Goudsche Courant, vrijdag 19 oktober 1877

Kapport van B en W op het io bsaas handen gestelde dres lan A LafebM e s dit strekt tot alwgziog ter visie een adres van L 3 Wijnmalen en G Van Rijk onderwijzeressea in de handwerken aan de eerste srmenschool oji verhoogiug van tractemeot in banden van B en W om bericht co raad een adres vsn J Kslkman pachter vsn bet Reenwijksebe verlaat verzoekende acbade ver ojding van ƒ 40 voor de aluiting vau de Bodegraatscbe sluis tgdeos de wirkzaamheden van een brog voor de spoorweg J Cldeu WotrJeu als zijnde toen minder schatgeld door btm ontvangen in handen van B en W B en W doen in overleg met den districts schoolopziener en hoofdonderwijzer der burgerschool voor jongens eene voor dracht tot hulponderwijzer waarop geplaatst is de heer K J Van Ingen te Haastrecht meerdere geschikte sollicitanten hadden sicb uiet aangeboden ter visie en benoeming in eene volgende vergadering eeo verzoek van den beer A HVijland om door zijna be aoeióing tot boofdonderwgzei te Bunschoten eervol ontslag tegen 1 November s s als halponderwijzer aan de tusscheuschool albier B en W stclleu voor bet ontslag eervol te vcileenen tegen 6 December dit wordt algemeeo goidgeksurd eene missive van de Plaatselgko licboolcommluie boudeude saubeveling tot brei trouw aan de éérste armenschool waarmede Ben W zich vereenigeo vso J H N Edaow wed J Baartiitan Jr ea M Van LcoBen tar vlate en benoeming in eene volgende vergadering eene missive van dezelfde aaakoveleude waarmede R en W zicb tereeoigen tot ouderwgzer aan de avondschool den beer 3 Kspteyn lo plaats vsn den heer H tK gland ter visie en benoeming io eeue volgende vergsdenng Aan de crde is ket verzoek vaa de agenten van politie en vaa de nachtwakers om verbooging vsn bezoldiging de voorzitter stelt oor de agenten met fii te verhoogeo de beer Muller wil minstens ƒ bl verhoogen dit genoegzaam oodersteand wordt in stemmiug gebracht co aaugenomea met U tegea 8 stemmeo op bet verzoek der nachtwakers wordt Op voorstel vaa B en W algemeen afwijzend geschikt Het adres vaa P Hoonhoul c s bondende verzoek tot I bat plaatsen van eeae pomp io de Ksppeoersteeg bet rapport I van B en W luidt om ia een volgend jaar tot de plaaisiag over te gaan algemeen goedgekeurd Het adres vau IJ D Baisman e s daarbij verzoekende de straat achter de Vlacbmorkt t verbeteren eo de brug te verlegen bet rapport vau B ea W bevat dat de straat in slecblen staat is en misschiea nog io dit jsar anders io bet begin vaa bet volgeud jsar verbctsrd zal wordeu de verlagiog der brag kaa om de scheepvaart niet plaaU hebbes Na korte discnssie algemeeo goedgekeurd Worden berbenoemd tot leden der kommissie van de atrafverordeaicgea de heereo W J Fortoija Uroogleever Mr P P P Kist Mr H 3 Knueuburg ea Dr A Laijtea Tot brugwaebter aoa de brag op d Goawe kü de Tarfnarkt wordt benoemd B Groeueveld Na macbtiging om aaa de geuomen besluiun uitvoering te geven zonder resumptie eindigt ds vergsdering FarUs 17 Oct Het bericht van sommige dagbladeu dat het ministerie ontslag zou hebben gevraagd worijt tegengesproken De ministers hebben er uiet aan gedacht af te treden evenmin als de Fresideut er han dacht om van hen te scheiden De verki ingsstrgd welke den Uden begon en die aan de conservatieven bezorgde een aanwinst van vyftig zetels iu het Wetgevend Lichaam zal den 28sten worden voortgezet bij kde herstemmingen en den Iden November bg de departementale verkiezingen onder dezelfde omstandigheden waarin hg werd aangevangen De minister van biunenluudsche zaken heeft namens de Begeering in dien zin verklaringen afgelegd aau alle prefecten KoDStantinOpel I7 Oct Verkenningen der ruiterg aan geene zgde der Lom hebben bewezen dat het ondanks t gunstige weder oumogciyk is iu de eerste dagen de operatiën te hervatten Konstantinopel 17 Oct Van Moukhtar Pacha ia nog geen telegram over den veldslag openbaar gemaakt In deu Schipka pns valt weSr sneeuw MtARKTBEBICHTEM Gouda 18 Oct Bg kleinen omzet was de stemming flinw Foldertarwe puike ƒ U ƒ 16 B0 Mindere Jïi f U Rogge puike ƒ 8 76 a ƒ 9 20 Miaderé ƒ 8 tl ƒ 8 60 Voer ƒ 6 26 a ƒ 6 B0 Gerst puike ƒ 7 50 a ƒ 8 26 Mindere ƒ 6 50 a ƒ 7 Ï6 Haver zware ƒ 6 a ƒ 5 75 Lichte ƒ 4 a ƒ 4 76 Hennepzaad ƒ 7 76 ü ƒ 8 De Veemarkt met goeden naufoer Hoewel de prgzen hoog waren was echter de handel traag varkens voor Londen van 23 a 25 cents per balf kilo schapen alsmede varkens en biggen met ruimen aanvoer de handel traag Kaas aangevoerd 60 partgen handel vlug eerste Iwalileit van ƒ 80 ü ƒ 84 tweede kwaliteit vau mg 7 November GROOTE KAASMARKT Goeboter ƒ 1 80 ü ƒ 1 70 VTeiboter ƒ 1 35 a ƒ 1 45 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 18 061 Sophia CJomelis ouders M J Flui en C vv vso Rijswijk OVERLEDEN 10 Oct M M HoonhonI U toenemeBden Uoei en belangrijke uitbividing van werkkring i Uet aantal leden klum in t afgeluopen fiutr van 253 tot 574 dal der begunstigers Tiin GO tot B die te zamcu eeu jaarl ksche bijdrage vau ƒ 1782 50 ter beschikking stelden terwijl nog vtlo ffiften de inkomsten deden stagen zoodat bilaiigrijke halp kon worden geboden aan onderscheiden afdeeliugea BoTendien werd een rcstTvcfüuds opgericht OU door middel daar an zoo mogelijk in onderscheiden garniioensplaatsen eigen lokaliteit Militair Te Iluis te bekonien De Tcreeoiging ter beoefeni g vanR krggswelen chap zal te s Graïenhage in dezen Sinter de eerste harer ïcrgaderingen houden op Woensdag 31 dezer In deie b eenkomst zal eene verhandeling worden gelererd door den Leer mr J 1 Veegens over leger en maatwiwppij Tot het aieggeu van acte examens voor middelbaar onderwijs letterkundige afdeeling hebben zicb aangemeld 130 mannelijke en 30 vrouwelijke canUidaten Deze tëa over de versehillende vakken aldus verdeeld Nederl taalden lettcrkaude 5 maiin eU 4 vrouw Frausche taal en lettcrk 9 ra en B vr Hoogdnilsche taal en letlerk 10 in cu 10 r Kngelacbe taai en lettcrk 9 m en C r ge ohicdeuM 8 ea 6 vr j aardrijkskunde 4 m en 2 vr staatsinrichting 6 m en O vr staathoishoudkunile en statistiek 3 m O vr schoonsehryven 1 1 en O vr boekhouden 75 ra en 3 vr Zaterdag 11 is door een inwoner van KoelofatendsTeen in eeneu winkel te Leiden achtergelaten eene portefeuille met ruim 500 aan geldswaardige papieren Door de eerlijkheid van den vinder den winkelier de Koning aan de Haarlemmerstraat is de belanghebbende in het bezit van het verlorene gesteld Op d vergaderiog van belam teilenden in eell iniendlug van vee op de wereldtentsonstelltug te Part in 1878 gebonden 16 Sept te Alkmaar is besloten die inzending onder toezicht enz van het be stuur der verceniging het Nederlandsohe ruudvee tamboek Ie doen geschieden Tevens w rd bepaald dat de kosten daarvan zouden worden betaald door het uitgaven van aandeelen in e n fonds tot aankoop en uitvoering ad ƒ 109 per aanded Reeds dadelijk werd door de ter vergadeHng tegenwoordig zgndeu voor een bedrag van ƒ 5000 deel genomen lerwifl eene oommissie tot aankoop vau vee werd gekozen welke ommiiaie bestaat uit de heeren K Kezelman te Winkel K i Akkerman te Oadorp n G Va Visser te Doorn Ten einde den ouden toein v ons Nederlandsah rundvee te Parijs te kunnen handhaven is eec algemeeue medewerking niet aUceu weuschelijk maar ook nsodcakel k waarom ij hopen dat veleu door het nemen van een of meer aandeelen in het fond Tim hunne belangstelliag zullen doen blijkeu tNederlandaehe fregatechip Java kapt J Hotgans op i is van Batavia naar Notierl4nd is vergaan Se ebetle boisaiuiiug beeft haar graf io de gelven geronden N Arn Ct Een allerdroevigste moordahoslag heeft te Delft plaats gehad Zekere A Z een aan den drauk verslaafd man die bekend stond wegeus t mishandelen zijnei vrouw een maa bovendien die bij de politie geen vreemdeling was en eerst onlangs wegens verzet tegen die macht een maand gevangenisstraf ondergaan liad heeft Dinsdag getracht zijn vrouw van t leven te berooven De vrouw had den nacht op straat doorgebracht om aan zijn mishandelingen te ontkomen D Iwgaf zich s morgens naar haar woning om laar goed te halen en voor altoos het gemeenschappelijk verblijf te verlaten Onderweg ontmoette ze echter iaar man die haar vergezelde en die loor goede woorden haar tot een verzoening trachtte te bewegen Aaannkelgk bleef zü er doof voor zij ging haar goed büeeofakkeo hij liet dit kalm en gewillig toe steeds Toorlgaaiide met betersehap te beloven en haar te overreden tieh niet van hem te scheiden Ten slotte overwon hij haar weerzin te zou dan bij hem blijven in de hoop dat het beter zou gaan Hij gaf voor Kelokkig te lijn door dit besluit en wilde t door een tcedei omhelting bezegelen Doch de snoodaard ipeelde een verrnderiijk coraediespel Terwijl hü zijn vrouw in de armen drukte haalde hij van onder zijn kleederen een mes te voor chijn en verklaarde haar nu te zullen vermoorden Qoodelijk ontsteld tracbt de vronw zich aan haar beul te ontworstelen er ontstaat een gevecht maar de oGverlaat weet aar zoodanig vaat te grijpen dat hy in staat is haar in den hals een 9 centimeter diepe wonde toe te brengen waaruit t bloed stroomend liep Daare p laat hij haar los en breugst zichzelf een onbeduidend wondje toe om t drama te voltooien De vrouw was echter uiet gedood zü neerzeegi Spoedig daagtle de politie op en bracht haar naar het ziekenhuis van waar zij vermoedelijk uiet weder in haar woning zal terugkeeren De moorilenaar was haar intusscbeii nog gevolgd maar de bu eu beletten hem den toegang toen liephij de straat op cu verzocht eeu agelit van jiolitie hem te arreseeren daarbij zgn vrouw had vermoord Na eeu vooiloopig verhoor te hebben ondergaan is de misdadiger reeds naar het huis yan burgerlijke en inilituiie vcrtekeriu overgebracht om eerlang voor tGeitchthof l s Grav enhage terecht te staau De politie te Erfart heeft verordend dat voortaan alle lijkkisten zoodanig moeten worden ingericht dat miusteiis hèt vierde deel van het deksel aau het hoofdeinde pen klep vorrae die kan worden opgeslagen zoDd it tot op het laatste oogenblik v 5ör de teraardebestelïing het lijk beschouwd kan worden zonder dat l et noodig is het gehede deksel te openen De Uetzei Zlg deelt het volgende aandoenlyke staalye van houdentrou mede Een jonkmau wilde in de nabijheid eeu hond vtsrdrinken Hg nam het dier met zich in en schuitje en te midden van den stroom gekomen wierp hij het met een steen om dèn hals over boord Het touw echoot los de iioud kwam uit de diepte weer boven en trachtte met de grootste inspanning weer iu het schuitje te komen Om een einde aan deu doodstrijd t maken nam de man een der riemen op om er den houd een doodelijkeu slag mede op den kop te geven maar verloor daarbij i t evenwicht eu vitl over boord Nu veranderde het tooiieel De houd liet zijne pogingen om he schuitje te bereiken varen maar dook eu dook weder en spaude ziju laatste krachten iu om hoewel gedurig door leu room mede leept zijn meester te vatten en aan den oever te brengen hetgeen hem eindelijk gelakte Dat het dier daarmee nu ook zijn eigen leven gered had spreekt van zelf Dit verhaal dat de ronde doet door verschillende co urauteu herinnert levendig aau een bekend vers vaa ToUena getiteld U mimtro a De Dretdener Naehr deelcn het volgende mede Bg de jongste hcrfstmanoeavres van het Saksische leger werd door eeuige e k idrous kavalerie oen aanval op het dorp Böhrsdorf uitgeioerd Keue gouvernante had zich met drie kleine aau hare zorg toevertrouwde kiudereii a eeu otaaiveld begeven om te kijken Eensnaps komt eeu skadian in vliegeuden galop opzetten Zg ijlt met de kinderen weg om een veiliger plaats te bereiken maar de kleinen vallen en worden van haar gescheiden Dat alles geschiedde in een oogwenk De eerste afdeeling is reeds dë kinderen voorbijgerend zonder hen gelakkig t deren toen de miuiitcr van oorlog von Fabrioe die de manoeuvres bgwooud et gevaar zag Hij drukt zijn paard de sporen in de zijden ile tweede afdeeling vooruit en plaatst zich snelt voor de kinderen Blijft inaar stil achter mijn paard staan riep hg hen toe mij zullen ze niet omver rijden I De huzaren vlogen voorbij en de tegenwoordigheid van geest des ministers had de kinderen van het dreigend lijfsgevaar gered Omstreeks het jaar 1830 toen men voor het ontsteken van ttbak en sigaren nog zwam gebruikte voor den haard en de kaohd vuurslag en tonder bezigde en ook zwavelstokkeu zat op deu Hoheu sperg in Wurtemburg een gevaarlijke demagoog en revoltttianair Kammerer genaamd voor langen tijd gevangen wegens deelneming aan een volksoproer Kaïninercr was scheikundige en verdreef den lijd met het doen van scheikundige onderzoekingen waarbij hij op ds gedachten kwam zwavelstokken te vervaardigen die door wrgviug in brand zouden geraken Hij bezigde hiertoe phosphorus en rond aUoo den lucifer uit Onmiddellijk na zijne invrijheidstelling vroeg hij concessie om eene fabriek op te richten doch in plaats van eene bewilliging ontving hij van d regSCTing een streng verbod De Bondsdag in Frankfon a M vaardigde voor alle 33 staten eene wet uit waarbij gebruik van lucifers als hoogst gevaarlijk ten strengste werd verboden Deze wet ble volle zes jaren van kracht Intusscheu was eetie party van de nieuwe kleine lichtrèrspeiders toch in de wereld ifekamea en Ifnd haar weg naar Engeland en Frankr k gevonden daar zg in het vaderland volkomen geweerd werden Niet lang daarna ontdekte in Engeland de apotheker Walter te Stockton het geheim der uitvinding en begonftlS lucifers na te maken Van lieverlede ontBtoiidè ia het buitenland talrijke fabrieken vreemde staten maakten zioh van den nieuwen nijverheidstak meester de hontjet vonden aftrek en eiadelgk toen eeu ieder van de nieuwe uitvinding partij Duitschland de vervaardiging toegestain Inmiddels moest Kammerer toezien hoe vreemden de vrachten plukten van zijlMJ onderzoekingen Toen hem eindelijk de vrijheid gein geven werd ot vervaardigen had hïj geeu sucoes want eem ieder kon onaurreereo de wijze van be handeling was een puiiliek geheim geworden Johana Friedrioh Kammerer die door zgne uitvinding een van de grootste weldaden aan de meuschheid heeft bewezen stierf in 1857 in eqiie vaderstad Ludwiga burg in eeu kraukzinnigengesticht Voor de burgerlijke rechtbank te Rome zijn tcgeg den eersten Dinsdag in Januail des volgenden jaari niet meer of minder gedagvaard dan dom Teresa ChruUana Maria KÈizEEiN van BraziliI mei dom Pedro Meantara kei ek van BraziliI tegen wieneengedingisoptpuw gezet door markies Gaêtano A lessandro en Filippo Ferrajoli De keizerin van Brazilië die uit het geslacht der Napelsche Bourbons afstamt geniet sedert jaren eene grondrente van de bezitting Isola Farncs voor de Porta del Popoio gelegen De eigenaren de markiezen Ferrajoli wfllen die grondrente aflossen door epn kapitale som af te betalen Daarover bestaat verschil De genoemde eigenaars hebben 260 000 lire gedeponeerd Wetensehappelgke voordrachten en wat dies meen zg zgu een soort van mode artikel maar dat eigenlijk bgna nergens gewild is Men ziet dan ook achtereenvolgens die opgeschroefde pogingen om de wetenschap te populariaceren zoo als het heet schipbreuk Igden Om niemand te kwetsen zulten wij hier maar geen namen hetzij van peraonen hetzij van maatschappijen of vereenigingen noemen die zoo als men dan wrevelig zegt op de onvatbaarbeid de onversohilligheid of den verklaarden tegenzit om mUmi toleiu weteusohappelijk bcleeraard t worden van het publiek schipbreuk hebben geleden Tot troost van al die schipbreukelingen diene dat het elders zelfs in het geleerde Duitschland niet beter gaat es dat grooter beroemder mauttes dau zij dezelfde ondervinding hebben opgedaan mannen die niet zich telveo tot leeraars opwierpen maar die geroepen werden om de uitnemendheid hunner gavcu De teree gi f nor mtenachappelijkt voorleimgen te Keulen nametgk io 1867 opgericht en die nu tien jaar met stalen gver volhardde heeft zich door aanhoudend gebrek aan hoorden genoodzaakt gezien hare werkz iamheden te staken hoewel zg de grootste geleerden eu schrijvers van DnitachUud op haar epreekgeatoelte lud gt bracht mannen als Mpii Bluntsohli Gerstücker llelmholti Kinkel Moramsen Prutz Schnltze Delitsch von Sijbel Vogt eu Virehow In Frankrijk daarentegen te Pargs vooral getuige d menigte toehoorders bij de vrije voordraehteu in het Votuertatoirt dei arti et mt tieri slaagt meo niet alleen beter oiaar uitstekend elfs De reden ligt wellicht hierin dat aaen zi h daajr altijd beijverd in de eerste plaats pnustisch te zgn De Oostersohe paarden worden door reizigers gelijk Mai von ï hieleniuuii die een groot deel van het morgenland zijn dourgetrokkeu zeer geroemd De fiiiike ppardeu der Tartaren beklimmen de steilste bergpaden zonder l miusle vrees ofschoon de sleeubrokken daar ongeregeld door elkander liggen Geen Ëuropecsch paard zou hun dit nadoen Waarschijnlijk ligt de rcdea van de mindere geschiktheid der westersehe paarden in het voortdurend op stal staan Zonder bedenken beproeft het oostersohe paard den dienst dieu men van hem vraagt zoo het hem althans idogelijk schijnt Op rottpadeu wordt ieder steen met den voorpoot voorzichtig onderzocht of hy te vertrouwen is en by het afgaan van steilten stelt het verstandige dier zich dikwerf schrap op zgne aehterpooten om met zyne voorpooten oen vast sleanpunt 1e zoeken Twee voorbeelden wier waarheid niet te betwgfelen ii mogen het beweerde stoven Bes pakpaard beladen met twee zakken te zamen omtrent drie centenaars bevattende stortte van een steile en door den regen glibberige hoogte naar beneden Uet dier ter hulp te komen was onmogelgk daar het l jna IS meter diep gevallen was langs een schuinen gladden bergrug M n wadile dus af wat het paard doen zou Nuuweiyks had het zich Van zgn val herstelt of het iiebmt de schuinte waarvan het afwimelde met de oogen nauwkeurig op en slggt daarna zonder bedenken in een zelf gekozen zigzag voorzichtig en telkens deu grond onderzoekend naar zgn heer op H t ander geval was dit Een reisgezehohap komt langs eeu pad jdoorsneden vaa een water te breed om over te springen Terwgl zy gaan loekni naar een ander pad nadeft een perzisch paard eeu zeer trotaohe schimmel die nooft tfestaat dat een ander hem voornitsnelt en das aan het hoofd der kotonue staat het water meet het met zgne oogen loopt omtrent 20 schreden terug en springt met korten aanloop in vliegeuden ren trots zgnen last 4 over de diepte eenigszins beschaamd springen de reizigers hem achterna Onmogelgk zou een Europeesch paard zulk een zelfstandigheid getoond hebben Daarbg schrijven kenners aan de oostersehe paarden meer zachtmoedigheid toe Von Thielemann zegt b v dat van d 200 paarden die by toet zijne reisge ooolra gebruikte geen een beet of sbeg en allen lieten gewillig toe dat men opateeg Een Italiaan Qerini di Lodi moet het middel hebben uitgevonden om Igken te doen verstéenen Het is te hopen dat het te kostbaar tal weten om er meer dan eeu zeer spaarzaam gebruik van te luaj en waut wat zal men met de onvergankelijke dooden begianpuP Na elke eeuw zul men drie mensohengéilachten te bewaren hebben terwgl naar verreweg de mtesten niemand meer omziet De versteeuing is wel de minst aanbevelenswaardige ijze om Ujkeu te behaudelen Briuel 11 April 1877 Den heer 8CHLUMBERGE1I Het is mg aangenaam U te kunnen berichten dat ik mg edert ik uw Salicytate de Sonde gebruik heel wel gevoel Wanneer men 18 jaren lang geleden heeft aan Bhumatisohe maagpguen ea dan iu einige dagen tgds zulk een verlichting gevoelt dat men zich als geheel hersteld waant dan vraagt men zich erkelgk af of er geen wonder heeft pUiata gehad Er zouden misschien iu onze dagen velen zgn die daaraan geloofden maar wat my betreft ik bepaal er rag toe u mgne erkentelgkheiil te betuigen U mgu harteiyken dank zeggende heb ik de eer met de meeste achting téizyn UEils Dw Dn geteekend 8ACUÉ De producten van SalicyU nur van de firma SCHIiUMBEÈGEE CEKCKLE rue Bergire 26 te Pau waarvan in boveustaaudeu brief sprake is lollen binnen eeuige dagen verkrijgbaar tyn in de volgeAde depots Amstenlam W A Groote Kalverstraat Arnhetn De Waal Drogist Breda Van de Ooorbergh Deventer Berghtiis Vau der Moer iouda ZeldeUryk Groningen J Kuilenburg Jzn Haarlem Veen C s Hage Bnabilié Harliugen Herman Sugder s Hertogeubosoh Van Os Keuls Kampen Broese Leeuwarden Slellingwerf Beiutema Leiilen Swemer Maastricht Demmelin Meppel Broesdes tl Steenma Middelburg Van de Kamer Nyinegen Qeeriigs Kotterdsm F E Van Santen Kolff Tiel Faassen Utrecht Van Spiluje Zutfen J J Haak Zwolle Meulemeeater Voorloopig alle aanvragen te richten aan de heeren SCHLUMBËUGEB CEBOK LI ne Bergère 26 te PABua I IIII Vergadering van d n Oemeenteraaa U1N8DA0 1 OCTOBER Ti geowoordig de heeren Veo Bergen Uzendoom voorxitter Mmly Remi Kul Uijten Pri er oolho ell Mn Goor Üuduk Muller Vsn SIrutu Fwt Drwt Samwin Straver CU de Hotte De Dutulen der orige vergideriug ordta geleien ea gearreeteerd De Vwiriiller deelt mede dat de Terlmring keeft iluti gehad van het huia en de atalliug aan de boudiche alnil niita era het rzetten met de ioat aan f Vernes voor S jaren tegel 8 0 per jaar NotiOcstie ü De Voonitter deelt mede dat de boeken en kaa van den eniemteOutvanger tgn uageilen dal de boeken in orjle zgn levouden en dal ket gejd in de kaa aanwelig mas Notitcitie De Voorzitter deelt mede dat de heer Burgeradijk heeft verzocht hti opzicht te mogen boudeu over het bouten eener sul uor de gebr Blom i n dat U eu V geen bezwaar liiakeu om dit to te ataan de beereo oaiusom en Oudgk terklareu lich daitrtegeo na verdere dlacusaie Kordt het eerzoek IU atemmÏDg gebracbt en tw gealaan met 6 tegen 6 Uumeu dia vaa de beeren Samsam l ugten Uudijk Stnier de BolU en Vso Slruten ugekomen zijn ten adres van J Uennia houdende verzoek om als brug acbler benoemd te worden Ier eiaie Lcue misiite van beert n Gedeputeerde Staten dezer provincie goedkeurende de bvgnxïtiugen der geaula dleerde instellingen van weldadigheid Notificatie eene miiaive an beeren Itegiiiteu van bet ceue missive van bet Departement Gouda der Maatschappg van Ngverbeid Vennia gevende dSt op de OOe Igemeene vergadeHng te Haarlem besloten is om de tolgeude algemeene vergadering alhier te bonden op den tweeden Dinsdag der ipaand Juli 1879 en dat er alsdan een tdalrijd op dat gebied gehouden zal wórden Noti6catie eene uisaive tan B ca W dasrbij aaabiedende eene gewijzigde tcrordeuing op de penSioeAev ter visie etne miuive vaa bet K Kerkbcstnar vsn o e Lieve Vrouw HemelvSart itr oekendn de steeg gelegeli lasscben bannen grond en het onde vrouweohuis aan den Kleiweg voor e aigeu lijd in hoor g H el W stellen voor die tl te ataan voor IS maasideQ tegen 60 centen per maand wordt dadelijk in behandeling genobien en algemeen goedgekeurd eene misaive van di lfde houdende verzoek om ecu klein stukj e grond wordt gesteld in banden vau B en W ten fine van bericht en raad een adres lan den ieer C J C Prince virioekends de ijjl achter zijne geboowea aan de Lazaruastceg io koop te mogsn hebhen tegen ƒ 2 60 jicr centiare het adtiea van B en W is on de zijl groot 86 eentiaren sf Is staan voor ƒ 90 ter kuit eens mispire van de Commissie nver de Stads Muiiekschool die in overleg met den Kommandaot der dd Schutterij voor atellen om ecDige joogelicden gratis les te doen genieten wsancsr zij zich als cUres voorde Scbotterij muzlek aanmelden ter visie Laatste Bcyichten GEIIUAD 17 Oct B J Blomea U vaaKoea P Hoogendgk ea A Hsge Burgerlijke Stand van onderstnande gemeenten van 11 tot 17 4kt 1877 Moordrecht BOREN 1 I eeadert ouders P Trommel eu a de Hsao Gijsbert ouders J Vogelssr ea C Ment Johaa Willem Itobert oadirs A Termorshaizeo ea A Weekhout OVERLEDEN P krook 8j ONDERTIIOOWD 3 vaa Es Ï8j vaa Ooada eo S Verhoeff 21 j OEHOWU Geeae oaderak GEBOREN Neeltje ouders H Stoppelenbarg eu WBoer Ceutioa oudera T Bos ea H Rastwat Johaaaea ouders 1 Terloaw eo C Visser OtEBI EUEN Oeeno 0NDER1R0DWD Oeoas GEHUWD Geene Stolwijk Alhier hebbea geeae aaogiftcu plaats gebad Haastrecht GEBOREN U urtea Willem ouders H Verboom ca F Uilenbogaard OVERLLDEN Geene ONDEKTRüUWD Geene GEHUWD W Kwakeruoak met W van Wcaaea E Hol met S V Uewis Heenwijk GEBOREN Geënt OVEBLIDBN Geene ONDERTROUWD Oeeaa GEHUWD H lau Velzen met M vaa leeawea Waddinxveen GEÈOEEN Dirk oodcrs G Huizer en W Boer Jan oudere U Koeler en A L Koster Joziaa oadels F van der Pol en 1 van Drunen OVERLEDEN N Noarisse 12 j J Breedijk 7 a H van de Water eekig van A Tat 61 j M Werrio 57 j ONDERTROUWD A Faaaen eo B Vis GEHUWD 0 ii volmsebt A Keijser en D A S Hoknaar O de Kaegt eo F Plomp ADVERTENTIE EEMSQE7INQ De Heeren W HOOGENSTBAATM Zoon te Leiden berichten b deze aan het gpschte publiek van Goada 9at bg den Heer P S MELKEEtT alhier verkrëgbaar zgn de verdaarzaamde L£V£NSMlDD£LEN tiit han fabriek bestaande uit atle soorten vanrenche GROENTEN in blikken PUDDINGEN SOEPEN Getrufeerde PASTEIJEN en VBUCHTEN SATÜRSAOAANSmNIlE APPELBOLLEN FEE8TGEBAK KONINGINNEBBOOD HEEREN BANKET PRINCESSEBROOD Divers Klein GEBAK KATTENT0N6EN Extra Fgne POEDER en DRINKCHOCOLAAD HAVEN B 17 komen dankbetuigingen omirent de gunstige werking van mijn middel tegen de DRONKENSCHAP in Zoo schrijft de Heer K T v 6 r Prsdikant te LuU n fOverijgsel Dank zfj de Voorzienigheid die u gegeven beeft t vinden zulk een probvat middel tegen den Sterken Drank of liever tegen de zucht naar dat vocht enz Het middel is onderzocht en aanbevolen door de bekwaatoste geneeskundigen en kan zonder het medeweten der laders aangewend worden Beedai duizenden ign ér van genezen Alleen echt verfcf bimr bg dfea ondergeteekende Oeueesknndig advies kosteloos en franco AJbert Rraehmer te Dresden Pillnitzerstrasse No 46