Goudsche Courant, zondag 14 oktober 1877

Sociëteit ONS GENOEGEN l Js TtJDX 16 OOTOBIS E 1877 UNE SEULE REPRESENTATION Zondag 14 October 1877 N 2049 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Oouda en Omstreken sous la Direction da M SAINT OMER dti Vaudeville Du Grand Snccès du Theatre dn Gymnw AVEC LE CONCOOBS DB M AWGéLO mie A DRèGI dn Theatre National de l Odéon du Theatre de Gymnase M BELLOT mie CABIPBNTIMB du Theatre des Variétés du Theatre dn Palais Royal et d Artistes de drivers Theatres de Paris M SAINT OMHB dn Theatre du Vaudeville M T SBIOLMT du Theatre de l Anibigu Comédie en 3 Actes de MM E DE NaIiAC et A HENNEQüIN ON COMMENCERA pAR Comédie nouvelle en l Acte de MM BÜSNACH et O GASTINEAÜ SPECTACLE è 7 HEÜfiES Goedgeket rd door de Maand Commis8ari en A VAN VEEN H J BÉÜSEKAMP J DJ jUDl ia ai ttf G OVEREIJNDËïrjr de eer zijne geachte Stadgenooten te berichten dat hij zgne zaak in TABA heeft de eer zijne geachte Stadgenooten te berichten uai nij z SIGAREN alle soorten van GEDISTELEERD en WIJJÜEN heeft van de HOOGSTBAAt naar de MARKT Wijk A 148 Hij neemt deze gelegenheid te baat zich bg vemieuwiJg ten zeerste aan te bevakn zgne zaak in TABAK en VXmi ZAATST 3 STOOMVERWERIJ EN I CHEMISCHE WASSCHERUi Gebr Palthe Almelo Het VERVEN van Gordijnen Japonnen HeerenKleedingstukken enz geschiedt in ca 14 dagen het Chemisch WASSCHEN of UITSTOOMEN in ca 8 dagen lederen Zaterdag worden de goederen van onderstaande Depots naar Almelo opgezonden Monsterboek ligt daar ter inzage terwijl Prijs Couranten op aan j I Trage te verkrijgen zijn Dépót te Gouda bij den Heer W van UB PALS Markt te Schoon wven bij de Dames Gez van ABöHOVEN Lo I pickerstraat OpenI are Vrijwiilige Verliooplng om Contant Geld VAN ïEmümE en IXBOEÜEL KOEIJE PAARDE BOIW ËOËLKWËEDSGHAPPËN kortom alles wat tot een KOEBOERENBEDRIJF behooren kan voorts 90 000 oude Ponden halve Kilo s Best Cfe wonnen HOOI TAKKEBOS8EN en BBANDHOUT ten sterfhnize van de Wed HARMEN SCHILT staande in Langschoonouwen binnen de gemeente van STOL WIJK op VRIJDAG den 26 OCTOBER 1877 des voormiddags ten 9 ure en zoo noodig ook den volgenden dag Breeder bg biljetten en infonnatiën ten Kantore van den jNotaris MOLENAAR te Waddinxveen OVERF DBN Bmw ONUfeRI RUUWn Gmm GEHl WÜ S Bylsn u J P K Boen Haastrecht GEBOREN Marii ouders J Grwa e I tm Dbh OM RLKUEN A Verboom EcHü tu a im Vliet 22 i gkhuwd g Reeuwjjk GEBOREN M ri sudrn J im BoMi a C lanrier jMotu auders W Verklei en J Siait OVERLEUBN A ü Z 11 1 j D Vermeulen S m A van Gent 19 j OEHUW0 D Sten eu C Hoekscl Waddinxveen REBOREN Rijk ouders O ran Dijk ea C bd Oord MargjB ouders K na Willijjeu eo K Hoogeudoorn Arieouders P u der Glas en 1 I ins OVERLEDEN G Janmaat 2 i J H Peters 31 1 A Blonk 80 j O VDEKTBOUWO bij folmseht A Keyser en D A a Molenaar G de Kuegt en F Plomp GEHUWD C Rieticid en J Nijoings ADVERTENTÏËM Bevallen van eene Dochter M SNEL VAN WllBINOEN Afoordreclit 8 October 1877 APPELBOLLEN FEESTGEBAK KONINGINNEBROOD HEERENBANKET PRINCESSEBROOD Divers Klein GfEBAK KATTENTONGEN Extra Fgne POEDER en DRINKCHOCOLAAD w N mumsERS HAVEN B 17 COMMISSABISSEN vanden Straatweg van Gouda opBo gravenïullen op DINSDAG 23 OCTOBER 1877 voorm elf uur inhetlogement£ o i te Bodegraven t Aanbesteden In één perceel Het onderhoud van gezegden Weg waaronder het doen van aanzienlijke herstellingen aan de Bruggen zuUcs voor drie jaren aanvangende 1 Jan 1878 eindigende 31 Dec 1880 Aanwijzing in loco zal geschieden op Donderdag 18 Oct c k te vergaderen in het Logement dt Boaui te Oouda des voorm ll a ure 2 Verpachten In tweepcrccclen Het recht van Tolheffing aan de beide ToUen aanwezig op gezeg den Straatweg zulks voor 2 of 3 jaren aanvangende 1 Januari e k Nadere inlichtingen zijn tt bekomen bij den Heer Burgemeester van Bodegramm Voorzitter alsmede bij den Heer Burgemeester van Ztcammerdam Secretaris van gemelde Commissie terwijl ten Kantore van laatstgenoemde de voorwaarden der Toherpachting zoomede het bestek van Aanbesteding t jezing zijn neergelegd van welt bestek tegen betaling van 50 Cent exemplaren bij hem verkrijgbaar zijn Net weinig moeite Is men sciiijnbaar 10 jaren jonger Men moet daarvoor Haar of Baard verwen in blond bruin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken met het EAUCHROMATI QÜE Haarflechten Pruiken enz kan men gemakkelgk de oorspronkelijke kleur wedergeven dan bespaart men geld 2 de flacon Op mmco aanvraag te bekomen tegen blauwe postzegels postwissel of rembours bij THKOPHILE Haarkundige Frederiksplein Kegta No 3il Amsterdam ZOi DAG a 8 weer 7 PORTRETTEN k ƒ l L H SE RRE Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten draden kan het beste oordeelen over den last he ongerief en tijdverlies door dat artikel en zonde zeker gaarne onthBven zgn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel i allen wier oogen nog niet tot in den hoofestei graad zjjn versleten kunnen daar Van ontsIagc n worden door het bestendig gebruik van Dit Ctiantomelanus Oogenwater Bij elke w ssching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen Wederkeeren zoodat men io vele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is gebruikt Maar vooral ook zij die nifg geen bril behoeven gebruiken dat middel otti voor altgd daarvan berrgd te bljjven bij velen ja bjj oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bg voortduring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderiijk is dat de oogen beginnen te steken enz Welnu gebruik Dr CHANTOMELANÜS OOGENWATER en gg zult ü beter gevoelen Het is verkrijgbaar a 70 et per Flacon bn T A G VAN 0ETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER Zoon W Wagest Rotterdam Mej L A SOHOUTENS SOHLÜ Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN Co Utrecht En meer bekende Dépote in ons rgk GOODA DEUK VAN A BulNlUCAN Bti deze Courant behoort een Bijvoe el Kennisgeving INBIGTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROOEZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der wet van den 2n Junq 1875 SttuUiblad tfi 95 Doen te weten Dat zü op heden vergunning hebben verleend lo aan de heeren G PRINCE Zn en hunne rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een Stooinwerktuig in het pand gelegen aan de Raam geteekeud O no 175 kadaster sectie D no 1676 2o aau den heer K Van RHIJN en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten van eene bewaarplaats voo beenderen in het pand gelegen aan de Vest geteekeud O no 663 kadaster seolie I uo 86 e Gouda den lOn October 1877 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENÜOORN De Secretaris VON STERNBACy L S BUITENLAND Ruitenlandscli Overzicht Morgen zal eindelijk de stem van het Fransche Tolk zich kanaen doen hooren iu het geaohil tusschen tCMMahon en de ontbonden Kamer Lang is het geduld der natie op de pruef gesteld maar het moet te barer eer gezegd worden zij heeft getoond door de ondervinding in de laatste jaren te hebben geleerd en heeft tegenover de ontelbare plagerijen der regeering eene mate vi n zelf beheersohiug getoond waarvoor men ze niet in staat achtte ff Met bewonderingswaardig geduld zegt de Time Verdraagt het Er insolie volk de beleedigende uitdagingen Het tuunt zich geschikt voor parlementaire regeeriug De oiioutbeerhjle eischen voor een volk dat zichzelf regeeren wil zijn zJfbedwang eerbied voor de jvet en het verkiezen van langzame rustige overwinningen boven de ruwe snelle overwinningen van het geweld In ous volgend nummer hopen wij de voorloopige berichten omtrent den uitslag t kunnen mededeelen Indien alle voorteekeuen niet bedriegen zal de regeering verslagen worden en de oppositie minstens ten getale van 363 terugkeereu De regeering zelf schijut dat te beseffen Mac Mahon heeft een laatste proclamatie tot de natie gericht door geen der Ministers gecontrasigneerd Dat stuk ademt eene zekere moedeloosheid alsof men reeds de nederlaag voorziet Door dit stuk wordt de stemming nog meer dan vroeger een antwoord op de vraag voor of tegen Mac Mahon De regeering is er in de laatste dagen vooral op uit um de beschuldiging van clericalisme van zich af te werpen Zoo deden de Broglie en de Fourlou zoo ook do Maarschalk Eene pastoorsregeering wil zij niet zyu Doch voor ieder onpartijdig beschouwer is het duidelijk dat de republikeinen in Frankrijk juist te kampen hebben tegen Rome en zijn handlangers en dat eene overwinning der Fransche conservatieven een ramp zou zijn voor de geheele beschaafde wereld Gambetta heeft dan ook zorg gedragen dat in zyn laatste rede voor zijne kiezers goed te doen uitkomen Gambetta toonde dit uit de geschiedenis dezer crisis aan Het grootste gevaar dat Frankrijk dreigt komt van de ultramontaansche politiek die onder den mantel van den godsdienst naar wereldlijke overheersohing streeft Hare agenten vindt men overal in de dorpsschool in de hoogere scholen Men wil het jongere geslacht kneden tot het beantwoordt aan het gewensohte beeld Men heeft den tijd Stü laat men de te hevige stormen over zich heen gaan om later weer het hoofd op te steken Men werpt een net over het land en tracht het leekenelement te onderwerpen a n het theocratisch gezag van een eenig onfeilbaar hoofd Zoo wordt de strijd een strijd tegen bet gezond verstand der geheele wereld tegen de beginselen der nieuwe beaohaving In Frankrijk hebben de nltramontanen zich teruggetrokken als in een laatste versterking Alle Europeesche mogendheden hebben zich langzamerhand aan hunne overheersching onttrokken Het oade Oostenrijk heeft het juk ran het Concordaat van 1855 afgeschud Italië heeft zonder inbreuk te maken op de waarborgen die zij het hoofd der Christenheid verzekerd had hen tot rede veten te brengen en zich doen eerbiedigen Spanje heeft zich heen en weder wentelend op zijn leger van tmarte hun grnwelgke wonden toegebricht Duitiohland verdubbelt zijn poging om de zuideUjke provinciën te bevrijden van den ouden uttramontaanschen invloed Holland het oude land der vrije gedachte Engeland met zijn Saksische kracht bieden den machtsoversohrijdingen van bet clericalisme weerstond En wanneer geheel Europa op haar hoede is tegen deze aanvallen der olericale partij dan kiest zij Fraouijk voor het tooneel harer handelingen Frankr k behoort aan de ultramontaueu als een laud dat zij veroveren moeten Zij kiezen ons land om daar hun heerschappij te vestigen Van daar hopen zü zich over Europa uit te strekken dat heu van zich stoot Ten slotte zeide Gambetta dat bg de stembus niet de een of andere der republiek vijandige partij moet overwonnen worden maar de partij die alle anderen leidt die ben beschermt die hen tot den stryd dwingt de groote vijand het clerioalisrae Het algemeen stemrecht moet tot de wereld kunnen zeggeu wijzende op ziju werk Het clericalisme ziedaar de overwonnene In depzelfdeu geest hebbefi i i leden der liakerzyde van den Senaat een laatste woord tot het volk gericht iu antwoord up de bovengeuocmde proclamalie an den MiiarsohalkPresident Daarin worden de kiezers vermoand niet te gelooven dat de republikeiusche instellingen ia geen gevaar zouden verkeercn en dat het ministerie niet onder olericalen invloed zou staan Al de ofbcieele candidaten zegt het manifest t i vganden der republiek Ten slotte worden de kiezers aangespoord om van hun protest te doen blijken door terugroeping der 363 Uit het Oosten is er weder geen belangrijk bericht Alleen is er een Turksche monitor minder daar een Bussische torpedo er een in de lucht deed springen en zoo men de PUitiiche Corretpondem gelooven wil is Servië besloten deel te nemen aan den oorlog tegen Turkije en zal Ruslaud Servië helpen met een millioen roebels per maand Men verwacht algemeeu een nieuwen aanval op Flewna welke vesting de Bussen wat het ook kosten moge winnen willen eer ze de winterkwartieren betrekken De Pruisen 7ijn eindelijk iets wijzer geworden ten opzichte van de wetsontwerpen die in de aanstaande zitting van den Landdag zullen worden ingediend uit een zeldzaam langdradig artikel i an de Frov Corr blijkt nanelijk dat er slechts een kleinere editie van de vroegere wet regelende het stadsbestuur zal worden voorgelegd en aan uitbreiding van de nieuwe administratieve wetten tot de andere provincies vooreerst nog niet gedacht wordt en in elk geval de hoogst mogelijke voorzichtigheid in ncht moet warden genomen Bismarck heeft dus weder gezegevierd De Minister Acheubach zou nu weder de laatste Ministerraadszittiug met hebben by fewoond Men spreekt te Berlijn van de verlenging van den duur van het mandaat voor Landdag en Rijksdag van drie op vijf jaren wat het voordeel zou hebben dat de verkiezingsagitatie niet zoo spoedig terugkeert BINNENLAND GOUDA 13 October 1877 Men vraagt ons een woord van aanbeveling voor de Fransche Tooneelvoorstelling van aanstaanden Dinsdag BSe is reeds in vele gemeenten van ons land opgevoerd en uit hoofd en bofstad zyn waarschuwingen verspreid over het imtooreel karakter van deze comédie Minder ongun tig oordeelt de Jrni Ct zij noemt het stuk Een allerdwaast imbroglio vol btweging en verrassingen en een fonkeicnden dialoog types naar de natuur geteekend en weergegeven door acteurs volkomen op het tooneel te huis Wel acht ook dit blad het ongeschikt om iu een pensionaat op den reijaardag der directrice te wordaa opgevoerd en in t algemeen voor jongelieden maar het begrijpt niet waarom over B é het vonnis veroordeelend moet zijn terwijl tal van andere operettes vaudevilles en kluchten op welke evenveel te zeggen viel vrij zijn gesproken Het olad besluit aldns BéU hebben wg met genoegen gezien en de velen heeren en dames die dezer dagen de voorstelling bijwoonden hebben hartel k gelachen Wat zij zagen en hoorden overschreed de perkeu niet van hetgeen in menig beschaafd gezelschap gesproken wordt en wat ieder weet dat in de wereld geschiedt Meent men dat het beter ware too de Fransche auteurs een ander onderwerp voor hun imbroglio hadden genomen welnu als zij er een aangeven dat even geestig is uit te werken ijj zullen er aan de tooneelletterkunde een waren dienst mede doen Maar zoolang de tafereclen uit scheeve verhoudingen in het huwelijk voortgesproten niet verboden zijn op het tooneel zien wy luet in dat iu BéUmea gezondigd is dan in tallooie andere stukken Mm ntari etl a VermUa moet vrij onbeduidend ziju en alleen door bet vlugge en kiesche spel der acteurs worden gered VERGADERING A AN DEN GEMEENTERAAD Dingsdag den 16 October 1877 des namiddag ten 1 uur ten einde te behandelen Het verzoek van de Agenten van politie en van de nachtwakers om verhooging van bezoldiging Het adres van P Uoonboat c s houdeode venoek tot het plaatsen van eene pomp in de Kappeneistseg Het adres van Y D Buisman c s daarbij ver zoekende de straat Achter de Vischmarkt te verbeteren en de brug te verlagen Te benoemen De commissie voor de strafverordeningen Een wachter aan de brug op de Gouwe bj de Turfmarkt Eindelijk ia men in den Haag gaan begrijpen dat er iets moest gedaan worden om een eind te makeu aan de ministerieele crisis Althans men bericht dat de heer Mr J Kappe jne van de Coppello Woensdag een onderhoud beeft gehad met Z M den Koning en dat die heer Donderdag met den Directeur van het Kabinet des Koningi heeft geconfereerd De Staaii Coitranl bevat het volgende Overzicht van de opbrengst der middelen hoofdsom en opcenten over de maand September 1877 in vergelijking gebracht met de opbrengst over hetzelfde tijdvak van 1876 door het Departement van Financien openbaar gemaakt 1877 1876 Directe belastingen ƒ 2 753 161 92 ƒ 2 950 851 51 In en uitg rechten 423 461 48 675 290 17 Accijnsen 3 481 130 48 3 474 600 1B W aarb en belast der goud en zilv werk Indirecte belastingen 1238 256 69 1 542 184 84 Domeineb 129 045 88 143 040 79 Posterijen 281 074 85 279 283 28 Rijkstelegrafen 68 762 33 279 283 28 Staatsloterij 144 387 n Akt V jacht en vissch 19 592 60 20 129 60 Loodsgelden 91 204 36 91 224 16 Totaal ƒ 8 661 220 62 ƒ 9 174 255 64 De raming voor 15 maanden bedraagt89 389 038 voor één maand ƒ 7 446 086 43 Opbrengst over de negen eerste maanden van 1877 ƒ 69 016 179 37 ld over de negen eerste maand van 1876 ƒ 69 394 633 68 Het Fttderlmd zegt omtrent dit overzicht het volgende De Minister vaa Financien hteft het in zijn millioenenspeeoh als waarschijnlijk voorgesteld dat de middelen dit jaar ruim zes millioen boven de raming zullen opbrengen Ons kwam die raming met het oog op de ongunstige resultaten te optimistisch voor en het gisteren verschenen overzicht van de opbreagst der middelen over September versterkt ons in di6