Goudsche Courant, zondag 30 september 1877

1877 Woensdag 3 Ocloier N 2044 GOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken De uitgave deïerConrant geachiedt ZONDAG WOBNSDAÖ en VRUDAG In de Stad getohiedi de mtgare in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgt per drie maanden ii 1 75 firanco per poat 2 ADVBRTENTIÉN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regal meer 10 Cente 6R00TE LETTERS worden beiekena naar plaatsmimta Afzonderiyke Nommer VIJF CENTEN De inzending van advertentiën lean gescliieden tot éön uur des namiddags van den dag der uitgave I J I fïHl TfR II t é Dc A DBES DISCU SSIE Bestaat de too noodige orereenstemming tnsschen regeering en vertegenwoordiging in een zoo belangrijk volksbelang als het onderwgs Die vraag beheerste de adres discassiën op 11 Dinsdag Was door de Eerste Kamer een antwoord op de troonrede goedgekeurd even kleurioos als dat regeeringsstak reeds bg de benoeming der commissie van redactie bleek het in de Tweede Kamer dat men iets anders verkuilde en dat de discnssiën over dat antwoord waarsehijnlgk het lot van bet ministerie zouden beslissen Deze commissie toch bestond geheel uit leden der liberale partg terwgl reeds de todittitters en ondervoorzitters der afdeelingen uit die party gekozen waren Het antwoord door de commissie ingediend was grootendeels een weerklank van de troonrede slechts in twee paragrafen werd daarvan a eweken De optimistische beschouwing van aaeti finantieelen toestand door de regeering werd blgkbaar door de commissie niet gedeeld de miUiöeneu speech van den minister van finantiën was dan ook niet zoo geruststellend voor een te kort geplaatst zal er geld geleend moeten worden het moge dan ziJn voor buitangewone uitgaven leenen getuigt niet van een gezonden toestand b j een gezonden toestand moeten uitgaven en inkomsten sluiten en bl ft er bfj bet einde des jaars nog een batig saldo dan is het nog wel zoo goed Zoo redeneert ieder huisvader zoo moet ook de minister redeneeren die de geldmiddelen van den staat bestuurt Nu wordt het tekort wel door buitengewone omstandigheden veroorzaakt de oérlog in Atchin bgv kost aanmerkeiyke sommen en verslindt de OostIndische baten ons vestingstelsel zal nog vele millioenen vorderen voor het voltooid kan genoemd worden die uitgaven zgn noodzakelijk maar zy vorderen meer van onze krachten dan wg dragen knnnen ook bg een geheele belastinghervorming en zou dan zulk een toestand bevredigend z n zooals door de regeering verklaard wordt IntussChen deze p ragraaf lokte geen discussie uit biykbaar bestond hieromtrent geen verschil in de Kfkmer De regeering had in stryd met alle traditie het lager onderwas en de troonrede niet genoemd by de discussie verklaarde de minister dat het geen gewoonte was in de troonrede wetten aan te halen die in behandeling kunnen genomen worden zooals met de wet tot regeling vau het lager onderwgs biykens het eindversUg der rapporteurs het geval is De oommisDie dacht er anders over De liegende paragraaf van het antwoord luidde op onze fereidwilligheid om nuttige en noodige verbetering in onze wetgeving te helpen tot stand brengen kan ten allen tjjde woroen gerekend Aan zoodanige verbetering echter heeft voor alles de wet op het lager onderwijs be hoefte Dat een gewichtig volksbelang schade lydt door bet gemis aan overeenstemming tusscben regeering en verWenwoordiging wekt algemeene en diep gevoeld teleurstelling op Er bestaat geen overeenstemming tusschen de regeering en de vertegenwoordiging Wel was dit van algemeene bekendheid nu echter werd het officieel geconstateerd en de vraag was vrg naïf waaruit dat gebrek aan overeenstemming wel gebleken was het getuigde wel van een overgrooten transactiegeest dien men de regeering toeschreef toen nog hoop gekoesterd werd dat by de openbare behandeling der wet overeenstemming zon kunneu verkregen worden tusschen het voorloopig verslag der Kamer en de memorie van beantwoording ip n de r eeriag rondborstig yn klaarde dat dp d voor bdsngrgke concessiSn voorbij was Verdedigde de algemeene rapporteur der commissie namens de geheele liberale party de uitdrukking in het adres de oude vrienden der regeering zochten die te bestrijden en maakte door die bestrijding juist het aannemen van die paragraaf tot een votum van wantrouwen tegen de regeering Toen toch werd aangedrongen op de behandeling van het ontwerp omdat het clen clericalen eenige concessie bood maar de liberale of liever anticlencale party nam nota van deze verklaring van een der clericale woordvoerders en het ontlokte een der sprekers den uitroep dat in ons land nooit een ministerie dat wil toegeven aan clericale eischen op den steun der meerderheid zal kunnen rekenen Niet de oppositie maar tg die het ministerie steeds gesteund hebben hebben samenwerking tusschen regeering en vertegenwoordiging niet langer mogeiyk gemaakt Wat zal het nu zyn Zullen de ministers gehoor gevende aan den ontvangen wenk hun portefeuilles ter besclükking van Z M stellen of wel zullen zy voorstellen de Tweede Kamer der StatenOeneraal te ontbieden In beide gevallen zal veel kostbare tgd verloren gaan Zullen de ministers op den ontvangen wenk niet lettende de wet tot regeling van ons l er trachten te verdedigen die doen afstemmen en de vertegenwoordiging tot het uiterste dwingen de afstemming der begrooting De beslissing zal spoedig volgen In alle gevallen is het te betreuren dat het ministerie na afloop der verkiezingen geen beslissing genomen heeft omdat het vooruit te zien was dat de meerderheid der vertegenwoordiging andere beginselen voorstaat dan die door het ministerie beleden worden Had toen de aftreding geen tydverHes ten gevolge gehad nu kan het niet anders of een cri ris moet stilstand in alle takken van bestuur veroorzaken Omdat de begrooting voor 1878 spoedig onderzocht en behandeld zal moeten worden en zulk een behandeling hoogst bezwaariyk is by een ministerieele crisis L Dit artikel werd reeds 11 Vrydag door de redactie ontvangen doch kon in het Nr van Zondag niet norden geplaatst Van algemeene beAeudheid is het nu dat t ministerie ontelag heeft gevraagd Ook is Üumt besloten dat de Staatsbegrooting voor 187S in behandeling zal worden genomen BUITENLAND Buiteolandscli Overiickt Te Panjs ign de verkieïingea die 14 OetoW zujlen worden gehouden voortdnread het onderwerp der gesprekken en voortdoreud leveren zg ook stof voor de dagbladen De repsblikeisen hebben geen reden tot Hagen over den loop der verkimngszaken zy blij ren orci eenagezind en de pogingen om de phalanx der 343 te breken stuiten overal af op de overtuiging oofc der radioalen dat er tegenover de mannen van ieH 16 Mei aan geen tweedracht voedsel mag worden gegeven Een der krachtigste atgumenteu van de republikeinen tegen Fourton c s blyft het clerical karakter van de tegenwoordige regeering een eigenschap die door de resotio sireB wel ontkend Z maar die alweder bevestigd wordJ door den hoogeu toon die door de uUramontaansche bladen wordt aangeslagen de ünio zegt stoutWeg dat de staf over de Kepubliek is gebroken hoe ook de verkieEingen uitvallen Onder de merkwaardigheden van den verkiezingsstrijd behoort een brief van prina Jerême Napoleon aan de kiejers te Ajacoio waarin hij zegt dat hij stemt met de Sepublikeineq en dat Napoleon I op St Helena stervend gezegd heeft dat Frankrijk binnen 50 jaren repnblikeinsch zon lyn De graaf van Chambord is volgens beriohten uit Weenen niet naar Zwitserland heeft geen brief aan den Paus geschreven en geen manifest gemiiakt Wat de oorlog in bet Oosten nagaat het is nog niet te bepalen wanneer de aanval door de Kussen op Plewna zal warden hervat Men spreekt reeds van het inkrimpen van de Kussitohe linie die geheel voor defensie zou worden ingerioht militairen die het terrein hebben nagegaan verzekeren dat de stelling van de Bossen daarmee van dien aard wordt dut de Turken zich wel zullen wachten er veel tegen If beginnen zezfe indien het ongunstige weder ook hen niet hinderde Aan Turksche zyde is er sprake van de vervanging van Suleiman en wellicht ook van MehemedAli die van den eerste zou niet te verwonderen zijn want Suleiman verspilt met een verregaande cigenzinnighrid ziju kracht aan de vermeeitering van den Sohibka pas die naar het oordeel vau militaire specialiteiten bjna onneembaar i Het terugtrekken van htt leger van Mehemed Ali wordt thans ook door de officie ele Busaisohe berichten bevestigd Volgens gisterennamiddag ontvangen berichten zou Osman weder een aanval van de Bussen hebbeo afgeslagen de vorm waaronder het bericht tot ons komt maakt dit echter vry onwaarsoh julijk Men blijft echter een aanval waohten De Pol Corr deelt den tekst mede van de laatste dépêche door de Grieksche Hegeeriiig aan den Griekschen gezant te Londen gezonden met de betrekkin tot de houdtng van Griekenland Zg bevat ook den tekst der nota van den Duitscheo gezant te Koustan