Goudsche Courant, vrijdag 12 oktober 1877

werktu kande e naluurtnude d Inndboowschci knnde e geiondheidsleer dei huisdieren ƒ Nederlandsohe taal f bouwkundig perspectief en handlecfccuen Deze r dagen bad te Haarlem een niet onaardig doch duur voorval plaats Een winkelier die aan iemand in zijn winkel geld moest temggeveo van een biiukbiljct van ƒ 40 ging dit iu zijn kamer wisselen eu liet het op de secretaire liggen Nadat hij het geld had teruggegeven keerde hij van pjn kamer terug en ziet de kut was in dien tnssohentyd met het bankbiljet aan t spelen gegaan en bad het ia zooveel kleiie stukjes gescheurd dat met geen mogelijkheid iets vau het bunkpapier w is tereobt te brengen Er is ofschoon naar t schijnt ten onrechte vermeld dat de jury der Tentoonstelling van Kunstnijverheid te Amsterdam alsnog eene eervolle vermelding had toegekend aan de firma Veltman Co te Amsterdam voor hare fraaie inzending dekens Volgeus het N r rf D heeft de jury deze inzenders niet bekroond en is zij ook niet later vergaderd geweest waar zij alsnog deze bekroning zon hebben kunnen toekennen Wel schijnt of door toeval of door opzet 14 dagen nadat de bekroningen waren gepubliceerd een gedrukt papier waarop eervolle vermelding stond aan genoemde inzending gehangen te hebben Maar de regelings oommissie heeft deze aanwijzing verwijdercT De firma Veltmau Co schijnt nu de regeling commissie iu rechten te zullen vervolgen Uit Zwolle meldt men ons dd 9 Oct Er is verbazend veel vervoer van turf daarbij kan de blijde tijding gevoegd worden dat dit ortikel ongeveer 30 pCt in prijs gedaald is Stroo heeft eene daling van 60 pCt ondergaan De veelvnldige verbouwing gevoegd bij de verbazende verbouwing van granen iu het Noordeu heeft met het oog op den gunstigen oogst in de vreemde landen deze daling bewerkt Aardappelen voor de winterprovisie hoewel aanvankelijk duur stonden weinig aan bederf bloot daarom worilt lager prijs verwacht De vleescbpryzen dalen dewijl velen vreezen dat alle koeien of slachtbaar vee aan tongblaar enz leiden Een liefliebbcr van statistiek heeft zich de moeite getroost een opgave te maken van de door ïurkschgezinde bladen te Weenen verspreide berichten in den tegeinvoordigen oorlog welke later bleken geheel bezijden de waarheid geweest zyn Groote veldslagen waarvan geen der oorlogvoerende partijen iets wist werden er geleverd volgens de Neue Freie Freiie 13 het Neue JTiener TgU 19 Deutsche Ztg 7 Pre e FremdenUatl 1 Morgenpost 5 enz In deze nooit geleverde slagen verloren de Kussen volgens de Neue Freie Frease 390 000 man het Neue JFiener Tgbt ïlQ mO Deutsche Ztg 176 000 Kussen en 5000 Kameniers ougerekend eeu regiment inlanterie dat dit blad de vrijheid nam in de Donau te laten verdrinken de i re ue 12 000 man Fremdenilatt iT 000 man Morgenpost 140 000 man enz Van de Turksahe verliezen namen de bedoelde bladen even weinig notitie als de Turken zelf De Schipkapas werd door de Bussen geheel ontruimd volgens de Neue Freie Fretse 7 maal volgens de Neue Wiener f61 U maal Het is onnoodig te zeggen dat het vertrouwen der goede Weencrs in deze binden in weerwil von dit alles nog slechts weinig is geschokt honden der rntienng op een anderen dag xidi liinnen rdoeu bcefi de Uegeering gemeend geene wtjuging u hare beschikking Tan deu Slstea September te boeten brengen eu de verkiezing alaoo op den 16deu dïjer te moeten lateu doorgaiio Het bestanr der Twentsche landboawnaatsdiapptj beeft lioh per drts tot de proviuc iile staten gewend ter verkr iug vau een sabsidie voor de hoofdonderwiJKrs Ngeubuis en de Wolff te Loonekcr die beToeg l siju en zich bereid hebbeu Terklaard onderwas te geven in de beginselen der landboawkunde vuu wege de landbonwmaatschappij soa dan tevens een snbsidie verleend worden De Jmtl a bevat eeuige dichtr len van dr Wap door hem ten beste gegeven met bet doel om daardoor menigeen op te wekken hem een postwisseltje toe te nden voor de op te richten school op WestTenehelling Tot dat doel willen wij gaarne medewerken waaromw da dichtregelen hier overnemen De houten HiNDKRCK VAN D£N Tekscbilumoee WILLEM BAKENDSZ 1597 Det nnre Kruk diende eens de onwrikbre Zee niansfannd ten steun Toor t kranke lijf van een der stoutste Helden hm wonderdaden s Lands Gescbiednisblaan ver melden eu die lyn Naam grifte in het IJs van t Noord poolstrand Hfl Barendsz liet dien Stok ten speelbal aan de orkanen toen hg zqn Hut verliet op Nora Zêmbla s kust om in eeu wrakke boot t onzeker pad te banen ter redding van zgn volk zichzelf ter eeuw ge rust Qiods vér aan d IJshoek bleef zijn stervend oog nog staren op t doelwit van een Togt yoor Neêrlands roem gewaagd teii spyl der duizenden van nood en doodsgevaren en toet bereikt al is ook de uitkomst niet geslaagd Di ruwe Kruk blgft t Land ten onvergankUjk teeken Tan wat Volharding voor zyne Eer eens heeft volbracht aj qroog Natuur de kracht van t veege lichaam breken fq brak op d ijzren wil van t Reuzeuvoorgeslaoht Te Delft in September 1877 Dr Wap Het sohooue geslacht is voor de vrouwen een titel met vriy veel uitzondering eu de naam vau het zwakke geslacht wordt ook nog al eens door de werkelgkheid gelogenstraft Maiir op den eernaam van het deugdzame geslacht mogen zij blijkens de ofiiaieele statistieken alle aanspr uik doen gelden De gereehtelpe statistiek over 1875 brengt aan het licht dat van 572 personen die door gerechtshoven wegen misdaad werden veroordeeld 480 tot het mannelgke en 92 tot het vrouwelijke geslacht behoorden Onder de zestien jareu was er maar éun meisje en 18 jongens Bij de arrondissements rechtbanken was de verhouding nog gunstiger 11 234 mannen werden veroordeeld eu slechts 2076 vrouwen Voor de kantongerechten is de deugd der vrouwen nog sterker gebleken aan 28 216 mannen en 4045 vrouwen werden strull uu opgelegd Onder deze cijfers zijn de onni6sen van denmilitairen rechter niet begrepen Jrnh Cl Thans is in druk versehenen het algemeen verslag over het Instituut voor doofstommen te Groningen l 76 77 gedaan in de algemeene vergadering van küutriboeerende leden den 25 Junij 11 Men vindt daarin in extenso de bijsonderheden die wij in der tijd hebben medegedeeld Een belangrijk en zeer 1 zensifaardig toevoegsel is de beoordeelcude Beschrijving van het Instituut voor doofstommen te Parijs de oudste inrichting van dien aard zoo als men weet Die bcsohrgving is van de heeren 1 G Brugman hoofdonderwijzer eu T T Bartels hulponderwijzer aan het instituut Door 5 1 te Rotterdam en te Amsterdam wonende coramiMionlirs en handelaren in koffie en koopers in dé veiliagen der Nederlandsohe Handelmaatschappij is dezer dagen aan den minister van koloniën een adres veizonden waarin zij zijn aandacht vestigen op de tegenwoordige wgze van verkoop der gouvernements koffie en als hunne overtuiging te kennen gegeven dat bet in het belang van den kofiiehandel hoogst wenscfaelijk zeo met noodzakelgk is om het tegenwoordige veilingstelsel te verlaten en tot eene meer natnurlijke wijze van verkoop door het houden van wekelyksche veilingen zooveel mogelijk naar gelang van de aanvoeren over te gaan Men meldt uit Roermond dd 9 October In den afgeloopen nacht had in een herberg even buiten de stad op den weg naar de Broekhin een gehucht nader Maasniel behoorende een vreeselijke gebeurtenis plaats De kermis te Maasniel lokt gewoonlijk een groote menigte menschen omdat daar gelegenheid is töt dansen In een der hei bergen nu langs dien weg maar nog tot het gebied dezer gemeente behoorende kregen tegen half 3 eenige opgewonden en ruwe gasten op de danszaal twist met twee dienstdoende marechaussees Terwijl de eene onder den voe t raakt en gewond wordt door een paar messteken maakt de andere van zijn karabijn geornik en treft niet alleen eeu der vechtersbazen maar ook nog een der omstanders De eerste is nadat geneeskundige cii geestelijke Hulp was ingeroepen nog geen uur later overleden de ander viel terstond dood neder De gemeentelijke politie was weldra ter plaatse en heeft eeu viertal aanranders die het hazepad gekozen hadden in hechtenis genomen De Justitie heeft haar onderzoek begonnen Door het departement van Marine is een werktuig van nieuwe vinding ten behoeve van de oorlogsvloot aangekocht dat het üil aldus in zijn nut eu zgn werking beschrijft Den IBen October wordt te Veendam geopend een school voor nijverheid en landbouw De aldaar te onderwijzen vakken zyn a wiskunde De golfslag en de deining welke een schip ondervindt bepalen grootendeels zijn meerdere of mindere snelheid en die op en meêrgaande beweging is op haar beurt afhankelijk van de meer of min gunstige plaatsing van het zwaarste deel der lading Het werktuig nu bestaat uit eeu photografie toest waarvan de achterkant voorsïen vin f zeer uaanwe miorometrisch verplaatsbare spleet ee punt van den horizon opnemen kan Deze doiker kamw beweegt zich door een nurwerk gedrevenmet een vooruit te bepalen snelheid van twee totvqf milimeters per seconde voorbij een photoerafiMkgeprepareerde glazen plaat van zestig oM Naaniui nu de bewegingen van het schip waarop het instmment geplaatst is grooter of kleiner worden zal zichde rechte lijn van de horizon welke door het objectiefop het glas geprojecteerd wordt recht of meer geboMa I voordien en wel naar gelang der beweging een regte I ot gebogen schaduw van de afscheiding vau wateren lucht photografeeren Met de daarby behoorendetabellen kan een beweging welke het schip doorde deinig ondervindt allemaanwkeurigst word i gemeten Meu is daardoor in tast om door versohilleude plaatsing van de zware stukken der lading een stowini te ge¥eu die voor de snelheid het meest bevorderlyk is Is bet woord smeerlap een zoodanig beleedieende uitdrukking dat hierdoor de eer en de kieschheid van een magistraatspersoon kunnen worden aangetast13 een Gemeeuterandslid een magistraatspersoon van het Regeeringsbestunr Ja zegt het Gerechtshof te Leeuwarden in zijn arrest waarbij een veroordeelend dictum 18 gewezen tegen een zeker persoon die een Gemeenteraadslid bovengenoemd woord had toegevoegd omdat dit lid naar het schijnt had medegew kt tot vaststelling of verhooging van den hoofdelijken omslag van den veroordeelden persoon Adv gen Polis zal deu 15n October in deze zaak oonolusie nemen Dezer dagen is bij de firma D A Thieme te s Hage verschenen het eerste nummer van Eigen Hulp orgaan van de Vereeniging van dien naam In dat blad zullen natuurlyk in de eerste plaats worden opgenomen alle mededeelingen van het hoofdbestuur den raad van toezicht en districtsbesturen beUugen van de Vereeniging betreffende maar tevens zal een rubriek worden geopend voor de opneming ven wenken vragen of mededeelingen van en aan de individueele leden kortom in die rubriek zal den leden gelegenheid tot gedaahtenwisseling worden geopend Het eerste nummer strekt reed Ken hewyze dat het aan bet Hoofdbestour werkelyk ernst is dit orgaan zooveel mogelyk dienstbaar te maken aan bevordetiiig van den bloei der Vereeniging Gaat het op die wijze voort dan zal werkelijk de Vereeniging in het bezit zyn van een orgaan waarin zich het leven ven Eigen Hulp duidelyk vertoont en waardoor dat leven aan alle leden bekend wordt aan alle leden die belangstellen in deze Vereeniging Met genoegen zien wij nit de opgaven van het hoofdbestuur dat het ledental der Vereeniging nog van dag tot dag toeneemt Er zyu thans reeds meer dan 70 plaatsen waar het ledental meer dan 25 bedraagt In Den Haag alleen zyn meer dan 1200 leden Zooals bekend is heeft men deze Nederlandsohe Vereeniging gegrondvest op de beginselen welke in Oostenrijk proefhoudend zyn bevonden Daarom is het eeu bemoedigend verschijnsel voor Eigen Hulp dat de Oostenrijksohe ambtenaren en beambtenvereeiiiging blijkens haar laatste jaarverslag op de meest gunstige resultaten kan wijzen Volgens de meedeeliu en van bovengenoemd blad is het ledental dier Oostenryksche Vereeniging in 1876 met 4914 toegenomen zoodat zy thans 60 107 leden telt Reeds telt deie zustervereenigiug 82 voorschotbanken het aantal levensverzekeringen steeg in éen jaar van 25 982 tot 27 774 de ontvangst van premiën rees in 1876 van 698 421 tot fl768 759 de reserve vermeerderde van fl 1 677 115 toe fl 1 900 292 Dat zijn cijfers d de onderstelling wettigen dat bij een even goede organisatie en onder eep hoofdbestuur hetwelk reeds nu toont zyn roeping uitstekend te begrijpen ook onze Ned Vereeniging een schoone toekomst tegemoet zal gaan Tegen niet minder dan 26 neringdoende personen te Vlissingen is procesverbaal opgemaakt wegens het voorhanden hebben van niet herykte of afgekeurde maten en gewichten welke laatste alle in beslag zijn genomen Een Noorweegsch dagblad bericht dat men te Tromsö voor rekening der Russische regeering T f zeilschepen en éen remorqueur heeft gehuurd die met bouwmaterialen en een voorraad van kleederen en levensmiddelen naar Novaja Zemlja zullen gezonden worden Men heeft het voornemen op dit eiland zes huizen te bouwen en een eren groot aantal gezinnen van Samojeden er heen te brengen Mettertyd zou men deze kolonie in een zeer gewichtig station voor de handelsverbindingen met den Oh en deu Jeniseï kunnen veranderen Uit Essen wordt gemeld dat de Bussische Eegeering by de firma Krupp weder 300 kanonnen heeft besteld waaronder eeu groot aantal stukken belegeringsgeschut Tevens wordt uit Berlijn gemeld dat zij aldaar contracten heeft gesloten voor aanzienlijke leverantiën van wollen en andere goederen Met uitzondering der linnenfabrieken heerscht reeds in alle weveryen een buitengewone bedrijvigheid Maandagnacht werden vier Amsterdamsche nachtwachts aangetroffen iii een tapperij waar zij in plaats van op de dieren te passen zeer genoegelyk een kaartje zaten te spelen In de afgeloopen week heeft het te Utrecht zoo hard gevroren dat zeer vele aardappelen die men gerooid had en op het veld lagen om geraapt te worden bevroren zijn Maandagnacht kwamen eenige buien voor waarbij om 3 5 en 6 uur enkele windstooten voorkwamen die een drukking uitoefenden van 31 kilogram op den rierk meter De bekende impressario UUmann zal binnenkort weer ons land bezoeken Zyn kunstenaarsgezelschap telt onder anderen mevrouw Ajrtot en de hh Pudilla en Wieniawski onder zijne Itden Terwijl in vele gemeenten de kermis is of wordt afgeschaft heeft de gemeente Peursnm en Ne lerSlingerland er eene in het leven geroepen Iu deze week zal aldaar voor de eerste maal kermis gehouden worden Langs een der kaden van s rijks havenwerken te Vlissingen ziet men eene groote hoeveelheid nieuw spoorwegmaterieel opgestapeld Hoe geheimzinuig inen met de kerkomst en bestemming van dit materieel ook moge geweest zijn toch kan gemeld worden dat dit alles bestemd was voor den aanleg van een spoorweg in de Transvaal maar door de verwikkelingen aldaar niet verzouden is geworden Door tusschenkomst van den betrokken kousul is het daarvoor benoodigde terrein van het Rijk iu huur genomen voor ƒ 626 s jaars Gemelde konsul bevindt zich thans sedert eenige dagen te Londen ten einde met de Engelsche regeering nopens de overneming vau dit spoorwegmaterieel te ouderhandeleu Bij gelegenheid van een geneeskundig congres te Milaan werd aldaar het lijk van eeu 29 jarigc vrouw verbrond De bewerking duurde twee uur Dit is het 7e geval van lykverbrandig aldaar iu dit jaar Men doet zulks steeds volgens het stelsel Betti Teruoi Tevens doet in den laatsfen tyd veel van zich spreken een uitvinding von Gorini te Lodi om de lijken te doen versteenen Dit is toegepast op Mazzini en zeer goed geslaagd in zooverre het niterlyk van deu overledene daarby weinig is veranderd De Timet bevat een raededeeling van den heer Piazzi Smith directeur van de sterrenwacht te Edinburg waarin de beroemde sterrenkundige verklaard dat zijn waarnemingen hem vryheid geven om zoo goed als met zekerheid te voorspellen dat de aanstaande winter byzonder streng zijn zal eu dat wij vooral vóór Januari reeds veel koude zullen hebben In het algemeen zegt hij zal de winter veel op dien van 1870 gelykeu Onder het opschrift Milddadigheid van kardinaal Riario Sforza deelt de Ottervalore Romano het volgende mede Tijdens de cholera epideinie te Napels in1864 hadden de ruime giften waarmede de overledene zoo kwistig was zijne kas geheel nitgepnt De nood der armen deed hem besluiteu zich tot baron Adolf van Rothschild te wenden om van dezeJ 2 000 dukaten te leenen De baron was dadelijk bereid eu de dukoten werden aan zyne Eminentie ter hand gesteld Natuurlyk besteedde de kardinaal ook dit geld aan het lenigen van de verschrikkelijke ellende Van lieverlede echter werden de tyden beter en met moeite kwam eindelyk de geleende som bijeen om ze aan Rothschild terug te geren Toen hy met dit doel de baron bezocht weigerde deze bankier ze aan te nemen hij liet den kardinaal in het bezit er van en zeide hem Eminentie gy kunt deze som tot andere liefdadige einden gebruiken waartoe do gelegenheid n niet ontbreken zal Redon 1 Februari 187 Deü heer A SOHLUMBERGBS te Brussel Ik bericht U de goede ontvangst van uw brief van 17 December waarop ik wegens drukte niet eerder heb kunnen antwoorden Hierbij ingesloten ontvangt gij 10 francs in postzegels Voor het pakje Salicytaie ie Soude hetwelk gij mij gezonden hebt Het is mij een groot genoegen mijnheer U te kunnen mededeelen dat uw Salicylate ie Soude de rhnmatisohe aandoeningen waaraan ik sedert 3 jaren in zoo hevige mate lijdende was geheel heeft doen ophouden eu om die gunstige uitwerking te verkrijgen heb ik niet meer dan eeu 50 pakjes behoeven te gebruiken Ciy kunt er dan ook overtuigd van zijn dat ik het steeds aan al myne rienden en bekenden zal aanbevelen Ontvang mijnheer met mijn bedankbetuiging tevens de verzekering mijner hoogachting geteekenC A BONNET oudnotaris te Bedon Gezien voor legalisatie der handteekening van den heer A Bonnet alhier hierboven gesteld Voor den maire volgt het stempel der gemeente Pedon De producteu van SUicyle zuur van de firma SCHLUMBEBGES CEECKLE rue Bergère 26 te Parus waarvan iu borenstaanden brief sprake is zullen binnen eenige dagen verkrijgbaar zijn iu de volgende depots Amsterdan W A Groote Kalverstraat Arnhem De Waal Drogist Breda Van de Güorbergh Deventer Berghuis en Van der Moer Gouda Zeldenrijk Groningen J Kuilenberg J n Haarlem Veen C s Hage Snabilié Harlingen Herman Snijders s Hertogeubosch Van Os Keuls Kampen Broese Leeuwarden Stellingwerf Beintema Leiden Swemer Maastricht Demraelin Meppel Brocades eu Steenma Middelburg Van de Kamer Nijmegen Geerligs Rotterdam F E Van Santen Kolff Tiel Paassen utrecht Van Spanje Zatfen J J Haak Zwolle Meulemeester Voorloopig alle aanvragen te richten aan de heeren SCHLUMBERGES CERCKLE rue Bergère 26 te Paeijs INGEZONDEN Open Brief aan Dr LUIJTEN II £ a ia plu of vliet Weet e n viich viD geen verilriet Sehooliaeeiter Nat ütilarie WelEdele Zeer Geleerde Heer Hoewel noch iu de verdere disohssieu over de IJselwaler concessie noch in uw aan mij gericht antwoord in deze Courant eene directe imnleiding bestaat om eene verdere critiek over uwe redevoeringen te leveren meen ik toch enkele punten nog even te moeten releveeren Uit beleefdheid eveuwel tegenover de Redactie en de lezers der Goudsche Courant reken ik mij verplicht ditmaal kort te zijn daarbij komt dat het doel van myn eersten brief toch enkel was om aan eeu belangstellend publiek te toouen in hoeverre men waarde moest hechten ana de bewijskracht uwer argumenten Uw uiterst sobere repliek maakt het nog duidelijker dat aan uwe zienswijze niets te veranderen valt zoowel hierin als in het verdere deel door U aan het debat genomen blijft ge ondanks de ook van andere zijde tegen nw beschouwing gerezen bezwaren voortdraven op het stokpaardje dat het IJselwater goed is en de zandfiltratie hier tienmaal ineer zal uitrichten dan te Rotterdam De reden waarom ge i t eervolg mijne bedenkingen onbeantwoord zult laten nam ik ad otam Uw stilzwijgen op diverse pijnten van mijn eersten brief ben ik zoo vrij aan eene andere oorzaak toe te schrijven Voor heden heb ik als secretaris der Gezondheidscommissie niets meer te lieggen maar wel in mijn andere kwaliteit De afvalwater quaestie nl wordt op nieuw door U aangeroerd het zul U goed doen te hooren dat hierover door mij niet lichtvaardig wordt gedacht het advies der Gezondbeids commissie in zake de bij de gemeente aangevraagde subsidie voor de in Groningen te nemen proeven getnigt in dien zin het verleenen dier bijdrage echter werd in den Raad door U op losse gronden bestreden En wat uw citaat betreft waarvan ik met diepen eerbied de zeer geleerde afkomst erken ge moet vooral niet uit het oog verliezen dat Panum welde mogelijke vorming van vergiftige scheikundige verbindingen uit eiwitaohtige lichamen van dierlijken oorsprong rottend vlAsch heeft aangetoond maar daarom is nog niet bewezen dat iet onfcit eiwit hetzelfde uitwerken kan Doch deze quaestie daarlatende vraag ik U of het niet rijkelijk gewaagd is om het frappante sterfgeval van die 30 pond paling in óune nacht te meer bedroevend omdat die dieren in het water te leven waren gelegd aan het afvalwater der aardappélmeelfabriek toe te schrijven Die stoute bewering moet toch op eigen waarneming g grond zijn Of hadden die visschen misschien van de door U beschreven zwarte riool massa gesnoept Zoudt U hiervan niet eens eeu monstertje aan Panüm zenden P Dit kau vooral daarom uuitijj zijn daar ook in den zomer terwijl de aardappelmeelfabriek maanden achtereen in rust is herhaaldelyk zulke sterfgevallen onder de zwemmende bevolking onzer grachten voorkomen t Ware te wensohen dat men er in slaagde de niet onschuldige riool en polderwatervergiften te isoleeren dan hadt U nieuwe stof om geleerde citaten ten beste e geven Volgaarne beloof ik U intussehen dat de secretaris der GezondheidsComraissie in erns ig overleg zal treden met deu Directeur der aardappelmeelfabriek laatstgenoemde acht het evenwel geraden den afloop der proefnemingen af te wachten En gesteld nu eens WelEdele Zeer Geleerde Heer dat de door velen zoozeer gewenschte zuivering van het afvalwater in het groot te bereiken is en ook hier in toepassing komt dan rraag ik U welke andere afvalproducent staat er verder in uw boekje om op de Uw eigene waardige manier in het zonnetje gezet te worden Wellicht gelukt het U later ook buiten de Gezoudheids Commissie wat rbederrers te vinden ga bierbij consequent te werk tot heil van menschen en visschen UW Dienstv De de SCHEPPER Gouda 10 October 77 Laatijtte Berichten Eonstantlnopel 9 Oct De troepen in den Balkan by Schipka zuilen waarschijnlijk weldra genoodzaakt zijn naar het lager gelegen terrein in het district Philippopel terug te trekken De regen heeft sedert 48 uren opgehouden Parijs 10 Oct Particulier telegram De France zegt dat de candidatuur van Bonnet Duverdier op voordracht van Louis Blanc te Lyon in plaats der candidatuur van Ordinaire bepaald ia aangenomen Parijs 10 Oct Er heeft eene vergadering ran het conservatief Comité plaats gehad De heer de Broglie wederlegde de tegen hem ingebrachte beschuldigingen Hij verklaarde dat de eigenlijke quaestie is behoud eu radicalisme Mac Mahon of Ganibetta en kwam op tegen de beschuldiging dat het Ministerie clericaal is Hij constateerde dat Frankrijke betrekkingen met alle Mogendheden van den meest vriendschappelijken aard zijn Toch verwachtte hij in de bladen weder bestrijdende artikelen te vindeii of telegrammen die uit Parijs naar Rome Berlijn ea Londen en vandaar naar hier worden geseind om ter Beurze schrik te verspreiden Hij verklaarde tegenover die manoeuvres een beroep te doen op de politieke eerlijkheid en het gezond verstand Konstantinopel lO Oct Ter gelegenheid van het Bairamsfeest heeft de Sultan aan de bevelhebbers der troepen gelukwenscheu toegezonden en de hoop uitgedrukt dat de oorlog weldra geëindigd moge zijn ten voordeale van Turkye zoodat het den soldaten gegeven zal zijn spoedig naar Turkije terug te keeren en de belangrijke verliezen te hóitelleB die zij ter verdediging van het land zich moeate laten welgevallen MARETBEBICHTEII t Gouda 11 Oct By kleiuen omzet was de stemming flanw Poldertarwe puike ƒ 14 75 a ƒ 15 76 Mindere ƒ 12 a ƒ 14 Rogge puike ƒ 9 ü ƒ 9 25 Mindere ƒ 8 a ƒ 8 50 Vo r ƒ 6 26 a 6 75 Gerst puike ƒ 7 50 i ƒ 8 25 Mindere f 6 50 a ƒ 7 25 Haver zware ƒ 5 25 a ƒ 5 76 Lichte ƒ 4 50 a ƒ 4 75 Hennepzaad ƒ 7 76 De veemarkt met tamelijken aanvoer Hoewel de prijzen hoog waren ging alles traag van de hand graskalveren moeielijk te verkoopen en prijzen merkelijk lager schapen alsmede varkens eu biggen met veel aanvoer de handel traag Kaas aangevoerd 66 partijen eerste kw diteit van ƒ 30 a ƒ 34 met vluggen handel Goeboter ƒ 1 65 a ƒ 1 80 Weiboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Burgerlijke Stand Gouda GEBOBEV 8 Oct Willem Jobonuw oiaers J via der Valk CD J P HaSiad 9 Hilleftoodi ouders J Scheffer CD i E Groeneweg Pieter ouders P van dfo Hoek eo H M van Heek 10 Frans Leeüdort Johauaa oadera I H Ijifeber eo H vaa Leeuwen OVERLEDEN 8 Oct M Pooi 4 w GEHUWU 10 Oct C Heygea eo A de Kroon K Terschegget en E M C Verhaar P Knoop en J vaa Baaien A Bloot en M de Jong E de Jong en M G Mulder K de Uoao en L Klyn Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 4 tot Óct 1877 Moordrecht GEBOREN Co elis oudera C de JooSk en R Verboom Curoèha Raampje ooders A C Snel en M van Wienogen Johlinoes ooders G Tuineoburg ej J an Tol OVERLEDEN U van Vliet Soisvr Vla i F AdrileBsen 58 j ONDERTROUWD Geene GEHUWU Geene Gouderak GEBOREN kn ouders A Pellekooren en W Schild Jao ouders C Loenderaloot eu A MnijUijk OVERLEDEN Geene ONDERTROUWD Geeno GEHUWD Geene Stol Wijk GEBOREN Acie ouden L T Baaa en Anker