Goudsche Courant, woensdag 10 oktober 1877

letw jl zij de politie in ik uitoefening harer plic iteii beraoeielijken Ann oiicn nu een militair die op dcrgilijke uijze zijne wappiicn misbruikt zich onwaardig toont ze te dra i n eischeu de naam en de waardigheid ran den krijl iinansstanil dat an dusd inig mjlitair Toor eeiiigi i tijd de eer worde ont2 gd om buit n tii u st met wapenen te Ter chgnen Het IS dau lik op grond van een daartoe door iiuj giüaim voorsiii dat Z M b j knbineta reaoript lan i Seut i ib r jl iniichtiging heeft gelieven te verreeiu il ii un k j irauls en verdere manschappen die hiitii e uaptum misbruiken behalve de straf die hun daarvoor wordt opgelegdj het dragen van den sabel of bajonet buiten dienst te doen outzeggeu en zulks voor deu tijd van 3 of fi maanden naar gelang an de ïwaarte der overtreding waar um zij zich hebben schuklig gemaakt Tevens wji dt by k ze bepaald dat een militair gedurende dtu tijd dat het dragen van wapenen hem wordt ontzegd van flku guijSt zooals verlof avondpermissie ciiz zal verstoken zijn In het vertrouwen dat deze mnatregil heilzaam zal werken töt beteugeling van meergeuoetnd misbruik heeft de minister van oorlog alle militaire au turiteiten wien zulks aangaat gelast hem streng toe te passet Volgens Waarnemingen te Utrecht is de afgeloopen maand September de koudste geweest die sedert 1H9 is waargenomen De heeren Le Gras van Zuylen en Haspels directeuren der schouwburgen te Rotterdam iiebben de volgende circulaire gericht aan het tooneelmiunenti puLiliek van Eotlerdara Sedert drie jaren belast met het bestuur over de Nitutce Sotierdamtcke Sciouwburri Fereeiiigmg hebben de ondergeteekenden steeds getoond de belangen drr kunst te willen dienen Aanvankelijk opgetreden met een kleiner gezelschap mochten zij zoo menigvuldige bewijzen van sympathie ondervinden dat zij daarin een prikkel zagen ora voor geen opofferingen terug te deinzen ten einde aan bun gezelschap alle beschikbare krachten te verbinden Meer dan eenig ander tooneelbestuur hebbeo zij zich beijverd onze oorspronkelijke tooneelletterknnde aan te moedigen Aanzienlijke sommen worden door hen aan een behoorlijke tooneelsehikking besteed Daarbij zijn de appoiutementen der artisten in vergelijking van vroeger belangrijk verbeterd Steeds hebben zij met opoffering van hun persoonlijk belang getracht aan de hooge eischen van het ontwikkelde publiek te voldoen Het Rotterdamsche tooneel geheel steunende op eigen krachten zonder subsidie noch van taats noch van gemeentewege heeft thans ecne hoogte bereikt waarvan het zooder groot nadeel voor de kunst niet mag afdalen Om etjhter te behouden wat met zooveel moeite en zorgei voor Rotterdam is tot stand gebracht is de hulp noodig van allen die het wel meenen met de kunst De ondergeteekenden durven dan ook met vrijmoedigheid een beroep doen op het geheele publiek en het uitnoodigen tot het geven van bijdragen ten einde hen in staat te stellen de tallooze kosten te bestrijden verbonden aan het in stand houden van een eigen Eotterdamsch tooneel Om de directie behulpzaam te z jn heeft zich eene commissie gevormd van notabele Rotterdammers welke zich belast met het aanwerven van leden voor de nieuwe Rotterdamsche schouwburg vereeniging Wij hopen dat die commissie krachtige hulp moge aanbrengen Immers indien ons nationaal tooneel een schoone toekomst zal hebben dan kunnen wij die voor e n deel van het Rotterdamsche tooneelgezelschap verwachten Het Spiooza comité heeft in zijn Zondag gehoudenvergadering beslist dat geen der modellen aan hetdoel beantwoordden Derhalve zal binnenkort eennieuwe wedstrijd uitgeschreven worden f ad Te Utrecht zal naar het V D verneemt in de kazernen het tonnenstelsel ingevoerd worden De kiesvereeniging Burgerplicht in Veendam heeft zich tot den Minister van Binnenlandsche Zaken gewend met verzoek den verkieziogsdag voor een lid der Tweede Kamer der Staten Generaal in het hoofdkiesdistrict Winschoten in plaats van het afgetreden lid dr Joockbloet en welke verkiezing bepaald ia op Dinsdag den 16 October a s te verzetten en wel om reden bet dien dag Zuidlaardermarkt is waardoor vele landbóowenskiezers verhinderd zullen worden te stemtnen Ook heeft de notaris mr ti Baart de la Faille te Veendam zich met een soortgelgk adres gewend tot dien Minister De Commissaris des JCoaiugs in wiens handen deze adressen ten fine Tan beridit eo advies zijn gesteld heeft daaromtrent de dviexen gerniagd van de burgemeesters van de negen gemcenteo die tot dit hoofdkiesdistrict bekooreo jaar raeu verueeuit moeten ouder anderen de burgemeesters van Winschoten Nieuwe FekeU es BeUingwolde afwyzeud geadviseerd bobben De waterstand op deu IJsel is naar ons uit Deventer gemeld wordt thans zoo laag dat vele schepen aan den grond vastzitten Teneinde voldoende Kunne worden voorz ien in het toezicht op de jaarmarkten waar handel in vee wordt gedreven laaronder ook begrepen de paardeniiiarkieri zijn i e gemeentebesturen door s koiiings commissaris in deze provincie aangeschreven in den loop der maand Januari vaii ieder jaar opgave te doen aan deu dislricts veearts biunen wiens kring hunne gemeente gelegen is of zoodanige ijiarkten in hurtnti gemeente zullen plaats hebben c q met vermelding van de dagleekeuing waarop ze zijllen worden gehouden Z iterdag werd te Meppel de laatste groole botermarkt in dit jaar gehouden waarop wederom vele koO lieden uit Holland en Overijsel waren aangekomen Wel was de aanvoer belangrijk minder dau den vorigen dag doch de handel was grager zoodat door elkander p ui ƒ 2 per bf sleed De prijzen varieerden in de laatste 14 dagen van ƒ 4 i a ƒ 56 zijnde ongeveer ƒ 10 lager dan vorige jaren Toch was de omzet nog grout bedragende in genoemd tijdvak ruim 4 ton gouds met een aauvoer van p m 325 000 klg meest aan i i de vaten behoudens enkele uitzonderingen diadsvvaag gewogen zoodat de nieuw opgerichte particuliere waag de Eendracht bijna niets te doen had In de maanden Juni Juli en Augustus 187 7 is slechts één geval van dolheid of vermoedelijke dolheid bij een hond voorgekomen namelijk in de njaand Augustus te Zwaluwe ia Noord Brabant In dize en in vier naburige gemeenten is het bevelschrift uitgevaardigd bedoeld iu art 3 der wet van 6 Juni 1875 Te Zuilichera is op 28 Juni een persoon aan hydrophobic overleden die verklaard heeft in December 1876 te Z dlrBommel door een hond te zijngebeten juist op het tijdstip waarop zich in hetnaburige Nederhemert een dolle hond beeft vertoond Van het voorkomen van een geval van hondsdolheidte ZaltBommcl is evenwel deii burgemeester nietsbekend Het paard te Maastricht dat in Mei dooreen dollen hond was gebeten is iu Juni wegensdolheid afgemaakt Hl Cl Da wetsvoordrachten tot wijziging der wet betrekkelijk de nationale militie en tot regeling van de sterkte en inrichting der schutterijen zijn thans iu druk rondgedeeld Ter verkrijging bij de regeling der militie van het uoodige verband met die der schutterijen zijn ie voordrachten gcdijktijdig ingediend cu ten einde de ötatenüeneraal gelegenheid te geven de regeliug onzer levende strijdkrachteu in haar geheel te overzien en te beoordeelen wordt een nota overgelegd waarin de denkbeelden der regeering zijn ontvouwd over s rijks verdediging In het ontwerp wor lt do maximale sterkte van de militie gebracht op 6 i 700 man van de jaarlijksqhe lichting op 13 500 man en van het deel daarvan voor den dienst ter zee te bestemmen op 800 man De vrijstelling wordt beperkt tot de kleinere helft van een oneven getal broeders en voorgesteld ze voortaan slechts te verleenen aan den eeuigen zoon tevens eenig kiud alsmede ann den eenigen zoon eener behoeftige eduwe Veilig kan wor len aangenomen dat dientengevolge 1500 a 2000 vrijstellingen s jaars minder dan tot dusverre zullen verleend worden Voor zoover de vervulling van den dienstplicht bij de militie betreft verschilt het ontwerp niet met dat van 1875 Hoewel de minister van oorlog van een uitsluitend militair standpunt de afschafling van de dienstvervaiiging zeer zou gewensoht hebben oordeelt hij den tijd nog niet gekomen om andermaal een voorstel te doen tot die afschaffing In dit wetsvoorstel is hij daarom niet verder gegaan dan tot beperking der plaatsvervanging tot van 21tot 25 jarigen leeftijd en is hij voorts bedacht geweest op maatregelen welke bevorderlijk kunnen zijn aan de verbetering van het zedelyk gehalte van de plaatsvervangers De weg tot verbetering in deze te volgen leidt tot het verscherpen der bepalingen omtrent Ie afgifte van het getuigschrift van goed gedrag Het ontwerp bevat voorts een bepaling welke de streÉking heeft de vrijwillige dienstneming bij de land en zeemacht te bevorderen door haar althans waar het den jongeling betreft die voor deh dienst bij de militie wordt bestemd niet langer af hankelijk te doen zijn van een vaderlijke toestemming welke niet zelden op afkeurenswaardige gronden als vooroordeel tegen den militairen stand kwalijk begrepen eigenbelang of flauwhartige bezorgdheid geweigerd wordt De dunr der vrijwillige verbintenis door den ingelijfde bij de militie aan te gaan is niet meer in de wet op 6 jaren bepaald en lean derhalve voor korten t jd b T 2 of 3 jaren worden vastgesteld Het thans voor de algemeeiie aflevering der militie vastgestelde tijdstip wordt behouden omdat de minister van oorlog meent dat de opkomst van de miliciens in het najaar voor de oefening bij de niet bereden korpsen bezwaar oplevert Teneinde de dienstvervulling voor de lotclingen aangenamer en doeltreffender te doen zjjn komen iu het ontwerp bepalingen voor waarvan de bsdoeliug i om voor Ie militie opleiding en verdere behandeling nn de miliciens die aan bepaalde vereischten hebben voldaan telken jare gunstige bepalingen vast te stellen Het wetsontwerp op de schutterij n heeft de strekking het thans bestaande onderscheid tusschen dienstdoende en rustende schutterijen te doen vervallen Verder wordt voorgestild de verplichting tot deii dienst bij de schutterij te doen aanvangen roet den aanvang v iii het jaar volgende op dat waarin men zijn 21e jaar intreedt Het wetsontwerp bevat op den v ct der wet vaii l827 de bepaling dit de diensttijd bij de scliutteri eindigt en alle schutterplieht ophoudt met 31 Dioember van het jaar waarin het 34e jaar is volbracht Na volbrachten tienjarigen diensttijd als militair of schutter zullen de schutterplichtigen naar de reserve overgaan en iu tijden van gevaar en oorlog weder oproepbaar zijn doch slechts tot behoud van de inwendige rust zij zullen dan aan oefeningen onderworpen en iu gemeeuteu waar garnizoensdiensten te verrichten zijn met deze diensten belast kunnen worden Het ontwerp bepaalt de sterkte der schutterijen op vier man van elke honderd inwoners iu iedere gemeente berekend niuir de laatste plaats gehad hebbende volkstelling en naar de uitkomaten vau die van 1869 zou de sterkte slechts 5326 man meerd n nu b dragen Overgaug naar de reserve eischt een voorafgeganen diensttijd van 10 jaren als militair of als schutter en het aantal oefeningen ondergaat volgeus het ontwerp vermeerdering door den oefeningstijd voor de ougeoefenden op 80 uren en voor de genoegzaam geoefenden op 20 uur per jaar te bepalen Vervanging in den dienst bij de schutterij wordt niet toegelaten Alleen aau hen die tot den dienst bij de mobile schutterij worden opgeroepen en iu lageren rang dan dien van qificier zyn wordt het stellen van een plaatsvervanger vergund De plaatsvervanger moet in militairen of schatterlijkeu dienst zyn geweest den dienst met bew js van goed gedrag hebben verlaten of nog bijj de reserve der schuttery in dienst zyn Als vrijwilliger kan men Ot zijn 40e jaar warden toegelaten Uit de gemeente Oasselte klaagt men dat sommige scholen gedeeltelijk ontvolkt zijn omdat de kinderen gsbruikt worden om aardappelen te rooien en andere landbouw werkzaathheden te verichtten ïïr zijn kinderen die gedurende de laatste drie maanden meer dan honderd lessenhebben Terzuimd De Raad der gemeente Schoterland heeft besloten in de school te Jubbega Sohurega een kweekeling aan te stellen op een jaarwedde van ƒ 400 minimum der hoofdonderwijzerswedde omdat men bg herhaling te vergeefs oproeping heeft gedaan om een hulponderwijzer tegen een traktement van ƒ 650 De schoolopziener wilde liever een hulponderwijzer met hoofdonderwijzersakte op eene jaarwedde van ƒ 700 a ƒ 800 De Oemeenteraadscommiesie van Zutphen heeft voorgesteld een volledig Gymnasium in te richten de koste zgn op ƒ 20 000 begroot Men wenscht 9 docenten te hebben en het nu bestaande gebouw naar de eischen van den tijd iu te richten Wordt het plan aangenomen dan zal de hoofdelijke omslag met ongeveer ƒ 16 000 moeten worden verhoogd Men meldt uit Hoogeveen aan de jiêier Ct Naar wij vernemen heeft jl Woensdag te Sappermeer een afschuwelijk voorval plaats gehad De seheeptrekker P kwam s avonds tehuis waar zgne vrouw hem met eten wachtte Na het eten dronk hg een glas melk Kort daarop gevoelde hg zich zoo ongesteld dat er om een doctor gezouden werd Deze kwam en meende al spoedig teekenen van vergiftiging te bespeuren In dit vermoeden werd hg nog versterkt toen de dochter van V hem op zijn zeggen dat het er slecht met den vader uitzag antwoordde wij hebben hem toch niet vergiftigd Een uur na den maaltgd was F een lijk Zijne vrouw naar men zegt een zeer slecht bekend staand menseh wordt als de schuldige aangewezen Natuurlgk is de justitie reeds inet de zaak in kennis gesteld Vrgdag heeft een lykachouwing plaats gehad Zij die niet opgehouden hebben den voormaligen president der Transvaal republiek den heer Burgers te verguizen en te belasteren op het voetspoor van Lion Cachet c s zgn geëindigd met mede te deelen dat hem een pensioen was toegekend door de Engelsche Regeering en uit de kas der Transvaal wegens de diensteu bij deu overgang van de Republiek aan Engeland bewezen Met andere woorden het bandgeld vau den verrader werd uitbetaald uit de kas zelve van bet land dat hij verraden had Thans blijkt uit een particulieren brief van Burgers in de Volks tem medegedeeld dat hem niets van een pensioen bekend is Voor de tweede maal heeft de gemeenteraad van Schiedam geweigerd eervol ontslag te verleenen aan een hulponderwijzer die goed vond het tijdstip van zijn ontslag zelf te bepalen en zich naar zijne nieuwe standplaats te begeven zonder de beschikking op zijn verzoek af te wachten Een nieuwe vulkachel van J W SciiüLZ te Casscl aanwezig op de thans geopende tentoonstelling van middelen tot verwarming en ventilatie is op de volgende wijze ingericht De lucht wordt aan de brandstof zoowel van onderen nis van boven waar de verbranding plaats heeft regelmatig toegevoerd zoodat een volkomen verbranding bereikt wordt Hiertoe bevindt zich aan deu vuurcylinder die aan de bedoelde plaatsen van kleine gaten voorzien is een registreerende schuif waardoor de toetreding van lucht onder en boven het vuur naarmate de verbranding voortgaat n geregeld worden De lucht treedt door de kleinfc openingen rondom den geheelen omtrek met groote snelheid in evenals dit plaats heeft bij het glas eener lamp Door deze inrichting ontstaat slechts rook bij het ontsteken terwijl vervolgens het vuur lundcr rook doorbrandt en groote besparing van brandstof geeft Bg gemiddelde trekkiug brandt iedere vulling 24 uren N Ind In den Maastrichtscheu gemeenteraad bad dezer dagen een curiense discussie plaats oter de begrooting voor de sohutterg De wethouder Harrea verklaarde daartegen te zuUeu stemmen omdat de plattelaodsgemcenten met haar rustende schutterijen een privilegie genieten in atrgd met onze instellingen omdat de dienstdoende schntterijen lastige en kostbare gevolgen voor een gemeeute hebben en ook voor de schutterplichtigen die zoo iieweerde de spreker hun tijd moeten verspillen bij het eierceeren Hij verklaarde voorts van oordeel te zijn dat de laudsregeeriug indien zg er lief hebberij in heeft om in de steden dienstdoende schutterijen te hebben ook de kosten daarvan betalen moedt en dat het geld dat thans noodelooa aan de schutterg wordt uitgegevea raet veel meer nut zou kunnen wordeu gebruikt tot verbetering en verster king der politie enz Deze denkbeelden van den wethouder werden door deu voorzitter krachtig bestreden en de heer Marrcs eindigde met ï ór de b grooting te stemmeu Een reiziger door Drente deelt t volgende mede hl treffende den aardappeloogst t Is tegenwoordig een prachtig gezicht de werkzaamheid der Drentsche bevolking gade te slaan wat aangaat het rooien der aardappels die aldaar op groote velden uren oan elkander verbouwd worden Alom treft men gansche scharen rooiers aan mannen vrouwen knapen en meisjes Of de wet op den kinderarbeid in deze streken nauwkeurig nagekomen wordt betwijfelen wij zeer daar op vele plaatsen een massa jong volk wordt aangetroffen die tegen 35 a 40 ets daags en den kost achter de ploegen aanloopen om de aardvruohl op te zamelen en zoodoende den gewonen arbeid zeer vergemakkelijken Er zijn landlieden die voor meer dan ƒ 3000 aardappels verbouwen De siroopfabrikanten koopen massa s op voor ƒ 1 60 i f 2 per HL Te Utrecht bevinden zich op dit oogenblik ruim 400 groote en kleine huizen zonder huurders N66t eenigo weken was dit aantal in Den Haag nog grooter X INGEZONDEN Aan den Heer Dr de SCHEPPER ITelBd Zeer Oei Heer Wel wel wat zgt gg boos geweest Het is niet goed als men zoo boos is zich aan de sohrgftafel te zetten Men schrgft dan soms zulke onbeduidende zaken soms zulke leelijke dingen Zoo onder anderen staat daar in ronde woorden geschreven het kwam er nu slechts op aan om een geschikt voorwendsel te vinden tot het verdacht maken van hst rapport Wanneer Gij soms aan mijn adres ooit zulke of dergelijke woorden richt zal ik zulk sohrijven in t vervolg met diepe minachting onbeantwoord laten Ook zeg ik schrgft men dan meestal onbeduidende zaken Na al Uw vinnig schrijven blgft het immers waarheid dat de gezoudheids commissie alleen bezonken water heeft laten onderzoeken Na al Uw vinnig schrijven blgft het immers waarheid dat de geiondheidsoommiasie voor zeer geringe kosten een kleine filter had kuiineu laten maken geheel gelijit aan de groote filters der waterleiding te Rotterdam En als Vwe bewering juist is waar ik het voor houde dat veelal de organische stoffen in het IJsel ivater zich nog iu hun oorspronkelijkeu toestand daarin bevinden en uog niet in oplossing eu omzettingen zijn overgegaan dan is het immers eene waarheid dat op het zandfilter al die orgauisohe stoffen zouden achtergebleven zijn en de uitkomsten van gloeicerlie en de beuoodigde hoeveelheid permangan ialii om die organische stolf n te oxyderen eene algehcele wijziging hebbeu ondergaan ten gunste Eu waarheid blijft het hoe nader men het beoogde doel bereiken kan des te gemakkelijker de conclusie des te minder kans van dwaling Wat doet het er eindelijk toe van wie de gegevens afkomstig zijn ter beoordeeling van de deugdelijkheid van het water of zij van de Rotterdamsche commissie of van de Staats commissie of van prof Petten iofer of van Kubel afkomstig zijn op de gegevens worden geene aanmerkingen gemaakt alleeu aan het gehalte keukenzout wordt geene groote waarde gehecht om op dien grond over veroiitreinii ing door facaelien te oordeelen De Rotterdamsche commissie maakt zelve daarvoor bedingen en deze worden door mij nog niet voldoende geacht hetgeen ik in mijne I rede in den gemeenteraad gehouden heb nedergelegd i Verder komt het hier alleen aan op de beoordeeling van het water naar aanleiding der chcmiirche onderzoekingen en heb ik in deze de getallen tot ba ïis geuomen door de Koninklijke commissie gesteld 1 Op die wyie te handelen was inijii volkomen recht eu de eenige juiste behandeling der zaak Indien nu de Raadsleden bij het uiteenzetten van deo toestand van het drinkwater te Gouda kippenvel hebben gekregen eu s middags niet hebben kunnen eten moet Gij Seöretaris der gezondheidscommissie wel bekennen dat die toestand zeer treurig moet lijn wanneer die beschrijving naar waarheid was Eo DU eindelijk Uwe irouischc behandeling der aardappelstroopfabriek falias slaiigengiftmakerij Zooals ik gezegd heb zijn de woordeu der vergiften van de Academie van fTeiensc tappen die men waarlijk niet met ironie behoeft te behandelen Kortheidshalve heb ik die woorden der Academie niet medegedeeld daarom zal ik vau deze gelegenheid gebruik makeu dit nog Ui doen Veel meer zyn zekere niet vluchtige rottingsprodncten te vreezen die door de omzetting van elwitaohtige lichamen kunnen ontstaan en die door geen bepaalden reuk of andere ouiniddellijk in het oog vallende eigenschappen gt kenmerkt met de zwaarste vergiften kunnen wedijveren Aau Panam komt de eer toe het beataan da irvan buiten allen twijfel te hebben gesteld Het gelukte hem uit rottend vlecsch onder het gebruik van stoffen naaraan Bacteriën en andere organismen geen weerstand kunnen bieden eene zelfstandigheid af te zjndereu die wat de kleiuheid der doodelgke gift betreft met dergelijke stoffen als curare en tlangenvergif overeeukomt eu die in het bloed gebracht spoedig deu dood tengevolge heeft Tooncn deze proeven aan dat de mogelijkheid der vorming van ixrgiflige icheikundige veriiiidingen bij rotting van eiwitachtige stoffpn boven twijfel is enz Om den ernst der zaak mag meer te doen uitkomen moet ik U verder uog mededeelen dat in den laatsteu tijd terwijl er waarschijnlijk zoo vele rottende aardappelen verwerkt zijn de visschen in de Gouwe op de hoogte en voorbij de Wachterstraat reeds daarvan sterven dat hel in deu laatsteu tijd meermalen gebeurd is dat de schippers die half doode visschen opscheppen en soms geene kleine hoeveelheid daarvau verzamelden Dat het afvalwater van Uwe fabriek somtgds voor een gering gedeelte iu den Kattensingel wordt gevoerd hetgeen dan reeds voldoende is oiu dat ruime water voor het leven der visschen niet meer geschikt te maken zoo stierf er vau 4 op 5 October in eéue nacht 30 pond paling welke palingen iu een kaar in dien singel te leven waren gelegd De ijzerchloride moet in alle tonnen die na Uwe fabriek komen in veel grootere hoeveelheid wordeu aangewend om het water helder te verkrijgen Bij vlokken slaat het vuil dan ook neer maar het water blijft slecht en met stank zoadat het soms op de Wachterstraat uog geheel oudrinkbaar is Ziedaar de verpestende uitwerking dier f ibriek en in plaats van dit lichtvaardig te beschouwen moogt Gg als secretaris der gezoudheids commissie dit wel met ernst overwegen Alle insinuatiën alle beschuldigingen van inconsequentie of wel dat ik dit of dat zou gedaau hebben wanneer dit of dat was gebeurd zullen door mg niet beantwoord worden dewgl de beantwoording daarvan geen nut geeft maar wel onvermijdelijk Het curare is bet vergif dut de lodianeu gebruikoa om de punten laa huoae pgtea medfl te vcrgiftigeo wederkcerige hatelijkheden zoude medebrengen alleen eene enkele insinuatie wil ik beantwoorden In mijne bedoelingen tredende vraagt Gij welke bedoelingen ik heb den Secretaris der gezondheidscommissie met den Directeur der aardappelstroonfabriek in verband te brengen Ik wil ü dat zeggen Eenvoudig om de strijileude belangen daarvan te doea uitkomen en het vreemde te doen gevoelen dat Gg in het verkrijgen eener waterleiding niet mijn grootste medestrijder zgt Indien nu de secretaris der gezoudheids commissie van den directeur der aardappelstroopfabriek verkrijgen kon dat het afvalwater van die fabriek eene zuivering ondergaat hetzij door ijzerchloride hetzij door koking voordat het in onze grachten uitvloeit tot tijd en wijle er nog betere middelen aangegeven worden dau eerst zal er overeenstemming zijn in die betrekkingen en van secretaris der gezondheiuscom inissie en van directeur der aardappelstroopfabriek UwEd ZeerGel Dw D LUIJTEN Als gevonden is aan het Bureau van Folitie gedeponeerd Een volledige Waschlijst en een Berlijusch zilveren Kiiidervorkje posa EKyicrBniT STAAT VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekeuden verzonden uit Gouda gedurende de Ie helft der maand September 1877 Mietje Sanders Amsterdam F Zijnstrs Buitenpost Wed van Soost Mgdrecht A Kosteriuk Oldeuzaal Van het Ilulpkantoor Haastrecht Vlugt Schiedam BRIEFKAARTEN F Gardenier s Gravenhage Mej S BoersLafe ler Charlois De Directeur voornoemd Van KRUIJNE Laatste Berichten Londea 8 Oct Seuler Office meldt dat er in Turkije buitengewoon veel regen en sneeuw valt tengevolge waarvan de operatiën in Bulgarije en deu Balkan vermoedelijk zullen worden gesohont Aan Mehemed Ali zou waarscbgnlijk het opperbevel in Thessalie worden opgedragen St Petersburg 8 Oot Ofl cieel Vanden 7en wordt uit Gornji Studeni geseind Bij Plewua worden ondanks den kouden regen onze sappeur werken voortgezet De Rumenièrs vorderden belangrgk met hunne loopgraven Konstantinopel 8 Oct Christie Servie s ageut alhier heeft opoieuw de stelligste verzekeringen van de vredelievende gezindheid der Regeering ta Belgrado gegeven Moukhtar Pacha seint van heden dot de verliezen door de Russen iu de laatste gevechten geleden wel 15000 man bedroegen Louden 8 Oct Volgens heden ontvangen berichten vallen in Indië overvloedige regens Weeaen S Oct De PMische Corretp meldt uit Belgrado onder dagteekeuing van heden De onderhandelingen tusschen de Servische Begeering en de Russische agenten zijn afgeloopen met het resultaat dat er tusschen Servië en Rusland een definitieve overeenkomst is gesloten Gisteren is eene Servische brigade naar de grenzen op marsch gegaan Eerstdaags wordt een overste van den Rusaischea ücneralen staf hier verwacht Londen 8 Oct sir Stafford Northcote heeft te Exeter eene rede gehouden Aangaande den oorlog tusschen Rusland en Turkije verklaarde hij dat elke der beide oorlogvoerende partgen gebruik zou makeu van eene gelegenheid tot het verkrijgen eener vredelievende schikking zonder nadeel voor de militaire eer Berlijn 8 Oct De Nordd Mig Zeitung bevestigt het bericht dat er tusschen Duitschlaud eu Italië geen alliantie tractaat is gesloten Naar haar verzekering zouden daaromtrent aanhangige onderhandelingeu volstrekt geen storing van den vrede ten doel hebben maar samenwerking voor het geval dat de verkiezingen in Frankrijk in clericalen eu daardoor in agressieven zin mochten uitvallen UagUsa 8 Oct De Monleuegrguen iu de Herzegowina hebben eene defensieve houding aangenomen De Turken ontvangen voortdurend versterking en maken zich gereed om de verloren posities te heroveren Burgerlijke Stand GEBOREN e Oct Karel Jacobut ouders K Sparnuü ea H v8a der Kint 6 Mirrigjr ouders G lan £ gk ea J C Uoogeudijk Jobanas Mirgrietha ouders V vaa der Neut ca J de Josg Gerrit ouders F G K Fraosaeu M M J Berkbout Jicobas ouders P vaa Meusch cu H M Teekeas 7 Aatooius Leooirdas ouders A van der jagt f