Goudsche Courant, zondag 7 oktober 1877

of wel van den dag van ontvangst der bnra mgstukken werd gerekend Van de Veluwe schrgft men dat het bederf in de aardappelen gelukkig niet van zoo grooten omvang is als men aanvonkelgk vermoedde ook de quantiteit van het artikel is zeer goed Op Aruba een der Westindisohe eilanden itot de Nederlandsche bezittingen behoorende heerseht ontznggelgk veel ellende Op de natuurrampen die het eiland in het vorig gaar hebben getroffen is thans een mislukte oogst gevolgd Hoe groot de ellende is kan blijken uit de volgende advertentie die in de frijmeedige van 28 Aug voorkomt Heden overleed nigne geliefde echtgenoote Marie Pieteifiella in den ouderdom van 48 jaren Zonder ziekte en gszoud van halte tot haar laatste uur bezweek zg door gebrek aan levensbehoeften met odtre woorden zg stierf den kongerdood Wat mij zelven betreft na zoovale nraauden honger en gebrek gleden te hebben bevind ik mij zóó verzwakt dat al werd mg ook dadelgk onderstand verleend het reeds te laat zou zyn en ik myne vrontv na weinige dagen naar het graf zal moeten Valgen Abusa 6 Aug 1877 get Lauw JJobkhoud J e Tijd bevestigt heden die treurige tgdingen Volgens brieven van den pastoor op Aruba den eerwaarden heer de Vrie Keede werd onze regeering aangespoord zegt het blad om evenals Engeland ten opzichte zgner O I bezittingen doet ondersteunend op te treden maar tot nog toe is aan de aansporing voor zoover wg weten een gevolg gegeven De Ttjd heeft echter meer gedaan zg doet niet illeen een beroep op de particuliere liefdadigheid maanhecft overtuigd dat spoedige onverwglde hulp uoo lig is en in bet vertrouwen dat deze zich niet onbetuigd zal laten Dinsdag reeds aan hct kerkelijk gezag op Cur8 o getelegrapheerd voor rekening van het blad voorloopig over ƒ 2000 te besehiken om den eersten nood op Aruba te lenigen Wg deelen deze Sinke daad mede om ook hen die de T niet leeen en waaronder zeker velen zgn niet minder milddadig dan de lezers van dat blad aan te sporen tot medewerking De administratie van de Tijd Spuistraat bg de llosmarynsteeg no 249 zal ongetwijfeld gaairne elke gift iu ontvangst nemen Voor de prgsviaag door de regeering nitgesahreven voor het nieuwe academie gebouw te Leiden zgn dertig antwoorden ingekomen waaronder vele uit het buitenland Men schrijft uit liet Nieuwediep het volgende De kleingeestige plagergen waaraan de adelborsten van het jongste studiejaar in den regel van de zgde der oudere adelborsten van hel Marine Instituut blootstaan moeten dit jaar eene buitensporige hoogte hebben bereikt De zoogenaamde baren de jongst aangekomeoen moeten niet alleen aan allerlei ruwe baldadigheden van de andere hebben blootgestaan maar zelfs niehandelingeu te verduren hebben gehad die verwonding en bloedetorting teweeg brachten Een der baren moet in dien toestand naar het mannebospitaal zijn gevaoueerd Naar men verder meldt zgn vier van die helden voorloopig in arrest genomen en zal later over hen worden beschikt i Is te hopen dat door gepaste maatscgelen aan dergelijke handelingen voorgoed een einde vordt gemaakt Te Delft heeft de Katholieke heer P Kok bg golegonheid van zijn gouden bruiloftsfeest aan Burg en Weth eene som van 1000 toegezonden voor de algemeene armen met uitnoodiging die som onder de verschillend kerkelijke ambesturen te verd elen ten behoeve ener buitengewone bedeeling Te Arnhem is weder het zeer gevaarlijke van naphta gebleken Een juffrouw die met biehulp daarvan handschoenen wasohte had voorzichtig het thee lichtje zeer ver weggeschoven iioehthans sloeg eensklaps de vlam in de naphta en veroorzaakte veel schade en gevaar voorde pmitanders een meisje geraakte zelfs in brand en werd slecht door de tegenwoordigheid va i geest van haar broertje gered Iu het 3e kwartaal van 1877 zvn aan t Kralingsche tear ter markt verkocht 16826 zomer en 110 winteizalmeu De laagste prgs dien men voor de lomerzalm besteedde waa 0 66 en de hoogste ƒ 1 GO per o ï laagste prgs van winterzalm was ƒ 1 80 en de hoogste 2 10 per s kilo In ket 2e kwartaal werdettverkooht 15 700 Minerzalmen de Joagste prgs in dat kwartaal besteed was ƒ 0 80 en hoogste ƒ 1 89 per kilo De jongste berichten van de haringvloot luiden bgzonder gunstig Br wordt veel gevaugea en de prigzen üija tamelgk hoog m Toor Padang mede Gedrukte stuiken en mooeters moeten iterlyk 6 dezer avonds brieven den volgenden moij en vóór 10 uren te Rotterdam ankomen Omstreeks middernacht tusscben Woensdag en onderdng is een felle brand uitgob ii8ten in de rijtuigfabriek van den hoer Hermans op rieh Fluweelen Burgwal in den Haag üeu aantal spuiten werkten samen oni den voortgang van het vuur te stuiten doch het mocht niet gelukken de fabriek te redden Te 1 uur was zy g heel iu sch gelegd Het belendend rgtuigmagazgn werd mede door de vlammen aangetast doch is door de krachtdadige werking der spuiten voor het grootste gedeelte gespaaitl gebleven De brandweer heeft ieh nitneraeud van hare taak gekweten Alle autoriteiten irarea op de plaats aanwezig Het werkhont de ia bewerking igode rijtuigeo al de werktuigen en gerecdachappeu in de werkplaats werden een prooi der tlamoNn Te 2 j aar was men het vuur meester en had men de omliggende gebouwen hoewel fel geblakerd weten te behaaden Gelukkig dat de wind noordoost was anders had de landsdrukkerij groot gevaar geloopen De murgloed was door de geheele stad en iu de orastrekefl zichtbaar Ook de minister van Wnncnl zakeni was ter plaatse Z M de Koning was des ochtends egt liet Uaagêcte Dagblad een van de eersten die aan de firma M L Hermans Comp u deelneroiag liet betuigen in het haar getroffen hebbend ongevUl ifet het lot vnn de werklieden bewogen die ricb plotseling van werk beroofd zien heeft Z M het edele voorbeeld gegeven om zgn betuiging van deelueming gepaard te doen gaan van een milde bijdrage ter voorziening in de eerste behoeften van de gezinnen tot dat nadere staj ea door de firma lullen zqn gedaan Moge dit konintlgk voorbeeld veel navolging vinden Bij den heer Mieling is v n de ambtenaren drukkers en bedienden der Algemeene Landsdrukkerij ten behoeve der werklieden van Ae afgebrande fabriek der firma Herman Conip voofloopig reeds ontvangen ƒ 82 50 t Het N tl d D mètat dat door de Begêling commissie der tentoonstel g van kunstnijverheid te Amsterdam het tijdstip van de sluiting der teutoonstelliog bepaald is ep 16 October e k Zoowel deze sluiting aia de uitreiking der rtfworven bekroningen zal londerüeremoBieM geachiedeik Men meldt uit Utrecht dat den ourateren wd de Hoogeschool aldaar het denkbeeld niet vreemd il om gemeeosohappelgk Itnn onttlag in te dienen wegens de iwijze waarop de Uin van BiuBeul Zakett uitvowiiig geeft aan de et i t Hooger Onderwijs De nieuw benoemde hoo eeraar bij Ik faculteit der letteren en w sbegeerte aan de qksuniversiteit te Leiden dr G Schlegèl lal naar wy vernemen speciaal onderwgs geven io de Chineesche taal en letterkunde Seze leerstoel werd tot beden nog niet aan een onzer Hoogeacholen bekleed Aan da oproeping der omaiissie voor bet SpiuozastaudbeeM hebben eenijje Kederlandsche eu rreenuJe konsteoaars tot Dinsdajf waren er 15 voldaan Jilen hunner zond twee ontwerpen zoodat de keus zich lusschen een l$ tal beeft te bepalen Die keus zal niet gemakkelijk zyn otndat over het algemeen de ontwerpen niet onmiddellijk geheel voldoende schijjacn Drie ontwerpers hebben Spinoza itteud vooiigeeteld de anderen staande iu peinzende houding Ëen heeft de philosopfaie van Spinoza dis een acrobatisch waagstuk opgevat Immers h stelt een overigens niet onaardig beeldje boren op een aardbol die op zgn beurt in evenwicht staat op den top van een opeenstapeling van bazaltkegek Verreweg de meeste egn ten eenemale onvoldoende wat de kleding betreft In dat opzichtiteekt zeer gunstig het beeldje met Ëngelsoh motto af dat eohoou le houding wat overdreven zg het best het karakter weergeeft en getrouw is aan bet koetnum dat bjj andaren de kleeding is uit de tooneelstukken van Molière en hg één dat van n abbé De hooge mate van natuurlqkheid en eenvoad d s stillen wgsgeers wordt bg de meesttu gemiat Tot voorzitter van het Hoofdbestuur der Maat schappij tot Nut van t Algemeen is voor het ingetreden maatschappelijk jaar gekozen de heer W F Loqan De SUmdaard meldt dat dr A Kuyper zoomin een afwgzing van het beroep te Amsterdam verzanden als uitstel van beslissing aangevraagd heeft De wettige termijn van beraad begon eerat den 22n September en duurt van dien dag af drie weken De eenige brief met het modertmen van den kerkeraad door hem gewisseld betrof de vraag of de termijn a quo door den kerkeraad van den dag der verzending sf ING B Z O N D E N OPEN BRIEF den WelEd Zr Ciel Heer Dr KUUTe Lid van den Gemeenteraad te Oouda I du Schreckliehste der Sekrcekn du ut der Meatch ia leiueai Wahg S WelEd Zr Gel Heer De rede door U uitge sproken in de Geroeenteraads zitting van 28 Sept j l bg de behandeling der concessie aanvraag voor de aanleg eeuer leiding van IJselwater door onze stad maakt m i eenige terechtwijziug noodzakelijk in de eerste plaats ten dienste vau uwe medeleden van den Eaad en voorts tot uadefe toelichting voor allen die in de Goudsohe drinkwatejzaak belangstellen De plaats welke U in onzen Eaad inneemt is eenigszius van een bijzoaderen aard van U verwacht men met grond eenige bekendheid met natuurwetenschappen ea waar zich ia de diaeuasièn iets op dat terrein voordoet spreekt ge als aatoriteit uw argumeuten vinden weinig tegenspraak we wenken worden gretig aangenomen Wanneer b r door V met aplomb gewaagd wordt van alangenvergif curare etterafscheidingen en uaohtpotten dan verwondertihel mg niet dat ie gemoederen van al Vw collega s met afgrgzen worden vervuld 7 gaan met kippenvel naar huis en zitten zonder eetlust aan den middairdisch Maar vraag ik hebben Uw bewijsvoeringen eu citaten altgd eene groote waarde zgn het steeds weten happelgke betoogen in den atrengen zin van twoord Ik wenach in dezen brief Uw IJselwaterspeech uitvoerig na te giwn welliebt wordt de beantwoording van bovenstaande vragen hierdoor gemakkelyk gemaakt Vooraf moet ik eehter opmerken dat de bestrijdiug Uwer rede iu t bgzonder tot doel heeft om aan Ie lüonun dat Uwe interpretatie vau het IJselwate rapport der gezondheids cjininiesie eene onjuiste is aU ontwerper vau dit rapport kamt het rog het best voor OM persoonlgk hierbg jp te treden als verdediger te meer omdat door U de secretaris der gezondheids commissie een ukel maal op den voorgrond wordt gestald Terstond na de lectuur uwer rede heb ik den indruk dien het rapport op U gemaakt heeft lUltroreemiit gevonden Het ie klaarblykelgk uwer aandacht ontgaan dat het rapport der Goudsahe Commissie ge heel gegoten is in den vorm van bet Maaawaterrapport der Botterdamsche XDommissie waarvan de leden door U wordeu hooggeacht als mannen van wetenschap en kennis zoekende naar waarheid Weet dan WelEd Zr Gel UeerJ dat oife ervaring door de Kotterdamsche Commissie bg haar onderzoek verzameld voor het onze van het grootste nut i geweest Zoo b v kwam het ons volmaakt ounoodig voor om de zaadfiltratie ut IkUin toe te passen nadat alle in die richting te Itotterdam genomen procien totaal mislukt waren trouwens gg zelf haalt die zonder gevolg beproefde zuivering van het Maaswuter aan uu nwt blijkbaar geen raad met de filtratie in t klein althans tot eeu besluit komt ge niet miinr merkt geheel te ongcleireHer plaatse op dut het gtbrnik vau een C heuvin s filler het ammonia gehalle aaiizieulgk doet verminderen Of houdt U zulk een toestel voor een l lein zandfiltcr Gij weigert de door ons vooF estelde vergalgkende beoordeeliug van lezmken Mass en IJselwater ann den ééncii en vfln door zond gefiltreerd water uit de leiding te Batterdam aan den anderen kant Hadden wij daarentegen de filtratie iu t klein uitgevoerd en de ongunstige uitkomsten daarvan als grond voor onze conclusie opgegeven zonder twgfel had daa uw verwgt ons getroffen 0f moesten wg een crediet van b v 1000 hebben aangevraagd ten einde een groot proef bassin en filter in te richten het is u toch zeker wel bekend dat een zandfiltrnirie zonder voorafgaande aêraiit van het water niet tot het doel leidt Ken dergelgk verzoek zoude door U met kracht bestreden jgn geworden getuige Uw bezwaar tegen het crediet van ƒ 600 voor het herhaald onderzoek aangevraagd Toentertijd was Uw argument het onderzoek is onnoodig want het IJselwater is goed Met deze machtspreuk was het onderzoek reeds veroordeeld voordat het had jilaats gehad Ge sluit ü geheel aan bij hel rapport der Rotterdamsche commissie Welnu tot Uw narioht diene dat bet ofa U aangehaalde omtrent den maatstaf voor de bruikbaarheid van IJselwater zie Haad veralag n 23 pag 11 2e kolom is ontleend aan het rapport der Kon Drinkwater aommissie maar al itetf zooals duidelijk op pag 3 en 4 van het Goudsohe rapport vermeld is aan de uitspraak der Uotterdamsche commissie Van waar die zonderlinge abuizen WelEd Zr Gel Heer De lectuur der rapporten moet slechts zeer vluchtig zijn geweest anders kan ik mij Uwe inconsequenties niet verklaren Trouwens zooals straks met een enkel woord werd opgemerkt Uwe opinie over de deugj van bet IJselwater was reeds lang gevestigd het kwain er nu slechts op aan om een geschikt voorwendsel te vinden tot het verdacht maken von het rapport waarvan de conclusie eene ongunstige was En hiertoB gaf de onmogelijkheid waarin de gezondheids commissie verkeerde om de zandfillratie in t groot op het IJselwater toe te passen U een geweuscbt middel aan de hand terwijl het mijne vaste overtuiging is dat eene beoordeeliug van het effect der zandfillratie volgens de cgfers der Kotterdamsche commissie een voldoende maatstaf aan de hand geeft om het IJselwater voor ongeschikt als drinkwater te verklaren blijft ff WelEd Zr Gel Heer alle bij het onderzoek gebleken feiten ontkennen of uit hnn verband rukken Op een gewichtigen loon strooit ge Uwen raede roadsleden wetenschappelijk zand in de oogen Bij het aandachtig herlezen van Uwe betoogen zal de indruk een geheel andqre zijn dan bij het aanhooren er van Geef U de mbeite WelEdele Zeer Gel Heer V te overtuigen dat het Botterdamsche rapport de leiddraad was bij het opstellen van het Goudsrhe Alle cijfers die de maatstaf voor de bruikbaarheid van het Maasen IJselwater uitdrukken zie pag 15 tot 18 van het Kotterdamscheen pag 6 van het Goudsche rapport worden door U dus goedgekeurd want de Kotterdamsche Commissie wordt door U en ook door mij hooggeacht Te Eotterdum nu werd het betmiken Maaswater per se afgekeurd als drinkwater en wul ten gevolge van het te groote gehalte aan organische tioffen De cijfers vindt ge op pag 34 eu 36 van het Botterdamsche Rapport Ik ben uu zoo vrg U verder te geleiden door den doolhof der volgens U onlogische conclusien van het Goudsche rapport Wil dan ter hand nemen de Itxhd vermeld op Bijl II wauriu het effect der ziindfillr itie in duidelijke cgfers uitgedrukt staat Blijft he nu uwe ernstige nieeniug dal hel IJselwater met een meestal achtmaal grooler gehalte van organische stoffen in oplossing door de zaudfiltiatie zoodanig gezuiverd wordt dal dit gclialle tot beneden het met uw goedkeuring vaslgceieid in iximnm wordt terug gebracht De gezondheids commissie meende die vraag in ontkenuenden zin Ic moeten beantwoorden uwe opinie staal hier tegenover Vw onjuist begrip omtrcul ulle punten deze zaak betreffende blijkt ook iu het bijzonder wanneer door U wordt verkondigd dat de Gezond heidsoorarofseie d drinkwatorzaak al geëindigd beschouwt Met wilk doel zoude dan in ons rapport melding zijn gemaakt van andrre mUdeteu tot tuitering van het IJtelwalert üe behandeling met ijzerchloride en het gebruik van koolfilters worden in t bijzonder nagegaan De hierbg verkregen uitkomstei staan in de laatste tabel op Bijl II van liet rapport in cijfers uitgedrukt Voorts vindt men a 111 het li t als de meeuing der Gezoiidheids comininsie nituesproken dat de toepiissiiig van zulke meer ingrijpende methodes inderdaad uit het IJselwater bruikbaar drinkwater kan maken Wanneer pe V herinnert met welk doel de Roiterdarasche Commissie in der tgd werd bi uoemd ui om middelen a n te geven tot meerdere zuivering van het water dér leiding in tgden vuii veroiilreiuigiug van het WnasWater dan kan U ook hier eene zekere overeeullomsi tussohen beide meergcuoeinde rapporten niet ontpuni t gn Ten overvloede noem ik U het doel waarom die proeven door de Goudsohe commissie werden noodig geacht het wal namelgk om bij het eventueel verleenen eener concessie voorloopig te nijzau op de noodzakelijkheid tut het maken van bepalingen omtrent de toepassing van die zuiveringsmethoden in tijden van verontreiniging van ns rivierwater door polderwater Uw oordeel over de filkomst bij de proef n et ijzerohloride verkregen is ten eenenmnle onjuist I ij die behandeling was het er enkel om ie doen den invloed dezer beiinkings meihode op hel gehalte on organische tofffft pa te gaan die proef kon onmogelijk betrelking habkan op het amwoiiia gehalte omdat dit met de werking Tan ijïercAloride niets te maken heeft Dat het water voor deze proef werd geschept uit de Vest dit zalu na het voorgaande ie r vergeeflijk toeschijnen daar immers op dien datum 12 Dec 76 het bezonken IJselwater nog vieer organische stoffen inhield ilsn het Vestwalcr Uw onjuist iizioht in deze blijkt op afdoende wgze wanneer door U de invloed der behandeling met ijzerohloride erin genoemd wordt de hoeveelheid permangaiiaat ter oxydatie nOodig verminderde tengevolge van die zuivering van 43 tot 17 Mgr Me dankt een niet gering resultaat maar ik vergeef u dat abuis daar door U de zuiverende werking van tot ijzerchloride elders werd gezocht Eindelijk worft ge WelEdele Zeer Gel Heer bü uwe beschouwing over de meerdere of mindere mate van veranderiijkheid van het keukenzout gehalte geheel ontrouw san uwen vroeger verkondigden lof van het Kotterdamsche rapport zie pag 18 Het zij nog eenmaal herhaald dat de ongunstige conclusie van het rapport der Goudsche gezondheidscommissie niet betrof de opgeloste vaste stoffen of het ammonia waarvan de cijfers steeds beneden de gestelde maxima bleven maar enkel de opgeloste organische sloffen En ondanks uw proef met het lueiferstokje die overigens aan duidelijkheid wel wat te weiiechen overlaat houd ik met uw goedvinden Bie conclusie als antwoord op de gestelde vragen voldoende gemotiveerd Ontegenzeggelijk hebben enkele punten in uw rede aanspraak op lof zoo b v uwe definitie over de physiologie geeft een helucr inzicht in de werking der zandlagea ftltratie even scherpziiiuig als geestig vind ik verder uwe opmerking van de iu óéa rsoon vereenigde betrekkingen van Directeur der aardappelmeelfabriek alias slangengiflmakerij en Secretaris der gezondheids commissie Het doel dier geestigheid is niet recht duidelijk in welk verband slaat mijne meening omtrent het IJselwater tot de zooeven genoemde combinatie Dat uwe met zoo levendige kleuren geteekende uitspraak over de sameustflliug van ons grachtwater mijne volkomen symphatie heeft dit zult ge wel willen gelooven Evenzoo verklaar ik U gaarne dat ik het IJselwater voor minder ongeschikt tot drinkwater houd dan het grachtwater Ik vertrouw dan ook op uw getrouwe instemming met het rapport der Kotterdamsche commissie zoodra het geldt de bepalingen vast te stellen waaronder de concessie zal worden verleend d w z tijdens de verontreiniging vau het rivierwater zoude hel kannen zijn dat de kwaliteit niet voldeed aan de door U goedgekeurde eischen der Botterdamsche eu Goudsche rapporten Wil in dat geval zorgen voor het nemen van maatregelen tot eene meer afdoende zuivering De ijzer chloridemethode is vermoedelijk wel eenigszins in uw achting gerezen Kijk to ih vooral de cgfers nog eens goed na WelEdele Zeer Gel Heer tot heden werd dit door ü verzuimd Het verslag van het verhandelde in de r iadszitting van jl Dinsdag is nog niet iu niijn bezit Zoo hierin verder aanleiding lol rectificatie uwer logische volgorde van denkbeelden mocht beslaan zal bet mij eene aangename taak zijn uwe bewgsvoeringeii io een volgend nummer dezer Courant te analyseereu Voor heden sluit ik dezen brief die onwillekeurig langer werd dan ik aanvankelijk meende laat du u echter niet afschrikken om er inzage van te nemen Geloof mg iutusschen Uh Dienstv Db UZ SCHKPPEB OouJa 6 October 77 LaatsteBerichten BorliJQ 5 Oct Prins Bismarck is alhier aangekomen St Petersburg 4 Oct Officieel Een telegram uit het hoofdkwartier Karajal meld Den 2en vielen onze troepen de verschanste hoogten op de linkerfiauk van Moukhlar Pacha s posities aan de groote eu kleine Jagni aan Zij vermeesterdeu den berg der grooie Jagni de troepen die die punt verdedigden worden deels vernietigd deels gevangen genomen De kleine Jagni was te zeer versterkt en de bestorming werd ontgdig geacht nadat de troepen door 13 bataljons au bet garnizoen van Kars die Moukhlar Pacha te hulp kwamen teruggeslagen waren Onze troepen overnachtten in de genomen posities Ons verlies bedroeg dezen dag 9 olficleren dood en 60 gewond 1000 soldaten dood en 200 gewond Pe vgaud leed niet minder groote verliezen Den 23steii viel ecp groote Turksche macht ouzen linkervleugel aan dOch werd spoedig teruggedrougen en tot in de eetïle linien van haar kamp vervolgd De vervolging werd eerst s avonds bg het invallen der duisternis gestaakt Ons verlies bedroeg o officieren gesneuveld eu 11 gewond 40 soldaten gesneuveld en 260 gewond Het verlies der Turken was enorm Den 4en trok onze reohterrleuj el uit de den 2en veroverde posities terug daar grooie moeielijkheden aan het verkrijgen van drinkwater verbonden waren Eonstantiaopel 4 Oct Oflioieel Mi ukhtar Paoba rapporteert eene sohittereude overwinning over eene aanzienlijke Bussische troepenmaoht die den 2en dezer zijn linkervleugel bg Kiziltepe aanviel Al de aanvallen werden afgeslagen De Turken vervolgden de Kussen tot bg Apratishay eu maakten wapenen en amnnitie buit ot Petersburg 5 Oct De linkervleugel van Moukhlar Pacha vereenigd roet de bezetting van Kat tastte gisteren middag heftig den rechtervleugel der Kussen aan De Turken werden mei zwaar verlies teruggeworpen Des namiddags herhaalden zij den aanval zonder beter gevolg De Kussen behielden hunne stellingen Petersburg 6 Oct Officieel wordt uit het hoofdkwartier bg Ftewna van den Sen het vSlgende gemeld Hot Russisch leger dat bij Rutschuck staat is na den terugtocht van Mehemed AU voortgerukt De Turken maken bij Silistria alles gereed om de Donau over te trekken maar de Bussen nemen daartegen hunne maatregelen Den len trok een Turksche kolonne uit Plewaa naar de Wid tot het dorp Doinz Metropol om te fonrrageeren De Bassen schoten het dorp in brand en deden de ammnnitiawagens in de lucht springen waardoor de vijand werd gedwongen snel terug te trekken Heden is een parlementair gezonden naar de Turken om te onderhandelen over het begraven der doeden en het opnemen der gewonden De Turken hebben toegeatemd dat dit zal geschieden Londen 5 Oct Bij een besluit van de Privf Counsil is het verbod om rundvee uit België eu Duilschland in te voeren sedert den 3n opgeheven Burgerl lce Stand GEBORKN 4 Oct Dirk ouden D vsn Vleotea en W vaa Honteo Jscobus Barlbolomear ooders B J Jtareodso en M S Sleenlaod Hubertue oudere T Nederhof to A Meeawinkel Msttbijs ouders J B vsn den Hos ej J Wiezer 0 FnnciKut Cornelia oudere J V Peelers eu G Ooslerllnl OVEHLEDEN 6 Oct J Verlurl 8 m P Hoonboot 2 m M Haoneboren 67 j ONDER rROUWD 5 Oct P van Hofwegen 22 j en R van I et 22 j F Hoogendgk 21 j en A Ho ie te Slolnijk 19 j B J Dlon 23 j en H van Koon 31 j Ctoaderak GEBOREN 25 Sep Johannes oadera G de Graaf en AV d Graaf 26 Nicolaaa en Dirk onden D Verweij en 6 Anker Dsvid onder C Verboom en G Venehuur OVERLEnSNi 3 Oct A LSijl buisvr C Twigt 47 j ADVERTENTIES Vijf en Twintig Jarige ECHTVEREENIGINGj i A 1 J SCHOUTEN Az i EN j A WALHAVE va KEEKV JK i Goiida den 6 Oct 1877 Hunne dankbare Kinderen Eenige kennisgevinrj j Ondertrouwd bij volmacht ALFRED kÉlTÖER van Batavia wet DIEDEBICA ANNA SOPHIA MOLENAAR Wadditixveen 6 Oct 1877 Vohtrekt eenige kennitgeving Voor de vele blijken van deelnemingbij het overlgden van mijne geliefde echtgenoot betuig ilt ook namens de familie harteljjkdank C de JONG Gouda 6 Oct 1877 Zij die iets te vorderen hebben raik Ds BLOEMEKS worden verzocht daar van ten zijnent opgave te doen vóórden 20n dezer Eene BURGER JUPVROÜW verlaagt t Gouda bg eene nette familie Kost en Inwoning Adres met franco briefjes en opgave van prgs bij den Boekhandelaar P C MAAS aldaar onder letters A T BTde JONG Wzn Kattensing el Q Gouda flandcl in Prima Soortei Dnitscbe en Engfelsohe STEENEOLEN EN COSES