Goudsche Courant, zondag 14 oktober 1877

1877 Woensdag 17 Octokr m 2050 GOUDSCHE COUR AU T Nieuws en Adverlenliebiad voor Gouda en Onislreken DE OE ISIS De TerkUring van de meerderheid der vertegeawoordiging dat tusscben hamt en de re geering geen overeenstemming bestaut iu zake ons volksonderwijs dat zoo hoogst gewichtige volksbelang heeft de regeering verplicht de ministeriëete pOrtefeuiHes ter beschikkiug vaiu Z M te stellen Dagen ziJn TOdrbügegaan en geruchten van allerlei aard het eene onwaarschijnlijker dan bet andere moeten de opgewekte nieuwsgierigheid bevredigea Intuaschea gaat het nnaisteiie voort alsot geen ontslag is aaogevruagd Belangrijke wetten worden ingediend De herziene kiestabel die nn een vermeerdering van vgf leden voorstelt is voer de vijfde maal ingediend wetten tot regeling der railil met verhoogrng van het coutiagent en der schutterg zjjn de vertegenwootdigiug tot behandeling toegezonden een geheele omwerking der wet op de tucht san boord der koopvaardijschepen met oitbre diug der werkzaamheden van de coiu missie kannen door de vertegonwooidiging on derzocht worden en deze ouwiUig vruclitebos werk te verrichten beantwoordt die totzending van wetsontwerpWB door na het omlerzoek der begrootingen oaa hnis te gaa Vele vreenade dingen heelt men hier van tjjd tot tvjd gezien een toestand als de tegeiiwiof dige ontbrak nog in ons constitutioneel leven Aan wien de schuld Wu de toaatttud bespraken iu eea openbare zitting der Tweede Kamer was aau de regee ripg afgeviaagd of de aanvrage oui ontslag wel gemeend was eu wat de indiening der wetten beteekent dan had de publieke Opinie gegevens gehad om een oordeel uit te preken 11 u hlijft nteu in bet duister rondtasten eu aan tul van geruchten is de gelegenheiü gegeven zich als authentieke berichten te doen gelden In dit opzicht dus is de schuld ouu de vertegenwoordiging Zjj is thans geroepen om licht te verspreiden over den toestand door haar votum in het leven geroepen Was het antwoord der ministers op de gestelde vragen ontwijkend geweest had men zich verscholen achter de Koninklijke prerogatieven dan had de Vertegenwoordiging dit kunnen constateeren en de zittingen schorseo of zich tot het geëerbiedigd hoofd van den Staat wenden om de toestand onomwonden Woot te leggen en zoo spoedig mogelijk een beslissing te verroeken D ze toch is overal in dezen tyd van het jaar dringend noodig wil men den Staatsdienst niet stremmen De begrooting voor Indië moet zoo spoedig mogelijk behandeld worden om met 1 Januari in fudië uitgevoerd te kunnen worien De begrootingen der verschillende ministers moeten spoedig in behandeling komen of met l Januari verkeeren wg in een toestand in strgd met de grondwet verschillende zaken wachten op regeling door de schorsing der werkzaamheden gaat een kostbare tjjd verloren Zoo ooit dan is nu licht meer licht noodig Maar ook de regeering heett schuld n deu tegenwoordigen toestand van onzekerheid en spanning Toen de uitslag der stemmingen in Juli bekend was kon de regeering gemakkeljjk nagaan dat de oppositie tegen haar aanmerkelijk door de verkiezingen versterkt was en dat men ook haar het beroemd geworden woord kon toevoegen onderwerp u of ga heen Zjj is niet heengegaan ma r iy heeft zich ook niet onderworpen In weerwil van het gevallen votum in weerwil van de daarb g gevoerde discuBsiën bl ft zich als regeering beschouwen ftlsof regeeren voor haar nog mogelijk is Be T T Ie zjj zich eenvoudig bm in afwachting van het besluit des Kouinmi de loopende zaken af te doen dan zou ge£n Wantrouwen in haar bedoelingen zijn ontstaan men had met gerustheid bet besluit des Souings afgewacht Door de tegenwoordige handelingen in verband met hetgcne vroeger onder l t eerste ministerieHeemskerk gebeurd is is de regeering zelve oorzaak van tal van gissingen eii verinöede i8 die ieker haar aanzien niu verhoogeii Alleen door een spuedigo beslissing 4can aan de tegenwoordige ongeruslj id een einde worden gemaakt Wel besKst de onschendbare Koning maar op de verantwoordelijke J aadslieileu van de kroon rust de verplichtii om de te nemen besluiten te coutrasigneerefl Ernstig mogen zij dus overwegen w k advies ijj zullen uitbrengen £ eu zaak is vrij zuker dfe tegenwoordige ministers kunnen met de tegenwoerdige TweedeKamfer niet blijven regee B Wel betrof hetvotum alleon de regeling 1 n het lager onderwijs maar het is van gepoegzame bekendheiddat eok bij tal van andeM punten geen overeenstemming bestaat en d s aftreding van hetministerie of entbinding dfer Kamer de eenig middelen zjjn oni te te woordige spanningte dt en ophouden ook met het oog op er thans zoo moeiiyk 1 veronderstellen eu toeschrijven aan Zou eeu keaze voofalj de richting der Eerste Kaïj zynV W j kunne u dit 14 kunnen de vertraging li overwegingen of üet thauii het juiste oogenblik is om eeu nieuw miniaterie te doeu optreden Blijft het ministerie vooreerst iu fuuctie om de begrootingen te doen vaststellen om daarna op het einde van dit oi ia het begin van het volgende jaar een besUssing nit te lokken dan zou de meerderheid der verttgenwoordiging aich zeker daarmede wel kunnen vereenigeu mits de redering zich ten strengste onthield van allea wat met bepaald noodig was om de staatsmachine gaande te houden Werd toch hu de Kamer ontbonden dan2on de gelegenheid aan de nieuwe Kamer ontbreken om de begrootingeu te onderzoeken envast te stellen en Worden de ministers veryau gen dan zod a hun opvolgers de toevluchttot credietwetteft ihoeten nemen daar hun detgd zou ontbreken een nieuwe begrooting op temaken Altijd dus eeu onwettige toestand Blijft het ministerie daarentegen tot Kersmisaan dan kan alles geregeld behandeld worden men kan posten van ingrijpenden aard schrappen en in t voorjaar door aanvullingen in debehoeften voorzien Dan zullen wij Wel Vooreen paar maandeu administrateurs in plaatsvan ministers hebben doch tevens ial de gelegenheid bliJvén bestaan om in het voorjaar nog onderVyerpen van wejtgevenden aard te behandelen L BUITENLAND liuitenlanilsch Overzicht Alle buitenlandsch nieuws treedt op den chtefgroud voor de tijdingeu uil Frankrijk waarnaar de eheele beechaaÜe wereld gisteren met ongeduld uitia jelukkig kan na reeds geconstateerd worden dut de regeering den slag verloren heeft ondanks 1 haar ongereohti faeden en willekeur Onmiddellijk dieut hi irop te volgen dat de overwinning dfr republikeinen niet zoo schitterend geweest is als zij zelvrn verwaobtten Het laatste bericht dat wij op dit oogeublik hébben is van de regeeriiig zelve eu dus zeker niet partijdig voor de repubUkeiueo Bekend waren teeu 478 vau de 533 verkifziDgen Daarvan behoorden 284 gekcrteuen tot de republikeinsche l i tot de conservatieve regeeringspuriij Volgens de söhattiug van een andfr particniier telegram zon de aauataande Kamer vermoedelijk ongeveer 320 republikeinen en 210 conservatieven tellen Be republikeinen hebbpii dus oiigefeer 40 atemnlen verloren die natuurlijk teu bate der regcering komen Maar de volstrekt £ meerderlieid in de Kamer is 267 zoo lat uu reeds eeue voldoende meerderheid tegen de regeering en de clericaleu verkregen is Wat uu Deze vraag rijst natnnrlijk bij elk belangstellende op Met zekerheid is daarvan natuurlijk uiets te zeggen MaiAr zie hier wat weliugelichUs Carres ondeMeu verwachten Miic Mahon zal niet heengaan omdat hg niet zoottls hij meent dat het geval zou zijn wil wijkeu voor Gainb tt Niemand onder de ministers durft eeu coup d état te agen want volgeus den miuister van oorlog zelf kan meu niet op het leger rekenen flet tegeuwoordig leger bestaat grooiendeela uit mi liciens die slechts 1 a 2 jdur ouder de wapens ziju eu verschilt hemelsbreed van dat vau 1851 Eeu ander mi tiister van oorlog die de z iak aandurfde heeft meu niet kunnen vinden l us Mac Mahuu blijft maar de firoglie Fourtou Co gaan heen eu Dufaure zal weder miuister worden zoo mogelijk met Léou Renault de Mnrcure en dergelyken Dufaure moet bereid wezen de taak te aanvaarden van de anderen is men niet ïekef Men kumt dus terug met den minister welke de vorige Kamer bij haat optreden voud eu men begint de oude proefuemiug weder om de republiek te regeeren zonder de republikeinen Dit is de waarschijulijkste oplossing Na nog vermeld te hebben dut te Par s 23 rrpdblikeineu eo eeu Orleauist in plaats vau Decaz a ziju verkozeu en dat de Fourtou DcCazes eu llaussman wel ilOÈh UoHul Duval en de Monchy niet herkozen ziju stappen wij voor heden vau deze quuestiou brülaute af ea verwijzen onze lezers naar de laatste bertchteih Gambetta ia voor zijn manifest bü verstak veroordeeld tot 3 maandeu gevangenis en 4000 frs boete de drukker t t 14 dagen en 2000 frs De berichten uit het Gasten zijn zeer treurig Do Btornieu van de laatste dagen hebben een vroegea winter medegebraoht en het Igdeu der nog niet vau teuten voorziene troepen die iu de open Incht slapen in koude en vocht wordt als onbeschrijfelijk groot beschreven Een ontzettender oorlog als die Srelke het wanbestuur der Turken eu d weinige eendracht der groote Mogendheden teweeg heeft gebracht is iu deze eeuw niet gevoerd Hij kun hlleeu vergeleteu worden ia outzetting met den deitigjarigeu oorlog Toch gelooveu wij dut al dit verschrikkelijk nameloos lijdeu niet onvruchtbaar zal zijn Buslnnd s wedergeboort de hervorming vau s lauds instellingen zal er hopeu wij de vrucht van zijn en de verlossing der Christenen in Turkije vau een zwaar eu schandelijk juk Wij elóoven niet dat de Duitsöhe iIBgeering welke ook de afloop van den oorlog zij ooit dulden zal dat Bosiiiérs en Bulgaren weder ttiu de genade vau de pacha s overgeleverd zullen korden Reeds uu toont de t uitsche regeering een méér dau welwillende onzijdigheid oau BUsIand De f éricé het orgaan au bet Turksche ministerie vso oorlog beweert dat BuitsohË troepen op weg égn naar westelijk Polen om Bnsland iu itaut te stellen de 100 00l man welke tij in de gar izoensplaatsen van foleu heeft bihi het tuiden te zenden Waarschijnlijk ia deze Inededeellng niet doCh te tOoAt Wat de Turken gelooVen dat zé van DuitsChland te wachten hebben Deu militairen CoMteSpondent Van de Kbtn Zat komt het onbegrijpelijk vOor hoé men id den winter de operatien zou willen voortzetten feu eerste zouden de bruggen over deta Donau niet stand houden en ook het zeer moeielyke verkeer met vaartuigeu iou onvoldoende zijn zelfs om voldoende proviand voor het leger naar den reohtetovef uver te brengen Verder zou door het vi BgsUtui der brugj eu ook geene linie van retraite meer Voor li t Russische leger bestaan Tusschen Fetrusai i eu P itin z tl uu wel is waar een brug gebbuwd wurdeu die bet ge weid van deu itlo m eu bet ijs 10 kunnen Weer