Goudsche Courant, vrijdag 19 oktober 1877

Kóninkljkc Anilicoische MEECOLOSNE FABIIIES j I IsT H E 1 N 2051 1877 De E4Ü DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrijgbaar SCHOLTEN Gebr db RAADT en verder bg alle voorname Winkeliers en Coiffeurs geheele rgk II MÏISTI BINNENLAND GOUDA 18 October 1877 Met zekerheid kan thans gemeld worden dal aan den heer mr Kappeyne de zameostelling valf eeu nieuw ministerie is opgedragen en dat hij zioh met die taak heeft belast BUITENLAN D 1 Baltenlandsch Uvcrjiclit Behalve van de koloniën is de uitslag der Pranscbe verkiezingeD in zijn geheel bekend Herstemmingen lijn er in 14 distripten De repablikeinsche partij lal vermoedelijk 320 i 330 de vereenigde oonserTStieve partijen 200 a 210 leden tellen Wij hebben alle reden ven tevredenheid ver deien tftoop Üeu republikeinen ui de roes der overwin giDg niet naar het hoofd stggen iij zgn eeuigszina i teleurgesteld eu hebbeu uu alle reden om gematigd te blijven Ën den olerioaleu ia het voldoende gebleken dat het land niet van heu gediend is De nitslag der verkieiiogeu beantwoordt a alle pciehten aan onze hoop schrijft het JtmnuU de Matt Ten spijt van den stoffelyken eu zedelijkeo drok die lelfs de ergerlijkste gewelddadigheden van 1 ket Keizerrqk verre achter zich laat hebben de republikeiuen eeoe overgrodte meerderheid gekregen De ontbonden Kamer vijf maanden lang gruwelijk gelasterd en gehoond is gewroken Het algemeen stemrecht heeft haar het mandaat teruggegeven dat men haar heeft ontnemen Nooit heeft eene Aegeering het land zoolang zonder Parlement gelaten nooit verfoeilyker praktyken tegen haar tegeiiStanders in t werk gesteld De druk bij de verkiezingea h de uiterste grens der onbeschoftheid bereikt Al de proviucièu waren onder een soort van schrikbewiud gej aatat Administratie magistmtnur openbaar oaderwys ftnancién spoorwegen alles was omvergehaald alles gelijk een der meest gezaghebbende mannen der ata aude na IS Mei gezegd heeft onderstboven geworpen ten bate der oSicicele candidatuur Het land heeft aan dien verschrikkelijken oorlog weerstand geboden Het nationaal geweten is in opstand gekomen tegr i heu die bet zochten te verslikken De verkiezingen van 14 October zijn een brnaf en schitterend protest van het gevoel vun recht en van het gezond verst ind dat zoo schuudclqk miskend en teracht is Het mag niet onopgemerkt worden gelaten zegt de DdiaU verder dat de Bouapartistische party die ïoo snoefde op haren invloed op het algemeen stemrecht meer nederlagen heeft geleden dan de andere partijen der coalitie De legitimisten hebben daarentegen eeuige zetels gewonnen en dat zul de ünüm aanleiding geven om vol te boudeu dat zij gelijk had tegen de Boniipartische Qrdre toen zij beweerde dut 16 Mei Ml te zegevieren zich had mucteu dekken met de vitte vlag De gouvernementrele minderheid uU Bu uiteenspatten in de ellendige twisten terwijl de republikeinsohe meerderheid de lessen der laatste maanden zich ten nutte makende meer dan ooit eensgezind en kloek zal blyveii De overwinn ug ia aldus verzekerd Der Begeeriiig staut maur écue zaak te doen het hoofd te buigen voor de niiiioi ale souvereiniteit en af te zien van de onzinnige en misdadige onderneming die zij tegen den wil vau Frankrijk had oudemoraeu NatDurlyk rijst u in alle bladen de vraag wat van deze x rkiezing het gevolg wezen zal Dut de uitslag eene persoonl ke nederlaag is voor den Maarschalk en zyüe stelling dus vrij moeielyk wordt kan na al het voorgevallene kwalijk worden ontkend Daarom echter zal hy nog niet onmiddellijk heengaan De Timet meent dat hy in elk geval zal afwachten wat de Senaat zegt of doet en wij voor ons vertrouwen dat de Senaat gl zeer veel zou moeten zeggen of doen eer de Maarschalk zich gedrongen zou gevoelen de plaats te ruimen Van de Kamer verwacht het blad dat zy al zeer spoedig de benoeming van een geheel verantwoordelyk Kabinet zal verlangen De strijd daarover kan reeds bij den aanvang van de zitting beginnen Maar hoe zal die worden gevoerd De Kamer zon kunnen weigeren de begrooting te behandelen voordat een repubiikeinsch ministerie is benoemd Dit echter acht de Times niet onbedenkelyk omdat de Maarschalk zou kunnen Tolhouden en dan misschien de Senaat eene nieuwe ontbinding zou goedkeuren De republikeinen echter kunnen geduld oefenen In het volgende jaar moeten e dersoheidene senatoren treden en de kleine mo By Kon 3eslait is benoeibd met ingang van Xovember a s tot notaris ter standpUata Bosmalen malen mr M Kolff thans notaris te Bleiswyk ter standplaats Zevenhuizen W J Beyndsn condidaatnotaris te Haarlem In de gemeente Beeuwyk is uit de leden van den raad een snb commissi gevormd tot stichting van een kinderziekenhuis te s U ge als huldeblijk vour wijlen H M de K oningin Bg de Dinsdag yi het kiesdistriot Wigaoho len gehouden verkiezing van een lid der Tweede Kamer ter vervanging van den heer dr Jonokbloet tot hbogleeraar benoemd zyn uitgebracht 337 stemmen Daarvan verkreeg de heer mr H Goeman Borgesius 269 de heer Hazewinkel 50 en de keer Adden J r I 10 stemmen B rslgenoemde is alioo verkolen Door de Praiaische Begeering i officieel bekend gemaakt dat de veepest is uitgebroken te GeiKuheim ia den Rheingau nabij Büdesheim De bg de wet voorgesehreveu maatregel ziju onvemrgld in werking gebracht Men acht het waarachynlijk dat de verschgning der ziekte ditmaal te wylen is aanveenit Oo teB over Paauu iagevoerd Sedert den Hen dejer ia door Pruisen Sakien ea I Beieren allen invoer van vee uit Oosteuryk verboden wegens het toenemen der pestgevalleu in Bohemen Saksen heeft zgne grenzen aan den kant van Oostenrijk reeds met militaire cordons bezet om den sluikhandel in vee tegen te gaan Van den kant van Pruisen behoefde men zoodndigen maatregel niet meer te nemen vermits de militaire bezetting der Pruisiseh Poolschc greuzeu sedert het begin dezes jaar gehandhaafd ia geworden diuirde gevreesde ziekte zoowel ia Kusaisch Polen als in GiiUiciöu het gausohe jaar door onder ophouden bleef heerschen eu hare verivoestingen laatstelijk iu omvang zijn toegenomen Stai Ct Men schrijft uit Alphen van Dinsdag Groot wm de sensatie toen zioh gisterenmorgen het nieuw bevestigde de aannemen van den spoorweg Leiden Woerden zijn failliet verklaard Die slag is voor velen bedroevend als n c u weet dat zeer veel werk o a smidswerk door ken niet raa betaidd Menig werkman en winkelier zal de schade raoeteu dragen er worden xeleu genoemd die nog geen cent voor het geleverde werk hebben ontvangen Een zal tusscheu ƒ 800 a ƒ 900 toekomen een tweede f 200 en een derde ƒ 160 ze allen te noemen is ondoenlyk Het werk wordt vanwege de maatschappij doorgezet de gehuurde en geleende gereedschappen zyn aan de ketting gelegd en alle mogelgke zaken geïnventariseerd Ook zgn er flinke bezuinigingen gedaan o a metselaars die 80 et per uur verdienden hebben zidi nu voor 25 et verbonden Een ploeg werkvolk van 25 man Voor hetzelfde werk is vermipderd tot 1 2 man enz Door de aaunemers waren naar men zegt bij hunnen bankier te s Hage reeds 1 tonnen goiids gelicht doch deze weigerde verder te gaan toen zij hem nog meerdere gelden vroegen van daar de staking Dinsdagmorgen is door Mkt werkvolk de arbeid hervat en is alles zeer raV r Mgr J Zwijseu aartsbisschop van s Boseh koro mandeur dtr orde van den I erlandscheu Leeuw graotoftioier ler orde van de Eikekroou is Dinsdagnamiddag teN eveer 3 uren in 83 jarigen ouderdom overleden De overledene bekleedde bijna 36 jureu 3e bisschoppelgke waardigheid In de vorige week had onder praesidium van den generaal Von Wrongel de Sde algemeene vergadering van den Ned Milituiren Bjnu plaats Uit de ver 1 slagen vau secretaris en pcuuihgineester bleek van Aaa belangsteliendea wordt bü deze bekend gemaakt dat de erstrolgende BALLOTAGE TOur het lidmaatschap der Societrit zal plaats hebben ZATERDAG 3 NOVEMBER a sU en de BallotageLüst annat ZATERDAG 20 OCTOBER gesJaten wordt Het Bestitor Mk P J snel President ü JAGER SecMarU Gwida 17 October 1877 Gez RIJKEIV MARKT A 154 berichten haar letonr va Bru a l m t de aienwste MODELLEN vaa Zg bevelen zich ook voortdurend aan tot liet MAKEN van OOSTÜMEa EEN EMBUEISJE dat goed met kinderen kan omgaan en van goede getuigen voorzien is weaschle geplaatst te worden Adres Barean dezer Oourant Vo r biligke prijzen worden TE KOOP AANGEBODEN een solied nieuwe en eea nieuwe en een haUsleeten TILBURRIJ Te bevragen bg D KORLNG Zadelmaker Lange Tiemdeweg Oeuda W N MAUmSEBS HAVEN a 17 lieveelt lich bg voortduring aan voor het LEVEREN van mmm diirs m soupers per Schotel of per Couvert het BRADEN en GEREEDMAKEN van Vleescheh Wild en Gevogelte Verder diverse SOEPEN PASTEIJEN RA ODTS GELEUEN IJZEN GEBAKKEN enz OFEHBABE mwm TB GOUDA p DONDERDAG 25 OCTOBER 1877 te Elf ure in het Koffijhnis de Habmonie aan de Markt van 1 Een kortelings nieuw gebouwd WÓONMTJJS zeer aangenaam gelegen aan den Bleekerssingel Wgk R n 105 te Gouda kad Sectie A n 1905 2 Vgf Hectaren 73 A en 41 C MOOILASD in Broekveld onder Ztvammerdam kad Sectie C n 766 tot en met 772 775 93 100 en 856 in 4 perceelen die zullen worden gecombineerd 3 Een VEEN PLAS met de zich nog daarin bevindende te verveenen gronden in Broekveld onder Zwammerdam kad Sectie C n 516 517 864 en 867 ter grootte van Vier Hectaren 56 A en 20 C Verwaarborgd raeteennominaal kapitaal waarborgspenningeu groot 3646 inschrgving 2 Vs Nat Schuld Alles dadelijk te aanvaarden en informa tisD te bekomen bg Notaris MONTUN te Gouda Gouda Oosthaven B u 14 Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FIJN UITGEVOERDE f 61f lEf TilSf Daar mij de uitstekende genezing van de CAPUALA een artikel door den heer L Serné veearts te Haarlem als geneesmiddel in den handii gebracht gebleken is bg mijn paard dat aan een vrteseiyke huidwonde leed welke binnen weinige dagen volkomen genezen en in eene glansrgk behaarde huid herschapen is durf ik dat artikel aan alle eigenaars van paarden ten zeeiste aanbevelen J BAARS Aannemer van s Lnnd Water en Kribvverken te Zandwijk bij Tiel Bij deze heb ik de eer publiek te maken dat door mg voor Gouja en Omstreken als depothouder is aangesteld den Hter J v D WAL te Gouda alwaar de CAPÜALA even als in al mijne overige depots verkrijgbaar is i 1 50 per bus De reeds zoo houderde malen geannonceeide wordt HH Eigenaars van paarden en honden ten zeerste aaubevoleu en guarandeer ik de HH Verbruikers binnen weinige dagen de Runstigste resultaten zoowel wat genezing als hergroei der haren op de beleedigde huid betreft L SERNÉ Fabrikant Veearts Ie klasse te Haarlem STOOMVEBVVEHIJ Flinke Agenten alom gevraagd EN nnüRTTS CHEMISCHE WASSCHERIJ VAN Gebr Paltlie Almelo Het VEEVEN van Gordijnen Japonnen HeerenKleedingstukken enz geschiedt in ca 14 dagen het ChemischWASSCHEN of UIÏSTOÜMEN in ca 8 dagen f I lederen Zaterdag worden de goederen van ondeifstaande Depots naar Almelo opgezonden Monsterboek ligt daar ter inzage terwjjl Prijs Couranten op aanvrage te verkrggen zijn Dépöt te Gouda bg den Heer W van DEE PALS Markt to Schoonltovm bg de Dames Gez van ABöHOVEN Lopickerstraat Mevrouw van OMMEREN WESTHAVEN te Gouda vra t met l of 15 NOVEMBER eene n te Werkmeid goed kunnende STRüKEN en NAAIJEN Zich te vervoegen in persoon DONDERDAG of ZATERDAG tusschen elf en één uur aan de Westhaven B no 177 of met ranco brieven Wettpleiti no 13 yÊgptUrdam by B in h t Het Ijjdt geen twgfel of de r dagen bewgzen be beroemde Abshaubbiiis of Anli weder iiitrauntende diensten aan de vele rhnmatiscbe Igdars die bjjtijds de voorzorg nemen om terstond de gevoelige plaatsen van hun l lichaam met deze vaatten te beleggen Aan ieder die nog verzuimde om van even eenvoudig als goedkoop middel gebruik te maken om zich Van zgne rhumatische pgnen verlost te zien worden zg met veel vertrouwen aanbevolen Geen middel dat tot beden bekend geqorden is is zoo proef houdend en krachtdadig werkend de duizendtallen die er jaarlgks van verkoeht worden en het groot aantal der vleiendste certificaten van herstelde Igders zgn daaavau de beste bewgeen Men lette vooral op dat meu de echte bekome door ze alleen te koopen ia de bekende Depots om zich te overtuigen of ZH ingewikkeld zgn in licht blauw papier waarop benevens de gebruiksaanwijzing ook de uameu van 260 Dépót huuders zjjn vermeld en onderteekeud is dour den bereidcr en hoofd dépóthouder A BRKETVELT Az te Det t die Jeze Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld voor den prijs van 30 Cents bg T A G VAN DETH Goadw J J UEUZEMAKER Leiden J H KELLER Zoon W Wagest Rotterdaju Mej L A SCHOOÏENS SOHI Ü T W BEN ÜIL Sclioonhovm OTTO HüOüENDIJK CapelU ajd IJsiiL Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN Co Utrecht Eu meer bekende Depots in ons rgk 81ijm en Maagpillen Deze PILLEN ilie sinds vele jaren met lif beste jievül tojjen Ie sUjm en sis maagVOl Sterkend i eiirmlit worden dour hare erdiii f i spijsvertering zeer bevorderen og onder goed tegeu de gal en üeer zacbt lazerend zyn 2gu tegen 32 s cent het duovje met beniii VHU het gebruik verkrijgbaar by d uuiul euda Heeren te Austerdnin M Clébau C Oraog Heilige weg U 321 ijieiswijk S V d Kraats Uellt E Wilschut Buinmelj Zall i v d Ve t iJelfsliaveo J B Westerholf Devenler Gebroed TiiumU Dordrecht H J ÖUtay iouila L Schenk op de Hoogstraat Gurinoliem B J B Buscb tirma I P Lasonder s öraveühage J Visser Zoon in de Spuistraat Haastrecht K Oosterling Legden i f Terburgh Haarlemmerstraat Lckkerkerk A deil Oudsten Liuschotru B Kruithof Rotterdam Sauten Kolif korte Hoofdsterg Stolwyk Wed A Zijderlaan Schieriam Wed A H Kombouts Tiel A J Faasseu Utrecht Altena Kroon Steenweg ftver de Doa kerstr 372 Vlaardiugeu M E Hoffmann Tjadeu Zevenhuiien A Prins De SLUM eu MAAOPILLEN bereid rolgsna bet echte recept eiju door mij te Gouda ttUte en uialuUend verkrijgbaar gesteld b den heer L SCHKNK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der mhte en sints onheugelijkejaren gebroikte SLIJM en MAAOPtLLEN ii etabiljet roomien met de bandteekeniog van J i SOHBEUDEK apotheker welke bandteekening lich ook bevindt op het zegellak waarmede het dooigeverzegeld is Wen geUe e daat wel attent op te zgn jen zich te wachten voor bet gebrnik van eeuuamaak sel dat men tracbt in oimloop Vf brengen oada Druk van A Brinkioan lx Viijdag 19 OctolMr GOUDSCHE COURANT iieuws en Advertentieblad vow Goada en Omstreken narchale meerderheid in dit liohwm ordt dan lich itelijk eene republikeinsche Beide kamers zouden dan der regeering vijandig tijn Ia kat a eineen oordeelt I het blad dat de repnblikeincD ia te sterke stelBog 1 zijn om te verliezen mits ze voonichtigbeid paren I aan kracht Doch ze moeten baitengewoonvoorzichtig zijn ze behooren we te bedeakeo ékt de Maarschalk ie h niet de beginseleB vat van den parlementairen regeeringavorm en dat het hoofdkorps zyner aanhangers ze haat met een oimavolgbaieu haat Geen oogenblik moeten ze dit vergelen en de Timea meentzelfs dat de gedeeltelijke uc luag der republikeinenvoor Frankrijk groot nat hebben kan juist omdatze daardoor zullen worden vetplicht tot voortdurende waakzaamheid en zelfbcdwang i De verkiezing vau leden der Algemeeoe Raden is bepaald op 4 November meu weet dat deze verkie I zing voorid danom vau gewicht is omdat de tegen I woordige Algcmeene Kaden het volgenue jaar mede het aftredend deel van den Senaat moeten kiezen De minister van binnenlandsohe zaken heeft de prefteten naar Parys ontbodea om hun dienaangaande I jnstmctiën te geren Ieder begr pt wat dit heeft te beteekeoen Men yoelt zich door de thans gehooden verkiezingen aangemoedigd op den inges ageu weg voort te gaaa en heeft bovendien nog een ander middel om zoo noodig den ijver der prefecten aan te voren Een viertal prefeMea eu t e onderprefecten zijn tot ridder van het Legioen van ttt brnoemd een prefect is tot ofRcier bevorderd Zoo kort na de verkiezingen heeft dit veel van een belooaing I Uit Kar wordt eene gnwte overwinning der Bnssen gemeld Op dea l n d motfctuÊM fi aiir btgoaum ée Rufleen een algemeeneu aanval voorafgegaan door geschntvuur op den berg Awlians welke steHing des middags door hen werd bemachtigd zoadat het liger van Moektar pucha in tweeen werd gesneden Het deel dat zich uunr Kars richtte in de fl iiik aangegrepen en vervolgd werd tegen 5 uur des namiddags volkomen verblitgeu en uiteengejaagd met verlies van een groot aantal gesueuvelden eenige duizenden gevangen en vier stukken geschut Trgelykertijd werden drie Turksche divisien die op de I reohterAank waren achtergebleven teruggeworpen uit hare stelling te Alad nadiit zij volkomen waren oinI singeld Zy leden zware verliezen en waren tegen I 8 uur des avonds genoodzaakt zich over te geven 1 Velen werden krijgsgevangen gemaakt eu oniler hen zeven pacha s 32 stukken geschut eu een groole I voorraad krijgemateriual vielen in do macht der Russen Moektar pacha vluchtte naar Kar Het verl es der Russen is betrekkelijk niet groot Voor PlewuH niets nieuws Men baadt het er voor dut Suleiman de eerste de beste gelegenheid te bant zal neméb om eeu aanval Ie doen op het leger van den Kroonprins Het is thans bepaald dat de opening van den Pruisischen Landdag niet door den Keizer in persoon aal geschieden deze taak is opgedragen aan den yicepreaideut van den ministerrmd den heer Camphausen De lichte ongesteldheid waaraan de Keizer dezer dagen beeft geleden schijnt hiervan de oorzaak u et te zijn want binnen eenige d igcu begeeft de Keizer zich nniir Frankfort if Het is tot heden nog niet voor goed uitgemaakt of Ue voordracht betreffende de verlenging vau den duur der zittingsperiode van den Landdag van 3 op I 6 jaren in de aanstaande zitting des Landdags zal worden ingediend Ifaar men beweert is men inregeeringskringen van oordeel diit bet tydstip daartoe thans niet geschikt moet geacht worden Vry algemeen schijnt de bewering ingang te hebben gevonden I dat de regeering een zwenking naar de rechterzijde heeft gemaakt zegt de Beilijnsohe berichtgever der tTeierZtUiing Onder den invloed dezer beduchtheidzou men zeer lichtelijk aan dergelyk voai stel een geheel andere s kking toeschrijven dan Jiehoorde tegeschieden eii lergelyk misverstand wensêht de regeering te voorkomen Bij de verkiezingen voor den Badenschen Landdag waar de helft der leden aftrad z n herkozen geworden 8 nationaal liberalen 5 ultramontaneu de ceri I sten blijven daarmee wat zij waren