Goudsche Courant, vrijdag 5 oktober 1877

Mf OprDiDÉg yaji HANDFAGTDREN van af MAAHDAG I OCT EN DE OVERIGE DA GEN DEZER WEEK bij Geb r DE RAADT Zondag 7 October N 2046 1877 GOUDSCHE COURANT Npvvs en Advertentieblad vwr Gouda en Omstreken KoninkliJbe Arnhemsche MSECOLOQNE FASSIES De EAU OE COLOGNE dezer Fabriek in diyerae mert n t i WEST HAVEN HAVEN B 17 bereelt rich aan Toor het LEVEREN Tan direne PASTEUEN het gereed maken ran WILD GEVOGELTE enz bij HEiVDRIK LAHAIE TURFMARKT DAGELIJKS 7 PortretteD voor 1 Galden tój HË1 DRIK LAil lIE TURFMARKT Van Geschilderde Porseleinen Graveerplaats voor Gtoodeo en lilTeren werkeo van HENDRIK LAiUlllE TURFMARKT Verkoopen Reparatiepiaats van HEI DRIK LAMIHE TURFMARKT H S2 C30TXDA Daar mg de t tstekende genezing van de CAPUALA een artikel door den heer L Semé veearts te Haarlem als geneesmiddel in den handel gebracht gebleken is by mjjn paard dat aan een vreeselpe hnidwonde leed welke binnen weinige dagen volkomen genezen en in eene glansrgk behaarde huid herschapen is durf ik dat artikel aan alle eigenaars van paaiden ten zeerste aanbevelen J BAARS Aannemer van s Land Water en Kribwerken te Zandwyk bg Tiel By deze heb ik de eer pnbliek te maken dat door m voor Gouda en Omstreken als depothonder is aangesteld den fleer J v d WAL teGouda alwaar de CAPÜALA even als in al mgne overige depots verkrggbaar is a ƒ 1 50 per bus De reeds zoo honderde malen geannonceerde wordt HH Eigenaars van paarden en honden ten zeerste aanbevolen en guarandeer ik de HH Verbruikers binnen weinige dagen de gunstigste resultaten zoowel wat genezing als hergioei der haren op de beleedigde huid betreft L SERNJÊ Fabrikant Veearts Ie klasse te Haarlem Flinke Agmte a alom gevraagd Uond Druk van A Brinkman Er wordt ten gpoedignte GEVEAAGD EEN KNAPPE VERSTELSTER Loon 0 50 per Uag en in de Koet Diogdag en Woensdag Adres Bareaa dezer Coarant ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H SERRE SATUmSiUNSTAANDE Versehe JppeUioUen Koninginite Brood Heeren Banket Veestgehak JPrincessen Brood Divers klein gdmfc Kattentongeu Ontvangen delicien e DrinkChocolade I oeder en TaKetten W N Raaljmaakers haven B 17 aMMtëdMT Het Roomsch Katholiek Kerkbestuur Parochie O i F Hemelvaart te Omda ia voornemens aan te besteden op MAANDAG den 29n OCTOBEE 1877 de LmidZs ton i ure m het Logement De ZALM Aaax Den BOVEl BOUW eener RERR en PASTORIE aldaar Van af 10 OCTOBER e k zgn de Bestekken a een gulden verkrygbaar by den Boekhandelaar VraiaJL te Gouda en liggen terinzage te Motterdam in het Z H Koffiehuis te IJelft in de Bolk te Hwe in het Z h Koffiehmsj te BoarUm inde Kroon iè Utredu in de Liggende Os te 4 wrt roam in het Poolsche Koffiehms en het Wapen van Friesland en te Gouda met de teekemngen in het Loiremen De Zalm on ® SS J 6 lederen voor den 29n OCTOBER 187Tï aan de Pastorie op de Haven Aanwjzing op het Bouwterrein MAANDAGden 22n OCTOBER 1877 des namiddacs ten 2 ure Inlichting geelt de Bouwmeester A C BLEYS te Hoorn Maandags IHnêdags JDondei daase Zaterdags te bekomen VERSCHE SIROOPWAFELEN bij K L REOKERS Hoek Tnrftnarkt GOUDA ABSHAUBR11 S of Anti Rhumatische WATTEN + lJ ndoeningBn ons door de buil tenlncht aangebracht zooals kramp jicht hoofdkramp aangezichtepnn kiespyn of viU ving in de leden enz alsook hnidriektenm n 7 l f brandwondenendergelgke meer worden doorle Abshanbtón of AnttEhnmatwche Watten spoed en want zfl nemen alle scherpe deelenmt vImST en bloed weg zonder de goede sappen te ben deelen of eenig orgaan stoornis te brengen iflders die geheel door Bhnmatiek versttfdwjren zgn door het aanwenden der heilzameWatten van hunne ponen en stflfheid bevrndgeworden Men zorge vooral dat men deecbte bekome door te letten of de pakjes welgewikkeld zgn in lichtblauw papier waarop degebmiksaanwyzing is vermeld de namen van 00 Depothouders voorkomen en onderteekend r SfiJf bereider en HoofdDepóthonderA BREETVELT Az te Delft die deTwatteno a verkrogbaar heeft gesteU k 30 Cent petpakje bfl T A G VAM DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS e enkuizm 3 60ÜDKADE Bo koop A REONART Oostpoort Botterdam J H KELLER en OON Weste Wagenstn VOOR IEDER Ondergeteekende verklaart als inwoner van Amsterdam dat het haargroei middel van den Heer THEOPHILE Haarlundige zün Hooöhaar weder geheel heeft hersteld hü maff zich tevens op twee en zeventig jarigen leeftnd verheugen een vollen haartooi te hebben Bij het aanwenden van zyn groei middel dacht hn ö 8t eer helpen daarom belootde ha hem eervolle vermelding by réusite deze 18 gebleken daarom houdt hy woord en geelt hem vrgheid dit publiek te maken Met achting Atmterdam Aug 1877 teas get J BLEEKBE UitTOl van Htor Roos of SchUven a hJ i Plekken P jn in de Bonedelhmd haarworm vroegtijdig gnjs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tyd verkrygt de behaarde huid haar Tonge groeikracht weder Franco aanvraag hf2ie flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels of postwissel alsook op rembours bg THEOPHILE Haarknndige Fredenksplein regts No 32 Amsterdam By dese Conrant behoort een By oepsel BUITENLAND BuUenlandsch Overziclit De republikeiiuohe oommissie welke orer de verkiezing in het negende arrondissement van Farqs waakt en aan wier hoofd Gambetts staat heeft den heer Grevy kennis gegeven dat hij caudidaat is gesteld CU bij die gelegenheid hem vry duidelijk als den aanstaanden opvolger van Uao Mahon aangewezen Zij noemt hem den man die door tiju verleden de uiensten welke hij aan lijn land had bewezen zijn gezag ziju verbeven karakter het waardigst was om aan het hoofd der Fraiische democratie den rang en de plaats in te nemen die de beer Thiers ingenomen had Zij aoht hem boven allen geschikt om de aan voerder de leidsman te worden der republikeiusche meerderheid in de a s Kamer en schrijft bovendien het volgfnde Tot hiertoe en ook by de stembus schijnt Ie strijd die voorbereid btgouiieu eu voortgezet werd door de mannen vau 16 Mei slechts te bestaan tusachei de ontbonden meerderheid en het gezag morgen zou wanneer do natie gesproken zal hebben en het gezag het hoofd niet zou buigen het een strjjd zijn tusschcn Frankrijk en één man Door u te kiezen zien de kiezers van Parijs die de tolken zgn der openbare raeening met vertrouwen deze mogelijkheid te gemoct Met andere woorden Zoo noodig dan zqt gij de mun om Mac Mahon te vervangen Het is te betwijftlen of htl verstandig is voor de republikeinen om dus bij voorbaat de oorlogsverklaring aan Mac Mahon te heruienWen en niet af te wachten of de Maarschalk werkelijk na de verkiezingen op onwettige wijze als dictator zal optreden Niettemin zijn de hoofden der partij zelve het best op de hoogte om te oordeelen over üe wijsheid van den maatregel om dus hun schepen te verbranden en te weigeren terug te trekken zoo de Maarschalk aanvalt Ongetwijfeld wordt de toestand er echter meel gespannen door i ïk zetel van de Fransche regeering is op het oogeublik noch te Farys noch te Versailles maar te Kome Met deze Woorden eindigt de heer John Lemoinne de bekende rédacteur van de liéóott zijn laatste hoofdartikel Hy is een bezadigd man die tot het uiterste geyvetd heeft voor een coiistitutioneele mouarohie eo die evenals Thiers Grcty en houderden met hem de republiek willen handhaven omdat de familie Orleans lich onmogelijk gemaakt heeft en priestenregceriug en Caesarisme geweerd dienen te worden zoo men Frankrijk a ondergang en een nieoweo oorlog beletten wil John Lemoinne spreekt penlijk uit wat iedereen die den loop der gebeurtenissen in Frankryk nauwlettend gevolgd heeft moet opgemerkt hebben Het manifest van de repnblikeinsche fractiën van den Senaat heeft het licht gezien Het begint met eDn verdediging van de Kamer tegen de böchuldigingen tegen haar ingebracht Be Kamer wilde de Sepubliek bevestigen en de ultramontaansche woelingen onderdrukken die dreigend begonnen te worden voor de staatsinstellingen en voor den openbaren vrede Die grieven alléén waren oorzaak der ontbinding De toestand legt het manifest verder is ernstig De toekomst tsH ï rankrijk staat op het spel Het land is geroepen om te beslissen of het geregeerd zal worden door het persoonlijk gezag onder olericalen invloed of dat het zich zelf wil regeeren In het eerste geval worden de vrijheden door 1789 verkregen bedreigd de orde naar binnen en de vrede naar buiten in gevaSr gebracht in het tweede geval zullen de Republiek bevestigd de kalmte en het vertrouwen hersteld en de vrede verzekerd worden die de Bepubliek alleen by de tegenwoordige omstandigheden in Europa in staat is aan Frankrijk te schenken Aarzelen kan dus niet gedoogd worden Het manifest antwoordt vervolgens op de beschuldiging van radicalisme en demagogie den republikeinen naar het hoofd geworpen en besluit met een aanmaning tot de kiezers om op krachtige eu onweersprekelijke wijze buu wil te doen kenden Wanneer zij gesprokM niUen hebWb zal men bon uitspraak moeten gelüarzamen De Dnitsche Keizer wordt etnt 20 dezer te Berlijn temgverwacht om hoogstwaarsAynlijk den 2 In den Fruitischen Landdag te openen Frankfort s M zal éérst den Keizer nog een scbitterend feest aanbieden De berichten van het oorlogstooneel beginnen weder meer bepaald te worden de bricgeringswerkea voor Flewna zijn door de Kussisoh R meensche opperbevelhebbers bezichtigd en verUtm met betuiging van tevredenheid over den vooraitgitag het aantal troepen wordt thans groot genaeg gncht en de volgende week zoo meldt men zul het er op losgaan Schijnbaar bekommeren de Turken zich niet veel om de helegeringswerken buu gesohatvuur althans is niet levendig het kan zijn dat ly kun krachten sparen voor het oogenblik van de bestoming sommigen echter meeneii dat de Turken met opzet zich stilhouden en de Bussen laten voortwerken omdat zij mijnen hebben aangelegd om de belegeraars op een gegeven oogeublik in de lucht te laten vliegen Grond voor dit vermoeden schijnt men echter niet te hebben hij wurdt althans niet opgegeven De berichten uit Rusland voorzoover men daarvan spreken kan luiden niet gnns ig lc ontevredenheid neemt toe en reid liep het gerucht dat den Czaar verzocht was tenig te keeren de gebreken van het bestnnr zijn knet den ooriog weder duidelijk aan het licht gekomen en men dringt aan op de invoering van een oonstitatie een verschijnsel dat men trouwens hij eiken Russischen oorlog aantreft blijven de beriohten van het oorlogstooneel ongunstig dat vreest men voor uitbartingeu dier ontevredenheid Hoewel de publieke opinie in Servië over het algemeen zeer oorlogzuchtig ia WWiM er toeh eer hoop dat het althaus voorloopig geen deel zal nemen a n den oorlog Uit Czeniovits wordt althans getelegrafeerd dat de Czaar heeft afgezien van verdere pogingen om het vorstendom tot een onmiddellijke oorlogsverklaring tegen de Porie te bewegen zoadat men onderstelt dat Servië en Griekenland onzijdig zullen blyveo In verband met de geruchten over een diplomatieke tusschenkomst werd dezer dagen gemeld dat prins Gortachakoff eene circulaire tot de mogendheden had gericht De iiAgenoe Russe verklaart dit voor onjuist maar verzekert tevens dat voor t oogenblik de militaire aangelegenheden alles beheersohen en dat er eerst later sprake kan wezen vau een diplomatieke handeling BINNENLAND V GOUDA 8 October 1877 Heeds langeü tyd heelt men in deze Gemeente gedacht over het geschiktste stelsel tot wegvoering der foecale stoffen Thans is door de commissie voor de gemeeotebegrooting voorgesteld een proef te nemen ter voorloopige invoering van het tonnenstelsel en om een gedeelte van het geld voor de rioleering bestemd daarvoor te gebruiken B en W zijn eveneens vau gevoelen dat die proefneming geweneoht is doch willen om de kosten te vinden een geldleening aangaan Met genoegen kunnen wjj constateeren dat op het gebied der lichaamsoefening nieuwe teekenen van leven worden gegeven Er heeft zich namelijk een Gymnastiek nastieken schermvereeniging voor volwassenen geconstitueerd welke thtins 13 leden telt In de U Maandag gehouden algemeene vergadering is het reglement vastgesteld Hoofdbepalingen zyn o s De contributie bedraagt ƒ 10 per jaar Ieder lid moet van eigen wapenen voorzien zijn Aanneming by ballotage van nieuwe leden die den l eftyd van 18 jaren moeten hebben bereikt Oefeningsavond des Zaterdags van 8 tot uur 10 enz Van harte juichen wy de oprichting dezer vereeuiging toe en bevelen wy haar aan bij onze stadgenooten Wy twyfelen niet of ieder die in zyn jeugd het uut van geregelde liohaamsoefening heeft leereu inzien zal zich haasten deze gelegenheid tot verdere oefeniEg aan te grijpen Oak wordt volgens achteratawde advertentie aan jongelingen uit den werkenden stand weder even als zulks reeds een paar jaren plaats héd gelegenheid gegeven tot lichamelijke oefening eb wel iedereuMaandag van S j tol 10 uur Wij hopen dat van dat aanbod eenj ruim gebruik zal worden gemaakt Sedert eenigen tijd werden door den restaurateur van het station van den Ned Rhijnajpoorweg alhier geld en sigaren uit het buffet vernrist Gisterennacht hadden hij en zijn bediende zich nu in het buffet versoholeu en werd een arbeider die dea nachts met de bewaking van het station belast is op heeterdaad betnipt op het bestelen van de geldlade Hq was met een vulschen sleutr in de wachtkamer gekomen Bij een onderzoek in zijn woning Door de politie gedaan werden verschillende voorweijpen gevonden welke hij erkende des uaehts als mj het station bewaakte uit het buffet en uit de g ederenloods te hebben ontvreemd terwijl hij ook bakende uit de geldlade meermalen geld te hebbeu genomen Gist reu werd te Berg Ambacht de Ie vrije najaarsveemarkt gehouden De aanvoer bestond uit 26 vareen kalfkoeien 1 5 kalveren 3 bokken en 2 stieten De handel ging vlug tot goede prijzen De besteedde prijzen waren koeien ƒ 130 tot ƒ 180 kalveren ƒ 45 tot ƒ 75 bokken ƒ 12 Uit s Hage wordt gemeld dat Z K H de prins van Oranje deze maand uit het buitenland wordt terugverwacht De irinterdienst op verschillende spoorwegen zal den 15 dezer aanvangen Volgens de Oude BoUerdauKie Ct zou de combinatie voor het aanstaande liberale Kabinet zijn als volgt Kappeijne Bïunenl Zaken Tak Openbare werken nieuw departement Van Meerbeke katholiek lid van den hoogen raad Justitie Van der Loel Financien Van de Putte Buitenl Zaken Beyen Ooriog Taalmau Kip Marine Alting Mees Koloniën De drie laatsten de tegenwoordige titularissen Met betrekking tot de onteigeningen voor den spoorweg Leiden Woerden deelt men mede dat van 198 eigenaren by minnelijken aankoop is verkregen een oppervlakte van 84 heet 71 aren 61 centiaren waarvoor is betaald ƒ 656635 81 of gemiddeld ƒ 7750 per hectare terwijl 70 eigenaren zijn gedagvaard geworden tot onteigening eener oppervlakte van 30 heet 60 aren 46 cent waarvoor is aangeboden bij dagvaarding ƒ 297 867 40 of gemiddeld ƒ 9670 per hectare Het jongste jaarverslag van het bestuur der spoorwegmaatschappij Leiden Woerden zegt dat hoewel de onteigeningen vermoedelijk een veel hooger cijfer zullen bedragen dan aanvaukeUjk begroot was de totaalkosten voor den weg waarschijnlijk de begroete som van 3 millioen gulden niet zullen overtreffen Het vervoer van steenkolen uit Duttschland langs de Rynspoor naar Holland is in de laatste weken enorm toegenomen De hoofdoorzaak van dit meerdere vervoer ligt daann dat wegens den lagen stand van het water in de bovenrivieren geen groote schepen ran de Bnhr knnnen worden afgezonden ook de verminderde vracht per spoor van sommige mijnen brengt het hare hiertoe bij Vooral de verzending naar Amsterdam is groot en wel zelfs zoo dat het dezer dagen is gebeurd dat het geheele terrein van den Rhijuspoorwcg vo tv steenkolcnwagens bestemd zoo vol stond dat inf i de trtiinen te Utrecht moest laten Btnau die vour Amsterdam bestemd aren om eerst de aanwezige wagens te lossen Sommige mijnen gelegen in Westfalen hebben het daardoor byzouder druk de mijn CousolidAttou b v kan onmogelyk aan alle aanvragen voldoen Het stoomschip Hampton van de Qattefdamsche Lloyd vertrekt 7 dezer uit Kotterdam naar Ned Indie en neemt een brievenmaal voor Bitavia eu