Goudsche Courant, vrijdag 5 oktober 1877

MAlUrFAGTUREW Vrllilig 5 OcMer 1877 N 204Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken UUISHODDSTER Men Terlangt met NOVEMBER f eerder in een Bmgergezin een HUISHOUDSTER liefst boTen de Teertig jaren ond die geschikt is de heele Huishouding op eich te semen met I lebnlp van Zaterdags een Werkster Adres met franco brieven onder letter U of in persoon bg den Uitgever dezer Oonrant De Inaendlttg van advertenttto kan geschieden tot éto unr des nami ddags T an den dag der uitgaTe f a en Sigaren J SWITZER AzN a BB i3 jLi2 a i LTC3 Gouda 0 Mtliav a B n 11 fievelen zich beleefd aan tat bet vervaardigen van ZEJIE FUN UITGEVOERDE Hoteijimi LOGEMENT ReFFfEHlJIS EN UITSPANNING J C de BROËKËRT Spooi traat Oouda 147 148 149 150 151 OprniiDiog nu van af MJjLAIIDAfc ï OCT EJV DE OVERIGE DAGEN DEZER WEEK WEST HAVEN bij Gebr DE RAADT bij HE DBie LAMJIIË TüRPMAEKT DAGELIJKS 7 Portretten voor 1 GbMcb i Een zeer groot succes 13 E 1 = O T bij HEiVDBie LAMUfE Van Geschilderde Porseleinen kan meu bet uwder tw fel noenen ak ran een werk binnen de tffdniiate ran ééa jaar reneheiden oplagen renebenen ea dvizenden exemplaren rerkooht zijn en nog grooter is dat saocei als dit het geral waa in weenril Tan hatelqfce aanraBen en in een betrekkelyk zoo kort tijdsbestek met bet geillutreerde werk Dr Airy s IVatuurgeoeeswiJze I Graveerplaats vmf Umiva ea SUyeroa werken van HENDRIK LAMIUE TUBFJUARKT Verkoop en Reparatieplaats Dit nituMintende populair geneeskaodige werk kan tereeht aan alle zieken die beprodde geneetmiddeien tot bet genezen ran hun kwalen weiischen te gebrnikrn ten dringenste ter inzage werden aanbevden Oe daarin afgednikte attesten lereren bet bewys roer de buitengewone geneeskracht n strekken tot waarborg dat het vertrouwen niet wordt teleurgesteld Borengenoemd meer dan 490 bladzijden dikte slechts ééa gulden kostend boek is in eiken boekwinkel roorhanden het wordt eebter op aanvrage door BicHTEit s Boekhandel te Botlerdtm tegen toezending van 0 postzegels a b cents Verzonden Urbanus Pillen OPENING vaa het van HEIVDRIK LAiUUR TURFMARKT H 92 C3 O TJ3DA bereid volgens bet aloade en echto Recept waarop men in bet bijzonder attent maakt Openbare Vrijwillige Vcrkooplng BOSKIOOI De Veiling op tFoenad Jif jöftgSjMlW den 10 October 1877 De g i Mf i rn ii lHlW Afslag op Woensdag den iy October 1877 beiden des voormiddags ie 10 aren in het Logement van HUL8Ü08 n TAN DER BIE en ten orerstaan van den Notaris J MAARSCHALK aldaar T n T WBEI SOÜWUANSWONIlfeElf Ik met omstreeks 20 Bunders WEI en HOOILAND 40 Banders WEI EN HOOILAiro iiitiGS ARieiiwfeimmm m 0vhi te zamen circa 80 Banders of Hectaren lies staande en gelegen in den polder Middelburg binnen de Gemeente MeewwIJk De landen te aanvaarden Kersmis 1877 de Bouwnianswoningen e a Mei 1878 de Ariaeiderswoningen c a 1 Jannarg 1878 De Catalogps dezer TM kooping nraarin de jaiste omschrgTiog der partyen en de voornaamste condüiën der verkooping te vinden zgn is te verlp oen ten kantoren van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen en Tan den Notaris MAARSCHALK te Boskoop als 1 mede bg den Boekhandelaar A BRINKMAN op den Langen Tiendew te Gouda Verdere informatië n en inlichtingen te bekomen ten kantoren van voorooemde Notarissen Zijn zeer nuttig in ngesleldfaeden der ITAAO en werken heilzaam p de SPIJ8VSRTERIN6 Zjj zjjn uitmiotend tegen de GAL 8CHEBPTB ia het BLOED ea UITSLAG der HUID zy zgn ZACHT LAXEREND en SLUMAFDRIJVEXD Verzegelde doozeo rafl J7 i Ceat en dubbeie doozea zgn rerkrygbaar by de bh i JlMttêttrdaa J de Boer T€g n JICHT BK Rhumatiek mirkxggbaiu te Gouda Wed Boshav Alphen L Vakossia Zu Bedtgravtn P Vexslooz Beskaop Govwabb aarmekn W G Künvits Hazermoude J Gaarheukett Mont oort 3 A Jacobi itont oort Wed EiJNENBSne Oudewater J LanAS Sdtoonlu ven Wed Wolw ï Waarder BovtnooM Woerden Gebr Pïennikg Zesvttat t L r Oucxx Amterdam M Cléban 0 drog lieilige w D l t Bodegraem B Versloot Soiioop J A ran t Woudt Vél ihavm J B Wesleriioffi Bel t H W de Krugfif Gouda L Schenk op de HM atr it HaattrecU K Oosierliag Hage i L F C Suabili Baiteahy leyden J T Terburgh Haarlem boek Bskkersteeg UoordimU 6 M Foit Oudeicater Pr Vree I Botterdam v d Toorn Ic Beker Weste Wagenstrut Sciooniove A Wolff ülrecil Altens k Kroon ap het Steenw or r dea Dookeretr n 872 B oerim J F Sweernuo ZetenhtUu A Prioe Het depSt dezer eohto Urbanns Pillen aiodi Eooreie jaren met roem bekend en in afgemeen gebruik 18 door ons te OOUda alleen ea Uit sluitend geplaatst bg den keer L SCHENK op de H ogetraat WA AB8CH O WIN O Men wordt instantelgk verzocht wel attent t wiUen zgn dat door ons bg niemand anders de UrbanuaPillen bereid volgens het oade en echte Recept in De pót zgn verkrggbaar gesteld de Heriovea ofgegnen Stede e Haatten da iff de Mtfiocengemxmde Dépótheuden In elk dooeje is eea biljet roorzieo met de eigenhandige naaroteekening ran da Terraardigers Wed Kïdsen t Zoos Ap thekers welke HandteekeniDg zich ook berindt óp het Zegellak waarmede de Dooqes rerzegeld rijn Wg Terioek n de gebruikers iH ta Miji dur wd op te letten en raden hun n wel toe te Zien bij wien men de Dooej Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handleekening is zich aan te schaffen en zich te wachten r or het gebruik ran de vele namaaksels Gonda Drak van A BrmEianT De nitgave deierCoDnknt geachiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG D pr s per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 Kennisgeving INRIOTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BUBaEMEESTEB en WETHOUDERS ran Oouda Gelet op art 8 der Wet van den Sn Jong 1876 ataaUNad ifi S Doen te weten dat Heeren Gedeputeerde Staten rergnnning hebben rerleend aan den beer J T JASPERS Lz en zgn regtrerfcriigenden tot het rerrangen ran den bestaanden stooqketei door eene locomobiele ran hooge drukking in het pand gelegen aan don Winterdijk geteekend Q HA 9a kadaster Sectie A ao 1896 1897 en 1898 Oouda den 4n October 1877 Bnrgemeeater en Wethonders voornoemd VAN B£BO£ ir U2EN0O0 Ur De Seoretaris VON 8TEBNBACH L 8 BEGROOTING DEB INKOMSTEN es UITGAVEN ta be GEMEENTE GOUDA voor den dienst van 1878 Bevolking 17070 zielen SM UITGAVEN roven Hoofilst X Andere nit aven niet onder de vorige hoofdstukken begrepen f 200 30 40 Kosten der kamer van koophandel en fabrieken Premie aan vrgwilligere voor de nationale militie Kosten vallende op het honden der lotingen voor de nationale militie en schntterg Bg Toosschot te verstrekken kosten a Reiskosten aan miUtiepligtigen 100 b Wegens betalingen van allerlei aard 100 200 146 Kosten van jnsteerloon in zake dan gk en hergk der maten engewigten mitsgaders voor onderiiond van het lokaal deswegens 10 Kosten voor openbare vermakelflkheden en feesten en voor het nitirteken van vlaggen 100 Kosten voor brandverssekering der gebouwen 1400 Korten vallende op het voeren van gedingen Memorie Koeten van regtskondig onderzoek betrekkelgk het instellen van gedingen Memorie Kosten van gemeensehappe Transporteere 1980 152 153 154 155 156 187 158 l u IIL IV V VI VIL vm IX X XL Transpirt 1980 Igke zaken belangen en inrigtingen rf werken 900 UitkeeridI aan het Bgk van het aandéei in de kwade posten wegens de direct bekstingett 1900 Kosten van het ophalen der asch en vuilnis 2700 Uitkeering aan de Hervormde Kerk te Moordrecht Toor afstand van het gra was van een gedeelte van den hoogen SehieUndschen Zeedgk 50 Idem aan de gemeente Waddinxveen voor Idem 12 Kosten op het honden vaa verkoopingen en verhoringan 100 Koste op betaaabekS irraa werkm en materialen 600 Totaal van het Xde Hoofdst 8242 Hoofdst XL OnToorziene uit Onvoorziene Uitgaven 2965 05 Totaat van het Xlde Hoofdst 2965 05 VïEZAKEMSO DBE ürrOAVB 29536 38846 25666 1381 22214 87 4345 Hnishondelgk bestuur Kosten voor werken en inrigtingen tot openbare dienst bestemd Kosten voor eigendommen welke de Gemeente naar bet burgerigk regt bezit met de deswege verschuldigde lasten Kosten van inrordering der plaatselpe belastingen of middelen Kosten der openbare veiligheid en van de brand 55838 09 35759 60 8242 2965 05 Totaal der üitgaTen 241030 42 Kosten der plaatselgke gezondheidspolitie Kosten voor het onderwijs en ter bevordering van kansten en vetenschappen Kosten voor het armwezen mitsgaders snbsidiën en bndragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen Renten en aflossingen ran geldleeningen mitsgaders alle Terdere opeischbare sohnlden der Gemeente 16236 80 Andere uitgaren niet onder de Tonge hooMstnkken begrepen Onvoorziene uitgaren ADYEBTENTIËN wordengeplaatit van 1 5 regeb 50 Centen iedere ngel weer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte j AËBonderlölce Nommen VLIF CENTEN UITGAVEN UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING Indien het tegendeel niet is rermeld zgn de posten tot hetielfile bedrag als in het rorige jaar uitgetrokken 145 Met 400 renninderd Zie No S3 I et uitgetrokken cgfer het aandeel dezergemeente in de onderhoudskosten ran den weg loopende ran de Hoflaan onder Kralingen tot aan Gouda Verminderd met 200 daar in 1878 eene som ran 1787 28 is uitgekeerd Verboogd met ƒ 600 Het ophalen ran haarden kolenaach geschiedt thans ran gemeentewege Toor wslk doel het b j de rorige begrooting geraamde bedrag onroldoende ia gebleken te zijn Onder No 29 is de ontrangst uit den rerkoop ran haarden kolenaach ereneens ƒ 600 hooger geraamd 157 Verhoogd met SOO Zie No 38 188 Verhoogd roet 208 67 Het roorgedragen ogfer strekt tersns tot aanrnlling ran sommige posten op de begrooting ran oitgaren zooals die by dit artikel zgn aangewezen buitenland Bulleilaailscli Hierziclit De boofdpeisonea uit den rerkiezingsstrgd in Praakrgk geren brieren uit die niet ran belang ontbloot ign Ronher heeft o a aan de kiezers ran Riom een oiroulaire gericht waarin hij rersocbt hem weder naar de Kamer af te raardigen In dit document keurt hg de kamerontbinding waartoe MaoMahon orerging zeer goed maar hy roegt de opmerking er bg dat men onder het keizerrgk nooit tot dnwlanigen maatregel behoefde orer te gaan Hg herinnert de bonapartisten dat Frankrijks tegenwoordige constitutie een wapen ia door een ooalitie tegen hen gesmeed en rerklaart dat aij met oprechtheid deel nemen aan de patriotiaoae poging ran den maarschalk president eerlqk igne poKtid ondersteunen en zgn gezag zullen lulpen handbaren zoolang hem dit is opgedragen Van de tegenpartg heeft insgelgks een belangrgke stem zich doen hooren Louis Blane heeft in een der Parijsohe kiesrergadMngen het woord geroerd tot aaubereiing ran de herkiezing der 363 die allen weder moeten afgeraardigd worden zonder te letten op de fractien der republikeinscfae partijj Het algemeen stemrecht moet rolgens hem liah tió uitspreken dat zgne beslissing de beslissing der aatie is en dit kau alleen geschieden door aan de 363 een nieuw mandaat te geren Hunne herkiezing is het onwederlegbare bewgs ran een georganiseerde kracht zg is ontsproten uit de noodzakelijkheid tegenorer het rerbond ran al de rijandeii der republiek de eendrachtige samenwerking ran al hare rerdedigeiz te stellen De strijd neemt meer on meer hiH karakter aan ran een beslissing orer hé clerioalisme Tb Parijs w l het gerucht in omloop dat Bpoglie en Berthaut souden aftreden een portefeuille ran justitie en oorlog vacant worden t zal waarschgnigk niet meer dsn een gerucht z jn Met spanning wordt eiken dng weder uitgezien naar bericbtpii van KeWna de Rumenen die beter sol