Goudsche Courant, zondag 7 oktober 1877

ISTo 5 J H KIEBERT harkt eouoA Geëmailleerde PORTilETTEN naarde laatste vinding KOOLPORTBEÏTEN die in dnnrzaamheid gewone Photographiën overtreffen VERGaOOTINGEN Lgsten Passepartouts enz TAILLEUR ONTVANGEN de nieuwste dessins van ENGEISCHE en FlijVNSCHE NA IA ARS STOFFEN D ffli Saison en Wlnterstoffen T GRAVESTKIJi Lood en Zinkwerker Lange Groenendaal wijk i 76 O QTJIDA maakt ook alle soorten vuu KOPER en BLIKWEEK BADEN met en zonder verwunning AANLEG van SPREEKBUIZEN enz EEPAKKEHÏ alle soorten van LAMPEN en alles wat tot het vak behoort lNi LikZ4LMV4PiiËSG P01 d 75 Een blik KEEEFTEN van 1 Eng ƒ 0 65 Nieuwe SARDINES ƒ 0 40 per blik PALING in geleij ƒ 0 90 en ƒ 1 60 per pot GROENTEN in blikken i soorten PUDDINGEN SOEPEN getrufccnle PASTEUEN ijn te bekomen in de HAAGSCHE WINKEL A vAiv VEER ZALM SARDINES KREEFTEN DOPERWTEN CAPERCIJNERS SNIJBOONEN enz in blikken van de gunstig Ijekende merken alsmede Nicuive Gespleten ERWTEN KROMBEkkEN Bruine BOONEN CAPEBOUNERS en Groene ERWTEN De ondergeteekende geeft hierbfl kennis dat de OBFBNINGEN in Gymnastiek en Exerceren voor de Volkskiaase weder zullen aauTansen op MAANDAG den 15 OCTOBER a s Jongeiingen uH den werkenden stand van 13 tot 18 jarea die vaa dat onderwas kosteloo wenschen gebmik te makeH moeten zich daartoe aanmelden op genoemden datnm aan het Gymnastieklokaal op de Spieriugstraot des avondl ten 8 s uur H J STEENBERGEN 7 October 1877 § 9 Aan ini ne H Geëerde Bcgfunstig ers der Stad GOUDA wordt bij deze bericht dat mijn Magazijn weder buitengewoon goed geporteerd is met eene groote collectie HEEREN en KINDER WINTERKLEEDINGSTUKKEN van de fijaste stoffen vervaardigd en tot de uiterst billijke prijzen berekend J CAHEN Spulstmt No 43 s HAaE EB Belast zie tevens met de levering van volkdige UITRUSTINGEN voor Oosten West Indie waarvan voor eenieder uitvoerige Prgs Couranten zijn te verkrij gesL Hongaarscli Bitterwater van HUNJADI JANOS woidt met goed gevolg aangewend tegen aanhoudend Congesties Aambeijen en aanverwante Ziekten Zie verder de Brochure Prijs per flacon 60 Cts bij 12 flacons 66 Ot bS 26 flacons 60 Cts Depot Bij Cs THIM Apotheker en Drogist te Gouda W N SiMAAEEBS HAVEN B 17 beveelt zich aan voor het LEVEREN van diverse PASTEUEN het gereed maken vsn WILD GEVOGELTE enz J M m iML E TANDHEELK UNDIGE dag elijks te spreken tot plaateen van ZUIGTANDEN zonder uitnemen der oude wortels Het is ontegenzeggelijk dat het verlies der Tanden de schoonste gezichten misvormt en de spraak belemmert tot herstel daarvan stelt bovengenoemde ieder in de gelegenheid door zgne Nieuwe Methode de vorm van het aangezicht terug te geven Adres DUBBELDE BUURT GOODA Q UITTENBOGAASD Karaemelksloot Noordzijde R 160 B Verkoopt de echte SINGER TRAP en HANDMACHINES met de Nieuwst apperaten en geeft gratis onderricht beveelt zich ook beleefdelgk aan tot het repareren van alle soorten van NAAIMACHINES met drie maanden gnarantie belovende een spoedige bediening De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Eoninklgken Nederlandschen Wnrtembergschen THEEHANDEL van P W TROUSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wortembeig te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gowda bg J J v d SANDEN Botermarkt ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k lL H SERRE OOODA DBUK VAN A BttlSKMAS G IJSSELSTIJi ONTVAIVGEIV IVIEUWE WINTER ARTIKELEN De ondergeteekenden hebben de eer hunnen geachten Begunstigers te berichten ontvangen te Jiebben eene groote collectie Regenmantels Doeken FMOHE EN SÜITSGEE JAFONSTOFPEN lOiBSSIMtS Mattelassée s en Rutinée s alsmede eene fijne groote Keuze i ü IL Tl HÏJ ü Md en verder alle andere Artikelen tot het vak behoorendeOns minzaamst aanbevelende Bahl mann Co OPENING mn de Winkel Ik heb de eer mijne geachte Cliëntelle te berichten dat mijn Winkel vergroot en mijn zaak meer uitgebreid is zoo ben ik in staat om met de grootste Magazijnen te concurreeren daar ik ruimschoots voorzien ben van een groote partij MANUFACTUREN BEDDEN DEKENS Wollen ARTIKELEN HOEDEN BLOEMEN VEEREN FLUWEELEN en verder alle soorten van MODEARTIKELEN GAREN BAND en SAJETTEN Gekleurde WOLLEN è 14 cents de Knot Voorts eene gi oote voorraad PELTERIJEN MOFFEN en PELLERINES GLACÉ HANDSCHOENEN k 75 cents en hooger de nieuwste modellen DAMES en KINDER CASTOREN HOEDEN Èl 1 25 en hooger De prijzen zijn zoo goedkoop mogelijk vastgesteld bij I S K EISER Korte Tiendeweg 200 WMMTELS Het restant der groote partij WINTERMANTELS wordt tot spotprijzen Uitverkocht J OCnSE TEENESTRAAT 19 S ïïLSmiS EIT WATEEPEOOrMANTELS Z03 ID C3 7 OOTOBEI IST Maandags IXnudOf n Donderdaggen Zaterdags te bekomen VERSCHE SIKOOPVVAFELEN bij K L RËOKERS Hoek Turfmarkt GOUDA ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Dagbladen mmmmi Ondergeteekende beveelt zich aan tot het ZACHT BEUKEN van HENNIP a ƒ 2 de 100 KUogr De beukmolen staat aan de ringvaart dir Zuidpiaspolder alzoo zeer gemakkelijk voor het vervoer W TOM Az MoorérecU i Oct 187 worden DA DE LUK opgezonden door het Advertentie Bureau van A Brinkman te Gouda Een Aftohrlft is voldoende Beproeft alles behoudt het besfe Den Heer W H ZICKENHEIMER ilaini COMMISSARISSEN v den Straatweg van Gouda op Bodegraven znllen op DINSDAG 230CTOBER 1877 s voonn elf uur in het Logement Blom te Bodegraven 1 Aanbesteden in één perceel Het onderhoud van gezegden Weg waaronder het doen van aanzienlijke berstelIiOKen aan de Bruggen zulks voor drie jaren aanvangende 1 Jan 1878 eindigende 31 juec 1880 Annwijzing in lopo z il geschie len op Donderdag 18 Oct e k te verwilderen jn het Logement Ar ifodWHi te Gouda des voorin 11 nre 2 Verpachten Inlwemrceclen Het recht van Tolheffing aan de beide Tollen nwezig op geaegden Straatweg Eulks voor 3 of 3 jaren aanvangende 1 Januari e k Nadere inlichtingen zijn te bekomen by den HeerBurgemeester van Sodtgnmm Voorzitter alsmede b den Heer Bui meester vun Zmammerda Secretaris VOO gemelile Commissie terwijl ten Kantore van laatstfifBuoemde de voorwaarden der Toh erpachting zoomede het liestek van Aanbesteding ter lezing zijn neergelegd vmi 1 Ik bestek tegen betaling van 60 Cent exemplaren biJ hem verkrijgbaar zi jn Ewijk bij Fijmegen 16 April 1876 Mynheer Daar ik sinds het verloopen jaar aanhoudend aan korte ademhaling lijdende was zoo heb ik op aanraden van een mijner vnenden Üw Druiven Borsthonig gabniikt met dat gevolg dat ik heden nagenoeg geheel herstekl ben UEd Dw Dienaar 8 VAN KORTENHOF By ongesteldheden waar geen ander middel baat zal men dit eenvoudig en natuurlyk huismiddel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden Elke flesch is door een metalen capsule gesloten waar névenstaand fabriekstempel moet zyn ingedrukt Verkrygbarr a fl 2 fl 1 en a fl 0 65 de flescn Te Gouda by F H A Wolff Boêkoop by A J van Twont HaaHneht by J D den Hartog Oitdeieater hij F JonkerIdenburg Waddinxvetn by C van Eeuwen Depot van THEE urr HET Magazwn va v Openbare Vrijwillige Verknoping TJ4 BOSKIOOF De Veiling op Woensdtig JÏ fufTJ fefc den 10 October 1877 De fa g Afslag op Woensdag den 17 October 1877 beiden des voormiddags te 10 uren in het Logement van HULSBOS en VAN DEE BIE en ten overstaan van den Notaris J MAARSCHALK aldaar van immmmm elk met omstreeks 20 Bunders WEI en HOOIL4 ND 40 Bunders WEI EU Hooium i mU ARBElDESSWOniiEII BH RVIil te zamen circa 80 Bunders of Hectaren alles staande en gelegen in den polder Middelburg binnen de Gemeente Reeuwijk De lauden te aanvaarden Kersmis 1877 de Bouwmanswoningen c a Mei 1878 de Arbeiderswoningen c a 1 January 1878 De Catalogus dezer verkooping waarin de juiste omschrijving der partyen en de voornaamste conditiën der verkooping te vinden zyn is te verkragen ten kantoren van den Notaris A N MOLENAAR te Waddirwvem en van den Notaris MAARSCHALK te Boskoop alsmede by den Boekhandelaar A BRINKMAN op den Labgen Tiendeweg te Ooxtda Verdere informatiën en inlichtingen te bekomen ten kantoren van voornoemde Notarissen M Ravenswaay Zonen OORINCHEM Deze THBBÈN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prys voorzien vaih névenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Universeel Zuiveringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZUIVERINGSZOUT eenzeker middel tegen maagkwalen zuur braking hartwater enz is thans echt verkiygbaar in 1 4 pakjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 27 Cent en leele pakjes 50 Cent te Gouda by J H BOERS Apotheker en te Boskoop bij A J VAN TWOUT VOOR lijders Ten einde eiken zieke alvorens hy een geneeskundige behandeling ondergaat of de hoop op genezing opgeeft zich zonder kosten van de door Dr AiRv s geneeswijze verkr en verrassende Ifenezlnren zou kunnen overtuigen verzendt RicHTKB s Boekhandel te Betttfdam op franco aanvraag gaarne aan een ieder gratis en franeo eea uittreksel der Attetten Niemand verzuime dit vele berichten over riekten bevattende iittittreksel te ontbieden Gouda Druk van A Brinkman