvuldig worst gefabriceerd terwyl men koeien jonge beesten en kalveren ook wel gedurende de laatste periodender ziekte of zelfs aï den dood voiwi de leus nog den hals abnydt en dan een der koudsla hters uit de stad per telegraaf of briefkaart ontbiedt Am het rommelzoodje in ontvangst te nemen Naar de overeenkomst van die laatsten wordt nimmel U tefgeefs uitgezien ze zijn met den eersten trein Wregeld ter plaatse j De Besturen der ambachtssoholin in Nederland hebben door gemis aau den vereischtcn geldelyken steun besloten geen gevolg te geven aan het voornemen om op de interuatiouale tentoonstelling te Parys in 1878 deze inrichtingen van volksonderwijs te vertegenwoordigen De Amsterdamsche ambachtaschool zal niettemin op zeer eenvoudige wijze te Parys exposeeren sedert hare opriditing deed zy dat op alle wereldtentoonstellingen Met I October a s worden op de Jaderlacdsche spoorwegen de nieuwe seinreglemeuten ingevoerd Op last der Begeering is ook aan het treinpersoneel verstrekt eene Handleiding tot het verleenen der eerste hulp by spoorwegougelukken welke op haar bevel ontworpen is goedgekeurd bg beschikking van den Miniater van Binnenlandsche Zaken dd 24 Nov 1876 Deze handleiding geeft behalve eene lyst der geneesmiddelen en geneesknndige werktuigen die op alle stations en treinen aanHezig moeten z jii iu beknoplen en duidelyken vorm tal van practische waoken over het opwekken der onderdrukte levenswerkdadigheid het stuiten der bloeding en het verbinden en vervoereh van gekwetsten Kleurenblindheid en andere iofirmiteiten der oogen komen by bet spoorwegpersoneel veelvuldig voor en taan in zoo nauw verband met de veiligheid van het vervoer op de spoorwegen dat het noodig wordt geacht dat van Staatswege door keuring en herkenring toezicht worde gehouden op het gezichtavermogen van beambten by de verschillende spoorwegdiensten die op seinen te letten hebben ten einde er tegen te waken dat personen die aan kleurenblindheid enz lydende zyu in dienat blyven of worden aangesteld De Begeering is van plan een apecialen inspecteur voor de oogheelkundige waarneming van bet spoorwegpersoneel op een jaarwedde van ƒ 3000 aan te stellen Onder leiding van ds A C H Calkoen van NieuweNiedorp en ds H Vrendenberg Cz van den Helder bebben een zestigtal heeren uit Alkmaar en omliggende gemeenten vergaderd om in verband met de jongste besluiten der synode de gedragslijn der modernen te bespreken en tevens twee leden te kiezen voor de op 16 October te Amsterdam te houden bijeenkomst ter bespreking van de belangen der geestverwanten De vergadering gaf haar leedwezen te kennen over de houding drr synode iu haar laatste zitting tegenover de modernen en benoemde tot medeleden van het comité dat te Amsterdam zal vergaderen ds Helleraa van den Helder en J S Schaap Jl Zaterdag nam een reiziger aan het station van de Nederl Bhynspoorweg Mautscbappy te Arnhem in een spoorrytuig derde klasse plaats naar Botterdam In de nabybeid van Kde bracht hy z jn hoofd buiten het portier in welke houding hy zulk een geruimen t jd bleef dat zijne medepassagiera vermoedden dat hij door eene ongesteldheid overvallen waa die in het belang der zindelijkheid van den wagon eenige verademing in de vrye lucht eischte Daar deze persoon evenwel bewegingloos builen het raam bleef hangen klom de ongerustheid der passagiers die werkelyk niet ongegrond was want toen zy zyu lichaam naar binnen wilden brengen bespeurden zij een lyk te omvatten Zyn verblijf buiten het nam strekte tot volvoering van een zelfmoord door middel van ren pennemes waarmede hy zyn hart doorboord had Het lijk werd naar het station Moarabergen vervoerd De ievenlooze was een fatsoenlijk gekleed persoon naar gissing een Engelschman van 30 a 35 jarigea leeftyd Men vond nog een geldsom van ƒ 60 op hem De jagej t d W Ie Oldehollwoldc ivaa maandenlang in t bezit van een visoh otter van naturezeer schuw dien p uit de hand had opgekweekten die lam als een hond was Vooral aan de vrouwvan de W die hem voedde was h j zeer gehecht zóó zelfs dat toen meu hem wegens de nog al belangrijke voedingkosten hij dineerde uitsluitend met visch naar eene afgelegen uitkraag bracht ende vryheid schonk het beest den volgenden dag zijne pleegmoeder weer opzocht Daarop is hg aangeboden aan t bestuur van Artia te Amsteniam dat hem evenwel niet ontvangen kon dewijl het reeda één exemplaar bezat en deze dieren het gebrek van vele menschen hebben nl zeer slecht te harmoniëeren wanneer zij zaraen leven Toen heeft men hem andermaal de wijde wereld ingezonden en is hy niet teruggekeerd misschien wel omdat h j er van had hooreu spreken dat zyn vel al reeda een drie gulden waard was rf C t Dinsdagavond heeft tydena da oefeningen der schutterij te Zutfen een schutter die in beschonken toestand verkeerde aau een der officieren een slag toegediend waarop hy door de politie in arrest gesteld is Het gerechtshof te Amsterdam heeft Dinsdag den schrijnwerker van OUefen schuldig verklaard aan den hem te laste gelegden moedwilligen doodslag op den hij hem icwonendeu van Hulst die aan de gevolgen van een door een hamer op het hoofd toegebrachte verwonding drie weken later in het Binnengasthuis is overleden Het hof heeft hem te dier zake veroordeeld tot een tuohthuisstraf van zes jaren Voorts werd voor dat gerechtshof behandeld de zaak van den zoogenaamden brandbrief die op Donderdag 26 Juli 1877 by den heer S A Bouendaal op de Keizersgracht by de Westermarkt is bezorgd Oéte briel luidde De heer Bouendaal wordt gesommeerd om s ovonds 9 ure ƒ 25 te verstrekken op de Westermarkt stille zijde te geven aan de aldaar wachtende personen Birhuis en Houtmer zullende genoemde personen in gebreke hiervan op een goeden avond zulke schade aan uw huia toebrengeu dat deze op honderden guldens zal beloopen of de roode haan opzetten De brief was geteekend met de beide bovengenoemde namen De heer Bouendaal gaf van het voorval aan de politie kennis en gaf aan een zyner bekenden een couvert met een mnntbi jet van 10 om het dien avond den vragers ter hand ta atelleu en deze dan onmiddellyk door de politie te doen arresteren Een hunner J Birkhuii verAcheen aldaar werkelijk op het bedoelde uur en nam na o a opgemerkt te hebben dat bij de politie had verwacht het couvert met het mnntbiljet in ontvangst Hij werd op hetzelfde oogenblik door een paar agenten in burgerkleeding gearresteerd Zyn makker Houwert die deo brandbrief met een anderen naam had geteekend maar zich verder aan de zaak onttrokken gaf zich dienzelfden avond zelf b j de politie als landlooper aan Ikiden stonden terecht ter zake van bedreiging met eenige geweUdadigheid by geschrift met bevel om eenige voorwaarden te vervallen Terwyl eerstgemelde vroeger hsd gezegd dat hij het geld voor kleeding zou hebben besteed gaven beiden nu op alleen te hebben gehandeld met bet doel om in handen der polietie te komen als zyode zonder werk of huisvesting Over de al of niet juistheid van dat laatste beweren en de in dat geval al of niet toepasselijkheid der strafwet in deze liepen de debatten tusschen den aUvokaal eneraal mr P Verloren van Themaat en den ambshalve toegevoegden advokaat mr A P Visser Berstgenoemde rekwireerde tegen Birkhuis een cellulaire gevangenisstraf van zes tegen Houwert eene van drie maanden laatstgemelde konkludeerde tot vryspraak Gisteren zyn zy veroordeeld overeenkomstig de eisch van bet O M Scliuttcrsraad te Gouda By vonnissen van 25 September jl lyn veroofdeeU W V J H J P P h en N V in eenef boete van ƒ 0 50 en 8 D B en G v D beiden by verstek in eene boete van ƒ 1 en allen iu de kosten omdat zy zich niet tydig voor de Schuttery lieten inschrijven MARKTBEBICHTEN Gouda 27 Sept Tot ongeveer vorige pryzen was omzet klein Poldertarwe puike nieuwe ƒ 14 60 a ƒ 16 00 puike oude ƒ 15 25 èƒl6 minder nieuwe ƒ 11 50 a ƒ 13 Bogge puike ƒ 9 a 9 26 Mindere ƒ 8 8 ƒ 8 50 Voer ƒ 6 60 it ƒ 7 Gerst puike ƒ 7 50 a ƒ 8 40 Mindere ƒ 6 60 a ƒ 7 25 Haver zware ƒ 6 25 a ƒ 6 Lichte ƒ 4 50 a ƒ 5 00 Ter kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 127 partyen kaas den handel vlug eoste kwaliteit van ƒ 30 i 35 tweede kwaliteit vaa ƒ 25