Goudsche Courant, woensdag 3 oktober 1877

van den uitroer 6S062870 dollars meer is geweest dan gedurende liet fiscale jaar 1875 Zooals men weet is het openbaar ooderwgs alhier geheel rry en worden zelfs de schoolboeken en verdere benoodigdheden gratis verstrekt Om echter een denkbeeld te kunnen vormen hoe itgebreid dit onderwys is en hoe giroot ie som welke daartoe jaarlyks door de stad New York wordt verstrekt zal het niet onbelangrijk zijn te weten dat op deze stadsbegrooting vao 1877 voor dit onderwas is toegestaan een bedrag van rnim drie millioen zevenhonderd duizend dollars De vorige week heeft teNew YoA weder een noodlottige brand gewoed waardoor op klaarliebten dag en aantal menseben zgn omgekomen en in weinige uren tijds voor ruim een millioen dollars aan waarde is vernietigd De brand ontstond in de groote pianofabriek van Jozeph P Kale in de 35e straat tussohen de 10e en IJe Avenen eu verwoeste niet alleen dit gebouw van zes verdiepingen tat den grond maar pyna in dit Wok van de 10e tot 11e Avenue en zelfs verseheiden daartegenover staande gebouwen Door den snel toeneniendeu brand was de nitgang der op de bovenverdiepingen werkende personen zoo spoedig afgesneden dat eeuigeu zich met lerensgevaar ernstige verwondingen gered doeh ook verscheidene hun dood onder ie puinhoo eu gevonden hebben Door de steeds voortdurende hitte der bouwvallen was het aanvankelijk oaroogelyk naar de lyken te zoeken en is men daartoe sleefas eenige dagen later kunnen overgaan met dat ongelukkig gevolg dat thans wel massa s mensckenvleeech Iwenderen enz gevonden zyn doch dat deze door het vuur verteerd en verkoold waren dat aan geen herieuniog te denken viel Het juiste getal slachtoffers zal rermoedelijk nooit bekeud worden De aehads iet 600 werklieden welke in die fabriek werkzaam waren en thans zonder middel van bestaan zyn is groot Zoo ook rle sebade welke de eigenaars of bewonen lijden der omliggende verbrande gebonwcn voorzoovcr die niet verzekerd wSreu De snelle voortgang van den brand wordt toegeschreven aan gebrek aan water veroorzaakt door onvoldoentte waterleidingen in die weik der stad Nadat dit ongeluk heeft plaats gehad is men dadelgk overgegaan tot het nemen vnn besluiten tot verbetering dier waterleileiding £ en Hollander denkt danrby onwillekeurig aan den put dempen als het kalf verdronken is BINNENLAND V GOUDA 2 October 187J By de eerste zitting der Staatscommissie 1877 78 te Groningen voor het tweede gedeelte natnurkundig examen is o a tot candidaat arts bevonlerd den militairen student ran den geneeskundigen dienst K J Koppend Benoemd tot bulponderwgzercs te Zaandam mej D Schouten alhier By den a st winterdienst zullen uit Rotterdam loopen naar Gouda 10 treinen daags en wel om 6 36 8 8 60 10 30 10 40 11 50 2 39 4 25 6 20 9 05 Van Gouda naar Botterdam zullen loopen erencens 10 treinen en wel om 8 6 9 21 11 7 12 26 2 17 4 20 6 7 8 28 en 9 54 By beschikking van den min van marine van 28 dezer zyn de jongelingen D W C van Dort Kroon en J H Costermon Boodt met ingang ran 1 October s benoemd tot student roor den militairen geneeskundigen dienst der zeemiMht Gisteren is door de Tweede Kamer de i lgende eandidatenlyst opgemaakt roor de vacature in den Uoogen Baad Mr J Pols te Botterdam mr J A F Van Bel en na 3 3 Loke te s Hage mr P B Beith te Amsterdam en mr H A ifeeb adrokaat te Leiden Middelburg 20 April Bg deze heb ik de eer publiek te mak adtftw door mg voor Gou Ja en Omstreken als depot 1 houder is aangesteld den Heer J r d WAL te Gouda alwaar de CAPÜALA even Is in al mgne overige depots verkrijgbaar is ƒ 1 50 per bus De reeds zoo hoijderde malen geannonceerde wordt HH Eigenaars van paarden en honden ten zeerste aanbevolen en guarandeer ik d HH Verbruikers binnen weinige dagen de gu§ j stigste resultaten zoowel wat genezing als heiu groei der haren op de beleedigde huid betreft L SERNÉ Fabrikant Veearts Ie klasse te Haarleni Flinke Agenten alom gevraagck In den aanvang der gisteren gehouden zitting der Tweede Kamer heeft de Minister van Buitenlandsehe Zaken medegedeeld dat alle Ministers Donderdag II hun ontslag aan den Koning hebben gevraagd Desniettemin heeft de Kamer beslaten heden het onderzoek ran de StaatsbegrOotiiig in de afdeelingen een aourang te üoea nemen Wel roerde de heer Wintgens daartegen aan dat de begrooting te nauw samenhing met de politiake n finiincieele vraagstukken om thans met vrucht dat onderzoek te doen plaats hebben maar de meerdediejd was van oordeel dat zeer goed met terzydestelling van olies wat naar politiek zweemde het administratieve deel oudenocht kon worden In de week van 16 tot 32 Sept werden in ZnidHolloud 6 rundereQ door besmettelijke longziekte iinopel sim den Turkschen Minister van Buitenlandeobe Zaken wegens bet in Trqheid itelleu van de moordenaare der eonsak te Salouiki In de eentgenoemde dép he atolt de Min Trikupis op den Toorgrond dat indien inen het oogenblik geschikt achtte om Griekenland als onafhaukrlgken Staat nit den weg te dringen hetïfl door rreeeaaujaging of door OTcrrompeling de gebeurtenissen al spoedig soaden bewezen dat de Porie indien ze nan raadgeTingcD in dien geest gehoor gaf Teel grooter gevaren Km tsgeaoet gaan Uet handelend optreden Tan het Hellenisme in het Oosten kan door Trees noch overrompeling belet worden en een onrechtmatige aanval op Griekenland zon noodweadig het gonsche Grieksche Tolk te wapen doeu ioopeu Wat de gezondheid van den Paus betreft er komen thans weder gnustige berichten Be keizer en de keizerin van Brazilië zyn naar men nit Bio Janeiro meldt aldaar aan boord van de Orétoqtie aangekomen By bet aan wal stappen gn HH MM door de prinses regentes den graaf Tan £ n de ministers het corps dipioraatique en een groot aantal aanzieniyke personen en depntatiën verwelkomd waarna zy zich te midden van de opgewonden toejoiohingeu des volks naar hnune residentie SaoChristoToo begeven hebben De behouden aankomst zsu met een Te Seum en openbare feesten twotdea gevierd j Oij iTT j A M B R I E A Het is nog niet beslist wie Brigham Young defiiiitief als president der Mormonen zal opvolgen John W Young diens derde zoon en John Taylor het hoofd der Twaalf Apostelen sehgnen t meest in aanmerking te komev Het Mormonisme Jla een veteeuiging van dwepen beschouwd is niet Tan algemeen belang en van lat standpunt doet het er weinig toe wie in de Jtlaata ran den dooden profeet den baas over de ïformonen zal spelen wanneer men echter in aanmerking neemt dat het Mormonisme steeds eeii vy ndige houding tegenover bet bestuur der Vereeuigde Staten aannam en dat deze vereeniging aau den f rodten weg van den Atlanfischen Oct aan naar de eille Zuidzee sterk aangroeit dan krggt men de overtuiging dat Hiet wel degelük een Traagstuk van algemeen belang is wie Brigham Youngs oprolger tal zyn Men zegt dat ingeval John W Young iJSe opvolger mocht worden er alle hoop bestaat dat onder zijn bestuur niet slechts al het goede van het Mormonisme eu inzonderheid de ontwikkeling van het groote kolonisatiesysteem en de vruchtbaarnuking eo nntginniug ran woeste gronden zou worden Toortgciet maar de reelwyvery en eu verdere aanstootel khaden van het Mormonisme zouden worden afgegèsehaft Indien daarentegen John Taylor aan het hoofd mocht komen kan men niet met zekerheid bertkenen wat het einde zou zyu Men kan van kcm niats anders verwachten dan een slechte navolging Tan Brigham Yonug want hjj iiezit al de minder goede hoedanigheden Tan den orerleden profeet Oewoonmk wordt er ieder halfjaac 6 April en 6 Oct een groote conferentie gehouden waarin de belangrijke onderwerpen dier kerk behandeld en de dignitarissen benoemd worden Op 6 October e k wordt derhalve de beslissing van dit Traagstuk tegemoet gezien Tntusscheu heeft de raad Twaalf Apostden net hoofdbestuur in handen genomen en is dus John Taylor als Tooizitter van dien Baad de facto tot 6 October president der Mormonen kerk Men beweert dat deze Baad der Twaalf Apostelen reeds zon hebben voorgegeven een een openbaring des Heeren te hebben ontvangen dat de kerk voortaan niet door en president maar door dien Baad der Apostelen moet worden bestuurd De koomoogst in de IVestelijke Staten is zeer ruin en roordeelig Men berekent 4 Staten Minnesota Jöwo Wisconsin en Kansas te zomen dit jaar 66000000 bushels tarwe meer dan in het vorig jaar zullen leveren en dat de opbrengst van het tarwegewas in de Staten Michigan Indiana Ohio Kentucky en Tennessee gezamelyk 35 a 40 millioen bosbels meer dan in in Torig Jaar is Alleen in Californië wordt de graanoogst Terondersteid minder te zullen zyn dan verleiden jaar Pit gunstig ▼ oornitzicht gaat nog gepaard met een uitkomst welke Tan niet minder groot belang is namelyk de toenemende uitvoer n afnemende invoer waarnit men de veifblijdende gevolgtrekking mag maken dat Noord Amerika iroornit gaat op den weg om langzamerhand in eigen iKho n te kunnen voorzien en van haar overvloed aan andere natiën mede te deelen Twee jaren geleden en wel gedurende het dienstjaar an 1 Juli 1374 tot 30 Juni 1875 bedroeg de inroer een waarde ran S39061S3 doUars en de uitroer een waarde van 606574853 dollars Gedurende het zelfde tydvak van Juli 1876 tot 30 Juni 1877 bedroeg de waarde van den inroer 492081963 en den uitvoer 668637723 dollars raamit blijkt dat gedurende het jaar 1877 de waarde ran dao invoer 61884190 dollars minder en die aangetast bij 5 reehonders in 6 gemeenten Ie betzelfde tgdperk vnn 1876 bedroeg het aantal iofl zieke runderen 13 In Utrecht werd te Benschop by 1 veehonder I mud aangetast en 17 verdachten op last van deu Min van Binnenlandsche Zaken geslacht Het goedaardig mondzeer bïeidt rich hoewel langzaam onder bet rundvee in Zuid Holland en Utreilt uit V fl het klauwzeer wordt totnogtoe niets remomen De concessie roor den aanleg en de exploitati ran een tramway te Utrecht aan den heer J G Van öendt rerieeud is ingetrokken na de vergecfjchè pogingen om wyaiging in de voorwaarden te verkiijgen Thans is voorloopig aan den heer W J Visser concessie verieend voor een tramway van Utrecht naar Zeist De heer J G van Gendt Jr te Arasteidam heeftconcessie gevraagd voor den aanleg van een spoorireg naar de Noordzeebavcn De regeering heeft hen de vraag gesteld of het benoodigde kapitaal zou kunnen verkregen worden Daarop is nog geen antwoord ontvangen j Eenige treinen van den Staatsspoorweg onderroideo Zaterdag te ZwoUe oponthoud daar een wissel door een locomotief was beschadigd De reizigers van den trein van 2 20 ure ran Vebeu naar Haarlem moesten zich erencens een oponthoud ran 20 minuten getroosten wegens een defect aon de locomotief die door eeo andere uit Haarlem moest worden rervangen Te Aaaterdam begaf zich Zaterdag morgen iemand naar de Nederlandschc bonk ten einde ƒ 1300 bestaande in 4 bonkbilletten elk van ƒ 300 een van ƒ 60 en en van 40 te wisselen Een billet van f 300 wisselde b voor goud geld en het andere bankpapier willende krygen rermiste hy het Vermoedelyk is hem dit gerold In de gemeente Sehoterlsnd heeft een netgekleed eu welgemanierd jongmeiiach de dorpen afgereisd met een bundel onde aüeveringen van de HM UUatnUe van 27 Juli betreffende de begrafenis vsa H M de Koningin Gratis stond hy in de huizen een exemplaar af doch uitte dsarby den weuseh dat door vrywillige bydrsgen al de liefdadigheidsinsteHingen door hiar j estioht gesteund mochten worden Het slot was dat de meesteu twee gulden of nrinder tot 60 cents toe afstonden Hy gof voor door Z M den Koning gezonden en door den bargemeeater gerecommandeerd Ie zyn Het JTag WetkU ontraagt de mededeeling dat prof Valeton sedert 46 hoogleeraar in de letteren aan de hoogesehool te Groningen deze faealteit heeft rerwisseld met die der godgeleerdheid We hebben dus bier t wellicht eenig rerscbynsel dat rader ea zoon gelüktydig het professoraat in de theologie de eerste te Grouiugen u de tweede te Utrecht aanraaidca Te Tiengemeteo had woensdag 11 een tieung oigeral plaats Ken 1 O jarig jongeling bracht twee paarden naar de weide Terwyl hq het tweede paard dat met den stoort oon het roorste rostgemaskt was den halster afstreek ging het voorste paard op dea loop en geraakte de knaap met een been verward tn den halster welke nog aan den staart van het paard vastgebonden was In woeste vaart werd hy 4 a 6 malen de weide rond geslingerd over greppels en slooten heen totdat eindelyk na verbop van meer don een uur het paard gevangen werd In deernkiwanrdigen toestand werd de jongeling gevonden zyne kleederen woreu hem over het hoofd gestreken zoodot zyn Kchaam op verscheidene plaatsen was outreld Bewusteloos heeft men hem huiswaarts gebraeht Men vreest dat hg er het leven niet zal en Naast het reertiendaagsch orgaan van bet Tooaéel rerbond zal onder redactie ran de heeren mr J N Van Hall en C N Wybrands een driemaandelyksch tydsehrift verschynen onder den titel Bet Toauel medeby den uitgever Bey ers te Utrecht Het nieuwe tydsehrift zal gewyd zyn aan studiën over de geschiedenis van bet tooneel over dromotisobe letter kumje de theorie Van het tooneelspeelkunst en vsn bet drama de bouw en inrichting van schouwburgen nz waarvoor het orgaan van het Tooneelverbond uit den aard der zaak geen ruimte biedt Met veel genoegen maakten wy kennis met de eerste aflevering die deu len September het licht zag Een uit het Fransoh van Coppée door Van Hall vertaald sonnet wordt gevolgd door een studie over Grillparzer van Pierson Van Hall voert ons terug naar bet begin van de 11e eeuw en brengt ons deu stryd tusiohcn den hoogleeraar Burman en de Utrechtsche predikanten voor den geest terwyl de Utrechter rector Van den Ds ons een verhandeling geeft over da Grieksche tragedie als inleiding tot een studie over de Orestie van Aeschylus Lulpfs en Legouv gaven Onido aanleiding tot het schryven van zyn stukje Eerst lezen dan spreken Mededeelingen betreffende de door Coster in 1617 te Amsterdam gestichte Academie von dr Gallée en aanteekeningen van Wijbrands betreffende het geestelyk Drama waarvoor de redactie een rubriek wil openhouden besluiten deze eerste aflevering Is deze inhoud aanlokkelijk de namen der schrijven die bijdragen hebben toegezegd doen ook voor bet vervolg veel goeds verwachten De reactie ten gunste von het tooneel hier te lande zal naar wy vertrouwen ook deze onderneming ten goede komen De pr js is voor leden von het Tooneelverbond op 6 voor niet leden op ƒ 7 60 gesteld Zoterdag is verschenen de Memorie von beantwoording op het verslag van het wetsontwerp betreffende het bt van zegel De Min stelt daarbij op den voorgrond dat het ontwerp zegelwet juist daarom vooral verhooging van opbrengst tracht te verkrygeu opdat de Begeering in staat worde gesteld daaruit een gedeeltelijk equivalent te vinden voor den in te trekken zeepaccyns Het hoofddoel ran bet wetsontwerp iss om door rerlaging ran sommige rechten van zegel gepaard met vcrscbeipiug vsn strafbepalingen waarborgen te geven voor de nakoming der wet en zoodoende te maken dat de zegelbelastiag een ruimer bron van iukomslen voor deu Staat worde zonder dot de belastingschuldigen door hooge rechten of lastige formoliteiten worden bezwaard De Min heeft echter in zijn ontwerp eenige wijzigingen gebracht Gedeeltelyk is gevolg gegeven san den wensch der Kamer dat wisselbrieven en ossignotiën beta ilbaar op vertoOn of weinige dagen na vertoon niet anders dan aan een vast recht vic 0 05 cent zullen worden oiiderwoipeu De wissel bet orderbrieQe en de assignatie zullen volgens het gewyzigd ontwerp aan het genoemde viiat recht ouderworpen zyn De Minislqr handhaaft in beginsel de voorgestelde straf vau weigering van Staatshulp wat z i volstrekt niet met nietigheid gelijkstaat Om echter aan bet bezwaar tegemoet te komen dat ook de houder te goeder trouw zou warden getroffen is in art 16 van het ontwerp een bepaling ontworpen volgens welke ieóei houder het stuk kan doeu egeleu met dit gevolg dat ten aanzien von hem en von oUen die na hem uan den omloop vau het stuk deelnemen het stuk geacht wordt belioorlyk gezegeld te syu Alzoo zal de straf alleen op hen behoeven te worden toegepast die bun handteekening in strüd met de wet op den Wissel hebben geplaatst nadat hij van behoorlyk zegel had moeten zyn voorzien eu voordat hy is nagetegeld Maar omdat door die wijziging aan de weigering van staatshulp in rechten een groot deel van haar kracht tot het doen naleven der wet is ontnomen wordt thans bovendien in art 28 van het ontwerp tegen de trekken vsn binnen het ryk opgemaakte wissels benevens tegen de acceptanten dier stukken een boete bedreigd zoo zij de wet overtreden Zooals ook in een der vorige nommera dezer courant gemeld is zal er een wagendienst ondernomen worden van Steenbergen en ook van Tholeu naar Bergenop Zoom Stoom noch paardenkracht zou er voor noodig zijn Een mechanische toestel zou de wagen in beweging brengen De dag van eergisteren was voor de proefrit bepaald Koortjes woren afgegeven Moar wot gebeurt er De ondernemer doet eenige dogen geleden eene nieuwe ontdekking waardoor het mechaniek der wogen oanmerkelyk kon verbeterd worden en de proefrit wordt onbepoald uitgesteld Vele twyfelen of er ooit iets ran de wagendienst komen zal In bet uieuwsbUadje no 60 der algemeens Nederlondsche rrouwenrereeniging Teaselschade is uit het rapport een beredeneerd rerslag ran de nationale jury der tentoonstelling ron kunst toegepast op nyverbeid te Amsterdam overgenomen wat gezegd wordt omtrent de inzending van vrouwelyke handwerken op die tentoonstelling Daavoon is het volgende ontleend Na een niet zeer gunstig oordeel naar aanleiding van bet in deze groep tentoongestelde over de geringe hoogte waarop de kunstsmoak der Nederloadsche vrouwen op dit oogenblik stoot wordt omtrent de gezoroenlyke inzending von Tesselschnde even nis de induatrieschool voor vrouwelyke jeugd te Amsterdom als hoogste onderscheiding met brons bekroond gezegd By de eerate Tesselscbode ontmoeten wy te midden van een aantal voorwerpen die nog geenszins son de eischen van styl voldoen althans verschillende stukken waarin meu de leiding van de meesterbsnd erkent Wy noemen als zoodanig no 302 tafelkleedje en no 320 solonstoel beide voor de prysvraag gewerkt van gekleurd appliquéverk in renaissance styl voor een voetenbankje in denzelfden styl een indigo blauw kussen een poef met arabesken enz enz in de vitrine boren op de galerei Door de internotionale jury is voor de prysvraag stoelbekleediug de prys toegekend nnn een inzender uit Weenen de indualriesflhool fe Amsterdam verkreeg de premie en de verepnigiag Tesselschode de eerste eervolle vermelding De notionole jury besluit core beschouwingen over deze groep met den wensch dot eene latere jury bij eene volgende gelegenheid zal kuunen constateeren dat er niets meer over is van de door haar geuite grieven en eene don fungeerende regelingscommissie aanleiding zal vinden ook voor daraeshondwerken eene prysvraag uit te schrijven die hun de bandwerken met eere eene plaats zal verzekeren onder de middelen tot verspreiding vou kunstzin en goeden smook De Amerikanen gaan door voor qen zeer scherpziend volk en aau wiens aandacht weinig ontgaai Toch blykt uit de statistiek ran een nieuw Yorksch bisd dot een groot aantal Amerikanen slechts é n oog bezitten Tusscben de 8000 en 10 000 kunstoogen worden er in de vereenigde staten verkocht Schat men bet aantal inwonras op 42 millioen dan heeft men er 336 000 personen met één oog Daar nu 10 000 meuscbeu het gemis vou een oog door een kunstoog herstellen blyven er 26 000 over die hun gemis in schijn niet goed maken In verhouding tot de bevolking zijn de meeste eenoogigeu te Paterson in Nieuw Jersy Alle steden die vele fabrieken hebbeu en wier dampkring bezwangerd is met roet en rook tellen hunne eenoogigeu bij twintigtallen maar Paterson staat aan het hoofd Drie eigenaars van eene enkele fabriek hebben elk een oog verloren Daarop volgt Pittsburg Niet alleen gaat het gezicht verloren door den bezwangerden dampkring moor afspringende vonken maken de werklieden blind Een handelaar die jaorlyks 1600 kunstoogen levert zendt daarvan een derde naar Canada Chicago neemt er 300 Cincinuatie meer don Sint Louis NienwOrleaus Nashville en andere steden in het westen nemen de overigen De kleur van oogeu die het meest gevraagd wordt is lichtblauw Een kunstoog kost gemiddeld 10 dollars Weinig oogeu orden in NieuwYork verkocht daar de ingezetenen bij voorkeur hunne oogeu iu orde houden Welke beminoelyke Christenen het zyn waarvoor Bnsland deu oorlog heeft oudcriiomeu bbjkt o a op afdoende wyze uit de schandelijke behandeling door de Bulgaren deu Israëlieten te Kesanlik aangedaan Op het plein van het Tiri eh Isnelitisch bedehnis te Bucharest bevindt ch een honderdtal armzalige gestalten mannen vrouwen en kinderen grooteiideels iu lompen gehuld honger ellende en smart hebben diepe sporen acbtergebiten bijna alle betreuren het verlies vsn dierbare betrekkingen deze een grootvader gene een broedef andere vrouw of kindereu die vermoord zijn of gestorven op den langen tocht van Kesanlik naar Bucharest Allen zonder onderscheid zijn van hun vermogen beroofd zij hebben niets meer De Bulgaren te Kesanlik hebben eene vervolging volgens middeleenwschen slijl georganiseerd Gedurende 45 dagen en nachten waren de ongelukkigcn onderweg op do vlucht uit hun woonplaats Toen de Russen Kesanlilf binnenkwamen hebben ly de Israëlieten niet bet geringste leed gedaan zooals deze zelve verzekeren maar de Bulgaren hebben hen uilgeplnnderd zoodat er niets overbleef toen zy niets meer badden te geven begonnen de Christenen hen te mishandelen en dreven hen de stad uit na verscheidene mannen en vrouwen te hebben gedood vrouwen en meisjes te hebben mishandeld De vluchtelingen begaven zich paar Schipka alwaar de Bussische geuerajil hen bescherming verleende door de Bussische linies bereikten zij Bucharest alwaar zij door hunne geloofsgenooten worden verzorgd Inhoud van Cebes LANDBOUW eti VEETEELT Over diepe grondbewerking Vervolg Eene nieuwe ontdekking Nog een brief over den Spriiigbeletter Diepe grondbewerking Kusiti atige rotting van Vlos Slot Vraagbus fn Augustus CORRESPODENTIE VERBETERING GEMENGDE BBEICHTEN Varia Uit de Pera MABKTBEBICHTEN ADVEBTENTIËN Laatste Berichten Konstantinopel l Oct Van Mouktar pacha is ouder dagteekeuiiig van gisteren bericht ontvangen dat zes bataljons Russische infanterie benevens een regiment cavalerie met 8 stukken geschut uit Ardabon komende de rivier by Kars zyn overgetrokken en in de nabijheid van het fort Atchfce hebben balt gehouden Chakir Bey heeft deze troepen aangevallen verslagen tot en Epordit achterna gezet Do Russen verloren ongeveer 100 mnn Burgerlijke Stantl GEBOREN a Sept Alids Johamia oaders 1 Bolk en J van den Heovel Xieendert oudrrs J Groeoew en G TiD dea Borg Haga Mattbens Gijabertu ondera 0 de Moor en D H van Dam 29 fijgje ouders H na leeuwen en E Blonk 80 Johanna Mani Rillegonda oudera 8 den Hollander en E Blankest n 1 Oct Cornelia oadera C van Ho egen en J C Elshoot Andries MariDiiB oudera A van den Berg en W de Hoog Pieter Adrianua onden P A IJaaelite n en H van Vlaardingen OVERLEDEN 1 Oct J V Verkerk hniavr van A H an der Zoalm 49 j ADVERTENTIËN Voor de deelneming bg het orerijjdenvan haren geliefden Echtgenoot PAULUS JOHANNES LA LAU ondervonden betuigt deondergeteekende ook namsns de familie harendank Wed E C LA LAÜ Eotehnk Leiden 29 September 1877 Er wordt op de Nieuwe Haren Vrouwensteeg Kleiwegsteeg Nieuwsteeg of St Anthonieatraat TE HUUU gevraagd Een PAKHUIS JE tot berging ran STEENKOLEN Adres E L E VA DANZIG Turfmarkt H n 51 fï s¥Wml een wel doortimmerd WOONHUIS op denKattensingel alhier met grooten TUIN endaarachter gelegen SCBDUR tot berging TknBrandstoffen enz Te bevragen met fnmm brieven onder letters C F aan het Bureaudezer Courant ELOOS 7EILMISS 1 mmm uïM De ondergeteekende bericht dat bfj hem b uitsluitend Oépét en Agentschap gereslagd k dec KLOOS Veiii heids PetroleumLaiupeqi i welke Lamp bg het omvallen de rlam onmid delgk en ran zelve dooft ge n olie stort kan noch voor break vatbaar is Zg zijn iA verschillende Soorten en Prgzen vooitiaDdeu bg P P SOOS J LANÜE TIENDEWEG H et publiek wordt beleefd nitgenoodigd de Modellen bg mg voorhanden en in wersn king te bezichtigen Daar ik mg door ondervinding overtuigd hono dat de door den heer L SEBNÉ veearts t Haarlem in alle bladen geannonceerde CAPÜALA van goede nitwerkisg is bg paardeiijjt durf ik Eds artikel daarvoor ten zeersk fl a I I HENDRIKSE J Hz Stalhouder van Z K H Prinï Hendrik der Nederlanden