Goudsche Courant, zondag 14 oktober 1877

Z OlNriD C3 14 OCTOBBït 1877 WAGEffDIElirST TUSSCHKS BEGINNENDE 15 OCTOBER 1877 Vertrek van Bodegraven s morgens 12 45 s namiddags 4 45 b aronds GoDda 8 30 s morgens 3 15 s namiddaga 7 savoBds Afrit te Bodegraven bij P J BLOM G ouda Goto BLOM K KEEPTEN IN BLIKKEN a 65 cts perMü VEKSOHB ZALM IN BLIKKEN a 75 ets NIEUWE SARDINES a 40 ets PALING IN GELEI a 0 90 en 1 60 per pot ONTVANGEN De nieuwe Engel che JAMS versche GROENTEN in bUkken SCHILDPAD en LONDONDERRY SOEP PUDDING en Getrufeerde PASTEUEN STOOMVERVVEaiJ CHEMISCHE WASS€HERIJ VAK Gebr Palthe Almelo Het VERVEN van Gordijnen Japonnen HeerenKleedingstukken enz geschiedt in ca 14 dagen het Chemisch WASSCHEN of UITSTOOMEN in ca 8 dagen lederen Zaterdag worden de goederen van onderstaande Dépóts naar Almcto opgezonden Monsterboek ligt daar ter inzage terwijl Prijs Couranten op aanvrage te verkrijgen zijn De pöt te Geuda bij den Heer W van DïB PALS Markt te Schoonhoven bij I de Dames Gez vak ABSHOVEN Lo I pickersiraat Openbare Verkoopingp op DINGSDAG 23 OCTOBER 1877 voorm ten negen nre in het Vendiihuis in de Nieuwste E n 17 te Gouda van MEUBULHir enBUI8RAAD Baxonder een paar fraaije Kinderledekantjes en eene pat fl KageheUs voorts Idjfkleeren Boven en Ondergoed Linnengoed Bedden en Beddengoed eenige jlfecïtsakken enz enz R ij nlandsche DRDIVEiM BORSTHOiMG 4 De RIJNL DRUIVEN BOESTHONIG uitgevonden en in den handel gebracht door den Heer W II ZICKENHEIMEK te Mainz heefl mij ran een borstkwaal alsmede korte ademhaling waaraan ik jaren lijdende was totaal genezen Hollandach veld 14 Mei 1876 F YMKER Alleen echt verkrijgbaar in flacons s a ï a fl I en a 65 Ct voorzien van een capsule met nevenstaand fabriekstempel Te Gouda by F H A Wolff Botkoop bfl A J van Twont Baatree U bjj J D den Hartog Oudcwater bfl F Jonker Idenburg V W D SCHENK heeft Ie eer le ontvangst te berichten van eene ruime Sorteering WIISTERMANTELS EENE PRACHTIGE COLLECTIE 1 M IL T H M ï ü M JAPONSTOFFEU DOEKEIT MAHTELSTOFFEIT EATINFS FLOCCONE S EN ISCOWiS EENE GROOTE EN VOORDEBLIGE Partij PARAPLUIES Vooeis Hfllii IS êutïkk $ éèu JIclit Vrles Bever Witte en Gekieorde Flanellen Rokken en vele aadere WINTER ABTIKELEN tot het vak behoorende D SAMSOM Gouda Markt wijk A 58 ONTVANGDN een groot Assortiment Mantels en Regenmantels mm SIM EN immmi Pelterijen Doeken en verdere Nouveautés alsmede een ruime en smaakvolle Keuze in een uitgebreide Collectie BuckskingSy Winterstoffenj en andere HEEREN ARTIKEL N Artikelen niet voorhanden zijnde kunnen binnen 4 dagen in ndme Keuze geleverd worden Minzaamst aanbevelende D e Dames kunnen de élégantste COSTUMES door een zeer Bekwame MODISTE en de Heeren hunne COSTUMES door een zeer Bekwamen COUPEUR laten vervaai digen mm immi en AiiTwumr Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N by M PEETERS Jz te Gouda pe l r Zt L Srns 8 1 P ï BORDEAUXWIJN van f 26 Alles wordt franko huis geleverd Gouda Drnk van A Brinkman Binnenland GOUDA 13 October 1877 Bij Koninklijk besluit is een nieuw eereteeken ingesteld bestaande in een Koninklijke kroon van verguld metaal gedragen op de linkerborst aan het lint voor het eereteeken van belangrijke krijgsbedrijven Het zal aan ieder gegeven worden die tot heden een eervolle vermelding ontving zond r een zichtbaar blijk van s Konings tevredenheid te hebben ontvangen Ieder dus ook gewezen militairen aan wie eenmaal een eervolle vermelding te beurt viel behooren zich met overlegging van een extract geboorteregister te wenden tot het hoofd van het departement waaronder zij ressorteerden toen zij de eervolle vermelding ontvingen In het verzoekschrift moeten de datum enhet nummer van het Koninklijk besluit worden vermeld waarbg vroeger de eervolle vermelding gegeven werd De leden van het Schilderkundig Genootschap l ulchri Stuflio te s Gravenhage zijii bij adres a in de Tweede Kamer opgekomen tegen de bij de ttegeering bestaande plannen tot het aanbrengen van veraaderingec in het Haagsche Bosch Het Haagsche Bosch zoo zegt het adres heeft zijn schoonheid vooral hieraan te danken dat het zuo onopgesmukt en natuurlijk is Dit is het evotg van zijn oorsprong Als overblijfsel uit zijU voormaligen toestand van natuarwoud heerscht er nog een ongedwongenheid en verscheidenheid die niet opzettelijk is aangebracht maar toevallig ontstaan en juist daardoor zoo aantrekt Wie prijs stelt op eenvoudig en verheven natuurschoon geeft daarom het Bosch de voorkeur boven fraai aangelegde parken in het buitenland Het coa dos zeer te bejammeren zijn indien de bestaande voomemejs om het Bosch geheel of gedeeltelijk in een park te veijnderen werden verwe zenlgkt Die voornemens zijn helaas reeds in een begin van uitvoering gekomen Wel verre van door deskundigen voorgelicht maatregelen te nemen om het behoud van het bestaande te verzekeren is men begonnen met de aanvankelijke verwoesting van een der schoonste gedeelten ter voorbereiding van een verandering welke aan het Bosch zyiie eigenaardigheid grootendeels voorgoed ontnemen zou Aan de zuidzijde bg den vijver heeft men het bevallig glooiende terrein in een eentonige platte vlakte doen verkeeren en iets verder den grond op de ztjnderlingste wijze afgegraven zoodat de boomen aan de wortels geheel ontbloot zgn en ongetwijfeld zullen bezwijken Hoewel de burgemeester der Gemeente s Oravenhage in de Baadszitting van 21 Sept 1877 verklaard heeft dat er geen boomen iu het Bosch worden gerooid zonder overleg met het Gemeentebestuur en aldaar zoowel als elders krachtige stemmen opgingen voor het behoud van het Bosch in zgn tegenwoordigen toestand zet men nog steeds het sloopingswerk voort en zullen spoedig talrijke boomen vallen in het gedeelte tusschen den Bezuidenhout en den grooten Vyver Het mag plicht heeten om met nadruk te wijzen op de zeer groote schade die aldus wordt toegebracht en op de wenschelijkheid dat het advies van deskundigen worde gevolgd Men bedenke dat het hier niet het hgzonder genoegen geldt van enkelen maar een bezitting van Nederland die in haar oorspronkelijk karakter bewaard een veredelend genot oplevert en den gezonden zin voor ware schoonheid bevordert De misvorming van lulk een lustoord kan door niets worden vergoed Het bedrag van de giften door ie Ti d ontvangen voor den hongersnood op Aruba bedraagt ƒ 3098 76 In Oost Friesland wordt thans veel gesproken over eene kanalisatie van de Eems ten einde op die manier voor het vervoer van de Westfaalsohe kolen naar de kust een krachtig hulpmiddel in het leven te roepen Tengevolge van de gedeeltelijke stremming der vaart op Kgn en Waal wegens den lagpn waterstand zgn de vrachten o a voor steenkolen uit Duitschland naar Rotterdam helangrgk gestegen zelfs kunnen Westfaalsohe steenkolen thans met meer voordeel per spoor dan per sohip worden aangevoerd Het Spiaoza comité heeft beslist dat geen der ingezonden modellen voor een standbeeld van den wijsgeer aan het doel beantwoordt Derhalve zal binnen kort een nienwe wedstrijd uitgeschreven worden Eeriang zal naar men verneemt condfessie worden aangevraagd voor de indijking van het Wieriagermeer De heer P Conrad Eijkstelegrafist 2de kl te Amsterdam heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer filfe om de quaestie der tractementsverhooging van ambtenaren bij de Rijkstelegraaf onder de aandacht te brengen van de Wetgevende Macht Aanleiding daartoe vond bij in de omstandigheid dat herhaalde door zijn ambtgenooten te Amsterdam en elders bij de Kegeering gedane pogingen niet zijn gelukt De schrijver grondt zich vooral Op het feit dat in 1876 aan de commiezen bij de posterijen verhooging is toegestaan Hij stelt deze betrekking tegenover die van telegrafist en vermeent dat beiden gelijke aanspraken mogen maken daar men om als leerling telegrafist te worden toegelaten t diploma moet bezitten van htt eiud eiaraen der H B S een examen dat naar den heer Corvcr betoogt meer bcteekent dan dat voor surnumerair bij de posterijen Hoe dit zij het maximum traotement van ƒ 1400 voor den telegrafist Ie kl dat hij bij normale bevordering op 36jarigen leeftgd en na 15 jaren dienst kan genieten is iedereen lal dit toestemmen zeer laag te noemen De uitdieping in de boiteuhaven van IJmuidenis door den hevigen wind weder plotseling gestoord nadat gedurende een geheele week is gewerkt geworden Men heeft veel diepte verkregen de znidclijke oeverzid waarschijnlijk nog dit jaar afgewerkt wordenopgeleverd Men vonh t ook met het oevcrbealagen de verlaging zoodanig dat een spoedige afloopvan dit werk verwacht mag worden In de havenbuiten de sluizen worden remstoelen geheid dochalleen aan de uoordzgde terwijl aan de zuidzijdeeen jaagof trekpad zal worden gemaakt Hetwrak van den door de Engelsche stoomboot Nuphar aangeloopen tu gezonken zaudbok is verwijderd uitden mond der haven zoodanig dal de scheepvaartdaarvan geen hinder meer kan hebben De bouw van huizen te IJmuiden neemt steedstoe vooral van de rubriek herbergen Sommigedezer lantslin beginnen zelfs reeds voor de ordeenrustminnende buren zeer lastig te worden daar hierskohts weinig politiotoezicht kan worden uitgeoefendvan uit het te ver vtrwijderd Velzen Het komtdan ook menigeen onverklaarbaar voor dat hier bijde nabijheid der sluizen waar zoovele schepen metallerlei vreemd scheepsvolk aan boord passeeren ensoms langen tijd liggen en waar door de werkenaan het kanaal en den bouw van verscheiden woningenen inrichtingen zoo veelsoortige elementen van bevolking worden aangetroffen bgna geen politietoezichtis De twee eerste nachten van elke week en desZaterdagsnachts komen nog al dikwijls geruchtmakende vechtpartijen voor om van andere hinderlijkestoornissen niet te spreken Het jdnge IJmuiden begint overigens flink uit dekluiten te wassen Zestien arbeiderwoningen naderenhaar voltooiing vier anderen zgn gereed een fermgebouw staat onder den kap en een ander groot huis waarin een viotualienhandel zal gedreven worden maakt indruk door zijn flinke afmetigen terwijlrondom kleine woningen verrijzen zoo voor expediteurs als anderen Het spreekt echter van zelf dat hoe grooter het aantal bewoners wordt zooveel temeer het gemis van het meest noodige wordt gevoeld zoo is hier altijd nog geen brandspnit zoo moetmen bij plotseling intredende ziekte qog altijd vanVelzen of Beverwgk geneeskundige hulp outbiedeif terwijl toch een geneeskundige indien hg tevens belastware met den dienst der quarantaine allicht een goedbestaan zou vinden in de jonge havenplaats Ookbegint de behoefte aan behoorlgk onderwijs zich tedoen gevoelen jï Het praalgraf der Brederodeg in de Herv kerk te Vianen een uitstekend voortbrengsel van den renaissance stgl is door de bekwame hand van den beeldhouwer Cajot te Arnhem naar een plan van den heer EbersoD architect des Konings fraai gerestaureerd De Haarlenuche Gemeenteraad heeft besloten om met de provincie het rijk en Rijnland samen te warken tot uitdieping van het Xoorder n ZuidiiSpaurne op de diepte van de zijkanalen naar het Noordzeekanaal en 7 O mille zijnde een vierde daarvoor bij te dragen Een Chineesche tempel die te Nevada in Amerika is opgericht bevat volgens de Araerikaansohe dagbladen een aantal wonderlijlje versieringen Aan weerszijden van de deur ziet men een reusachtig beeld van gekleurd papier met éeu been in de lucht alsof het moet gaan dansen Het altaar is bedekt met allerlei offeranden van vruchten varkensvleesch metalen afgodsbeeldjes enz Op de wanden ziet men voorstellingen van de hel en het paradijs geschilderd De Chineesche hel wordt afgebeeld als een steenen oven met dubbele deuren Een aantal kleine duiveltjes jagen de zondaren naiir den oven terwijl de opperste duivel aan de denj gezeten met een vergenoegd gezicht zijne sleutels laat rammelen Op een ander schilderij ziet men het laatste oordeel Hier zit een reusachtig man achter een lessenaar de stervelingen die aan zijne linkerhand staan te oordeelen terwijl een man in het rood hen in een fornuis werpt en een secretaris in een groot boek hunne namen doorhaalt De Chineesche hemel eindelijk wordt voorgesteld door een aantal gelukzaligen op rozenroode wolkjes gezeten en varkeiisvleesch etende terwijl engeltjes rondom hed zweven en de vliegen wegjagen Ï OSTElR IJEllsr De directeur van het Postkantoor te Gouda brengt ter algemeene kennis dat van af den IBn October a s de lichting der Hulpbrievenbussen zal plaats hebben als volgt Aan de Nienwe haven ten 6 en 10 nre s voormiddags en ten 2 5 30 en 8 15 s namiddags Aan de Zengstraat ten 6 5 en 10 5 s voormiddags en ten 2 5 5 35 en 8 20 s namiddags De gedrukte winterdienstregelingen zullen zoo spoedig mogelijk aan het Postkantoor tegen betaling van 10 ets verkrijgbaar z n De Difecteur voornoemd Van KRUIJNE Gouda den 13n October 1877 Laatste Berichten IiOnden 12 Oct In eene indere redevoering heeft Lord Salisbury het onwaarschijnlgk genoemd dat de oorlog zou opgegeven worden alvorens eene beslissende overwinning is behaald Al wat Engeland kan doen is vredelievenden raad geven Parijs 12 Oct Gambetta is ter zake van zijn manifest aan de kiezers heden opnieuw bij verstek veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en 4000 fr boete Le Févre de drukker van Het manifest is veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf en tot 2000 fr boete Parijs 12 Oct Particuliere dépêche QePrettt verzekert dat de oppositie behalve de 363 nog 34 stemmen zeker en 19 waarschijnlijk winnen zal Belgrado 12 Oct Prins Mdan heeft eene in verzoenenden geest gestelde nota van de Porte ontvangen waarin zij zegt dat Servie s wapeningen het behoud der goede verstandhouting beletten welke de Porte wenscht te handhaven Parijs 12 Oct Particulier telegram Victor Hugo heefl in eene besloten bgeenkomst van 2500 kiezers in eene gematigde rede het algemeen stemrecht de ontbonden kamer en de candidatuur van Jules Grévy verdedigd De senator Garnier sprak in den zelfden geest Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Oot Gecrtrni Hendnlii ondori H J Kornis en A vaa Booren WiUem Gerrit Sybrnnd onders G v n Erk en i Hollander OVERLEDEN JAOct P J Berlhoot 66 j C Verhoef haiavr van G oere 72 j 11 H J Hayemaije 3 m ONDERTROUWD 12 Oet D Olthnijien 18 j en N van Vlentea 20 j K i Roberti te a Gravenhage 21 j en A van de Willik 23 j Go DEUK TAN A BaiNEMAN Kf