Goudsche Courant, woensdag 10 oktober 1877

G OVEREIJNDER Jr heeft de eer zijne geachte Stadgenooten te berichten dat hg zgne zaak in TABAK en SIGAREN alle soorten van GEDISTELEERD en WIJNEN heeft VBMPLAATHT van de HOOGSTRAAT naar de MARKT Wijk A 148 Hij neemt deze gelegenheid te baat zich bij vernienwing ten zeerste aan te bevelen Vrtldag 12 October 1877 N 2048 GOUDSCHE COURAÏÏT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken ER BIEDT ZICH AAN EENE CEZONDELOOFMIK Adres bij den Uitgever dezer Courant ï ea A d Waal Ciroliu Cectlït ooileirs A de Prufjn en M df Iee w 8 Tryntjp odiIcts 3 de Vtu tn H C B HfRsdcn HelfM ouitn A Grocncfelt cd £ Verwa Ot£ L£D£N 5 Ott J Verbart 8 m P Hoonhout S m 0 K ïoiDeuburg 4 m 7 J Pont finisn tan i BrnyBiis 6B j KantoHgcrecht t Gouda TereohtMtting Tan Maandag 8 October 1877 Kantonrechter Mr I H lan Microp Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A Scbohen te Botlerdam VEKOORDEELD J S kleeilerraaker wonende te Nieanerkerk n d IJsel tot eene boete van eén gulden of gevang vnn iéu dag wegens het verder reizen dan het slation Nienvrerkerk a d ÏJsel waarvoor het plaatsbewijs genomen was londer hiervan vooraf kennis te hebben gegeven aan den conducteur en onmiddelijk de bijkomende vracht te betalen W B arbeider wonende te Nieuwerkerk a d IJsel en H G arbeider wonende te Nieuwerkerk a d IJsel ieder tot eene boete van zes gulden of gevang van twee dagen wegens het te Nieuwerkerk a d IJsel maken van nachtelijk bnrcngeruobt verstorende de rust der inwoners P S schipper wonende te Nieuwerkerk a d IJsel tot eene boete van drie gulden of gevang van ééa dag wegens het te Nieuwerkerk a d IJsel na tien uur des avonds zich als bezoeker bevinden in eene tapperij J P orgeldraaier wonende Ie Gouda tot eene boete van vijf gulden vijftig cents of gevang van édu dag wegens het te Gouda maken van nachtelijk burengerucht verstorende de rust der inwoners A H van der K tapper wonende te Gouda tot twee boeten ieder van tien gulden of gevang van twee dagen voor iedere boete wegens het te Gouda op twee verschillende tijdstippen in zijne tapperij aanwezig hebben van bezoekers na middernacht en vóór des morgens vijf uur M N P dienstbode wonende te Gouda tot eene boete van ééa galden of gevang van één dag wegens het te Gouda zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders werpen van afval van planten in het tot openbare dienst bestemde water C den O 3 V en L V fubriektterksters wonende te Gouda ieder tot twee boeten van één gulden of gevang van één dag voor iedere boete wegens het in vereeniging en gelijktijdig loopen iu een grasen boomperk van eene openbare wandelplaats te Gouda en het aldaar plukken van bloemen vPC i i A a l a fi i ADVERTENTIEia I Ondertrouwd bij volmacht ALFRED KEIJ8ER M van Batavia ra DIEDERICA ANNA SOPHIA i MOLENAAR i Waddmxveen 6 Oct 1877 Volstrekt emige kennisgeving Bevallen van een Jongen H M VAN MENSCH geb Tkekens Gouda 6 October 1877 JSenige kennisgeving V De Heer ea Mevrouw TEMMINCK Hkule betuigen hunnen daUk voor de velebewijzen van deelneming ontvangen bg hetoverlijden van hun Behuwdbroeder en Broeder den Heer A W HEULE te sGranenhage Gouda 9 October 1877 Men verlangt een im IMl MET EOST voor eenen Jongen heer Gelieve te reflecteerenonder de letters H A bij den BoekbandelaarA BRINKMAN alhier OTAAIJMAAmS HAVEN B 17 beveelt zich aan voor het LEVEREN van diverse PASTEUEN het gereed maken van WILD GEVOGELTE enz DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Zuidplaspolder m SCHIELANDmaken bekend dat krachtens vergunning van den HeerComüiissaris des Konings in de provincie ZuidHolland in de ringvaart des polders ten dienste der beproeving van het beneden stoomgemaal te Waddin vveen bezuiden dat gemaal een dam zal worden gelegd waardoor een gedeelte dier vaart ter lengte van 1100 meters voor de scheepvaart zal gesloten zijn van 10 October 1877 tot 10 November 1877 Dijkgraaf en Heemraden voornoemd De Dijkgraaf get J V D BREGGEN Az De Secretaris get A Ghb SNEL Men vraagt te HÜÜR met Januari een BURGER WOONHUIS Huurprijs ƒ 168 Men gelieve zich te adresseeren met brieven onder letter S bg de Boekhandelaren BERKHOUT Co te Nwuwedüp Bij een alleen wonend Heer wordt ten spoedigste gevraagd een Meid Huishoudster van omstreeks 50 jarigen leeftgd iemand van buiten de stad geniet de voorkeur Men zende franco brieven onder letter H bg den Uitgever dezer Courant Maandags Dinsdags Donderdags en Zaterdags te bekomen VEllSCHE SIIIOOPVVAFELEN bij K L REOKERS Hoek Turfmarkt GOUDA OPENBAISE VEnZOOMB TE GOUDA op DONDERDAG 25 OCTOBER 1877 te Elf ure in het Koffijhuis de Haemonie aan de Markt van 1 Een kortelings nieuw opgebouwd WO ONHUIS zeer aangenaam gelegen aan den Bleekerssingel Wijk R n 105 te Gouda kad Sectie A n 1905 2 Vijf Hectaren 69 A en 91 C ITOOIJjAUD in Broekveld onder Zwammerdam kad Sectie O n 766 tot en met 772 775 en 93 3 Een VÜENI LAS met de zich nog daarin bevindende te verveenen gronden in Broekveld onder Zwammerdam kad Sectie C n 100 516 517 856 864 en 867 ter grootte van Vier Hectaren 59 A en 70 C verwaarborgd met een nominaal kapitaal waarborgspenningen groot 2646 inachrgving 2 j 7o Nat Schuld AUes dadelijk te aanvaarden en information te bekomen bij Notaris MONTIJN te Gouda Gouda Druk van A Brinkman HARTINa Frères Gouda Oosthsven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaillés Daar ik mij door ondervinding overtuigd houd dat de door den heet L SERNÉ veearts te Haarlem in alle bladen geuinonoeerde CAPUALA van goede uitwerking is bfl paarden durf ik ZEds artikel daarvoor ten zeerste aanbevelen L I HENDRIKSE J Ei Middelburg Stalhouder van Z K H Prin 20 April Hendrik der Nederlanden Bü deze heb ik de eer puUiek te maken dat door mfl voor Gouda en Omstreken als depothouder is aangesteld den Heer J r o WAL te Gouda alwaar de CAPÜALA even als in al mjjne overige depots verkrijgbaar is i ƒ lAO per bus De reeds zoo honderde malen geuinenceerde wordt HH Eigenaars van paarden ea honden ten zeerste aanbevolen en ppiarandeer ik d HH Verbruikers binnen weinige dagen de girnBtigste resultaten zoowel wat genezing als nergroei der haren op de beleedigde huid betreft L SERNÉ Fabrikant Veearts Ie klasse te Haarlem Flinke Agenten alom gevraagd aUlNA LAROCHE van KRAEPELIEN en HOUI JfoUuker te Zeist nt eenige tUISTA LABOCHE welke door de Hed van de geneesh Cour aan HH Genee skuudigen is aanbevolen tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zenuwziekte in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prijs ƒ 1 90 per flacon by den Heer Apotheker C Thim te Gouda GENEESKUNDIGE BEVESTIGING der voortreffelijkheid van het Anatherin Mondwater tegen alle Mond en Tandzlekten Ik verklaar dat ik sedert eenige jaren het AnatherinMondwater van den K K HofTandarts Dr J G l OPP te ff eenen met het beste gevolg tegen SCoebutiek khumatischeMondkwaiïii ziEKHiiJK Tandvleesch zoomede tegen Takdpijn heb gebruikt en tegenwoordig nog allerwege voorsohrgt daar ik mij van deszelfs heilzame werking herhaaWeliJk in mijne praktijk overtuigd heb Groin Miiloi Dr J FETTEE m v ïe verkrijgen te ftouda bü L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Kotterdam by F E van Santen KolfF apoth en A Sohippereijn £ Co blauwe poiceleinwinkul te s Hage by J L F Snabilie apoth i te Delft bij A J van Eijn en J B Kauwenhoveni te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordtjki te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam bij KV Windheim Co en H H Uloth k Ct apothek ta Oudewater bij T J van Vreumingen te Schoonhovea bij A Wolff y Kennisgeving INRIGTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEEOOSZAKEN BÜKGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gelet op artt 6 en 7 der wet van den 2n Jnnij 1876 Staatsblad vfl 96j Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bylagen van lo Den heer Th GRAVESTEIN om vergunning tot oprigten van eene koper en biikslagerij in het perceel gelegen in den Groenendaal wgk 1 n 76 kadaster sectie B n 1414 2o De heeren G B van GOOR ZONEN om vergunniug tot het plaatsen van een stoomwerktuig in het perceel gelegen aan den Kleiweg wijk E no 99 kadaster sectie B no 1193 en 1306 Dat op Woensdag den 24n October 1877 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde verguuningeu in te brengen en dat gedurende drie dagen vóórdien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Oouda den lOn October 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENÜOORN De JSenretaris VON STERNBACH L S BUITENLAND Bultenlandscli Overzleiit De Pranschc regeeriug doet allerlei nieuwe vindingen op het gebied der verkieziugsvervalsohing Thans is de minister van ünauoieu Caillaux voor den dag gekomen met eene begrooting die met eeu batig slot sluit van eenige millioeuen welke als meu de minister gelooveu mag zulten besteed worden aan afschaffing van verscheidene belastingen De primeur van dat bericht kregen zijn eigen kiezers maar thans is bet ook als lokaas aan bet geheele publiek voorgehondeu Alsof het volk niet weet dut de kamer de begrooting vast moet stellen de minister heeft geen hoog denkbeeld van het begrip der kiezers In zijn circulaire aan de prefecten biudt de minister Fourtou hun op het hurt te waken ddt men de regeering toch vooral niet late beschuldigen van gehoor te geven aan clericale invloeden Hij nooüigt hen uit acht t geven op hen die aan zulke manoeuvres zich schuldig maken hetzij dit geschiedt door middel van aanplakbiljetten van geschriften of van in het openbaar gehouden gesprekken Zü moeten hen aangeven bg de procureurs generaal die van den minister van justitie een schrijven iu gelijken geest ontvangen hebben en niet nalaten zullen de euveldaders te vervolgen hetzij wegens verspreiding van valsche tijdingen hetzy wegens aansporinj tot haat en minachting der regeering De minister zal het der rechtbank wel zeggen wat zg doen moet indien soms de rechtbauk niet mocht weten hoe de zaak aan te vatten Le Temps noemt den brief welken Gambettn tot zijn kiezers heeft gericht een krachtig requisitoir legen de regeering van 16 Mei een beroep op het vonnis der natie WatGambetta zeide is niet enkel zijn persoonlijke overtuiging noch die van Frankrijk alleen maar wordt eiken dag door geheel Europa gezegd en herhaald Ie Temps haalt ten bewijze daarvan het oordeel van buitenlandsche bladen over de tegenwoordige crisis n Frankrijk aan Gambetta is inderdaad wederom door de Broglie aangeklaagd wegens zijn manifest Het is evenwel niet te denken dat deze maatregel der regeering van invloed zal j jp de verkiezing Een Brusselsch correspondent zegt daaromtrent het volgende Alvorens deze aanklacht bjj den rechter in behandeling kan komen zal de hoogste rechtbank in Frankrijk haar uitspraak hebben gedaan Frankrgk aal vonnis hebbeu geveld en om met den heer üam betta te spreken hebben uitgesproken hoe het denkt over de mannen van den 16n Mei bondgenooten en beschermers van de mannen van den 2n December dienaren van Hendrik V agenten van den Syllabus en van den paus allen bg de stembus aanbevolen door den president der republiek ongetwijfeld om de repnblikeinsche instellingen beter te beschermen Volgens alle door mij ingewonueu informaties zal de dag van 14 October iodi n zooals men hoopt de 363 worden herkozen het einde wezen van bet ministerie van 18 Mei Het zal geen tegenstand bieden het zal niet durven hot zal niet kunnen Dit was ook de overtuiging van den heer Thiers die hij tot aan zijn dood heeft uitgesproken En gij kent den juisten blik van den beroemden doode op wien men wel kan toepassen wat de heer de Lamennais eens zoo onvergelijkelijk schoon heeft gezegd De omstandigheden maken de menschen niet zij doen hen kennen zij ontsluieren om zoo te zeggen het koningschap van het genie de laatste toevlucht vifor de kwijnende volken Deze koningen die iiiet den koningstitel dragen mAr inderdaad regeeren door de kracht van hun karakter en de grootschheid van hunne gedachten worden gekozendoor de gebeurtenissen die zij moeten beheerscheu ionder voorouders en zonder nakomelingschap verdwijnen zij als hunne zending voor hun tijdgenooten is vervuld en laten hunne bevelen achter voor de toekomst welke deze getrouw zal uitvoeren Volgens den Standard neemt de ongerustheid in Italië toe door de openlijke wijze waarop de Fransche bisschoppen en de clericale woordvoerders het volk mogen ophitsen tegen Italië Volgeus geloofwaardige berichten deelt dit blad mede kunnen wij mededeelen dat de vestingen op de Fraiisch Italiaansche grenzen op overhaaste wijze iu staat van verdediging gebracht en met de nieuwe staal bronzen stukken gewapend worden Het is wellicht om te beletten dat dit bericht gelezen wordt dat de Standard iu Frankrgk in quarantaine gelegd is De aanvankelijke overwinning der Rnssen in Armenië heeft niet de gevolgen gehad welke de correspondent van de Daily News er van hoopte De Russen zijn er iet iu geslaagd Mouktar pacha te omsingelen eu van Kars af te snijden en de positie der beide legers is geheel dezelfde geblev en Iu Europeesch Turkge is de toestand alleen in zooverre veranderd dat men meer en meer begint te gevoelen dat de winter aanstaande is De gevechten in den Shipka pas waar reeds twee voet sneeuw ligt zullen weldra geheel onmogelijk worden eu zelfs voor Plewnn begint men veel van de koude te Igden Niettemin vergete men uiet dat dit ernstiger is voor de Aziatische troepen van den Sultan dan voor de Russen Ook na Bisroarcks vertreK naar Varzin is uog niets bekend geworden omtrent de beslissing van den Ministerraad in zake de wetsontwerpen in den Pfuisischen Iduddng in te dienen De Ministerraad is ook bijgewoond door den Minister van Koophandel Achenbach In sommige bladen wordt Bismarck voorgesteld als de man die tegen de voortzettiag vau de administratieve hervormingen is op grond dat deze niet practisch genoeg zijn De moeilijkheden ten opzichte van het aanblijven van den Pruissischeii Minister van Koophaudel Achenbach zijn uit den weg geruimd Van het geschil tusachen Bismarck en Eulenbnrg betreffende de wet regelende het stadsbestuur hoort men echter niets uaders BINNENLAND GOUDA 11 October 1877 Na afgelegd vergelijkend examen is door den Minister van financiën benoemd tot adspjrant landmetei bü het kadaster o a de heeri van Voorn t Oudewater beroepen te Nieuwveen ds J A Prins pred te Berkenwoude te Nieuwerkerk aan den IJssel ds A Renicr pred te Wiliiis De geldleening groot ƒ 100000 tegen é i pCt rente welke door het dijkscollege van de Krimpenerwaard was uitgesohreven is geheel volteekend Met 1882 a s zal de jaarlijksche aflosiing van 6000 der hoofdsom een aanvang nemen Mag men den Haagschen correapondent der Middelbnrgsche Ct gelooven dan zal de Koninklijke beslissing op het collectief verzoek om ontslag vergezeld gaan van de aftreding van twee of drie Ministers die bij het votum der Tweede Kamer van 25 September het minst betrokken zijn Blijkens een mededeeliug van den heer Adama van Scheltema in De Standaard zullen de JabiU zangers zich niet meer in ons land doen hooren Daartoe aangezocht had professor Cravath de beslissing overgelaten aan den heer Scheltema met de verklaring dat hij liever eenige dagen rusten zou dan iets doen wat zijn zaak in eeu ongunstig licht kou stellen Blijkens een bij het departement van koloniën ontvangen telegram zijn den 238ten September jl door een storm groote verwoestingen op bet eiland Cara ao aangericht Ook het eiland Bonaire heeft geleden doch Arubableef gespaard Si Ct Tot lid der Frov Staten van Zuid Holland ia in het hoofdkiesdiatrict Leiden gekozen de heer H G Hartevelt lid van den gemeenteraad van Leiden met 313 stemmen De heer R G S baron vau Bhemcn van Rhemenshuisen verkreeg 146 stemmen Op 15 deier heeft te s Gravenhage aan ket Departement van Binnenlandsehe Zaken de vergaderiug van de geneeskundige inspecteurs plaats Z M de Koning heeft een bnitenvcrbigf in ds nabijheid van Rijswijk van de erven firma D Boer en Zoon gekocht Niet alleen het buitenverblijf maar ook een aantal antieke sieraden die cioh diar bevonden zijn iu eigendom aan den Koning overgegaan die voornemens is het als logies voor lyne eventuëele gasten uit den vreemde in te richten Meu verhaalt mij zegt de Schr der Haagscha kroniek in de Grm Ct omtrent den aankoop van het buitengoed een niet onaardige bijzonderheid Toeu Z M vernomen had dat de erven Boer het buiten door den vader voor een som van f 35 000 indertijd en sedert bewoond wilden van de hand zetten liet de Koning hun weten dat hij het wilde koopen ea bood uit eigen beweging eene som van ƒ 150 000 er voor aan De erven Boer weigerden echter deze koop te sluiten Met het oog op de verplichtingen die de bezitters der koninklijke Bazar aan het vorsteohnis hebben verzochten zij Z M de koopsom op ƒ 85 000 te stellen deze prgs werd er dan ook voor besteed Verschillende kostbare zaken zullen thans weder want het schijnt niet overbodig te herhalen wat iku vroeger meldde nl dat enkele voorwerpen van Zr Ms lustslot aan de Nederl hoofdcommissie voor de Parijsohe wereldtentoonstelling in bruikleen ign gezonden van het Loo naar het nieuwe baitCDgoed worden overgebracht waar alles op recht koninklijk wijze wordt ingericht Vtr D Bij de weduwe van G te Bennekom staat ent druivenwingerd voor de tweede maal dit jan iq den bloei Het veraoek om den verkiezingsdag van een lid der Tweede Kamer in het district Winschoten uit te stellen wegens de Zuidlaardermarkt is afgewezen omdat art 101 der kieswet zich verzet tegen bet bepalen der verkiezing op den 23steo of den SOsten October a s De heer Jonckbloet tooh heeft op den 20sten September verklaard dat hij door het aunemen zijner benoeming tot hoogleeraar aan de universiteit te Leiden opgehouden heeft lid tan de Tweede Kamer der Staten Generaal te zijn De verkiezing van een lid der Kamer in zgue plaats moet deraalve binnen 30 dagen na die verklaring plaats hebben Daar de door den Minister bepaalde dag spoedig op handen is en wellicht andere redenen tegen l et