Goudsche Courant, woensdag 10 oktober 1877

1877 Woensdag 10 October W 2047 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken éè lil 1 f ri ïi 4 i 1 1 il fi f i jS m l t 1 i a i IsS nï r 1 Uf JLlUi J t BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht Tvee merkwaardige manifesten lijn weder te Farys verschenen Jules Qréry en Qambetta hebben elk een Bchrijren gericht tot hunne Farijsohe kiezers waarin zij hunne bekende tienswyze nader blootleggen Gréry herhaalt zijne Terdedigiug Tan de ontbonden kamer en wyst er met nadruk op dat de rerbotfden monarchale partqen hetzelfde spel spelen als in 1849 Toen is het hun gelukt de republiek omver te werpen maar thans staat het aan de kiezers die door ervaring geleerd zijn om te verhinderen dat de toeleg thans weder gelnkke Alleen de keuze van republikeinen kan de republiek redden en zonder republiek geen stabiel gouvernement Gambetita s brief is veel krasser Met opzet heeft hij z jn dilemma nzioh onderwerpen of heengaan weder gesteld aan Mac Mahon Men zegt dun ook reeds dat eene nieuwe vervolging tegen hem is ingesteld hoewel niets zal gedaan worden om de verspreiding van het manifest te beletten H zegt o a het volgende Franknyk zal spreken Het zal zeggen wat het deukt over het bestaande kabinet eu zgn daden over de persoonlijke politiek van het hoofd van den Staat over de ourecbtraardige ontbinding der Kamer Frankrijk wensoht de republiek als den noodzakelyken regeeringsvorm Het wil niet de zedelyke orde vestigen maar de republikeinsche orde Het zal verklaren dat bet zich aan de overheeraohing der olcrikalen wil aottakkeo hst zal de dictatoriale politiek veroonteelen het zal aan het hoofd van het uitvoerend bewind die als candidaat bg het plebisoit optreedt geen andere keus laten dan tutschen meegaan en heengaan se soumettre ou se démettre Onder de 621 anti republikeinsohe candidaten zijn 261 Bonapartisten 100 Legitimisten 30 Orleanisten 130 Monarchnleu zonder bepaalde kleur Vau de 621 antirepublikeinsche mdidaten zyn 490 ofiioieele regeeringscaudidateu t w 240 Bonapartisten 93 legitimisten 27 Orleanisteji 126 Monarchaleu Men ziet dus dat de helft der olGcieele candidaten Bonapartisten zijn en veilig knu men aannemeu dat het grootste gedeelte der 125 oflicieele Monarchaleu die geen bepaalde voorkeur hebben zoo noodig zich by het keizerrqk zullen aansluiten Yan het oorlogstooueel van Bulgange is heden geen nieuws van belang Het leger van den Czarewitch zal natuurlek de komst van al zgne versterkingen afwachten alvorens zich te wagen aan een agressieve beweging naar den kant van Bustachuk of over de Lom De Turksohe armee van Sohumia wacht barerzgds de aankomst af van haren nieuwen bevelhebber Ook voor Flewna wordt niets gewichtige ondernomen Alleen wordt bericht dat het leger van Chef ket Pacha dat te Orchanis wordt zamengetrokken om Osman Pacha te hulp te snellen versterkt is met eenige bataljons uit den Schipka pas Tot eene compleete insluiting van Flewna door de Bussen sohijnt t ook onder Todtleben s leiding nog niet gekomen te zgn Be kans voor Chefket Faoha om aan Osman Pacha de hand te reiken bestaat dus nog Over de gevechten in Klein Azië zgn thans badere berichten ontvangen die bevestigen wat wg reeds weten namelijk dat de Bussen aanvankelijk door de verovering van een der Jagnls een niet gering voordeel hebben behaald maar dit naderhand weer prgs hebben moeten geven omdat zij te veel verzwakt waren om aan de aanvallen van de Turken weerstand te bieden De Bussen wilden v S 5r den winter nog een krachtige poging doen om het leger van Mukhtar uit zgn sterke stelling te verdrijven Die poging is mislukt en het staat er voor t oogenblik niet naar dat z j die spoedig zullen kunnen herhalen Wij lezen in de Daily NtK ifVertrouwenswaardige berichten uit Berlgn melden dat op nadrukkelijk bevel van keizer Wilhelm een nota uit Berlijn is gezonden naar Konstantiuopel waarin op zeer ernstige wqze wordt aangedrongen dat de beginselen der menschelgkheid niet langer zoozeer door de Turken geschonden zullen worden onder het oog van Europa De nota dreigt de Turken niet be paald met geweld maar laat geen twijfel over aangaande de wezenlijke kracht der innige verontwaardiging welke in Duitschland gevoeld wordt en dat de Duitsche regeering niet voornemeiis is zwijgend en onverschillig toe te zien De Turksch gezinde Engelsche dagbladen zijn zeer toornig over deze en andere openlijke bewijzen welke de Duitsche regeering geeft van vriendschap voor de Bussen en van afkeer voor de Turksche wijze van oorlogvoeren De DuitsclK regeeriug mag in deze medespreken want z heeft den geduchtèn oorlog tegen Frankrijk gevoerd op mtnsobeljjker wijze met grooter eerbied voor burgen die niet de wapenen voerden en meer zelfbedwaug dan tot nu toe ooit een groote oorlog gevoerd is en de gruwelijke barbaarschheden der Turken die geen gevangenen maken wekken te recht haar verontwaardiging Prins Bismarck heeft reeds sinds een jaar geweigerd den Turksohen gezant te Berlgn te zien en de Turken weten dat de grootste militaire mogendheid van Europa niet dulden zal dat zij één stap westwaarts zetten lü weerwil van de zoozeer geroemde vriendschappelijke verhouding tusschen Duitschlaud en Oostenrijk bestaat er een zoo ernstig verschil over de tarieven van in en uitvoer dat de onderhandelingen voor eeu nieuw handelstractaat tusschen beide rgken dreigen te mislukken De Duitsche ouderhanuelaars die zich te Weeuen bevinden staan op het punt te vertrekken daar zij onmogelijk kannen toegeven aan de eischeu van de Oosteunjk che regeering die in hooge mate de toepassing van het beschermende stelsel verlangt De Oostenrijkers verwachten slechts voor hun kwijnende industrie heil van bffchermende rechten en daar de Duitsohers juist het tegenovergestelde gevoelen zijn toegedaan heersoht er eeu bijna onoplosbare strgd Prins Bismarck moet thans een ulhmatuvi nsar Weeuen hebben gezonden en men vreest zelfs dat de zaak zoo ernstig zal worden dat de reeds gesloten overeenkomst tot onderdrnkking van den smokkelhandel weder zal worden verbroken Onder de nieuwe wetsontwerpen die aan den Pruisisohen Landdag in zijn aanstaande zitting ter behandeling zullen worden aangeboden noemt men thans bepaald de wet op de burgerbegraafplaatsen waarvan de voornaamste bepaling is dat de bestaande kerketgke begraafplaatsen niet mogen worden uitgebreid en wanneer zij onbruikbaar zijn geworden moeten worden gesloten Over de indiening van de andere besproken ontwerpen is Zaterdag onder voorzittijg van Bismarck ministerraad gehouden Of het geschil tusschen Bismarck en Eulenburg over de wet regelende het stadsbestuur bg die gelegenheid uit den weg geruimd is wordt niet gemeld Het Deensche Hooggerechtshof heeft uitspraak gedaan in de zaak der gewezen ministers Hallen Worgaae togen welke de Tweede K imer eene aanklacht had ingediend op grond van wederrechtelijke handelingen bij den bouw van den koninklijke schouwburg ten nadeele van s lands financiën Beiden z n vrggesproken De Tweede Kamer heeft besloten de begrooting voor het loopende dienstjaar in handen te stellen van eene Commissie van 15 leden die met het Ministerie in onderhandeling zal treden over eene voorloopige begrooting voor het volgende jaar BINNENLAND GOUDA 9 October 1877 Z M heeft onder gehoudenheid dat h de op hem uit kracht der wet nog rustende verplichtingen als gewoon lid der schutterij votbrenge op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan 8 F Teeling ols late luitenant bij de dd schutterg te Gouda Voor de akte in de Fransche taal onderwierpea zich gisteren te s Hage 8 candidaten aan het examen 3 werden afgewezen en 5 toegelaten waaronder de heeren M Mieras uit Moordrecht H E Van der Boer uit Gouda H Van Strien it Moordrecht en D Wanjou uit Zevenhuizen Het examen van 16 candidaten voor de hulponder wijzersakte ving gisteren aan Wij drukten vóór eenigen tijd de hoop uit dat op de algemeene vergadering van t Nederlandich Tooneelverbond mocht blijken dat jonda onder die plaatsen behoort waar blijvende belangstelling voor net tooneel bestaat Het was ons aangenaam te mogen zien dat onze wensch vervuld is Moest het hoofdbestuur tot onzen spijt de klacht uiten dat in die plaatsen waar geen tooneelgezelschap gevestigd is de belangstelling afneemt eu t ledental vermindert de afdeeliug Gouda was da eenige van de kleinere afdeelingen waar t ledental steeds toeneemt Dit beteekent meer voor de ontwikkeling onzer stadgenooten dan menigeen oppervlakkig zoo denken Men betaalt toch als lid van t Tooncelverbonii een betrekkelijk hooge contributie 5 ea wat beeft men daarvoor Slechts het bewustzijn een goed doel te steunai mede te werken tot verheffing van t tooneel dat een krachtig middel kan zijn tot veredeliDg vau ons volk Maar juist dat er hier in onze gemeente venditideue personen worden gevonden die bg willen itafifn tot dat goede doel zander zelf ooit veel te zollea zien van de vruchteu die zullen worden voortgebracht door Tooneelschool enz zooals in de groote stedea t geval is is een bewijs van een onbaatzuchtigheid en ware belangstelling die met lof dienen veraeU te worden Gouda werd alzoo met eere vermeld oitsteknide boven andere gemeenten van gelijken rang aan d ontwikkelde inwoners onzer gemeente dA tuk om te zorgen dat wij dien lof blijven veidieiHnt Wij hebben er goeden moed op Woensdag den 17n October a s zal des avonds tm 7 3 ure in het hotel De Zalm eene veigKlerflIg plaata hebben van de Debaling dub De heer Dr W Jalius zaldaarinleidendestelIiaRS De Aardrgkskuude als wetenschap miskend in oe nieuwe wet op het hooger onderwgs is door de stad Amsterdam op haar waren prijs geschat bg de inrichting der nieuwe universiteit Door den heer Mr J Forlugn Droogleever zal ingeleid worden de stelling De conversie van communaal in individueel grondbezit op Java is zoowel voor het Bijk als voor den inlander wenschehjk En de volgende stelling zal worden ingeleid door den heer Better Een detensief verbond tasschen België en Nederland is onder de bestaande omstandigheden niet asa te bevelen De heer H J Van den Brink architect der Nederlandsche hoofdcoramisaie voor de interuattouale teutoon tftliug te Pargs in 1878 zal te Amsterdam voor heeren inzenders over etalages enz te spreken zgn op Donderdag en Vrgdag den lln en 12n October van s morgens 10 tot s namrddi ure in het hotel Het Rendeel Uit den Krimpenerwaard wordtMemeld Zoo overvloedig als het in denliïmer was met ttct gras zoo schraal is het tegenwoordig De weilanden liggen kaal en dor De overvloedige regen en de nachtvorsten hebbeu er zeer nadeelig op gewerkt De tongblaar onder het vee blijft heerschende en op sommige plaatsen in een hoogeu graad Het heuiiip edelijk Het zaad dat er niet te veel is de ƒ 8 de HL verkocht De late aardin niet veel beschot en zgn daarbij over niet groot vim stuk De ziekte is er ian in de vroege De prijs loopt van f S tot f 4 60 de HL De kool en de bieten alsmede de boonen geven op sommige plaatsen een goeden oogst de boomvruchten daarentegen een sleehten Winterperen worden hier eu daar nog wat gepiakt De minister van oorlog heeft voor arnige dagen de volgende circulaire aan alle militaire autoriteiten van het leger doen uitgaan r Meermalen maken militairen der verschillende wapens in staat van dronkenschap ea opgewondenheid misbruik ran hunne wapenen en zijn zoodoendeI gevaarlijk voor de rast ea 4c veiligheid der burgerijr ea is veilig