Goudsche Courant, woensdag 17 oktober 1877

I itnAii doch telfa angenomen dat dit wrrk gelukt 4an il toch uog altijd ééiie enkele brug voor eeu geheel Ir er niet genoeg Ook het ouderbrengeu der Irotpen is eeiie niet gering te schatten mocielijkheid Dorpen en steden lyn er in Bulgarye uiet te veel en in de eerste is met misdadige hand de onvoorzichtigheid gepleegd om alle Turksche woningen te feruieleu soodat deze niet voor het herbergen der totdateu in aiinmerkiiig komen terwiji de Bulgaarsche huizen lang niet in voldoend aantal aanureztg zijn In Pruisen huudt men zich nog altijd bezig met hetgeen de regeeriug looruenieus is te doeu op binlands gebied Wat betreft het groote vraagstuk der hervormingen op het gebied van binneulandsch beheer vernemen wij dat de heer von Bismarck de Kreisordimuy ook op de overige provjtteiën de westelijke pruviueiên des lands toegepmt wcnscht te zien echter onder zoodanige wijzigingen waarvan de ervaring de noodzakelijkheid heeft aangetoond Daarbij gaat hij uit van het standpunt dat de census bij de gemeentewet niet te lang behoort te worden gesteld bieriegea verzet hij zich ten krachtigste Indien de gemeentewet zoo als die in de oostclijice provinciën des lands van kracht is ook in de westelijke provineiin werd toegepast zou de census voor gemeente verkiezingen van 12 of 18 mark lot op G mark worden verlaagd Het gevolg hiervan zou zijn dat te Keulea bij voorbeeld alwaar thans 9 i 10 00 liezers voor den gemeenteraad worden gevonden dat antal zou klimmen tot ruim 31 000 kiezei s het is meer dan waarschijnlijk dat dergelijke verandering schier aitsluitend zou strekken ter gunste vau de Itramontoansche party Elder zouden de socialisten door die wijziging worden gebaat Aangaande wijzigingen in het kabinet zijn allerlei geruchten in omloop gebracht welke echter geen vertrouwen verdienen Slechts op deze mededeeling schijnt men staat te kunnen maken dat de Minister van Binnenlandsche zaken de heer Eulenburg den heer von Bismarck heeft verzocht hem den weg gemakkelijk te maken om spoedig tot het ambteloos leven terug te kanoen keeren De minister president heeft hem daarop eaar den Keizer Koning verwezen tengevolge aarraa door genoemden Minister het verzoek óm ontslag reeds is ingediend De Aeer Gladstone is voornemens Ierland te beaoêken Om de geruchten te logenstraffen die aan ie reis staatkundige bedoelingen vastknoopen heeft 4iq bekend gemaakt dat hij die reis slechts als privaat persoon onderneemt Volgens l l eriehten uit Calcutta laat de oogst zich itc fcsjer aanzien Overal is regen gevallen In liet moorden van Indië is elk gevaar van hongersnood jteirekeB Ook de fiuancieele toestand is verbeterd BINNENLAND GOUDA 16 October 1877 I De spoorwegbrug over de Gouwe is gelijk indertijd gemeld werd den Sden September door de kanon neerboot Do aangevaren Thans verneemt men dat d schade daardoor verooneaakt ruim 3300 bediingt Deelden wij voor eenigen tyd mede dat de v werHaoHècie Jtiil Zaiijert zieh binnen kort ook in de e gemeente zouden doen hooren welke mededeeling beantwoord werd door een bericht in rfe Siattdemri dat genoemde zangers hier te lande niet meer ouden optreden het blijkt thans dat wjj goed ingelicht waren althans Prof E M Cvavath deelt namens die zangers in de A Rolt Cl mede dot t lich nog in enkele plaatsen o a in Oonda zullen doen hooren V r de akte als hulponderwijzer werden Zaterdag te Hage 16 candidaten geëxamineerd 1 trok zich terag B werden afgewezen en 10 toegelaten waaronder de heeren J E van Arnhem M de Boer J C Ëmeia H van ck L W van der Lee allen uit Gouda en P van der Vos uit Nienwveen Oisterenavond hield ie Metselaars Vereeniging Onderling Hulpbetoon haar jaarlyksche vergadering iri het koffiehuis Bellevue Uit het verslag van den Penningmeester bleek dat er ia kas was eene somoa van 493 91 terwijl er bovendien in het afgelovpen dienstjaar aan zieke leden was uitgekeerd ƒ 140 alsmede dat het ledental tot op dit eogenblik tot S7 wu gestegen S Zitetdagavoad ongeveer 11 uur is er in de pottenoaltkerij van den heer H Jager in de Keizeratraat alhier brand ontstaan waar zich een groote lio Teelkeid turf bevond Oeluikig is men er spoedig bg geweest en is de brand in d aanvang kannen warden gestuit De bni meester ea andere autoriteiten waren ojihet terrein aanwezig y VcIlmi onzi r b zcrs rullen zich herinneren dat in het vorige jmir door de heeren Le Orus Van Zuylen en Haspels directeuren van t Kotlerdamsche ïooneelgezelsohap een prijjvraag werd uitgeschreven voor een Nederlandsdi Blijspel De antwoorden daarop zouileu gesteld worden in handen van de heeren P Haverkorn van Itijscwijk Mr C Vosmaer en A G Van Hamel Onder de ingekomen stukken was er een dat Z er uitmunlte boven Ie overiifcn t welk dan ook bekroond werd en dat bleek geschreven te zijn door den bekenden leiterkundifire Jjodewijk Mulder en dat getiteld was De kmcermiujiiig mti SlMmii ijk Het spreekt van zelf dat de aandacht van velen al iludilijk op dit stuk gevestigd was en dat men met groot verlangen de opvoering verbeidde Welnu thans wordt daaraan voldaan en heden avond wordt genoemd stuk voor t eerst te Rotterdam opgevoerd terwijl het reerls en recht aangenaam is het ons dit mede te k innen dcelen iji de volgende week ia deze gemeente zal worden gegeven Woensdag 21 October a st heeft id de eersic aboinienientsvooratelliug plaats van t Rutterdamsch gezelschap in Om Gertoet eus schouwburgzaal en de reeks voorstellingen wordt eüpend met gcnoeiad stuk JMeer dan ecuc reden bc 1aat er tot de voorspellinu fit leze voorstelling buitengewoon z il slagen Vooreerst geschreven door een gunstig bekenil letterkundige voorts beoordeild door mannen als Ifaverkorn van Rijscivijk en Vosmaer die als tooncileritici een eerste pl iats innemen en ten slotte onue voeril door de beste krachten vau t gczelsch ip de Dames Beersmans en de Vries en de hli J en D Haspels Le Gras van Zuijlen Rohier Faassen terwijl en dit verdient opmerking jieeu der andere leden van t gezelschap die meer middelmatige acteurs zijn daarin optreden Men mag dus een miemble verwachten als zelden op ons tooneel gezien werd en het sclüjiit d it deze voorstelling door velen met blij l8cliap z d worden begroet Naar het Aardrijkik WkU verneemt heeft het hoofdoomilc te s Gravenhage voor den outworpi u tocht naar Nova Zembla ƒ 22 000 a 23 000 bijeengcbraeht De commissie van oppertoezioht en beheer der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden birichl dat op Maandag 29 dezer in voornoemde inrichting eeu keuring z d plaats hebben van knapen die een verbintenis in s Rgks zeedienst wensahen aan te gaan Bij Kon besluit van 11 October is bepaald dat er met 1 November aanst eene dienst van telegrafische postwissels eeu bedrag van ƒ 250 of 600 frs niet te bovengaande tusschen Nederland en België in het leven zal worden geroepen De man die in de laatste week zooveel van zich deed spreken de haidlooper Bertacciui zal zijn k usl niet meer vertoonen In het gasthuis te s Hage eindigde gisterenmiddag het panrd mensch zijn loopbaan Aan de gevolgen van eene koude gevat na den snellen loop in het Malieveld Dinsdag jl bezweek de Italiaan ver van zijn geboorteland De vereeniging van en voor Nederl industrieelenheeft in een adres aan de Tweede Kamer aangedrongen op goedkeuring van het wetsontwerp tot afschafüug van den zeep aceijns behoudens deze enkele uitzondering dat alle iuvoerreeht op zachte groene zeepuiet vervalle De heer dr A Kuiper eraeritus predikant heeft voor het beroep naar Amsterdam bedankt Van bevoegde zijde wordt het volgende geschreven In een vorig nummer van uw blad wordt door u melding gemaakt van een particulieren brief van den voormaligen president der Transvaal republiek aan de Volksstera waaruit blijkt dat de heer Burgers niets van een pensioen bekend is dat hem door de Engelsche Regeeriug en uit de kas der Transvaal zou zijn toegekend wegefla de diensten f ij den overgang van de Republiek aan Engeland bewezen Vergun mij omtrent deze treurige zaak u het volgende mede te deelen De bedoelde brief van den heer Burgers aan de Volkstem was nit Kaapstad gedagteekend 6 Augustus 1877 Vele personen van aamien en naam inhet land nu hebben een eigenhandjgen brief vanden expresident gedagteekend Juni jl onder deoogen gehad waarin hij schrijft dat hem een pensioen reeds te Praetoria dus in Mef was aangeboden Hij verzocht van die personen een bewijs dat zg dat pensioen approuveerden doch dit is doorhen natuurlijk geweigerd Of de heer B een pen sioen aangenomen heeft weet ik niet maar dathem van een pensioen niets bekend was gelijk hijdea 6n Augustus schreef ia derhalve niet waar iV mt Ot Gisteren werd de nieuwe universiteit te Amsterdam op plechtige wijze ingewijd s Ochtends werden de hoogleeraren door curatoren in hunne nieuwe betrekking geïnstalleerd Het studentencorps en het korps militaire studenten haalden voorzien van hun banier de vertegenwoordigers der bevriende korpsen van het station van den liynspoorweg Met volle muziek werden zij onder een grooten toeloop van menschen de stad in en naar do parkzaal geleid Daar was een aanzienlijke schare bijeen om de verdere plecli tighcid bij te wonen Het was een indrukwekkend gezicht toen het korps professoren voorafgegaan door burgemeester eu wethouders en door curatoren der nieuwe instelling de zaal binnentraden Zij werden door het spelen van het lo vivat begroet hetwelk door de geheele schare staande werd aangehoord Daarop werd eeu feesicantate uitgevoerd waarby de bekend Bosscher bariton solist de heer Deckers zijn hoogge waardterde medewerking verleende De burgemeester mr C J A Den Tei presidentcurator der nieuwe universiteit liield een korten welkomstgroet waarin hij de meerendeels bekende worliinifigesehiedeiiia der instelling in herinnering bracht Nadat opnieuw zangtonen der cantate waren gehoord muziek van Daniël de Linige woorden van J P Ilizebroek sprak ile hoogleeraar dr W Moll eene keurige rede die van het begin tot aan het eind de toehoorders en toehoordereSseu boeide Va rlnng zal men te Amsterdam aan hel Postkantoor het Amerikitnusehe systeem voor t afhalea van brieven invoeren Kr zal nl een kast in tal van loketjes verdeeld worden geplaatst degenen die t droit de boite genieten hebben van een dier lukeïjes een sleutel en kunnen als zij door ket girtzen deurtje er iels in zien iiet er nitnemen dat aan de binnenzijde in t postkantoor dadel jk na a iiiko nst der posten er in wordt gelegd Elk loketje is genummerd aan de voor en aohterzgde eu Ik ift een afzonderlijk eu van de overige verschillend slut Door den schoolopziener in het 12de schooldisI riet van Noord Brabant is de school voor gewoon l iger onderwijs te B iardivijk afgekeurd De redenen die tot deze afkeuring he bbett geleid zijn lo dat de ruimte der school berekend naar het gemiddeld getal kinderen voor elk kind slechts 2 0 Ï7 JP en berekend na ir het grootste getal slechts 1 0 JP bedraagt en 2o dat de school bovendien zoo wegeni hare ligging in de onmiddellijke nabijheid van bet kerkhof als wegens de slechte ventilatie voor de gezondheid van Ouderw zers eu kinderen zeer uadcclis is te achten De kunstboter tegenwoordig bij duizenden vaten in de onderscheiden fabrieken vervaardigd levert een gevreesde concurrentie voor den boterhandel iu de noordelijke provinciën zood t de prijzen der boter in de laatste dagen dan ook meer en meer dalen en er kooplieden worden iMngetrotfou die duizenden guldens schade lijden Iu keukens restauraties op schepen enz speeltde kunstboter een hoofdrol de bewerking laat nietste wenschen over de smaak is zuiver de kleur iiniet te onderscheiden van die der echte boter terwijl de hoogste prijzen nog gelijk staan met de laagste marklnoteeringen der vorige weken Men schrijft aan de Leidsche Ct Buitengewoon laat is alle gewas dit jaar aangekomen Het wal bijna zomer geworden toen nog maar schraal naa de vraag naar groenten kon worden voldaan Uit het Westland kwamen de aspersies die ten gevolge van de langdurige koude met mooi waren hierop volgde iet rooien der vroege aardappelen die wegens de hooge prijzen en den handel met het buitenland zeer goede rekening gaven en daarna had de verzendyK van aalbessen plaats waarvan de pluk ruim bleekste zijn Op steenvruchten kon niet gerekend worden de perziken o a waren dit jaar een uitgezochte lekkernij n ofschoon de peren en appelboomen mooi gebloeid hadden het bleek weldra dat e vruchten spoedig zouden geleld zijn De zeer uitgebreide teelt van aardbeziën verschafte ook dit jaarde voldoening yan een overvloedigen pluk vóór verscheiden duizenden guldens werd van dezevmott wijd en zijd omgezet Hiermede was het fraaiste gedeelte van den zomer verstreken Het was langdurig droog maar vast weer geweest de thermottdter klom in Juni vaak tot 80 Doch nauwelijks was de helft van Jnli aangebroken of het weer werd onbélendig en zeer regenachtig tot October toe de thermometer heeft dan ook niet meer het genoemde ogfer bereikt Boven verwachting was intusschïn lie hooibouw uitgevallen Zoo er iemand dit jaar jedfin heeft tot tevredenheid het is de boer Er was altiii overvloed van gras en ofschoon er thans ovw 06 tongblaar onder de koeieji geklaagd wordt de opbrengst van het üuivèl heeft nienige Èeurs gespekt en de hooge prijzen itan hét ve6 heHb n goede rekening doen maken Schrikbarend was de ziekte onder de vroege aardappelen nitgebfokcn Hecle partijen gingen als ten eenemale tot voedsel ongeschikt naar de fabrieken Ook onder de late aardappelen was de ziekte ontstaan en de stortregens deden het erg e vreezen Bij het rooien blijkt bet nu dat over het algemeen de toestand niet veel ongunstiger is dan anders Iu Gelderland zijn wel is waar gfheele akkers met zieke aardappelen oingedolven in Zeel md komen er bij het rooien meer verrotte dan zieke aardappelen voor doch niet zoo om er van terug te schrikken Uit die provincie komt doorgaans de beste waar In de duinen zijn nogal aardappelen verdronken Een verbouwer te Katwijk die het vorige jaar voor ƒ 1300 OTizette rekende nu op ƒ 5Ö0 hoewel de prijzen zeer hoog zijn Men spreekt van ƒ 6 of ƒ 7 het heet voor beste winternluin andaardappelen Reeds vroegtijdig werd voor het te veld staande gewas per uien ƒ 2 geboden doch de verbouwers bedongen 2 50 Bijna overal is van dat gewas voor Engeland verscheept ten gevolge waarvan de prijs aanmerkelijk gestegen is Het koolzaad voldeed bij de dorsdiiug vrij wel het vlas gaf een uitmuntende uitkomst van de granen werd mitldelmatig geoogst De vroege koolteelt viel tegen en de late is ook niet ruim De bloemkool kwam niet voornit z j was schaarsch en onaanzienlijk ook thans staan er o a te Rijnsburg nog geheele velden waarvan de planten weinig of geen bloem meer bi loven Met goed gevolg werden uit de Venen augurken en snijbooueu verzonden doch toen de regen a iiiliield en een hevige wind losbr ik was het spoi dig nul een en ander gedaan De akkers werden overal ziek van het overtollige water zoodat bet tweede gt was van tuinboonen niet slaagde Ouk de late jiec i is niet best daarentegen vertrekken uit Venr inzonderheid naar Amsterdam scheepsladingen uilniunreude aiulijvie Nog hangen er onrijpe vruchten aan W n moerbeziëuboom waarvan i e pluk zoo lutul was omdat de koesterende zonueséhijn ontbrak Bijgevolg h iil men van de druiven geen beste verwachting Wtl zijn er mooie meloenen uit de bakken in druiven uit de kassen gesneden maar het gewaï Iuiïs de muren is eigenlijk niet rijp geworden M i ln t Westland geen fraaie druiven heeft waan oor men poging kan doen door ze twliter ramen vooruit te brengen dan is de druivetteelt bij anderen uiet gelukt De hoedanigheid van de druif uit het VVesil md is dit jaar dan ook niet roeinenswaard Do luljieu en hyacinten bloeiden dit jaar zeer laat en de koude lente lileef arm aan bloemen Tijdens den oiner was er ehter veel vertier iu de kweekerijeii Het vochiige weer en de niet te stralfe zonneschijn waren gunstig voor de ontwikkeling van nienige plant wier bloeioeu laarbij met frissclie kleuren prijklen Daaronder viTtoonde zich de roos met weergalooze schoonheid Sepliiiiber briuiht echter al te spoedig verval onder de bloemen en niet al te rassche schreden naderde de herfat De gevaarlijke gewoonte van zeer vele vrouwen om spelden of naalden in tien mond te steken had te Berlijn weder de reeds zoo dikwijls voorgekomen gevolgen Een jonge vrouw was bizig eeu bed op te niukeu en had de twee spelden welke voor het vaststeken der gordijnen gebruikt werden iu den mond toen zij onverwachts niezen moest De beide spelden schoten haar in de keel en wel zoo ongelukkig dat zij de hevigste pijnen lijdt en de geneesheéren alin het behoud van haar leven wanhopen De Arni Ct zet uiteen waarom zü een ministerieKappeyne als de eenige ratloueele oplossing van de krisis aanraadt Stel een gematigd lioeraal ministerie treedt op waarin geen enkel geavauciferde begrepen is Wat is de taak van dit get atigd ministerie De instellingen van den modernen staat tegen de aanvallen der kerkelijken te handhaven Goed het voert dit punt van het programma getrouw uit het is en blijft beslist anti klerikaal Verder staat op het programma de schoolwetgeving zoo grondig mogelijk te verbeteren Stel de nieuwe onderwijswet komt tot stand dank zg de welwillende neutraliteit van de bervormingsgezinden Meerdere punten staan niet op hel programma van dit ministerie Het kan nog wel enkele kleine verbeteringen aanbrengen in verschillende takken van bestuur maar aan hervormen aan regeeren in den volaten zin valt niet le deuken Het heeft geen andere keus dan of at te treden of zich te bepalen tot de loopende zaken Dan is het ministerie echter reeds feitelijk gevallen bezweken aan zgn oqraacht Is dit het geval treedt een liberaal ministerie op om spoedig weer af te treden en aldus de lijdensgeschiedenis der vorige liberale kabi nettqn t herhalen dan is in plaats dat d kijsis opgelost is geworden de t estand verwarder i ooit vorep En als nu dit gematigd miHiilt rie na weinige maanden levens gevallen is wat dan f Dan lilijft er iiiets anders over dan een gesTanoeertl miuistene aangezien een l l riknal kabinet tot de onmor Jjelijkbedeu behoort Z4 een ministerie Kappeyne bet beter maken dan zulk een liberaal kabinet Niemand weet bet men moét het afwachten De liberale partij in de Tweede Kamer heefi ds meerdjriieid zij moet optreden aii allen twijfel moet een einde komen zegt de J Ct Thans is het aan den heer Kappeyue om te toonen dat hij werkelijk de man is waarvoor zijne vrienden hem willen doen doorgaan Niets zal ons aangenamer zijn dan te zien dat wij ons iu hem vergist hebben en dat werkelijk met zijne optreding de gouden eeuw voor de liberale partij iu ons land is aangebroken De tijd der vuurwerkredevoeringen is voorbij De fraseologie van moderne wereldbischouwingen liberale zonnen die de konservatieve nevelen verdrijven kwesties die verkiezingen en verkieziugeu die omgekeerd kwesties lieheersoheu heeft afgedaan Wij wachteu op daden niet op mooi klinkende frazen De meerderheid moet haar kracht bewijzen Voor den heer K ippeyne geldt het te zijn of niet te zijn Blijkt hij omnachtig zelfs aan de billijksle eiselieu te voldoen dan heeft hij onzes inzie 19 als politiek persoon afgedaan Van het optredend ministerie moet men een krachtig initiatief in alle takken van wetgeving ei ichen Onderwijs financiën krijgiwezen kiesbevoegdheid zijn de hangende kwesties die afgedaan moeten worden Geen ministerie kan zich aan de regeling dezer aken onttrekken Het zijn zware en moeielijke struikelblokken op den miiiisteriëeleii weg w iarover ministerie aan initiisLerie gestruikeld is en ze zijn op deii weg blijven liggen Te handelen tiUof deze struikelblokken er niet lagen gaat niet auii zij moeten weggeruimd worden l np 5 Ijeslissing moet vallen en bij deze beslissiiu za het blijken in hoeverre er tusschen de verschillende I fr tklién Ier liberale partij in de Tweede Kamer genoeg overeenstemming bestaat ora samen te kunnen gaan Op d e wijze wordt de weg gebaand om tot eene meer zuivere pariijformatie te komen Ons geloof dat werkelijk de opireding van een ministerie Kaftpeyiie zuivering van den politieken toesl iiid z il aanbrengen is zeer klein de redeiieji behoeven wij niet meer te ontvouwen Mochten onze verwachtingen in deze beschaamd worden en ons voor de volgende parlementaire kaïnpaiijejaren nog aangename verrassingen bereid zijn Op een half uur afstand van het station Buitenpost is Vrijdag een bejaard arbeider uit Gerkesklüosler door een spoortrein aauger den Hij liep langs den spoorweg juist op het oogenblik dat Ie trein van Groiiiiigeu naar Leeuwarden moest passeeren Niellegeiistaunde het waarschuwend getlüit van de locomotief liep de initn dwars over de rails door en schok dien de aanraluK vau de locomotief teweegbracht werd hü van den weg afgeslingerd en bleef liggen totdat de trein van Leeuwarden naar Groningen ruim 10 minuten later hem opnam en naar Srijpskerk vervoerde om hem daar onder geneeskundige behanueling te stellen Hulp mocht echter niet baten daar de ongelukkige weinige oogeublikken later overleed Het Instiluvt loor doofstomutm te Groningen nanr in het schooljaar van 187 77 23 doofstommen op bij het einde van het schooljaar gouden 15 kweekelingen het instituut verlaten de meeste na den cursus te hebben doorloopen Vijf van hen zijn opgeleid tot schrijnwerker 2 tot kleermaker 2 tot schoenmaker 1 tot venver 4 hebben aan het instituut het linnenen wollennaaien geleerd en zijn nog gedurende het laatste jaar bij afwisseling bij eeu modiste te Groningen werkzaam geweest Een echter kon geen ambacht leeren In het personeel 4 an het instituut hadden verscheiden veranderingen plaats De gebouwen zijn aanmerkelijk vergroot Toch heeft die vergrooting ofschoon in alles de uiterste eenvoudigheid ia betracht met den aaukoop van het daartoe noodige terrein niet minder dan ongeveer ƒ 30 000 gevorderd Neemt men daarbij in aanmerking dat het nieuwe schoolgebouw in 1872 tot stand gekomen en waaraan even dringende behoefte bestond ƒ 20 000 heeft gekost dan blijkt dat in vijf jaren alleen oor de verbetering der gebouwen een halve ton gouds is noodig geweest Die som is geheel ten la stè van het instituut gekomen zonder eenige bijdrage daartoe van rijk provincie of gemeente Doch nu is ook van de geldmiddelen der inrichting alles gevergd wat er slechts van gevergd kon worden Verder te gaan zou onmogelijk zijn Èn met die kosten yoor éns is nog geenszins alles gedaan daaraan knoopen zich voor het getal kweekelingen dat grooter is dan ooit en nog steeds klimt natuurlijk steeds stijgende jaarlijksche uitgaven vast Zullen ook deze bestreden kunnen worden zal het instituut blijven voortgaan eiken doofstomme vosr wien opneming wordt gevraagd toe te laten dan is krachtige hulp noodig Het ledental bedroeg op 1 Januari 1876 2414 op 1 Januari 1877 2369 Er kwamen 107 nieuwe leden bij terwijl door den dood of door bedanken 148 weraen verloren Wel is de financieele toestand niet ongunstig maar toch mogen geen pogingen nagelaten worden welke kunnen strekken om dien t c verbeteren Het versbg beveelt daarom het instituut lot het ontvangen van gifien schenkingen of andert gunsiigt beschikkingen aan en noodigt ook allen die ïi j geen leden zijn en het wet kunnen wezen tot ih itanvaarding vau het lidmaatschap dringend uit Mo e de Nederlaudsehe liefdadigheid zich ook uu wedcf niet onbetuigd laten Inhoud van Ceues LANDBOUW en VEETEELT Landbouwondiwwij s De nieuwe landbouw door J J Meciii vrij naar het Eiigelsch door den redacteur vervolg Het bewaren van norielgertassen Kleine ofgroote boerderijen De Landbouwraad of Collegevan landbouw Vraagbus GEMENGDE BERICHTEN Varia Uit de pera marktberichten advertentien IPOIjITIE Aan het Bureau van Politie is als gevonden gedeponeerd Eeu Kinder KOÜSJji en SOKJE en een SL VGKOOI Laatste Berichte Parijs 15 October Van de 15 eonservatieveii die niet herkozen zijn behooren 11 tot de Uonapartisteu onder welke Raoul Duval en de hertog de Moucliy De plaatsen die de conservatieven hebben gewonnen zijn meer door zuivere royalisten dan door Boiiapartisten veroverd Parijs 15 Oct De dagbladen erkennen dat de Regeeriug bij de verkiezingen eenige zetels gewonnen heeft maar en de Regeeriug èu de oppositie zijn blijkbaar in hare hoop teleurgesteld Zij hopen dat daardoor wederkeerig de weg tot het doen van concession gemakkelijk zal gemaakt zijn zoodat er een einde zal komen aan de crisis die allen moede zijn Parijs l£i Oct Particulier Telegram Laatsteopgave Er ziju gekozen 332 republikeinen 173 regeeringscandidateu 15 herstemmingen zullen erplaats hebben en de uitshig in 13 districten is nogoulwkend De Beurs was zeer vol de Fransche rente is gestegen de 3 pet tot 69 85 en de 5 pet tot 106 05 De France beweert dat eene iweede oïitbindiugmogelijk is en vraagt het in staat van beschuldigingstellen van de Eouriou De bladen der rechterzijdezijn teleurgesteld De Ordre noemt de verkiezingeneene eervolle nederlaag De Pays hoopte eeu beteren uitslag en klaagt over de weinige roedewerkingder ambtenaren La Défénie zegt dat de Maarschalkbeweerde dat zijn plicht grooter zou worden met hetgevaar Welnu het gevaar ia groot De kiezers zijn bijeengeroepen tegen 4 November voor het verkiezen van de helft der algemee iie Raden De gemeenteraad te Parijs is opnieuw bijeengeroepen om 4 miliioen beschikbaar te stellen voor scholen eu 3 miliioen voor het afbreken van den boulevard St Germain Burgerlijke Stand GEBOREN 12 Oct Elizabeth Maria ouder M Vermaat en N do Gidli 13 Froderik Antonius oaders T Bredia ea P van üreukelea 14 Hendrik ouders H Marks i u A K Gramiy ÜVEltLEDEN 13 Oct P W M Kamphnisen 2 j 6m J i van GuljKU BDj V ADVERTENTIËH Heden trof ons een geiroelige slat deslevens door het afsterven van ons geliefd kindPETEONELLA WILHELMINA MARTINA in den aanvalligen leeftjjd van twee jaar enzes maanden P W KAMPHUIJZEN M W KAMPHÜIJZENGoxida 15 Oetobar 1877 Snoe WliTllMISSf aanvang ende 15 OCTOBER der Wagendienst ÏM UMI ÖP Göl vice versa Van BODEC BAVEN s mcM ns 7 nur s namiddags 12 45 en 4 45 Van GOUDA s morgens 8 30 s namiddags 3 15 eü s avonds 7 uur Be Onaerrteniers Gebe blom I W v