Goudsche Courant, zondag 14 oktober 1877

meening Immors de niaaud Stptombf r viiu dit I zijn Daarom geef ik U kennis l it ik Uw sohrijVcn aanvang ende 15 OCTOBER dei Wagendienst m m Getrouwd CABÜLÜS JOSEPHUS LEFEL van Gouda en CORNELIA LOS welke tevens hunnen hartelijkeu dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden Boskoop 8 Oct 1877 V De Heer en Mevrouw KEIJSER geb Momnaar betuigen ook namens wederzijdsche betrekkingen hun innigen dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun Huwel k ondervonden Het eer ste Concert der GOUDSCHE ORCHESTVEREENI GING is bepaald op DONDERDAG 1 NOVEMBER a 8 Namens het voorloopig Bestuur S van HILLICEN ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L Us SERRE PHOTOSEAFIE DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Gulden bij IIËKDIUK LAMME TURFMARKT H 92 i r heeft Be indruk au dcu gisteren ovirgilegden staat is s i igolistiger oiudat men zich uu niet meer evenals de vorige maanden kan troosten met de gedachte dat de vermindering van opbrengst voornamelijk te wijten is aan een tijdelijke re iotie in de opbrengst van liet gedistilleerd Want terwijl uu de post ï n het gedistilleerd reeds bijna weer zijn normale hoogte heeft bereikt eii in September reeds meer dau anderhalf millioen aan diu iiscus heeft f Wtdekt mijn daarentegen thans een daling bij die kosten elke als thermometer van volks welvaart vetl meer in aanmerking komen l eerste negen maanden van 1877 hebben lèhgevolge van do gunstige resultaten van het eerste lalfjaar wel is waar uog bijna twee millioen boven e raming opgebracht maar het is reeds zoogoedals zeker dat dit cyler van twee millioen in de volgende maanden iiiit meer tot het door den rainiater voorgespiegelde cijfer zal stijgen integendeel biyfl de reactie in de opbrengst der middtleu aanhouden dan moet men er zich op voorbereiden dat de opbrengst in 1877 3 Ti 3 millioen benedende opbrengst in lS7ö zal blijven liet ontwerp tot herziening der kicstabol is Donderdag avond rondgedeeld In de memorie van toelichting zegt de Minister dat hij de beschuldigingen legen zijn vorig ontwerp tot herziening der kieswet niet zal beantwoorden onder referte aan het gevoelen van anderen in het voorloopig verslag ontwikkeld die kort en bondig aantoonden dat het niet aan de llegcering lag zoo de kiestabel in IS en 76 en het voorjaar van 1877 niet werd behandeld Daar thans de overtuiging levendig schijnt van het Wenschelijke om met den eenvoudigen maatregel van herziening der kiestabel te beginnen gaat de Minister daartoe over zonder dat daal op invloed oefende de onliQusche opmerking dat men van dezen minister geen stap op het gebied van census verlaging verlangde en niet geneigd was met hem tot wijziging van de kiesbevoegdiieid mede te werken nat t tegenwoordig ontwerp betreft volgens de bevolkingsstntist iek behoort het ledental der Tweede Kamer tot 85 te klimmen In het noordoosten van het rijk wordt een nieuw district geiormd met Meppel tot hoofdplaats en zullts uit overschotten der bevolking in het district Groniugen tot en met Steenwijk Een tweede nieuw district heeft Apeldoorn tot hoofdplaats Amsterdam wordt door toevoeging van eeliigc weinige aangrenzende gemeenten tot een district van zeven leden gemaakt Een vierde nieuw district wordt Schiedam uit de overschotten der ilistricten Delft en Ilotterdam Het district Rotterdam wordt dan beperkt tot de gemeente Rotterdam Het vijfde nieuwe district wordt gevormd uit de toegenomen bevolking van Zeelaml en Noord Brabant Alzoo wordt uit de oostelijke gemeenten van üeeland en de westelijke vau Noord Brabant een nieuw district gevormd waarvan Bergen op Zoom de hoofdplaats wordt Verreweg do meeste colleges van Gedep Staten hebben zich met deze indeeling vegeenigd Men ziet uit dit voorstel dat de minister Heemskerk zijn voorkeur voor de enkele districten niet heeft losgelaten maar weder een o ertal tracht te maken Toch ligt het vormen van een dubbel district Meppel door verbinding met Steenwijk voor de hand en kan Goes eveneens tot een dubbel district worden gemaakt door het net de verspreide gemeenten te verrenigen waaruit de Regeering nu het enkel district BergenOp Zoom wil samenstellen Het ontworpen enkel district Apeldoorn is gelijk een blik op de kaart aantoont zeer goed bij Amersfoort te brengen en het voorgestelde enkel district Schiedam bij Delft waardoor twee drievoudige districten zouden ontstaan op het voorstel van Sneek Nu het aftreden van het kabinet waarschijnlijk is geworden wijden wij niet verder over het voorstel uit Maar fmerkelijk is hei dat daarbij getracht wordi ierloofshfi invoeren vau enkele districten een stap vooruit Ie brengen INGEZQNDEN Aan den Heer Dr de SCHEPPER irelËikl ZeerGel Beer In uw open brief No 2 vind ik de woorden Volgaarne beloof ik U intuflachen dat de secretaris der gezondbeidscommissie in ernstig overleg zal treden met den Directeur der aaniappelraeelfabrick laAtstgenoemde acht het evenwel geraden den afloop der proefuemiagcn af te wachten De zakes zallen dut vooreerst blijven zooaU ze het mijne met toevoeging van de verslagen der beide laatste Raailsziltingen aan den Heer Geiiee kundig Inspecteur van Zuid Ilolland heb opgezonden ten einde gemeldeu Inspecteur in de gelegenheid te stellen in deze zijn plicht te betrachten awEd Z GeI Heer De LüIJTEN Hiermede achten wij de debatten over deze quaeatie gefloten Rdd VICE VERSA Van BODEGRAVEN s moigens s namiddags 12 45 en 4 45 Van GOUDA s morgens 8 30 3 15 en s avonds 7 uur De Ondememert Gebr BLOM ABVERTENTIEN nar iU Vijf eaTwintig Jarige llECHTVEREENIGOG ïi VAN ii D VEENING 5 A SCHOUTEN j J Gouda den 13 Oct 1877 Hunne dankbare Zoon namiddags W N BAMAAEEES HAVEN B 17 beveelt zich bü voortduring aan voor het LEVEREN van DEJEÜIRS DIIRS EN SOUPERS Getrouwd bij volmacht ALFRED KEIJSER van Batavia EN DIDERICA ANNA SOPHIA MOLENAAR Waddin veen 12 Oct 1877 per Schotel of per Couvert het BRADEN en SEREEDMAKEN van yLEESCHEN WiLD EN pEYOGELT Verder diverse SOEPEN PASTEIJEN RAGOUTS GELEIJEN IJZEN GEBAKKEN enz Karnemelksloot 157 B 3e Huis van af de Boelekade Getrouwd ABIB VONK Az van Gouda STOOMERVËRM FIJGJE BE GIDTS ScJioonhoven iO Oct 1877 M miim VERVERIJ WSiSlQiSlQt van H RLEKDI GSTURREN JASSEN BROEKEN en VESTEN worden zonder getornd te worden opnieuw echt zwart donkerbruin of indigo blauw herverfd teven deelen wjj onze geachte Cliëntelle mede dat door toepassing eener nieuwe Chemische methode de Jassen niet afverven MEUBEL LEDIKANT en BEHANGSELGORDIJNEN worden in 2 a 3 kleuren volgeni staal herverfd lóii Ondertrouwd HENRI FRANCOIS van GENNEP Officier der Artillerie EN JEANNE ROBERTINE van ONSELEN Doesborgh 10 Oct 1877 Modekleuren op DAMES COSTUMES JA PONNEN en ROKKEN prume dopkerrood jagergroen etc Voorts kunnen allen deze kleuren met Nagt gedrukt worden Uitstoomen van alle soorten van Goederen verdienen ten zeerste uwe aandacht DAMES en HEEREN COSTÜMES TAFELKLEBDEN GORDIJNEN CHWaLS FICHUS BEDOÜINES SORTIES worden door mij in den kortst mogelijken tijd van alle vlekken gereinigd zoodat de Goederen een geheel nieuw aanzien ontvangen LINTEN en VEEREN VERVERIJ HANDSCHOENEN WASSCHERIJ etc Met achting UEd Dw Dienaat Bevallen van eene Dochter N VERMAAT DE Gidts Gouda 12 Oct 1877 P 8 Geene goederen worden aangenomen wanneer hij niet verzekerd is van den goeden uitslag derzelve G UITTENBOGAAHS Karnemelksloot Noordzijde R 160 B Verkoopt de echte SINGER TRAP en HANDMACHINES met de Nieuwst apperaten en geeft gratis onderricht beveelt zieh ook beleefdelijk aan tot het repareren van tX e soorten van NAAIMACHINES met drie maanden guarantie belovende een spoedige bediening Sociëteit Ons Genoegen te Gouda l J RJDX 16 OOTOBK E 1877 UNE SEULE HEPRÉSENTATION sous la Direction de M SAINT OMER mi Vaddbvitxe Dn Graad Succes du Theatre du Gymnase AVEO LE CSNCQOBS DE MUe A njtèoja du Theatre de Gymnase MUe CAItPMNIIER du Theatre du Palais Royal M 8AINT OMBR du Theatre du Vaudeville M T SBIGLET du Theatre de l AmbigiL 31 ANGéLO du Theatre National de l Odéon M BELLOT du Theatre des Variétés et d Artistes de divers Théütres de Paris Comédie en 3 Actes de MM E DE NAJAC et A HENNEQÜIN ON COMMENCEBA PAR Wm liM ISf i f lESMtllS Comédie nouvelle en 1 Acte de MM BUSNACH et O GASTINEAU BUREAUX è 6 HEÜRES SPECTACLE è 7 HEURES Prix des Places pour les Membres de la Société ƒ 0 99 pour les autres 1 70 Toegestaan door de Maand Commissarissen A VAN VEEN H J BEUSEKAMP NB Plaatsen te bespreken en plaatskaartjes te bekomen bij den Kastelein A DAMvan af Zondag 14 October 11411 Wi heeft de eer hare g eachte Begunstig ers te berichten de ontvang st der Nieuwste ARTIKELEN voor het aanstaande Seizoen eene groote Collectie PELTERIJEN Fantasie COLS en MOFFEN voor Dames en Kinderen WollenMOKKEN KOUSEN CHATELAINES Dames en KinderDOEKEN zeer Jjjne Kindermanteltjes Kapertjes Sokjes enSlopkousen De nieuwste Fransche Hoedenvornien Bloemen V£eren Linten Smaakvolle Oarneering Satinet Pluche Zijde en Patent Fluweel Zijde en Wolle Franjes Galons en Knoopen Mij beleefdelijk aanbevelende Eauling ét Bentlage Bericht de ontvangst der NIEUWSTE MODELLEN Wa¥llli41iT alsmede ruime Keuze in OMSLAGDOEKEN JAPONSTOFFEN BDCKSiaNC ESCfflO RATINE MATTELASSÉ FLOCCOMÉ HA TANÉ cIc Recommandeeren ons in ieders gunst Koninklijke Arniiemsclie EA7DEC0L0IINE FAEM j i 2sr li E h L Maandags Dinsdags Donderdags en Zaterdags te bekomen VERSCIIE SmOOPWAFELEN bij K L RECKERS Hoek Turfmarkt GOUDA De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrijgbaar bfl B SCHOLTEN Gebr de RAADT en verder bjj alle voorname Winkeliers en Coiffeurs in het geheele rjjk EENÉDEm De Heeren W HOOGENSTRAATEN Zoon ie Leiden berichten bij deze aan het geachte publiek van Gouda dat bg den Heer P J MELKERT alhier verkrijgbaar zijn de verduurzaamde LEVENSMIDDELEN uit haar fabriek bestaande uit alle soorten van Versche GROENTEN in blikken PUDDINGEN SOEPEN Getmfeerde PASTEIJEN en VRUCHTEN TAILLEUR ONTVANGEN de nieuwste dessins van ENGELSCHE en FRANSCHE A JA ARS STOFFEN Dnmi Saison en Winterstoffen iïM4mT Voor 50 uit de hand te Koop een zeer nette komplete BHJART voor Familie liefhebbera lang 1 82 0 97 Meter dezelve kan uit elkander genomen worden Te bevragen bij D L CATS Meubelmaker Lange Tiendeweg J H KIEBERT iARiT egDDi Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatste vinding KQOLPORTRETTBN die in duurzaamheid gewone Fhotographiën overtreffan VERGROOTINGEN Ljjsten Passepartoot enz XANDHEELK UNDIGE dagelijks te spreken tot plaats i van ZUIGTANDEN zonder uitnemen der oude wortels Het is ontegenzeggelijk dat het verlies der Tanden de schoonste gezichten misvormt en de spraak belemmert tot herstel daarvan stelt bovengenoemde ieder in de gelegenheid door zgne Nieuwe Methode de vörm van het aangezicht temg te geven Adres DUBBELDE BUURT GOUDA Aanvang der Lessen MAANDAG 15 00 TOBER a s ten huize van Ondergeteekend H F GORISSEN Spieringstraat Fi 78 Gonda Publieke Verfeooping VAN MA IÜFACTÜREM 3 Maanden Crediet De Notaris MOLENAAR zalopMAANDAO 15 OCTOBER 1877 des namiddags ten 2 ure in het SCHAAKBORD te Gouda PUBLIEK VERKOOPEN een aanzienlijke partg ÏÏAJA AESSTOFFEN als RATINE FLOKKINÉ ESKIMO DUFFELS MONTINÉ ONDBRLÉ M03C0A BAAI BEVERS WATERPROEF MANTELSTOP MATLASSÉ LAKENS BÜKSKING JAPONSTOFFEN WIT en GEEL KATOEN MERINOS AMERSF00RÏ8 KEPERS BOB ZEROENENGOED ENQELSCHLEER voor AmbachtsUeden FLENEL heele en halve LINNENS CAMBRIX MADAPOLAM88HIRTING THIBET en verdere MANUFACTUREN Te beziditigen van 10 tot 2 utur en daarna verkoopen ZEGT HET VOORT