Goudsche Courant, zondag 30 september 1877

enige dagen vóór de rerkicziogen nog een manifest Tan de linkerzijde van den Senaat Ook nu ziju de berichten van bet oorlogstooneel chaarsch Het telegram uit Konstantinopel betreflende den mislukten aanval der Kussen op Fletvna is niet nader bevestigd Een te Weenen uit Schumla ontvangen telegram eegt dat Mehemet Ali zich achter de Xom heeft teruggetrokken wanneer dit werkeS jk het geval is is het voor de Turken do te ineer te betreuren Jiu het voor de eerste maal blijkt dat Suleiman geneigd is iu overleg met den Turkschen opperbevelhebber te handelen liet telegram van den Daily Newa eorrespoudent uit ügaliiice bij Plewna luidt De ontevredenheid en moedeloosheid in het Russische leger ïiju nog grooter dau ik verwaehtte Ik sprak geen enkel ullicier die niet wanhoopt aim den goeden aAoop zoolang het personeel van den staf van bet hoofdkwartier blijft looals het i en daar verandering in zijn samenstelling niet wanrsohijnlyk is is men algemeen terneergeslagen Wanneer een leger geen vertrouwen in zyu leiders heeft staat het vrij wel vast dat van met geestdrift vechten geen sprake kjn zijn Elke nieuwe phase van den veldtocht levert opnieuw het bewijs van de ongeschiktheid der aanvoerders en het is bittere spot teu aanzien van de generaals dat het Bussische leger bij gebrek aan spaden om loopgraven te waken std moeten blgven zitten Het was hier veracheiden dagen achtereen koud en regenachtig Nu is hut weer goed De gezondheid van het leger is bevredigend mcar nog een paar dagen koude en regen zouden zeker heel wat ziekte veroorzaken Ik voorspel dat de helft van het leger zoodra het weer slecht wordt tot vechten ongeschikt zal ziju Een winterveldtocht zou voor d Bussen minder gevaarlyk zijn dan stilzitten gedurende de lange treurige wintermaanden van regen sneeuw en modder De Tnrkscbe verliezen in de jongste gevechten by Plewna scbijuen even zwaar te z jfi geweest als die der Bussen Volgens geloofwaardige berichten zijn er nog HOOO Turksohe gewonden te plewna die niet vervoerd kunnen worden Waarschgnlgk zijn die verliezen het gevolg an hez offen ief optreden der Turken en de troepen ouder Skobeleff verlieten de redoutes niet zouder slag of Bloot Officieel heeft de Forte thans medegedeeld dat de versterkingen en toevoer voor Osman Pacha bestemd te Plewna zgn aangekomen De behandeling en ook wel de indiening van de onderwijswet in den Prnisiseheu Landdag worden als opgq even beschouwd ook buiten die wet ia er genoeg te doen zegt men De President vmu de Italiaansche Kamer van Afgevaardigden heeft Donderdag Berlgn verlaten om over Keulen naar Londen te vertrekken de heer Crispi zond voor bg de Duitsohe hoofdstad verliet een telegram aan den Keizer om hem dank te zeggen voor de bewgcen van sympathie voor Italië in nitsehland door hem ontvangen Het Italiaansche Parlement zal waarsch nlijk half October iets vroeger dan anders worden geopend De Koning wordt 15 October te Bome verwacht BINNENLAND GOUDA 29 September 1877 Naar men verneemt heeft het Ministerie gisteren namiddag e leetk zgn ontslag aan cn Koning aangeboden Maandag a s ordtde oi he in een huis op de Nieuwe Haven geopend Gisteravond ten ongeveer 6 ure is even boven Moordrecht een gieren schuit gezonken geladen met 700 pakken tabak De ketting waarmede de bovenste vast gemaakt waren Was losgeraakt waarop de echnit kantelde en zonk VEEGADEKIKa VkS DEN GEMEENTERAAD Diugsdag den 2 October 1877 des namiddags ten 1 uur ten einde te behandelen De aanvraag om concessie tot aanleg eeuer drinkwaterleiding Voorstel tot verhooging der bezoldiging vandeu pedel aan de stedelijke muziekschool Voorstel tot vermeerdering van hel getal hulponderwijzers aan de qpenbare burgerschool voor jongens en het verleenen van magtiging tot het doenstellen eener glazen afscheiding iu bet lokaal derklasse voor voortgezet onderwgs Het verzoek tot aifstaud van grond aan de Crabethstraat ten behoeve van het Rijk In plaats van wglen den heer F Pons is op Vrgdag 28 Sept te Vlist als hoofdingeland plaatslervangar in het Ie distriot van den Krimpenerwaard met al de aitgebraebte stemmen gekozen de heer Comalis Oskam Aa te Berg Ambaoht Door het dijkcoUegie van den Krimpenerwasrd is een geldleening opengesteld groot ƒ 100 000 entende 4 j pCt ten laste van het hoogheemraadschap ter bestrijding van de buitengewone vetzworingskosten der dgken Zoowel te Nieuwerkerk a d IJssel als op andere plaatsen is men thans druk bezig met het opdelven der late aardappelen Opbrengst en qualiteit zgn uitmuntend terwgl de bekende ziekte gelukkig van weinig beteekenis is De prijs is thans ƒ 3 a 3 25 per hectoliter Het ïomerkoren als haver en rogge is ook voor het meerendeel reeds binnengehaald ilg opbrengst schijnt matig te zullen zgn Het vee heeft in de weide nog overvloed van gras Van ziekte onder de varkens verneemt men hier niet De miliciens der lichting van 1876 behoorende bij het regiment grenadiers en jagers en de infanterie corpsen die door het lot warun aangewezen om langer dan 13 maanden onder ds wapenen te blijven zijn met groot verlof huiswaarts gegaan Donderdag namiddag omstreeks 3 are brak te Zwammerdam in de grutterij van P Veelenturf een hevige braud uit die dank zg den ijver den brandweer bij dat gebouw en het pakhuis bepaald bleef Ruim twintig voer hooi en eeue purtg granen werden nie le vernield Huis en inboedel waren verzekerd Naar bet N v d ü verneemt moet Ax A Knijper voornemens zgn het te Amsterdam op hem uitgebracht beroep tot predikant niet aan te nemen Bedankt voor bet beroep nnai Schoonhoven door da G Vaa Goor Jen pred te Oud Beierlond Naar wg veruemen heeft de Min van Binoenl Zaken als een blg k van belojigstelling in de verbetering van de oommunieatie van de twee groote koopsteden des Bgks een zaak die in de afgeloopen vergadering van de Provinciale Staten van Zuid en Noord Holland breedvoerig en met warmte is besproken de geheele zaak wederom in handen gesteld van een nieuwe commissie van deskundigen ambtenaren van deu waterstaat De commissie bestaat uit de heeren Van Opstall Mazel Ducellié Muller en Hubreeht aan wie te gelijkertgd ia opgedragen een advies uit te brengen omtrent het onlangs gepubliceerde plan van den hoofdingenieur J A Waldorp Staten Generaal Twekbe Kamik Zitting van Donderdag 27 Sept 1877 In deze zitf ng deelde de voorzitter mede dat de commissie belast met de aanbieding van het adrea iu antwoord op de troonrede zicb gisteren namiddag ten half zes ure van hare taak heeft gekweten en dat Z M na voorlezing van dat adres daarop heeft geantwoord vMgue jieeienl Ik betuig mgn dank voor het aangeboden adres der Tweede Kamer en verzoek u die betuiging aan haar te willen overbrengen Op voorstel van den voorzitter zal aanstaanden Maandag ten 1 ure worden overgegaan tot het opmaken eeuer nominatie tot vervulling van de opengevallen betrekking ran raodsheer in deu hoogen raad der Nederlanden Ten gevolge van dat besluit zal het onderzoek over e atnatsbegrooting voor 1878 in de afdeeliugeu eerst aanvangen Dinsdagmorgen ten 11 ure Gisteren is de Tndische begrooting voor 1878 in de afdeelingen onderzocht Burg en Weth van Utrecht hebben aan deu Raad dier gemeente voorgesteld door en commissie uit den Raad een nauwkeurig onderzoek te doen instellen omtrent den toestand vau bet lager en middelbaar onderwijs en eventueel voorateBen te verbetering te doen Gaarne nemen wij onderstaande circulaire op Aan het Nederlandsche Volk In de maand Juni jl kwamen te s Grarenhage eenige Nederlandsche burgers hgeen om te trachten een antwoord te geven op de vraag welke bg het vernemen der treurmare van het overlijden der koningin bg duizenden ia den lande was opgerezen Wat kuuuen wg doen om aan de nagedachteiflli van haar die ons zoo dierbaar was een blijk van hulde en dankbare herinnering te Ivengen Het lag voor de hand dat een gedenkteeken moest verrijzen maar welk P Een standbeeld ef gedenkzuil viel meende men niet in den geest van haar die men enaehte te vereeren veel beter strookte daarmede een gebouw dat in den gevel door borstbeeld en opschrift gnc stichting ter eeuwige gedaohteuis van Neërlands derde koningin aan het nageslacht verkondigend eene nuttige bestemming zou hebben ten behoeve van het volk dat zij zoo innig lief heeft gehad Meermalen had de overleden vorstin die altgd toonde een groot belang in het zedelijk en stoffelijk welzgn van kinderen te stellen den wensch gjeait lat voor hunne verpleging in geval van ziekt in het bijzonder van de meer behoeftigen beter zorg dau nu dikwijls geschiedt mocht worden ge dragen Op tweeërlei wijze moest naar haar oordeel daarin worden voorzien door opname ter verplegioo in een gesticht van diegenen waarvan de aard der ziekte of de omstandigheden van het gezin eene goede veraorging daar verhinderen en door het in het gesticht opleiden van verpleegsters geschikt en bestemd om in de ouderlijke woning zieke kinderen te helpen verzorgen Het nm beleend dot vroeger kraehtig door de koningin gesteunde pogingen waren aangewend om eene dergelijke iuatelling te Gravenhag iu het leven te roepen maar dat die pogingen niet tot de gewensobte uitkomst hebben geleid De wetenschap dier bgzonderbedea gaf van zelf het antwoord op de gestelde vraag Den wensch der overledene alsnog te vervullen het denkbeeld door haar aangegeven door de gezamenlijke medewerking van het geheele Nederlandsche volk te verwezenlijken ziedaar meende men eene hulde barer nagedachtenis waardig en het doel naar hetwelk moet worden gestreefd Door eene oproeping in de dagbladen werd de algemeene aandacht op de zaak gevestigd en nadat het plan zooals het oorspronkelijk was ontworpen ten gevolge van nader overleg eenigzius was gewijzigd werd de uitvoering daarvan opgedragen aan eene commissie bestaande ail de onderteekenaan dezer welke zich bg bet vervullen van hare taak naar de volgende bepalingen zal regelen Het ziekenhuis onder den naam van 8opliit Stichting is eene zelfatamligo ioitelling onder ee eigen bestuur waarvan de benoeming de werkkring en de verantwoordelgkheid zullen worden geregeld bij de statuten van het daartoe op te richten ZedeIgk Lichaam waarvoor overeenkomstig de wet erkenning aU eehtspersoon zal worden aangevra d het is gevestigd te s Grnvenhagr het is bestemd tot verpleging vau zieke kinderen wour ook in Nederland gevestigd en tot opleiding van kinderzieken verpleegsters Ilea zon ftr eenij onderscheid van godsdienstige gezindheid het wordt als bigk s n hulde en dankbare erkentenis door het Nederlandsche volk gesticht ter eere vnn wglcn Uare Majesteit Sopuia FftEOEaitA MlTUILDK koningin der Nederlanden om de hulde inderdaad nationaal te doen zgn wordt ieder in de gelegenheid gesteld eene b dragi hoe gering ook te leveren in elke getneente in Nederland wordt zooveel mogelgk door welwillende medewerking van haar bestuur zoo mede in de koloniën en bezittingen des Bgks en andere werelddedcn ter plaatsen door de aldaar gevestigde autoriteiten meest geschikt geacht eene sab eommissie in het leren geroepen ten einde op de wijze die haar liet best zal voorkomen hetzij door iuteckenigsten faetz door inzameling aan de hutKn te urnen of aCconderlgk de gelegenheid tot deelneming open te stellen de som der bgeengebraobte gelden zal de maatttaf zgn naar welken bg de uitvoering de uiterlijke vorm de grootte en de iuriehting vau het monumentaal gebouw ook met het oog op de latere kosten van instandhoudijig en de voorwaarden waarop da opname terverplegiug geschiedt geregeld zullen worden tot het vaststellen van het plan van het gebouwen de statuten van het zedelgk lichaam zal oveveenkomitig later te maken bepalingen de medewerking worden ingeroepen van eenige afgevaardigdenuit de snb eominissicn in de provinciën dezen zullenook belast ajja met het opnemen van de rekening en verantwoording der hoofdeommlssie bg het nederleggen van hare taak A De commissie heeft gemeend den weg mogen aanwijzen dien zg den geschairtsten aeht om tot het algemeen gewenschte doel te leiden Het Nederlandsehe volk berfisM of bet haair daarop wil volgen Jhr ror G C i van BK8NB vice president van den Baad van State tooriitttr J 3 ViN MuLKïM gepensioneerd luitenant generaal lid van den Baad van State 2e moriUttr Mr D PotAK t ANiEL8 lid van de Provinciale Staten van Zuid Holland en vao den geUeentiraad van s Gravenhage penninjuueiittr Dr T H Blom Cosiee geneesheer te sGravenhage H TAN GoENS kapitein luitenant ter zee J H Gunning jr predikant te s Gravenhage Mr J L DE Beüyn Kops lid van de Tweede Kamer der Staten Gener al Mr J J VAN Meeebeeke raadsheer in den Hoogen Baad der Nederlanden C J TAN BEB OüDïEMEUiEN lid van de Provinciale Staten van Zuid Holland Mr J A Philipsb minister van den Staat Mr A DE PiNTo lands advokaat Kd van des gemeenteraad van s Gravenhage I D FaENSEN TAN DE PüTTE lid Van de Twecde Kamer der Statea Gederaal Dr J N Bavaib geneesheer te s Graveobage P J B C Bobidé van dïb Aa Mr M W baron Dü Tol e tan Belunchaven lid van de Provinciale Staten van Zuid Holland en van den gemeenteraad van s Gravenhage Jhr mr F A F Wittert substituut griffier bij het gerechtshof te s Gravenhage en lid van deu gemeenteraad aldaar Jhr J D Sn Ie ucretarii Mr H J Ddkmëmte 2e teerelarU Nl Sub commissién zijn of worden al aanstonds gevornuUu 180 gemeentCQ des vaderlands waaronder Kmeaioati Arnnem Onlemborg Dtlfzijl Doesburg Knttiuitea Franeker Geértruidenberg Oorinchem s Gravenhage Groningen Haarlem Harderwijk Hellevoetslaia Kampen Lajden Manaldomadeel Middelburg öostdongeradeel Oostatelliiigwerf Purmereod Bheden Schiedam Wedrecbt Slschleren Smallingerland Tietjerksteradeel Veenendaul Vlaardiugen Vlissingep Winschoten en Zatt Bommel ii i Oravaiiafê 27 Sept 1877 Het Nederl Schoolmuaenm in Nederland een op particulier initiatief tot stand gekomen inrichting Wi iu een der bovenlokalen van het Paleis voor Volksvlgt worden gevestigd de opening heeft plaats onmiddellgk nadat de tentoonstelling van Kunstnijverheid zal gesloten tgu De hh A van Otlerloo dr D van Laukeren Matthes dr H F B Hubreoht dr J Dornseiffeu en H W Bloem vertegenwoordigende de Vereenigingen voor Leeraren en van onderwijzers in Nederland hebben de eer van dit Initiatief Uil het buitenland vooral uit Engeland Frankrijk en Duitschland komen schooue en belangrijke inzendingen voor bet Museum terwgl ook de Èngelsche tchooUoard een bgdrage heeft toegezegd Het doel van dit Museum is alles te verzamelen en te vertoonen wat op scboolbouw en schoolhygiènc betrekking heeft en a oo het liohamelgk wcbsgn der jtiugd betreft nevens de leermiddelen in den nitgebreidsteu zin voor atle vakken van onderwgs De tentoonstelling van het Museum zal bestaan uit de volgende groepen 1 Plannen afbeeldingen en modellen voor scboolbouw benevens inriohtingen op het gebied van sohoolhygiène zooals ventilatie verwarmingstoestellen tat 2 Modellen en teekeuingen vau schoolmeubeleo 3 Werk en leermiddelen voor bewoaraoholen Inrichtingen voor blinden doofstommen enz 4 Tabellen pluten voorwerpen a boeken voor bet aanaohouwelgk onderwgs in lezen sehrgven en rekenen 5 Leer en schoolboeken en verder toboolgereedsohap voor alle vakken van onderwgs waarover het Museum zich uitstrekt 0 Modellen en voorbeelden voor het sobrgyen bet teekeuen en do beeldende kunat 7 Tabellen kaarten atlassen globes enz 8 Afbeeldingen wandplaten toeatelled ca voorwerpen voor het onderwgs in de natuurwetenschap 9 Photograpbische stereoseopische en andere afbeeldingen ten behoeve van het onderwgs 10 Plannen beschrgvingea en modellen van nieuwe vindingen op het gebied van het onderwijs De tentoongestelde voorwerpen zgn a Eigendom van het museum door aankoop of schenking verkregen h Eigendom van inzenders tgdelijk doch in den regel niet korter dan voor 3 maanden aan het museum afgestaan Er zal een catalogus worden uitgegeven zoodanig ingericht dat fabrikanten van scboolbehoeften uitgevers van leerboeken enz daaruit veel nut kunnen trekken Het mechanisch schoonvegen der straten te Botterdnm dat th de naobto door i g rolvegers door paarden getrokken geschiedt voldoet volgens de offidiële rapporten aldaar goed Men is daarom voornemen er het getal van te vermeerderen tot er minsten 15 voorhanden zgn Dit getal is voldoende om dS stad eiken naclit te vegen De prgs vnn zulk een iolveger bedréagt 900 Het choonhonden derntraten enz thans geheel onder beheer der Ge heentc komt jaarlgks op ƒ 26 000 i ƒ 28 000 te staan Iu de Groningsohe veenkoloniën is thans de handel levendig in de voor Engeland bestemde eetaardap pelen Terwgl voor de gewone fabrieksaardappelen nu f 1 25 per hectoliter wordt betaald wordt tot ƒ 2 besteed voor die welke boven de groot zeef blijven en naar Engeland gaan Bekend is het dat de smaak der Engelsohen in dit opzicht zeer verschilt Tan die der Ned rUnder Deae verkiezen niet de dikste knollen In de Donderdag gehouden terechtzitting van het Gerechtshof te s Gravenkage stond een sjouwer uit leiden terecht die steeds aan zgn naam is getrouw gebleven H j is genaamd H De Kaper en wegens onderscheidene misdrijven heeft hg reeds elf veroordeelingen ondergaan In April jl uit zgne gevangenschap ontsUgeo werd hg een paar maamlen Uter weder in hechtenis gesteld thans verdacht van diefstal van twee dekens gepleegd in den avond van den 28n Juni op een bewoond vnartoig destijds liggende aan de Beestenmarkt te Leiden Met het oog op de vroegere veroordeelingen requireerde adv gen mr Van der Hoeven die den diefstal bewezen acbtt op grond van de afgelegde bekentenis in vwbaitl met de verklaringen der getuigen de veroordeeling van besch tot 5 aren tuchthuisstraf De verdediger mr Paehlig trachtte den Hove onder aanvoerit g van z i verzachtende omstandigheden tot het opleggen eeoer lichtere straf te bewegen maar het Hof vond daartoe geen aanleiding en veroordeelde nog heden De Kaper tot de straf welke bet O M voor hem had geëiaeht Van de onbekenden weldoener der Maatschappij van weldadigheid die sedert 1864 herhaaldelifc Tor telyke giften aan deze irichtigg schonk is thans Weder de aauiejilgke soni iruu ƒ 8000 ontvaiiKen Evenals vroeger had ook deze schenking plaats door tusscheukomst van den heer jhr mr i K W Queries van Uiford te s Graveuhage president commissaris der Maatschappij van weldadigheid Met Sept jl is het getal der kweekelingen ann de kweekscholen te s Hertogenbosch Haarlem en Groningen op tachtig het tmaximum gebrocht Te Middelburg en te Deventer is het tot veertig geklommen bij beide schalen zullen met September 1878 twintig nieuwe kweekelingen worden toegelaten terwijl de mogelijkheid bestaat dat op dat tijdstip de zesde kweekschool zal worden geopend Voor eenigen tijd bracht een vader te Parij aan zijne kinderen een mandje abrikozen mede Een óónjarig meisje stak ajinstonds eene der vruchten in haar mond zonder dat men bemerkte dat zich een wesp daarin verborgen had Deze stak het kind daarop in het verhemclte dat nu hevig opzwol zoodat het kind reeds gestikt was eer geneeskundige hulp kwam opdagen Volgens een mededeeling van Munk Amalen der phyiiet n ekemie vindt men in den talmnd Tosefta Sabbath VII de volgende woorden Wie een stuk gzer plaatst tusschen gevogelte overtreedt het verbod om heidensche gewoonten na te volgen ter bescherming tegen bliksem en donder is t echter geoordeeld dit te doen Men zou dus reeds in d 4e en 5e eeuw den invloed van metalett op den bliksem ja zelf een soortgelgke inrichting als den Frauk linschen bliksemafleider gekend hebben Ook de Ëgypiennren sohgrien al gebruik gemaakt te hebben van hooge aan hun punten met koper beslagen of vergulde mastboomen om het vuur des hemeb af te weren of om de kracht van het uit de hoogte komende onweer te breken V ergadering van den Gemeenteraad VRIJDAG 28 SBPTEMBER Te CDWoordijl de heer vin Berjcen Uzeudoorn roofz en al de ledrn bebilve de brer Kortnijo Uroo leevrr De uotulcD der vurige vurgitderiug wurdeu gelezen en geerreiteerd De voorzitter deelt mede dat door de beuoemiiiK van Mewezea eli bruj en aluivknecht de belrekkiog vau brugwachter MD de Goowe over de Turfotarbt vacant ia Injtekomeo zgu drie miisivea van hh Gedepnteerde Staten dezer provincie houdende uuichtigin t lot vodefbaadache oaiibcatediug der riatauratia van bet tureotje aan b t raadhtia tot abtaod vangrond lao de MallegatalaU aaa bel rgk en tot het wedereerbnrcn van een atukje grond m de Xruidenierutiaat aan J du Bruiju oliQcatie eene intaaiva van dezelfde goedkeurende de begrooting der dd hutteru voor 1878 N otlf eenige adreaaen van verarbilleade perioncn diegrrioleerden grond in gebruüc weosckca te hebben worden geateld in handen van B rn W ten fine van bericht en raad Acbl adressen van i WilMbiit C J van der Spelt P M van VVua H an Houten P van Keede J vau AaUt B Grueneveld en A P de Jong die verzoeken ala brugwachter te worden aangeateld aan de brug op de Gonwe over de Turfmarkt ter visie een adres van A Lsfebrr S Tafebcr en L Lafeber verzoekende wegruimiug van ven achunrlje aan de Bogen staande op gemcentegroud wordt gesteld iu banden van fi es W om berivbt en raad een adres van Bugsman en andere bewoners achter de Vischmarkt verzoekende do alnial aldaar te verbeteren en bet bruggetje aldaar te verlagen wordt gesteld in banden vau ü en W oto bt richt en raad B en W hebben van de plaatselijke schoolcommissie bericht ontvangen dat door den grooten toeloop van jongens aan de burgerschool eene glazen afscheiding in een der klassen nocdig is waardoor dan ook bet belppersoneel niet ée n vermeerderd dient te worden waarom B en W zulks voerstellen ter visie B en W stellen voor om door da vi rineerderde werkiaaroheden van den pedel der alads moziekschoot diens tractefflent voor dit jaar met 26 ta verhoogen ter visie eene Oiisaive van deu aanweseliden kapitein der genie die door den Minister van oorlog gemachtigd is onder zekere voorwaarden een gedeelte grond aan de wcatzgde der Cnibethatraat tegen 60 cents de eentiare over te nemen tot een bedrag van ƒ 144 B en W stellen voor dit af lc l onder beding dat dezelve binnen twee jaren bebouwd mo Wn Nog wordt onder dezelfde voorwatrdrn door Zijn Ed f str aan I gevraagd den nog overigen grond aan doiesKijde aldaar groot 3400 centiaren B en W willen ook dit onder gelijk h 4iag afstaan ter visie Wordt gelezen het rapport der commiaaie in wier handenwas gesteld de begrootiog der inkomsten en uitgaven over 1678 waarbij inliehtingen worden verzocht en eenige aanBsrkingen gemaakt worden ter visie een adres van dep heer A Bijvoet hniponderwü er aan de tweede armeBaebool verzoekende eervol ontslag tegen 1 december het gevraagde ontslag wordt eervol verleend De voorzitter deelt meda dat dooi den hLcrctsris een verlof van drie weken is aasgevraagd foor eene boiteolsDdschereis B ei W hsbben geaa bazwsar dit toe te staan wordt algemeen goedgekeurd Aan de orde is een adres van het penoneel der brsDitspnit ony tcrhooging van loon H en W leljen voor daar zalks vatf eene baad teekeniogen voorzien is en dos niet blijkt vsm wlcn hét afkomstig is bet ter zijde te leggen aldus besloten een adres van G Luijeudijk Jr tot het Jniren van een stuk grond op den Kattensiogel bet rappofl van B en W luidt dat bet verzoek voor geene inwilliging latbaar ia de heer Xraneoburg wil bet toeataao de voorz g ft 4 re inlichtiogeo in stemming gebracht wordt het afgewezen met 13 tegen 1 stem die vao den beer Kranenburg de begrootiiigen voor 1876 der geaabaidieerde inatelliogeD vao weldadigheid I Burgerlijk Armbestuur wordt algemeen goedgvkeerd De beer de Rotte verlaat de vergadering 11 V Beide bazthuizen Baatedelingshula vereenigd Weeaen £ lemoeseniershuis en Israëlitisch Armbestuur worden achtereeovülgeaa goedgekenrd Ren adres van het Departement Groningen der Nederl Maatschappij ter bevordering vao Nijverheid om subsidie voor bet nemefl van proeven bet rapport van B en W in overleg met de openbare gezondbeids commissie acht het wen scbelglc ƒ 100 toe te staan de heer Luijten wil het toestaan sla b ea W een voorstel ter tafel brengen dat bcdocli aTvalwater gezuiverd moet worden na nog korte discuaaie wordt bet in stemming gebracht en de toelaag afgewezen met 10 tegen 5 stemmen die vaa da heereo Virulg Rcmy vaa Straaten Poet Droat es den Voorzitter Een adres vau den Commisaaria van Politie om verhoogiag zijner jaarwedde B en W advisceren zulks met 100 t doen de beer van Straaten en ICnller verklaren zicb hi rtegen de hb Kist en Prince in tegeonvergeateldea sia in steniiaiDg gebraebt wordt bet aangenomen net 12 tegen 3 aleramea die van de heeren van Straaten Muller en Luijten Vooutel tot verbooging van het salaris van eenige ambtenaren ter secretarie in verband met de opheffing der betrekking van Agent van lukwartiering de beer Muller wil nok den tweeden en derden eommiea verhoogen de heer van Straaten kan zich vereenigen met de verbooging van f 200 zijnde het traetement van den Agent van Inkwartiering de beer Kist wil de tracteounten peraooeel toeataan de beor Muller stelt voor om den tweeden commies ook met f 100 te verhoogen daarua worden algemeen goedgekenrd Uoofdcommiea 1400 aerate Commies llOOadjanct Commiea ƒ 40O en het voorstel vao den beer Maller om dan tweeden Commiea ook te verboogenn wordt in atammiog gebracht en aangenomen met 13 tegen 2 atcmmen die van den boer tTiTulg en den Voorntier Verordening regelende de penaiocncn itT gemeente ambtenaren en adres van den GutnBissaria van Politie tot wgziging van bel eooeept bel adviea van B en V is om den Commissaris van Politie er ook in op te nemen doch keuren de geheele verordening af na ecoige discnsaiön wordt op voorstel vao den heer Prince besloten B en W uit te noodigen deze eonceptverordeuiog te wijzigen en alsdan weder ter tafel te brengen dit wordt aang nomeil met 12 tegen 3 sternmm die vaa da bh Virulij Remy en deu Voorzitter £ ene aanvrage om eoucesaie tol aauleg eener drinkwatsrleidlng de beer Lugten betoogt breedvoerig dal een waterleiding hoog noodig is keurt het gefiltereerd ijselwatcr hiervoor geacbikt en ia bet met de gezoodbeids coBmiasie niet eens om hel ver gevorderde nor wordt de vergadering gealoten om in eene vol eade de discnsaie t vervolgen Onder dit betoog komt de beer de Botln ndar i it vergadering BurKorliJke Stand GEBOREN 26 Sept Oeertruida oodera N dn Jooft en C de Jocifc Coraetis ouders G Jue en C vto der Rea 37 Cornells Pieti r Autouivi ouden C Loeflaag ea C M Karper Pieteraetla ouden A de Joag tm Cl van der Ujj George Jiicobus AohOon Jacobaa Kraai OH Bf lii oadeT G J L de Bückere en P M Be loo Atrtje oudenP dfl Groot eo HiH CDdooru Aatbonii Mirie ftdertL franken en C Heutberk 28 Chriatioa Uaadnlw Coroeha Juhaiina ouders D J Wt eber ea F G Lakeruiaus Johaadi Maria ouders M tiinoeodül eo M J Rietreld OV£ULKDËN 27 Sept A Küol J 88 T au dfr Klpg 25 j Heden beviel zeer voorspoedig van eéü welgeschapen Zoon mj a geliefde ecEt uooto G J L DE BAC ERE Gouda 27 Seplember 1677 ONÜEIiTKOUWü 28 Sept P Knoop 23 j en J mo Baaien 20 j £ de Joug 42 j en M G Moldrr 21 j K de Haan 36 j eu J KlijB 39 j A Bloot £ 8 j en M de Jong 81 J r w