Goudsche Courant, zondag 21 oktober 1877

Zondag Z tober 1877 N 2052 GOUD CHE COURANT Nienws en AdverleDtiel lad voor Gouda en Onislreiien SLOOS 7SIimEIIlS PETEOLEÜMLAIIPEN De onderneteekende bericht dnt bg hem he mtslaitend DépótenAgentschapgevestigd ieder K L O O S Veiligheids Petroleuiu Lampen welke Lamp bjj het omvallen de vlam ontniddelgk en van lelve dooft geen olie storten kan noch voor breuk vatbaar is Zij zijn in verschillende Soorten en Prgien voorhanden bij P P SOOS LANGE TIBNDEWEG H et pobliek wordt beleefd uitgenoodigd de Modellen bjj mij voorhanden en in werking te bezichtigen Daar ik mij door ondervinding overtuigd hond dat de door den heer L SERNE veearts te Haarlem in alle bladen geannonceerde CAPUALA van goede uitwerking is by paarden durf ik ZEds artikel daarvoor ten zeerste aanbevelen L L HENDRIKSE J Hz Middelbars Stalhouder van Z K H Prins 20 April Hendrik der Nederlanden De vele attesten en het onophoadel jk vleijeod chrgven over de ongelooflgke resultaten die dit praeparaat oplevert maken het mg gemakkelqk elke verbruiker daarvan een zekere her stelling te guaranieren L SERNÊ Fabrikant Veearts Ie klasse te Haarlem Dit artikel is buiten deu fabriekant verkrggbaar 1 50 per bus bjj den Heer J v d WAL te 6ou a en in de verdere bekende depots Flinke Agenten worden op alle plaatsen KevraagcL Z0IVD4G a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H SERRE VAH LEVËKSMIDDËIFJ Op MAANDAG den 22en OCTOBER 1877 ides morgens ten 10 ure zal door de VoedingsCommissie voor het gedeelte van het 2de en 4de Regiment Lifanterie in garnizoen te Oouda onder nadere goedkeuring van den commander lesden OiBeier in de Kazerne worden AANBESTEED JDeleverantie van RnndTleesch en Vet gerookt en gezouten Spek Erwten Boonen Grutters en Kruldenierswaren Aardappelen Groen ten en Tart waarvan de monsters veor zo rer dit kan plaats hebben bg de In chrgving moeten aanwezig zgn Tevens zal Isdaa voor ieder gelegenheid zgn biljetten in iPftienen voor welk bedrag per TJjf dagen gedurende een jaar de aardappelschillen spoeling of vaatwater enz door hen zal worden verlangd De voonvaoiden van een en ander liggen van af heden ter lezing bg den A udantOnderofficier t n DEUTEEOM in de Kazerne GECOlENTREeilDËWATERCHOCOLAAD CHOCOLATINE CACAOTINE Supia fijne POEDER CHOCOLA AD é ƒ 1 30 per halfkilog STAAL VANILLE en SANTONINEWORM FLICKJES en alle soorten van MELK engeprepareerde CHOCOLAAD zgn te verkrijgen bij F J MELKERT Maandags Dinsdags Donderdags en Zaterdags te bekomen VEttSCHE SlllüOPVVAFELEM bij K L RECKERS Hoek Turfmarkt GOUDA OPENBARE VERK00PIN6 op MAANDAG 5 NOVEMBER 1877 desvoormiddags ten Elf ure in het hotel de Zalm aldaar van Een aangenaam gelegen HUIS bn ERF met eenen grooten TUIN daarachter aan den Fluweelen Singel te Gouda Wijk R Nr 829 groot 3 aren 30 centiaren Terstond te aanvaarden Een HUIS GEBOUW en ERF aan de Turfmarkt te Gouda Wijk H Nr 38 Zijnde in het huis v er Kamers een Keuken en verdere gemakken Te aanvaarden 1 Januarij 1878 En een HUIS en EUF in den Rozendaalte Gouda Wgk M Nr 3 Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen zijn te bekoihen ten Kantore van den Ifctaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda EDER rTTï inde verklai VOO Ondergeteekende verklkart als inwoner van Amsterdam dat het haargroei middel van den Heer THEOPHILE Haarkundige z n Hoofdhaar weder geheel heeft hersteld hg mag zich tevens op twee en zeventig jarigen leeftyS verheugen een vollen haartooi te hebben Bg het aanwenden van zgn groei middel dacht hg t zal mg toch niet meer helpen daarcun beloofde hij hem eervolle vermelding bg réusite deze is gebleken daarom houdt hg woord en geeft hem vrgheid dit publiek te maken Met achting Amsterdam Aug 1877 wat get J BLEEKER Uitval van Haar Roos of Schllvers Dun Haar Kale Plekken Pijn in de Schedelhuid haarworm vroegtijdig grijs worden al deze onaangenaamhedeu worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels of postwissel alsook op rembours bij THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein regts No 32 Amsterdam I UilkoDisten alleen beslissen Als er po it door een Geneeswijze Schitterende nttkonisten iign verkregen dan is het door Br Aiky s geneeswijzen Hondrrdduiieuden hebben djiaraao hun gezondheid te danken door haar werden veel zieken zooals uit rie attesten blpt ook toen geholpen als hulp niet meer mogelijk scheen Éen ieder kan dus zijn toerlucht tot deze beproefde geneeswijze met het mlite vertrouwen nemen Bijzonderheden daaromtrent vindt men in ket voortreffelijk geïllustreerde 490 bladzijde dikke werk Dr Aïby s KatDUrseneeswijze Prijs ée n gulden te Solteriam in Kichteb s Boekhandel die het werk op verlangen tegeu toezending van f postzegels è 5 ets recfastreeks verzendt aanvang ende 15 OCTOBER der Wagendienst 1 VICE VERSA Van BODEGRAVEN s morgens 7 uur s namiddags 12 45 en 4 45 Van GOUDA s morgens 8 30 s namiddsg 3 15 en s avonds 7 uur De Ondernemer Gebe BLOM Anatherln Mondwater in flacons tegen fl 1 75 en fl 120 en 60 et ïsu Dr J G POPP k k Hof Tandarts van Z li den Keizer van Oosleuryk te Weenen is hat ïoortrefielijkste middel tegen rhumatisohe tandpijn bg ontsteking zwellen eu zweren van het tandvleeseh het lost deu aanwezigen tandsteeu op en voorkomt de nic U n e vorming dnarïauj maakt losslaanda tanden weder vast door versierkiug virn het taudvlcesoh eu daar het van alle schadelgke stoffen reinigt geeft het deu mond een aangenamen frisschen reuk terwijl het den onaangenameu reud weldra doet verdvijndu Dr Popp s aromatische Tandzeep Zij maakt de Tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelyke aandoeningen es houdt deu mond fiiseh Het stuk kost 40 Cis en is toereikend voor een half jaar Pr Popp s Plantaardig Tandpoeder reinigt de tanden verdrqft de zoo lastige kalk en qaakt het glazuur steeds helderder en fgner Dr Popp s Tandplombeersel wa irmede meu zelf holle tanden kan vullen WaarschuMAing Alle bisfaande namaaksels van AnntherinMondwater zijn alleen op de lichte geloofwaardigheid van het Publiek berekend en hebben zeer veel schudt ten gevolge gehad of hebben geheel geen werking teweeg gebracht daarom waarschuw ik hiermede het geferde publiek voor aakoop van zulke namaaksels Dr J G Popp k k Hof Tandarts en Uitvinder der Ann htrin Preparaten te Weenen Te verkrijgen te Gouds bij L Schenk winkelier op deHoogstraat A 123 te Rotterdam bij P E van Santen Koljf apoth en A Schippereijn £ Co blauwe porceleinwinkul te s Hage bij J L F Snabilié apatb te Delft bij A J vau Byu en J Ë Kunweuhoveu te Schiedam bij C Malta Qz te telden bij E Noordijk te Utrtoht bij F Alteua eu Kraan te Amsterdam bij F V Windheiai Co en H H Uloth Ct opothefc Ie Ondewatcr bij T J van VreaiDiogea te Sohoouhovea bij A Wolff Tesen JICHT BK Rhumatiek verkrggbaar te ouda Wed Boshan llOIIBONSMZtn JSCTI Alphen L Vabossuo Zn P Bodegraven P VliBsl 00T CEZONDHri ll iliUEDI IC T Boekoop J Goddkadb ic i iiy Harmeien W G Kdrvebs HazersiBoude 3 Gaariceukeo Montfoort 3 A Jacobi MontfooH Wed Rwnbnbero Oudewater 3 LibfiaND jSc oonAot en Wed Wotïï te Waarder BotJiHOOBK Woerden Gebr Pfbnsiko t Gouda Druk van A Brinkman ZegwaarSt L den OoDïtt Kenidsgevliig SUS6EMIXSTER en WüTTHOUDERS nn Ooali hnagen ter algemeene keanis dat de Oemeeatetaad in qjne vergadering v d den 16n dexer heeft herbe Mamd tot kdeo der Commissie belast met het ont wopeu vau eu het herzien der plaatselgke veronle aiogen tegen wier overtreding straf is bedreigd en waarran de Burgemeester Voorzitter is de ÜMren W J FORTUUN DBOOOLEEVER Mr P P P KIST Mr H J KBANENBUBG en Dr A LUIJTEN Oouda den 18n October 1877 Baiaemeester en Wethoaders Toomoemd VAN BERGEN IJZBNDOOEN De Secretaris VON STERNBACH L 8 BEKENDHAKIRG BUBGBMEF STEReo WETHOC0EK8 vsnOonda does te treten dut het Ie aaondUngs kdiier voor de plaatselgke directe belasting doer Gemeente voor het dienstjaar 1877 door beu gortoofiig vaMgesteld gedurende ttertitn dagm vso des voormiddags ten tien tot des naoiddags tea m en van drie tot tm lei Seeietarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binueu welken tyd elk aangeslagene ie n li n aanslag bq den Baad faeiEwaiw fcn iabnagea tq tmtaüaiAt ef oagetifdd Mper fetduevoL Gttdm den I9 Ootoket 1877 Bmiiemwaler ea VlKèmém tmim t ml fciff i H im t I Bfc M urti É VoN SrkEHBAOK L 8 VAN BESelN llzKHDOOBH BUITENLAND Kiilteiilatdseli Overzlcjit Eene gebeurtenis als de Fraaache verkiezing wordt niet zoo spoedig vergeten Alle bladen geven daarover nadere beriofateu of beschonwiiigeu De commissie der liuketzyde vau den Senaat heeft omtrent den uitslag der verlieüngea het volgende medegedeeld Van de 363 zijn ten gevolge van overladen of van andere omstandigheden 14 niet meer als candidaat opgetreden I e oude republikeinsche afgevaardigden waren derhalve nog sleciits 349 sterk Van hen keereu minstens 295 naar de nieuwe Kamer terug en men moet hierbtj 26 nieuwe republikeinsche afgevaardigden voegen die hetzij de 14 waarvan hierboven spraak Was hetzij monarchaleu vervangen Het ogfer der republikeinen bedraagt das 321 Binnen enkele weken wordt dit met i vermeerdenl door de afgevaardigden der kolonies De koloniën hebben altgd republikeinen verkozen Er zgn dus 326 republikeinen Volgens de opgaaf der Rrgeeriog moeten er 14 herstemmiugeu plaats vinden Rekent men dat niet meer dan de helft biervan voor de republikeinen gunstig is dan komt men tot 332 In 3 districten zgn volgeus de Regeering ofBcieele eandidateo gekozen maar er is reden te ondeistellea dat de republikeinaohe oaudida n wettig gekozen zijn Het aantal republikeinen lou dus tot 336 klimmen en dat der verkozen offioieele caadidaten zou 198 bedragen Derhalve 198 tegen 835 Hierbü is iiog niet eens gerekend op veranderingen die b j het onderzoek der gtioobbmnen plaats vinden zullen Van de 198 offioieele oandidateu behooreu volgens bevoegde regeeringsbladen 90 tot de Bonapanisteu 40 tot de Legitimisten terwijl de overige 68 onder den algemérnen naam oouservatieveu doorgaan De nieuwe Kamer is dos behoudens een klein nog voor wijzigiag vatbaar gesohil van cgfers ongeveer gelgk aan de oude De republiek heeft een m rderbeid van hgkans 140 stemmen eén vastberaden onwrikbaj meerderheid die georganiseerd blijven zal In elk welgeordend oonstitutioneel land zou nu at legeering aan aftreden denken Voorloop g ubynt da rvsn nog geen sprake te zijn venekeren dat de de verkiezing voor de fea en bun outsbg op Offleiel zal worden be De Te meent teministers tot 4 Novemialgemeene nden zoUeu 6 November ia het Je keud gemaakt De lq ilimi8tisehe blads ertoonen hnn eerste oatevndeuheid over den aflat der verkiezingen door op d Bonapartisten aan t itallen naar de Moiiiteur wil zul ftieu aan de ftehterzgde twee fracties hebben een conservatieve a een Bonapsrtistische die gfkeel op zichzelf Uipa slaan de conservatieven rekent men op 1 6 1 ItU leden De ITear Ztitmif deelt fede dat de DmiiAie regeering van haat offioieel trtegenmordigen neiis vöór den a oap der verkieaiMn Moduiige berichten had outvsngea iti zij met MJirhiiiil een ovenrioning der RpnUikeinaohe part a Mn tegemoetiien Dergelgk resultaat werd tnmweH ook in anden kringen verwacht lutuasohen heeft nt bevestiging vaa de overwinning door de pait MMald allerwege gioote vreugde verwekt Dat daar ta lande bg aMk groote ingenomenheid beerscht met het gebeorde vbehoeft schier niet te worden verzekerd Van obMneens bekendheid was het dat een overwinning ml conservatieve pnrtg en derhalve een versterking der lolitiek van Mao Mabon die in regeeringskringen werd beschouwd ds de voorbode van ernstige bnitenUndsche verwikMclingen die n korter of langer verwijl met lekerheid te gemoet worden gezien De Turken publioeeten den eiudaitsli van den slag bg Kaïs en geven wel bun nedertaog toe maar stdlen die voor als ui t zeer groot Men denkt dat de Bassen thans het beleg fW Kars uilen slaan w a V il hlil i liig i n i e J S MjuyulauH Het weer is beter op het EaropBaek oorlogstooiieel en wanneer de wegen ook iets beter zgn verwacht meo bebmgrgke krijgsbedrijven t Is te hopen dat zij beslissend zullen zijn want alleen in dat geval kan men weer op viede hopen De Duitsche Keizer heeft nog voor zgn terujkotnst te Berlgn beslissing genomen in wike de aanvrage om ontslag van den Minister van Biunenlansche Zaken Ënlenburg deze krggt verlof voor zes inaaiidcH tut herstel van zgn gezondheid de Minisier van Laiidbuuw Friedenthal zal gedureude di6u tijd met de biiiuenlandsche zaken belasten Te Breslan zal eerstdaags eene groote vergadering plaats hebben van Katholieken waarop het initiatief zou worden genomen om een raonsterpetitie op touw te zetten tegen de Mei wetlen BINNENLAND GOUDA 20 October 1877 Zoowel de Nieuwe Rolt Cl als het Vaderland maken met grooten lof gewag an het bekroonde blijspel var Lodewgk Mulder De Kte t nenigl g van Stellendi l dat a s Woensdag alhier zal worden opgevoerd Zoowel de strekking all de tooncelrn en niet het milist do reine humor van het stuk eu het voortreffelijke spel worden zedr geprezen Vrijdag stond voor het gereohtshuf te s Huge te rtcht 1 een genezen bediende au de bauk van leeniug alhier die sedert Juui 1874 uaii die inrichting tegen ƒ 6 s weeks als schrijver verbonden was Hem werd ten laste gelegd dat hg in Februari en Augustus van dit jaar aan oneerlgkhedeu ten nadeele van de bank zich hiid schuldig gemaakt Door het openbreken eener kist had hg zich een iianhd gemaakte klcediiigstukken welke beleend waren toegeëigend en op negen verschilleuüe tijdstippen verkocht terwijl hg eene mand met Sff lroUumlampen waarop mede gehlen waren geschoten van tijd tot lijd van haren inhoud ontdeed tot dat tg geheel ledig werd teruggevonden Ook weid hg beschuldigd vau diefsud van eenige ballons en het verduisteren eener pantalon Volledig bekende de beschuldigde zijne schuld en het bleek dat misbruik van sterken drank weder als de aaiileidende oorzgak van het plegen der misdrijven kan worden aangemerkt Adv gpn mr van der Hoeven requireerde eene veroordeeling tot 3 jaren gevangenisstraf en eene boete van ƒ IWO De Ver dediger mr PaeUig voerde voor zijn cliënt eenige verzac nde omstandigheden aan De uitspraak is op Donderdag bepaald VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 23 October 1877 des namiddags ten I uur en zoo noodig vaorttettiu des avonds ten 7 ore ten einde te behandelen Den staat vau bcgrooting van de Inkomsten enUitgaven der Gemeente over 1 dienstjaar 1878 Men sdirgft uit Nienwerkerk a d IJsel dat de aardappeloogst zoo goed als afgeloopen is De qualiteit is uitmuntend het beschot op sommige akkers laat veel te wenschen over De vraag naar dit product is zeer groot ten gevolge van den immer slggenden prgs Er wordt thans besteed ƒ 4 a ƒ 4 2S per keet Een hevige brand heeft gisterennacht te Utrecht gewoed Hg begon in het achterhuis van een kruideuier sloeg over op eene belendende grutlerij en tastte toen de Willemskazerue aan Te vier ure werd hij ontdekt en aanvankelgfc was men voor de kazerne niet bevreesd Spoedig echter begon ook deze te branden en te 5 uur werd ahirm geslagen De geheele bevolking kwam op de been Alle spuiten rukten uit maar het was onmogel den gloed te bedwingen De waarnemende Burgemeester de wethouder Boer seinde nou den Burgemeester vsn Amsterdam omhnlp Met bii y cwoneu spoed waren twee stoom spuiten aan iWi napaorwegststion gereed om tevertivkken toen het beriebt kwam dat de Utieditsche brandweer deu bcaud uageco jnef ter ea de tatl w onnob g a De kazerne is geheel uitgebrand De magszgneu van kleeding en de bureelen der adinioistratie zgn nagenoeg geheel vernield De infanterie die de kazerne bewoonde betrok het militair loaBineut De mineurs en de manschappen der vestingartillerie bivttkkpercn op het Lukiis bolwerk Een transporttrein vervoert de geredde goederen De brand zul tut de kazerne beperkt bigveu De cellulaire gevangenis grenzende aan de kuxerne is gespaard De minister van oorlog is terstond na ontvangst van een telegram naar Utrecht vertrokken De schade wordt op verscheiden tonnen gouds begroot Volgens een bij het departement van koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van NederlandschInitie heeft Krocug Bonto Bonto zich onderworpen en is hij voorloopig te Pankodjeue Noorder d slrioten van Celebes geinteriieerd De minister van koloniën httft bij de tweede kamer iiigezoudtn zijne memorie van beantwoording betreffende de ontwerpen der begrootiug voor Nedcrl Indië voor 1878 Hij heeft diiarby eenige noodzakelgke aanvullingen voorgesteld Uit dat antwoord blijkt dat durende het loopend jaar geen uitkeering der bijdrage aan het moederland zal kunnen geschieden dat zich ten opzichte der betaling van den koopprijs van ingeleverde koffie wederom moeielijkheden zouden voordoen is aan de regering ulet bekend De raming der opbrengst van de koffie zal worden overtroffen met ƒ 15820 De minister had met genoegen ontwaard dat men geuegei is op uiterst vrijgevige wijze in de behoeften van Iiidië te voorzien Na rgpe overweging blijft hj volharden bij zijn voorstel omtrent eene te sluiten geldleeuing van 16 mitlioen de rente van 4 pCt werd als maximu beschouwd Het verdieiuli aanbeveling om de rapleriugsplannen betreffende deu aanleg van nieuwe sfuatsspoorwegen op Java by de brgrooting te behandelen Het tijdperk van inkrimping der uitgaven voor Atchin was aangebroken De begrooling moest daarvan indruk geven De aartsbisschop van s Hertogenbosch monseigneur Joiinnes Zwijsen die jl Dinsdag namiddag te sHertogeubosch overleden s was geboren te Driel in NoordBraband Hij had den hoogen ouderdom van ruim 83 jaren bereilj lii ISI8 we hg na volbrachte studie op vierent iiitigjarigen letflijd