Goudsche Courant, vrijdag 5 oktober 1877

dates Uylren te z u dun de Sauen wellicht omdat m hMeC 4 den ai eToerd zgn met huu loopgraven ver ♦ oartfilrultt èntt r sprake is van stormloopen en daar ue operoties thiius met meer beleid geschieden verwacht me er succtis iu n ecrwil vao de versterking v n Otman ii het Sissiseh Runieeiisabe leger tairgker dn fcrt liiikscbe en doarop kout het vooral aan Bommigt eorrespoiideiiten geloovAn echter niet dat de usscu of llutneiien zoo spoedig den nauvtit KÉlten én èiij c iï wijzen daarop op het advies van Todtlebeu die be eert dat Plewna alleen kau worden genomen ioor een r gelinatio beleg en dit advies neent men z J thans geheel worden i gevolgd w it ïtijkt uit het verbinden van Totleben aan het Rameuiaehè hoofdkwartier Russische opliraisteo touden vol dut Plewnu oni treeka half October zal vallen en nog vóór den winter de geheele Salkanlinie in handen van de Itussen zal zy n een meening llie lB eil k nders dan met een schouderophalen kan worden beantwoord daar de regen vroeg is gevidlen zgu de wegen onbruikbaarj gewoi d n en groote operaties zijn reeds daardoor onuitvoerbaar omdat het onmogel k e noodige hoeveelheid irbvibod aan te voeren de gezondheidstoestand gaat er niet op vooruit en ook de soldaten die niet bepaald ziek zijn zijn minder bruikbaar De Ettssische lipie zal in geen geval worden ingekrompen Tirnova wordt zelft op last van grootvorst Nicolaas sterk verschanst over het geheel is de Russische stelling oostwaarts zoo sterk dat reeds daaruit zich verklaart dat Mchemet Ali is ter ggetrokken Volgens de Msdridscbe bladen bestaat er voor de tegenstanders er familie Montpeusiergeen vooruilzieht meer om het voorgenomeu huwelyk des konings met de infante Meroédès te doen mislukken en zal d verbintenis weldra worden bekend gemaakt Nederlandsche vlag J e iiirichiiiig van dit l izarclh wekt de bewondoAtg v He bezooken artsen hoogere militaire ea civiele autoriteiten Deze beweren dat men tot in de kleinste byzouderheden kaa zien dat dcfe doelmalife tnriahting van llnif landsohcn oorsprong is De grootvorsti OIgn gaf Is haren wensch te ktnnen dat aUeeu olSoiereu iu dit soboone fcospitaal Mttden worilèn opgenomen Dr Tiling include echter Jat de inriciilini lacer geschikt was om de zwaarst gekwetsten op te nemen De grootvoretin gaf dit toe en verzocht hem nieiile te ï n om in de vurschillende ho italcn in hare tegeuVóoi digfcetd de iwaaret gekwetitt n uit te zoeken updr dde reconvalescent zijn worden zij geëvacueerd naar andere hospitalen en hunne plaats door andoren ingenomen Dr Tiling zelf werd in het begin van Augustus lijdende eerst nok koorts daarna aan typhus eene zeer zoigwekkeiide tiding Gelukkig Werd alles goed geregeld De grootvorst zond zijn lijfarts om hem e liehandelen n bood hem tevens een ivoning Dankbaar sloeg dr Tiling dit aanbod f daar hg het naar zijiio meening nergens beter kon hebben dan in zgn eigen hospitaal Dr Tiling ïal waar schijnlijt lünnen weinige Vlagen weer in taat zijn zelf de leiding van het hospitaal op zich te nemen Op een verzoek om opheffiiig van b verbod van invoer van r nd é it Ncderlaad in Duitschland is door den Duitsohen Minister van Landbouw geantwoord dat wel is tvaar de longziekte in Nederland verraiudcrd is maar dat de nadeden van de opheffing v m t verbod te duchten toch nog grooter zouden zijn dan die welke het ger ilg ziju van bet verbod De Cref Ztg verneemt evenwel dat ondank die afwijzende beschikking het verbod vsu invoer toch weldra zal tvordeu opgeheven zojdra Nederland den in en doorvoer van vet vee uit Duitsohland toestaat waarop Spoedig uitïicht bestaat jn Üuilsehlnnd werd oao da kaak gesteld en de uoodzakel kheld betoogd van kracbtigen tegenstand Prof Harting gaf een Zeer volledig overzicht vim de besluiten der Nederlandsche genesskundige amblbnaten in 1876 en van de waarnetaingeu en ervaring te Amsterdam enz SprekéV deelde tevens een zeer rijke collectie brochures rond Hg betoogde dat de Kijn en aadere rivieren te beschouwen zijn als groote openbare wegen waarin niemand het recht bezit zijn vuilste wefpen Daarop volgde een voordracht van dr Egeling over het tegenwoordige standpunt in Nederland de wet vingï a diiar hatu onvolkomenheid de echi me iiM plijke erwaarlüOting der gemeente reiniging de proefnemingen niet het pneumatisch stelsel m sleden ook die ettet tonliensödteel Bfe vtrgsderiug gaf luide haat goe J eurlag t Tteuma over deze heldere voor ra T or4t er kte d tniPP i4t dat Uuitsdiland moge volgen op den weg dien de Nederlandsche geneeskundige ambtenaren gewezen hebben Nu vo5 de een voordracht door dr Mitlermaier uit Heidelberg over het tonnenstelsel aldaar dat toegepast werd nadat waa geconstateerd dat bet voorkomen van typhus aldaar in verband stond met den slechten toestand vau dan alrMr der faecalien Het tonnenstelsd i tl us aldaar zeer verbeterd ook door ventilatie met behulp der warmte van schoorstecnen en door het beletten van t overloopen der tonnen De trtincn worden gereinigd buiten de stad en de faecailea vetzanifeld op l a af afstand Te Gratz zgn de tonnen zoo ingericht dat zg ter lediging weggerold kunnen worden Ook te Augsburg en iorlitz zijn vde verbeteringen aangebracht Te Neurenberg zgn klachten gere tt maar deze zijn de schuld van 1 beslUM ide tonnen werdttfi gr bvitsl dofh énen terJuiinrte Wior lediging en relnigiaSj ti zoi eti Spi jiif voorts een schets a f de eji i siiig van het tiJnUinstelsel m Engeland in het bij uiidc r te Rochdale M incltpiter en Birmingham l i f ucalii n worden daar on viiwrlei w jze aiin ilea m iu ffhtnéil De rede dd spfttfc cr wi k een V imie aanbeveling win IH ifueif elsel De kosl n vaa miéég worden te Heidelberg niet gedekt de kosten van exploitatie echter wel Sanitaire verbLtcring is aldaar buiten t ii ijfel sedert de invoering van het tonneu8tel l h ersoht veel ttiii dcr typhus Ojk in andere Dditiche steden z n de geneeskundigen eenstemmig èver het groot sanitair nut vaii het tonnenstelsel 4 ven oo in de lazaretten waar dyssentcrie en typhus Igders Ojdsire den Fransch Duitsohen oorlog verDo rede werd met luiden bijval begroet BINN ENLAND I De stichting van het Spinoza standbeeld nadert allengs het oogenblik der verwezenlijking De modellen die aan het comité zijn ingezonden worden Vrijdag en Zaterdag a s tentoongesteld en spoedig mag men dan zeker de kesze van het buste ontwerp en de uitvoering tegemoet zien De werkzaamheden aan de spoorwegbruggen over den Kijn Ie Arnhem en de Waal te Ngmegen moeten reeds zoover gevofdiird z ii dat zij Uog dit aar gereed kunnen komen De spoorweglijn Nijm gehAnibehi kan hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar van 1878 geopend worden Uit Vlissingeii wordt dd 29 Sept nan het D v Z H geschreven Heden ochtend verspreidde zich het gerncht het i welk later werd bevestigd dat de voor rekening van de maatschappij Zeeland gicharterdc mailboot Saaejel die gisteren uit Queciisboro vertrokken was heden ochtend ten 6 3 uie door de mist op een bank nabij Nieuwersluu liep Door de zorgen der direktie werden de passagiers ten getale van 33 met ban bagage per sleepboot Infaiigabh afgehaald zoodat zij nog met de trein van l Vi reis konden vervolgen Ge issisteerd door tv ee sleepbooten liep de Snavel heden middag ten l i ure de haven binnen Avery of ongelakken zgu niet te betrturen Uit Ooststelliugwcrf wordt gemeld In den loop van dit jaar namen onderscheiden ingezetenen loten iu eene loterg van meubelen en huissieraden van zekeren K te Amsterdam en betaalden voor t lot 2 f 0 Hoewel de dag der verloting reeds lang verstreken was hoorde men er niets meer van tot voir eedigen tijd aan eenige honden van loten een paar manchetknSopen ter waarde van pL m 10 cent werden gezonden Volgens de voorwaarden zou de hoogste prgs eene waarde van ƒ 80 n de laagste eene ran minsteus 1 25 hebben De politie agent Hofttra ran Nieatv Fekelseha wiens vrouw en dochter ook en lot hadden genomen maakte van de zaak proees verbaal op waarvan t gevolg was dat K in de vorige week heeft terecht gestaan voor de Reehtbank te Heerenveen en veroordeeld is tot eene gevangenisstraf voor 186 dagen wegene opliehlerg Den aantal veehouders te s Uertc jenbOtach in de provineie Noord Brabant hebben zioh onlangs tot de Staten dier provincie gewend met een adres waarin zg 1 te kennen geven dat sedert de e heffing van ket provinciaal reglemejat op het houden van springstieren en van dat ter bevordering der paardenfokkerij de vsettapel in deugdeaamheid uiet is vooruitgegaan idtkaus niet deelt iu den vooruitgang waarop in den tegenwoordigen tgd zon mogen worden gerekend en 2 verzoeken dat weder zoodani e reglementen ronlen Vastgesteld als dienen kunnen ter verbetering GOUDA 4 Oetobcf 1S77 Be gemeenteraad van Bunschoten heeft in z nc Dinsdag gehouden vergadering tot hoofdonderwgzer beaoeiiid den heer A van Wyiand alhier Sisteroaeht is in eeae arbeiderswoning in de af dealing SInipwijk brand ontstaan het acliterlmis is igeheel uitgebrand Oorzaak onbekend Hais en inViedfll waren vetzekerd Woensdilg fl heeft zich te Moordrecht en nan Tin fO jartgej leeftyd door hanging van het leven tooofd Öp de elrste nnjaarsveeraarkt gisteren te Stol wijk gehouden was weinig vee aangevoerd De handel ing zeer vlug en de prijzen wareu hoqg Voor kalvers werden lage pilzen besteed Door den iemeaaleraad van Woerden is nithoofde Tan bet bedanken oAheetea f 6 Kltijtf fwegens ver Uek tot wethouder benoemd de heer M van dex Lee Sr A Kuypar keeft rcor zqne henoemiug tot jtrad by de Ned herv gemeente te Amsterdana nog IHet bedankt niafir eepig nitstel van de door hem te nemen bestiteing verzocht Met de eun ei s vgor Jiet lager onderwijs ia de eavinoie Zaid Hglljind rerd gisteren te s Huge aangevangen I Gedurknde 4e miand September 1877 zijn eraan ÏJikB tfnnt geene iiieuWe spceièn opgebracht of i de erd SI CI QehawdecqdetoScierea van ket leger hier te lande knnnen volgens eene nieuwe bepaling met meer b è t leger in Out Indiè worden overgeplaatst Te Nienwerkerk j atMel is tot predikaat beroefen de heer A Bente lii edlk te Wilnia a Te Nienwerkerk d ÏJiel hebben ziek b j verscheidene landbouwers gevaUen van tongblaar onder het rundvee voorgedaaa Belreffeode de fculp in den Snssiseh Tiirksehea oorlog wordt omtrent de HoUandsehe ambulance in den Caneasas bet volgende medegedeeld Bezé ambilanee teu gevolge van de laatste zending van het hoofdeomité op SÜ bedden gèbraeht is gevestigd op eene eenigstins hellende vlakte vry hoog gelegen aau den voet van eea b top die tegen de hooge winden weerstand bied tri Deze voorzorg bleek teer noodig toen eenige da n later door een woedenden torm alle tenten van het B ltisehe hospitaal die iets hooger lagen midden in den naebt omvergerakt werden Midden op de genoemde vlakte werd de groote hospitaaltent opgeslagen omringd door 10 ItkÓM tantWi BMM de gtoeie Hnt w tppert de De Neut Upiii Ztg verhaald het volgende Een gezin ts Straatsburg dot door het bombanlement aanziei lyke verliezen geleden bad moest zich tot herstel van fortuin scheiden De man en vader begaf zich met vronv en kind naar Australië zijne moeder Aié bij hem ingewoond had ging naar Thann Haar kleindochtertje was destijds vijf jaar oud Grootmoeder was er zoo aan gehecht dat zij uu eindelijk na een scheiding van zes jaar vurig verlangde het kind weder te rien hdreu zoon in Austrafiè verzocht ftecns met het kind over te komen Het antwoord was dat hij onmogelijk de reis naar Europa kon doen niet alleen om de groote kosten maar ook omdat rgiie drukke zaken hem zulk een langdurige afwezigheid niet veroorloofde en hij gevaar liep zioh daardoor te ruineeren Had hij zekerheid dat zgn dochtertje ook zonder z ja geleide goed zou ovo komeu dan zou hg gaarue zien dat ig grootmoeder ging bezdeicen maar daartoe wist hü geen raad Grootteoeder was bitter teleurgesteld maar kou haar zoon geen ongelijk geven TaMi vermocht zg den weiiaoh haals hwtaa met tot awggen tebrengen Zij peinsde en peinsde eindelijk kwam zij op een gelukkigen inval Zij schreef regelrecht een brief aan Bismarck hij die het Dnitscne vaderland zoo groot gemankt had hij zou wel raad weten Toen die brief was afgezonden schreef zij haren zoon wat zij gedaan had en dat zij nu het antwoord afwachtte Bisram ek litwoordde haar niet maar deed beter hg hielp het j o de eenvoudige vrouwtje Nog eer haar brief in handen van haren aoon was had deze reeds een bezoek ontvangen van den Duitsohen consul die van den grooten rijkskanselier per telegraaf in last had gekregen onderzoek te doen en naar bevind vaji zaken alles te regelen Dientengevolge werd op ombekrompen wgs voor alles gezorgd en ging het meisje den kapüeh bijzonder ailbe olen aan boord van de eerstvertr bkende stoomboot Te Londen werd zij alweder dank ig de goede zorgen van den kanselier van het Duitadie rgk door deu Dnitsohen consul bij aankomst der boot opgewacht en naar en hotel gebracht Nadat zij vau de eerste reis wat bekomen was geleidde hü haar aan boord van een boot n ar lUvre Ook daar stond de Duitsche consul het kind ten dienste hij zorgde voor een uitmuntend middagmaal voorzag haar ruim Van geld om per spoor naar Belfort te Hisen en daar gekomen stdnij er al Weder hulp gereed om verder voor hare rcia nnar Muhlhausen te ra vercdeliii van hel paardenr ns en van het rundre iu die provincie Ctedeputeerde Staten in wier handen dit tiJres oh onderzoek en verslag is gesteld hebben thaas bi algemcene aanscbryving bet gevoelen over deze ooï een groot gedeelte dier provincie ZOO gewiehüge aan gelegenheid gevraagd van de geraeenteUestnren ea iu t bizondel aan hen verzoeht mede te deelen of ook naar huune ov r uigiBg 4e af ug d r bovenaan gehaalde reglementen werkelijk een nadeeligen invlgeil op het gehalte en de wéarde van den veestapel hetit geoefend en welke maatregelen naar huthe ineeaiifr zoud kannen g nomeli i b Stli ipc lAbetenug ea veredeling van het veer A 11 f Eene oplichting van nieuwe vinding heefl te 8iU tard plaats gehad Ben koopman vergezeld van een knecht kwam in eene herberg en bood goederen t ko6p aan daarbij verhalende dat hunne zaak tè nUt was gegaan en ijn vader zioh uit ffanboop om het leven had gebmeht weshalire hij j noodzaakt vai de overgebleven goederen ver beneden fabrieksprg te verkoopen Ónder het spreken verwijderde jioh de koopman de knecht itjst toen den Iferbcrgier over te halen om als hg zelf de goederen uiet wilde hebben ze voor hem te koopeu Bechtstièéks beweerde hij wilde de koopman aan zijn knecht niets overdoen Om vertrouwen bij den herbergier te winnen gaf de knecht dezen eeuig geld in pand Bij de terugkomst van den koopman kocht nu de herbergier de goederen maar tot iiedeb ia de kneclit uog niet verschenen om ze af te balen Ten l ze dri de apooiweg fia£d ll u waarover iu algemeene termen iu den laatsten tgd nog al is geklaagd veelal koitiiea nageepooM worden als itoi maar juiste opgaveii doet diene het volfrende Te a Bosch werd aaBgif e gedaan vau h t vermissen van patrijzen nit een mand De politie deed met den stationekof dad ijk onderzoek en men vond werkelijk bg een wi elw ebter de vermiste vogels zoodat deze met den dief naar t politiebureao kodden worden gebracht Dr Stronsberg de svallen spoorwegkomng de man voor wien de dagbladpers en de grootste pa bticlteit sns de mnchtigMe hefboom was heeft thani in het A e Hcrlmer TageUaU een brief geplaatst waarin hg vriendelgk verzoet dat de eouranten ziek tbans toch niet meer mét hem mogen bezig hoaden nu hij stil en afgtxotideni leeft Zgua k djteuren weten rechtstreeks alles van hem wat vo ben van belang is behoeven zij niet uit dagbladei te weten en de onwaarheden die de pers te zgnêo opzichte verspreidt benaifeelea hen en hei Mochten er bladen jil die fii létei absólüttt J et hen willen b g honden dun noodigt faü ze uit ziek eerst bij hem van de waarheid der mededeelingen die hun gedaau worden te vergewissen Zij zuÜea hem alt d gaarne daartoe bctcid vinden Dinsdag had te Keulen de aangekondigde veig dering van hygiéuisteu pitats met het doel een internationale vereeuiging te etiohtcn om de verontreiniging van de rivieren den liodem en de lucht tegen te gaan Prof Éwioh opende de vergadering Er ware 32 leden tegenwoordig doch 120 toegetreden Een voorstel om prof lieoiam tot voorzitter te benoemen werd bg aeolamatie aangenomen Prof itodam stelde daarop het doel der vereeniging in het licht Daarna waren aan de orde de concept statuten die met algemeene stemmen werden aangenomen De titel luidt Internationale vereeniging tegen verontreiniging van de rivieren den bodem en d lucht Geschrapt is de bepaling dat de zetel 1 Keulen zal zijn Middelen tot uitbreiding der vereeniging zgn ten eersle het aanwerven van ledea ten tweede het puMiceeren in een tijdschrift en wel in Eeelam s maanditohrifl Die Gesuntheit ten derde geregelde algemeene Vergaderingen leu vierde gemotiveerde veeretellen aan gemeentelgke of staatsbesturen De geldelöke bijdrage is bepaald op 3 Beiobamark Het bestuur bestaat uit 9 leden van welkt eder jaar 3 aftreden volgens rooster daar loting De redacteur der publication wordt bggestaon door twee adviseurs jaarlgks benoemd door de algemeeife vergadering Èr z iil plaatselijke sub vereeaigingen kunnen zgn die intussoben zioh aan de algemeeae ïöorsóhrifteü Bièeien houden Jaarlgks heeft een algemeene vekgidéring plaats waarin onder andelen hei budget voor het volgende jaar en de pla t der volgende Ugtehréene vergadering vastg teld n Toordraohten en cliecuesien gehouden ziillèn worden Besluiten moeten ord n genoMen met 2 8 van de stemgerechtigde aadwe lgien D reeks der voordraahten werd godpead door prof Ewioh met een schets van het tegeinvorirdfe standpunt der stads reiniging Het verbond van ds spoelmannen tot doordi ving hunner denkbeelden zorgen Van d aar kreeg iJ4 ii ler goed geleide naar Thann Vijf a zes weken na haar vertrek uit Australië kwam zg in goeden welstand bg grootmoeder aan terwgl deze nog altijd op antwoord vjtu Bismarck wachtte maar nu beter dan dat haar klei Icind in de armen drukte en ha ir zielswensch met alleen vertuld m i ir voorkomen zag De herr Löwi lid van den Btriijnschen gemeeate raad heeft bg teslaraciitaire beschikking een som van 300 1 00 mark besteiml ter stichting van een fonds voor ongehuwde dames Vdu minstens veertigjarigen on rdoi behoertnde lot de besoh aafde klasse Voorlootjig int t k 1 dames eene rente worden j uitbetaa d voor ieder ten bedragje van 900 mark terwgl de overige rente moet worden Bitgezet jkoola tot daaruit de lasten voor een gebouw ten beho ve van zoodanige d imes ttunaeii worden bestreden In de Berliner jyenpen leest men de volgende fabel Eens trokken vier vliegen over land en kwamen welvoorïien in eeu keukenterrein aan De eerste ontdekte deeg oiu brood van te bakken vloog daar heen en snoepte er van daar zij echter geen alum jVerdrauen kuiij kreeg 7ij eene onistekiug in de ingewanden kwgiidt w IJ en stierf De tweede vlieg hierdoor vooraohtig ewordcn vermeed het deeg en proefde van een kopjt waar koffie tn was maar het ijzeroxyda was te sterk voor haar ook zij begon te kwgnen en overleed De derde vlieg dacht bij zichzelve als al w it har zoet is vergiftigd is zullen het de vleeschspijzeu wellicht niet zgu vloog daarop naar een sohi je worst en beet er dapper in Docli welke vlieg lötu nttél ruj3i verdraJBii Ook zij wenl bij hare vaderen verzameld De vierde vlieg was ciiter eene verstandige vlieg zg liet alles onaanjetast tot g een vochtig vel papier ontdekte waarop een dqpdikop gedrukt was met de bijvocgiog vljègenvergifl Daar vloog zij gerust heen at en dronk en bleef gezond en vroolijk want dat vliegeupa pier was ook vervalscht Ver derüüg va i üen GaBieentsraaa I DI 4 l G OCl OUBR Teaeuwoordig éo heer t q Bcrgeu IJzenduorn voorz en al M letea l e uütulei dtr vorige urgi M iag worden geleden en gearresteerd logekomen ii eene missive van den Commissaris fiin Politie flt Mu ea e vitJK 4e Kiiust o kbiAikkiog op tija veriAk U i verlmqglug vao tract iii n Nolifieatie auHin vu de Aail Mr 3 f ns K ilk sfrekkiog Ao if eea adres fan J vao der Wedden verzoekende lieiioeAjd te ivordeo als brugw icbter aua 4e Ooune o ei de Turfmarlcl ter isic een adres van V Hoonllout c a versoekt nde eeue pomp te plaatsen in du Kai ieij inrsBIe f uurdt gestild 10 baodeu an B en W ter 1 Wie van bericht en ra l eene inisslte vau deo liter W 3 rfa is Ëierts verzoekende outslag trgeo 1 Dicember dadelijk lo behkadelmg genomen KOrdt bet gevraagde uutslag eeivol verleend gelezen een anlwoord van B en W op het rapport der ticgrootinga comiuissie diensr t878 wederleggende de dooi de commissie gemankte liedeukingeo ter visie Aan de orde is do aanvraeg vso concessie tot aanleg eener driuknaterleldiDg Nadat liierover veiscliiUende leden liei woord hadden gevoerd is men tot de stemming overgegaan uf eene voorloopigfl concessie ooder nader te bepalen voorwaarden zal worden verleend Hiertoe is besloten met 10 tegen 7 stemmen die vnii de bh Kist Pi mee Fortuijn Uroogleevir Pust Droit Ueiiitj Vooritcl tot verhoogiug der bezoldiging van den pedele n do stedelijke innzieksehool olgeiuecn goidgekeiird Voorstel tot vernicerilering van het gital hulponderwijzers Ban de openbare Hiirgerschool voor joiigeui en het verteeiien an luagtigiiig tot bet doen stellen eener gUzen afscheidiog la bet lokaal der k aac voor voortgezet ooderwys algemeen goedgekeurd Het verzoek tot afstand tan grond aan de Crnbelhstraat teo behoeve Van het Ityk Burg en Welh stellen voorde aingetlMgdo grond Ua bet rgk nf te staan ouder beding dsft die binnen Z jereu bebouwd luoutkgn en dun I fwijzeud Ie beschikkau op de aanvraag van bmit duur du bedoelde giüad is alsmede te kennen te geven dat de Itaad genegen Is Om deo anderen grond aau de westzijde van de Oa betbstraat ibedo af te slaan indien de aanvinag daartoe binueii U maanden plaats heeft uu onder dezeltdu voorwaarden tot bobopwlng Do heer vuu Straaten wil vooraf welen wal er geboOWd zal worden do hetr Slraver lusgelyks de vooraittar beantwoordt die ajirekers duarna wordt al ioo besloten a macbtigiog om aan da genomen besluiten uitvoeriug te geven zonder resuniptie eindigt de vergadering Laatste Berichten Petersburg 3 October Officieel woidt medegedeeld het Afo gend telegram uit het hoofdkwartier bij l lewna dd 2 i plcmbcr 2 October Gisteren en heden bezichtigde grootvorst IttHbas met Karel vorst i n Jliuna c en geu a i k£iiBlABn alle vooruiigéschoven stellingen en battiti vin ons en van de Eumenièrs Alle werken de onacïoawel als de Kumeensche zijn tft gav uder I Eniken beantwoorden s vuur niet Elders is w rustig Parys 3 October Particulier telegram De heer Jiflés hiinoii is gisteren gevaarlijk ziek geworden Doch hg vcrkiert beden in tjen beteren toestand Iu dab fieaieenleriÉBd heeft de prefect een rapportmedegedeeld waarin de uitstekende toestand der financiën geooiistataerd wordt v j KonstanQaopel i October M iverw pht offensieve opi ririu n di r Russen aaif de benedeir Wm De Turken hebben er hunne versterkingen vermeerderd Parijs 3 October Le Soir bericht dat Ie heer Berdon Belgisch hoofdambtenaar bij de politie te Parijs is aangekomen i Als gevonden is aan het Bureau van l litie 3epeuserd een DUIMSTOK l MARKTBERICHTEN Gouda 27 Sept f Bij kiemen onuet was de steipming flauw Poldertarwe puike nieuwe 14 23 a 14 75 puike oude ƒ 15 50 i IU minder jiiauwa ƒ 12 a ƒ 13 Kogge puike ƒ 8 75 a ƒ 9 Mindere 8 è ƒ 8 50 Voer 48 J 16 Gerst puike 7 50 a 8 25 Mindere flé25i fl Haver zware ƒ 5 25 fi 6 75 Lichte ƒ 4 50 a ƒ 5 00 De veemarkt met gewonea aaifcrc j fc weM fot hOoge prgzen vlug verkocht uitgetioiVten raskalveren traag varkens voor Loiideu van a 26 cents per h ilf kilo magere varkens en b gg met grooten aanvoer De h mdel traag schapen hoewel 4e pojzeu hoog waren wa e t r i e j ik 4 tfiairi i k Kaas aangevoerd 59 partgen eerste kwaliteit van ƒ 30 a ƒ 31 mai vluggen iandel Gueboter ƒ 1 65 a 1 8 iboter f r P B u r g e r 1 ü k e Stand Oouxla GEBOREN 1 Oct Willem onjer J van der Smmia ea 1 Blonk 3 Leonardu oilSits C ma VItet M O Oisterling Johannes naders I T ilwl n M de Mol i Fhiltppus ouders F Novelslijn en M M Fijpenieel QIH RLEDISN 2 Oct M C Oaatnboet sm GEHIWO 3 Oct H vao Mats es H Vi anken M A Heerkena en J Broo huiseo N de Jong fü V C Dijfcmin Moordrecht GEHOREN Kloia ouders U ele Jqa eo f Uih Arie onders J Urossé eii S Ia l Ij irdingen dirnelia oodera C Kors en Vf Sebrader fff OVEItLECEN J nfeehmeijet Wedui vs S van der Kuij 70 j ONDERTROOWD Geene GEBOREN Tygje Wilkeloiisa ondm P Kramer en T van T eenwen Aartje Cornelia ouders U Fradnkse en A Kramer Aagjcoflderaii UeuvelfeaaneiiT kool Leendert ouders G van der Bijl en C Honkoop Jacob ondert £ Bohres en A Verborg i OVERt EDEV tieene j Oi nEB rilOUWD D Deelen en Ë nu E5 Haastrecht i i GEBOREN EliMbeth oudora P Gltt oUlglHrt mP Goedhart OVERIEDEV Slol rij1 reb van Molden 8 j ONDEKIROUWD W Kwakernaat 33 j en W a rnen i j E Hol J en V UenW 21i J j GEHLWÜ Geene Reeuwijk GEBOREN HeadrtkuB ouden J tan Rija en N Dries orneliB XdrUat oiwlers 3 Hïon en P R t rok nVFftLEDp I Ho JeDber iöj P M Molk 20ra ONÜËUIKOLWU U vu V 1 d j PfM Leeuwen fl J G£HU rD 3 SclioateD ea A vaa Sa GEBOREïJ Neéllje ouders T Kf en T ian Nlele Ol k RI EDE J B Mn Stija 11 m ONOKUTROUWD Geeoe GEHLWD Geene A VElltEi tltl i4 i TWEE BEKWAME en u KOPËII BlikslagerstttiecMi knnnen terstontl tegen VAST WERK en goed Loou geplaattó wowtea t ge l lïiff AAL te WaffminffH h sr jjöld faac ö