Goudsche Courant, zondag 30 september 1877

Oprnimg van MANDFiGTUREN vao af MAANDAG 1 OCT EN DE OVERIGE DAGEN DER WEEK byjGebrJM RAADT ZOJSTJDJlG 30 SEDPTÏLinyCBEI 1877 AP VERT ENTIEN ZOfVDAG a s weer 7 PORTRETTEN k L H SERRE ï e ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONOEHDAGé OCTOBEBa s Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg Mejufvrouw de Wed A HARDIJZER Sociëteit Vredebestf op de Maekt s HaOK OPTICrRN WEST HAVEN Aanbiedingen t t het leveren per as v n BÜITSCHE STOOEOLEN worden ingewacht onder Letter Z aan het adres vaa den heer van DANTZIG Turfmaritt H SI Ondergeteekende ziet zich in de onaangename verplichting gesteld langs dezen weg IEDER te waarschuwen GEEN CRBDIET hoegenaamd te veileenen aan zjjn oudsten zoon HENDRIK VAN DAM van beroep Kleermaker daar door mjj geene vergoeding zal geschieden S VAN DAM Liedertafel APOLLO ÜITVflERINS op Zondag 30 September 1877 lies avands ten 7 Ys nre in dc Sociddt 0ns Genflcgen nmm mnmumu iM Voorhanden GROENTEN in Blikken VRUCHTEN op Water en Brandewgn 1 1 PALING in Geleg P J MELKERT Yersch voorhanden APPELBOLIEN KONINblNNEBROOD FEESTGEBAK KATTENTONGEN PEINCESSEBROOD HEERENBANKET KLEIN GEBAK ONTVANGEN DELIOIEÜSK POEDER ZOETE en ÜRINK CHO€OLADE W N Raaijmaakkrs H4VEN B 17 brengzijnen hartelijken en welmeenenden dank aan zgoe stodgënooten en begunstigers wegens de veelvuldige en langdurige gunst hem zoo ruimschoote geschon en hopende diezelfde gonstin een volgend jaar te mogen genieten Intusscheu maakt hg beksnd dat hg hedenavonden Zondagavond voor het laatst bakt en dater alle dagen versche wafels bg hem te bekomen zijn op de Gouwe aan huis bjj vooruit bestelling Verders Uijft hg zieh minzaamstin een ieders gunst aanbevelende j mm mim te GOUDA KS OMSTREKEN worden uitgenoodigd op WOENSDAG 3 OCTOBER a s bg de proefneming die de Heer J VAN DEN TOORN te Dordrec ten huize van den Heer N M ENGELBRE6T Oouw C 106 leveren zal tegenwoordig te gn De ondergeteekende beveelt zieh beleefdelijk b j zgne geachte Stadgenooteu aan als UlIIiIiM@Ël AFBEAAK TE ZOOP Bestaande in SCHUIF én DEURKOZIJNEN VLOER em ZOLDEKDBÈLEN 5000 PANNEN 100000 METSELSTEENEN 20000 WAALMOPPEN 10000 STRAATSTEENEN HOVEen FIJNE PUIN MARMEREN en HARDSTEENEN TEGELS IJZEREN en EIKEN BINDTEN en BALKEN EENE MOOIE PARTIJ PLAVONDDEELEN BRANDHOUT ZINKEN GOOTEN ANKERS enz Alles te zien aan de gesloopt wordende panden aan de VARKBNMARKT te Gouda en aldaar te b i iagen bg F HAGENBERG en tot alles wat kt vak betreft aeoals HET MAKEN van KLEEDEN GORDIJNEN enJALOEZTEN of deze te KLOPPEN WAS8CHEN of SCHOON TE MAKEN Tevens worden door hem alle soorten van GANG en DEURMATTEN naar verlanede grootte envorm gemaakten zgn voorhanikn vele sportenvan BRUINE BLOKJES en BIEZENMATTJIN BEHANGSELPAPIERENenEANDEN Belovende eene flinke en billgke bediening noemt hg zich UEd Dv Dienaar 3 BIK Behanger en Mattemnaker Klöwegsteeg N 254 niJISHOVDSTER Men verlangt met NOVEMBER f erderin een Bnrgeigezrn een HUISHOUDSTER liefiit boven de veertig jaren oud die geschikt is de geheele Hmshonding op zich te nemen metbehulp van Zaterdags een Werkster i Adres met franco brieven onder letter IJ of in persoon bg den Uitgever dezer Courant LEESBIBUOTHEEK J H I IEBERT uuT c ioiu Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatete Tinding KOOLPORTRETTBN die in dnur zaamfaeid gewone Photographiën overtreffen VERGROOTINGEN Lijsten Paasepartonto enz Gouda Drok yan A Brinkman Wg hebben ip eer het lezend publiek te berichten dat wg on BIBLIOTHEEK met vele werken van de laatste jaren hebben vermeerdeirdi dat de Catalogns hiervan in druk is en spoedig verkrggbaar zal zgn Verder be velenwg onzen BINNEN en BOITENLANDSCHB BOEKHANDEL bij voortduring minzaami an A KOK EN CoMp J M VA MINDEN TANDHBELKUNDIGE dag elijks te spreken tot plaatsen van ZUIGTANDEN zonder uitnemen der oude wortels Het is ontegenzeggelijk dat het veriies der Tanden de schoonste gezichten misvormt en de spraak bel mimert tot herstel daarvan stelt bovengenoemde ieder in de gelegenheid door zjjne Nieuwe Methode de vorm van het aangezicht terug te geven Adres DUB B ELDE BUURT G OUDA Maandag s IHnsdags Donderdags en Zaterdags te bekomen VERSCHE SIKOOPWAFELEN bij K L RECKERS Hoek Turfmark t GO UDA ELOOS 7EMHEIIIS nmmi imm De ondergeteekende bericht dat bij hem hei uitsluitend Dépdten Agentschap gevestigd is der KLOOS Veiliffheids PetroleumLampen welhe Lamp bg het omvallen de vlam onmiddelgk en van zelve dooft geen olie stertea kan noch voor breuk vatbaar is Zjj zgn in versehillende Soorten n Prgzen voorhandeu bij P P SOOS LANGE TIENDEWEG H t publiek wordt bele fd nil eaoodigd de Modellen bjj mg voorhanden en in werking te bezichtigen iiamujjuu jii ïüilllUUlüUMl dc Zuid Hollandsche CREDIET VEREENIG NG met een eigen niet opzeg baar kapitaal grroot f 600 000 waarvan 400 000 tot een naar dewetaansprakelgk waarborgkapitaal in handeif der aandeelhouders bljjft Verleent Credieten minimam 500 onder hypothecair verband onder borgtocht en in blanco Ontvangt gelden h depesUo met de volgende rentebetahng op deposito bmoyzen minimum lOO 3 dagen aicht 3 pCt i maand vast 4 pCt 6 maande vast 4 pCt en I jaar vast 5 pCt op Spaarboeijes jninimum van eersten inbreng 25 4 pCt rente ingaande den ól g volgende op dien van den inbreng K a n 1 00 r Nieuwstraat 13 te nChmn hage geepend alle werkdagen van 10 tot lure De Directeuren M 8 A d ENGELBRONNEK H MEIJERS Nadere inlichtingen te bekomen bjj den Heer A KAPTIJN Pannenbakkerg te tVoerden Cotrespondent voor Gouda en Omttreken Toilet Artikelen Ten einde aan de grgze haren de OORSPRONKELIJKE kleur te hergeven of het ONTUDIG grijzen te voorkomen bevochtige men het hoofd slechts EENS per maand met het BAU MBBVEILLEUSE d J per fl Adres LOUIS P WELTER Coiffeur Westhaven B 193 bij HEIVDIUK hXMUÏl TÜBFMAHKT DAGELIJKS 7 Portretten voor 1 Gulden ID E I Ö T bij HË DBIK LAiYIHi TURFMARKT Van Geschilderde Porseleinen Graveei aats voor goadlen en Zilveren werkea van HE VDKIK LAMJIIE TÜBFMARKT Verkoopen Repavatieplaats yii iMiiffli van IIEIVDBIK LAMJIIE TURFMARKT H 92 C3 OTJX3A i mmmm Karnemelksloot Noordzijde R 160 B Verkoopt de echte SINGER TRAP en HANDMACHINES met de Nieuwst apperaten en geeft gratis onderricht beveelt zich ook beleefdelgk aan tot het repareren van alle soorten van NAAIMACHINES met drie maanden guarantie belovende een spoedige bediening mm immi m mm wura Alle soorten van B O RDE A UX en andere WIJKEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder vordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUXWIJN van f 28 jT Anker aiet accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesscben Lwart en half ankers Fnjsoouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko huis g eleverd flOlülSCHE SOCIËTEIT VM LEmSVERZEKERli fiEi opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN mUOEN 6DIDEN Voigcroumeerd Directeur Jhr Mr O HARTSEN Jbszn Kantoor te Amsterdam Regulièrsdwarsstraat bg het Koningsplein X 12 DOORLOOPBNDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen ju u uujiuiiu de Heer W J Fortuijn Droogleever Notaris Heeren de Kanter Veegena Heer Mr C E Overgaan w Pennis H Vriesendorp Heeren C de Ggselaar Co Heer P J Landrg Heeren Lezwgn Eigemaa Heer R VV Haentjeus Dekker Baigennerter Heeren Jan van der Hoop Zoon P Loopuijt Co Heer Paulus Kikkert G Groeueveld WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde LUTRENTENOVERLBVINGSKASSEN en OPLOOPBNDE LIJFRENTEN tieneraaiAgent de fleer T DRAIJER te s Gravenhage Heerengracht 5 Correspondenten in de Provincie ZuidHolland Te Gouda n Ihrdrfcht Gonuchem l i aveiiliatje Lridm Ottdewater JtotUrdam SchUdam Vlaurdinqtn WoenUn Brielle Delft wroeueveld iril M J I l L I I l l op WOENSDAG 3 OCTOBER 1877 desn a u o uui UÜJSK 1877 des middags ten 1 nre in het Koffijhnis op de Bogen te Oouda voor Het bouwen van 7 ONDER en BOVENWONINGEN op een terrein aan de Bogen te Gouda Het Restek en Teekemng liggen van af 26 September ter inzage in voornoemd Koffijhnis Aanwgzing zal gegeven worden door de besteders D HUURMAN en P vaw DUIN Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandoeningen enz is geen aangenamer en zekerder middel als de alom bekende RIJNLANDSCHE rnmmmm van W H ZICKENHEIMER te Main z Geertje KROL van Tjalleberd prov Friesland verklaart dat de RIJNLANDSCHE DRÜIVENBORSTflONIG door haar bij N Dornseiffen te Heerenveen gehaald haar steeds bg hare borstaaadoeningen de grootete dienst heeft bewezen Bjj ongesteldheden waar geen ander middel baat zal men dit eenvoudig en natnurlgk huismiddel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden Elke fleseh ia door Lange GPoenciidaal 1 14 Gouda Bericht de ontvang st van de Nieuwste Modellen Castoren DAiHËS en KI DËRQOEDËi Vormen Bloemen Veeren HOEDEN GARNITUREN ZIJDEN M nnn mmmi Franjes Knoopen Oameersels AFGEWERKTE PAIVTOFFEL PATRO VEIV daes ten 1 nm Jr l i V a Uil X UillliU Eene mime Sorteering Wollen Artikelen GEKLEURDEWOL voor Dames en Kinder Kousen ROKKEN W OJL enz Ruime Sorteering en Billjjke Prjjzen XT V ï i zonaer gunstiff cevolfr ysmTS lOTEEIJ iiSsSr trekking der EERSTE lAt ï l a U ÏHU IWOUt Baattrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Waddinxveen bg C van Eenwen 10 OCT OBER 1877 Boskoop bg A J van Twout GODDA DSUE VAN A ÜSXSUiKS r BaaitrAfif Kn T n j tt