Goudsche Courant, zondag 21 oktober 1877

Voor Hoe ten VerkoadJieW Borataandoenlngen eüz f is geen langcnaiuer en zekerder luiddelob de alom bekende RlJNLANDSC K DRUIVÈNBORST HONIG van W H ZICKENIIEIMER te Main Mijnheer Behalve de dagelijks inkomende b icliten ove dé goe le wrt king van den liijnlandsche Üniiven BörstHon 5 ontylhgen wij deser dagen de veraekering vnn eene zeer bejaarde jufvrouw dat zij genezen itM na het gebnuk vnn 3 flaeousy en wel van een zeer gevaarlijke hoest Alphen a d Rijn L VAH06SIEAÜ k ZÓO V Bij ongestèldheden waar geen ander middel bait zal men dit eenvoudig en natuurKjk huismfddel nooit zonder gun i gevolg aanwenden Elke flesch is door een iiicUden eapsule gesloten waar nevenstaand faltfiekstempel moet zijn ingedrukt Verkrijgbaar a fl 2 11 1 en a fl Ü B 6 de flesch te Te Gouda bg P H A Wolft Boikoop bij A J van Twont Haattreehl bg J D den Hartog Ouütmit bij F Jonter ïdenlrarg iapdlun ia zijne fccbaorlephuils In 1628 Ulniini hij de kappelliiny i o Best om Tervolf ns in 18S2 pisiuor te wonien Tilbnifr niin het Heike N lu 1S42 met dcu titel vnn bisschop tan Girra tot ooiidjuior ran den icnrins aposlulicns vau het ondbisdumj vun s Uertogeubiwh Ie ziju biuoand tr d hg io 1853 op U li hlük narisbisschop tui l ircoht eu bisschop fan s Ilertouenb web welke laatste woardij hrid hy dus eilnreuile 24 jaren herft Inkleed Mons r Zwijseu was eer iniiu vim eclzijdiiie en TeelrulilijfC kennis eu dat njiie verdieiisti ri ouL door Z M Kouiii t Willem II werden erleiiil en op prijs ffesteld blykt daaruit dat hij reeds iu 1840 tot ridder ni biter tot koiniDRudciir der o le vin den Nuderlnudsebe leeuw lieuoerad werd l e is crledene wos levens grool olficier vau de Eitekroon nondeidaf in den namiduiig werd het lijk van den ISIsschop 1 Kvijseu in v d amant in de Kapel van hut bisechopprlijk palels te s Hertoj rnbwch tentoongesteld ceiie onlejliare menigte verdroug zich om ba stoffel k overschot van dm Keikvoogd Ie zien Vri da oofclend ten 8 ure werd het lijk van het paleis nasr de kathedraal van St Jaii gedragen alwaar ten 9 ure door leu luirlskissehop Seharpmnu bgzestnaii floor eeue talrijke priesterschaar de mis werd opgedragen De kerk as geheel in rorivgewaad De heer W v de Ven pit baan der kathedraal hield eeiic treffende rede waarin hi de vele verdiensten van den Kerkvoogd p een wa rdige wiJie schelste en het groote verliis deed Tiiikonieii dat de kalholi ke Kerk doorïiju afsterven leed Het Igk is In eeno tv Amsterdam gehoidea vergadering van htl comité van moderne predikanten en gemeenleledcn ter K sprekiug vau de aan te nemen houding tegen ver de jongste kesluilen der synode ten opzichte van de belijdënisvrngen bleek de meerderheid gi zind zieb bij die besluiten neer te leggen Evenwel zal men niet onbeproefd Inten mectdcre vrijheid voor de modernen te verkrijgen De Utrrehlsehe hoogeschool heeft den beer J H Gunning predikant Ie s Ornveiihage tot doctor iomrit awM in de wijsbegeerte benoemd Daodcrdag was in den Leidscheo Ormeenteraad o a ann de oAle de voordnicht tot w ziging van de pliiiitselijke directe belasting t w om de belasliiig Eootïe die ians geheven wordt te vervangen door 4 euc belasting op het inkomen der ingezeten volgeos eigen aangifte Deze voordracht werd besljedeu door de hh Cuck Bjleveld Dereksen Kranfz Le l o le en Verster en verdedigd door de lih ioudsirat vui der Uth Hartcvelt de Fremery eu dun Voomtter De heer Cock trachtte aan te tooiien dat ds voorgestelde lielasting was onbillijk ongelgkinalig in drukking en onzedelijk Hg tuiatde daartoe eeiiige voorbeelden aan eu beriep zich naarbij op het zaakrgke geschrift over deze belasting van den heer N Q Pierson voorkomende in de Gidi De heer Bijleveld betoogde dnt de voorgestelde be Iraliiig in tnjd wus met art 243 der gemeentewet Pe heer Durcksen zag liever het bestaande verbeterd hij zag er Iciwaar in telkens de belastingen te veranderen De betasting op het inkomen zou hij liever noemen eeue belasting op de eerlijkheid eo omdat die behoort tot de eerste levejisb hoefteu van oiis volk zou hg tegen de voordracht stemmen De heer Knntz had nit andere plaatsen alwaar de iukonistenbelastiug was ingevoerd berichten ontvangen die hem deden besinitcn tegen lü voordracht te stemmen De heer Le Poolo was niet tegen het beginsel maar zag legen de moeielijkheden in de uitvoering op De heer A erstcr noemde de voorgestelde belasting immoreel vexatoir en niet overeenkomende met hel karakter van het volk De Verdedigers der voordracht traden iu eeue weerlegging deier beweringen De heer Goudamit geloofde wel niet dat de inkomsten belasliiikr een ideaal was maar achtte die van de belastingen de oubillijkste omdat men niet handelde naa willekeur maar naar eigen erkeuning De Nederlaudsche trouw waarvan dikwgls zoo hoog werd opgegeven l wijde hij ook in deze niet verdenken Ook dtrheer van der Lith bvtoogde dat het de meest billijke beluiing was die men kon invoeren De heer Uai tev t wees op bet zoo hoc t gebrekkige van de teseuwoordige belasting bg eene inzage van het kohier stond men daarover verbaasd Da ikoMlenbebating mocht ook preken hcbbaa aiMiT ceker duizend minder dan de tegenwoordi t De heer de Fnmery deed mededeeliiigeu uit aca brief uit Groningen die zeer gunstig waren tan aaoiien van de aldaar in werking zgnde iukonutcn belasting Ook b protesteerde tegen de verdenking van kwade tr Bw De vqonuttn verklaurde pede uit andere plaatsen zeer gniislige bericlileii Ie hebben ontvangen over de werking van die bidasting Na de sluiting der algeróeeue beraadslagingen werd lot de behandeling der artikelen van het con crplraadsbesluit overgegaon De eerste vijf artikelrii werden goedgekeurd rt 5 luidende De grondslag dcier belasting is het jaarlijksch zuiver ukuineu vau den behistiugsohuldige werd aaiigeuomaii met 15 tegin 9 stemiiHn In eene nader te hi udi U vergadering zal de behandeling voortgezet wurdin Omtrent de gevolgen van de inlijving der Transmul nonit het vozende aan het BU geschreven De heer Shepstonc begint reeds langzamerhand zijne gedane beluflen te vergeten o n de Lcbowbospooiweg die ïrausvaiilsolie lei ensquaestie is eenvoudig op zijde gezel nadat He zaak kwansuis door een kolonel was oudeizocht die natuuilijk te kennen gaf ilat zü indien al uitvoerUiar toch oneindig kostbaarder zou zijn dan door len ingenieur Uall was opgegeven Een ieder verwachtte zoo iets want ofschoon de Transvaal bij de spoorwegverbinding met eiegoabaai oneindig groot belang heeft licht het belang der Britseh regeeriiig in een verbinding der spoor van de Transvaal met Natal Shepstone is luitenantgouverneur zijn zoon secretaris alle hoogere ambten kregen volbloed Eiigelschen en het arme volk dal Burgers uut wilde hebben omdat hij belasling vroeg moet nu driedubbel betalen voor zgne nieuwe meesters Het monument te Heiligerles dat door de zorg van den heer Getfs opirieuw gtrtstanreerd is vertoont zich thans weder lu zijn vorigin praiireu mag een sieraad van t gehucht genoemd worden t Is nu maar te hopen dat er maatregelen worden genomen waardoor het kunstgcwrucht z oveel mogelijk tegen de iniloedeu van het ruwe weder wordt beschermd Doiiilenlng werd te Amslrrdam de teutoaiislelling vau kunstngveihcid geajuleii Met de verzendingen aflevering rekent mun zoo snel gereed te zijn dat directeuren van het paleis daar uug deze maand operavoorstellingen denkeu te doen geien Het aantal bezoekers gedurende den luop der tentoonsteiliug bedraagt 340 000 Kuiin 42 0fl loten zgn door de verlotiiigacorainissie getlobiK srd De verloting zal in de volgende ftiaaud gischiedeu Er zal nog eeue afzonderlijke tentoouslclliug phials hebben van voor d verloting nangekuchle voorwerpen Het bericht door onl aan de leid Ct ontleend dat de aannemers ler wejken voor den spoorweg Leidon Woerden failliet zouden zijn is naar wü vernemen niet juist Wel heeft Moaudag jl de vertegenwoordiger van die aannemers vau hunnentwege daartoe gemachtigd het gi heele portoneet dat in hunnen dienst was ontslagen toch vuu een faillissement is nog geen sprake rnoch van ecu Ickort voor de lever iuo iers Op lust van den hoofdingenieur directeur zgu des middags de tverkzaainhedeu aan de baan hervat gcheveuingcu is wide door eeu ramp getroffen De linringsohuit van d nh reeder ö deU Duik tochbracht de treurige mare mede dat in den ochtendvan 16 dezer over het dek van die pluk een zoogeuaaimle grondzee werd geworpen die zoo hevigwas dnt vier der opvarenden z ch niet op het dekkonden staande houden maar over boord geraaktenen allen den dood ia de golven moesten vinden Esn der zoo noodlottig omgekomeneL is gehuwd enheeft 2 kinderen de 3 anderen zijn ongehuwd en van 14 tot 19 jaren Het ongeluk is geschied voor Kgkduin bg het Nieuwediep Be van de visscherij terugkeerende visschers klogon zeer over het stormweder dat ziJ in de laatste dagen hadden te verduren De schuiten die aankomen liebbeu an ook all schade aan hun vaartuig en nekten geleden Drie loggers van de ipatscHappg Uecht door Zee zijn te Vlaardiiigeii op een en deuzelfdeu dag binnengeloopeu Allen hadden groot verlies aan vischtuig geleden De vangst was daa renboien zee gering de drie vaartuigen brachten slechts 46 ton haring aan De arrondissementj recbtbank te Maastricht heefteen brouwersknecht die dbor onvoorzichtigheid een kind had overreden schuldig verklaard aan onwiUigendowlshig en hem met aanneming van verzachtendeomstandigheden vcroordee tot een maand eenzame opsluiting Men taieldt uit Meppei In den boterhandel is thans een geweldige iieenlag tjie prezen zgu tengdifcigc van de ele kunstbeter die in onderscheiden fabriaken in Uollnnd gefabriceerd wordt ste dalende vele kooplieden ondervinden belangrijke schade zoo wordt o van een koopman uit Holland gemeld da hü al zijn onlangs alhier opgetoohte boter weer naar bier heeft opgezonden om ze voorioopig ia te kelderen Laatste Bericliten KOTlStantlnopel 19 Oct Volgens sommi berichten zouden Je Bussen Kars gedeelletük in4sloten hebben en bombardeeiBn De lelegrif he gemeenschap met Kars is verbroken De ditiri el k Sl f i krijgsgevaaga Weeneo i Oot De Ptm ch Com pmdm meldt van den I811 uit Bucharest Sedert gi ieZwordt Plewna hevig door de Russen gebambardeerd De Kumeniers nmlerden tot on 20 meters de grooli Qnnearedoute welke zg ontruimd achten In de vüf laatste agen zijn 10 000 man Enssische infauteii ter versterking voor Plewna aangekomen I I i jj Burgeriyke Stand M de J a 1 J l e d j t G id i He hrieo Joli TO 5 C I Hslker en J n ia Pol OVERI KDEN 18 OC A 4 A F ltk p l i r M J Knoori 67 j 20 M vsn Buk 4t 1 11 ONDERTHOÜ D 19 Oct S J l n d L M i W 18 J J r ïi ADVERTENTIËN Tjjdig voorzien van de HH Sacramentender Stervendea ontsliep heden na een geduldiglijden van b na tien maanden in den onderdomvan ruim 67 jaar Mejuflrouw ANNA AGNE8ANTOINETTA FELTKAMP Geliefde Echtgenoote van E J KNÜORS Gmda 18 Octob er 1 877 V Voor de belangstelling bjj het ovwlpea van Mqufvronw van GULPEN betoond b tuigt de Familie FGBTÜIJNDBOOGLEEyEB haren j k StooiDboot Afaa tscbappy mil It II St irvi nat SI SI nu ai De eenige VERANDERING die van af heden laata heeft in de Dienst Regeling zoo van jBIDENGOUDA V V en van LEIDENAMSTERDAM V V bestaat in de MiddagDi st LEIDEN AMSTERDAM waarvan hetVertrek ten 2 in plaats an 3 nur ia vastgesteld Da DIBBCTIE LeiJe n 19 October 187 7 w i ummm HAVEN B 17 beverft zich bj voortduring aan voor bet LEVEREN van ummn diirs m soupers per Schotel of per Couvert het BBABEN en GEREEDMAKEN van Vleeschen Wild ek Gevogelte Verder diverse SOEPEN PASTEIJEN RAGOUTS GELEIJEN IJZ J GEBAKKEN eni nÓOTVANGE de Nteuwste modellen van Gez van DANTli IO der benoodigde LEVBN8MIDDBLBN en STEENKOLE ten behoeye van het Bestedehnghms te Gouda gedurende het jaar 1878 op 6 NOVEMBER e k des avonds tea Zeven uren m het Locaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 25 October tot en met 6 November van de morgens tien tot namiddags twaalf ui n De aSecretaris A H VAN DILltlN Kleeding Magazijn ONTVANGEN e NIEUWSTE J HOOGENBOOM fmimMBWL J E EimRT aABn coiiDi Oeëmailleerde PORTRETTEN naar de laatste tinding K00LP08TRETTKN Jie in dnnrzlsmbeid gnwone Phtrtojjpraphiën overtreffen VEBGEOOrmGEN Lgsten PasteparteutseDz B de JONG Wzn Kattensingfel Q 66 Gouda H nüel in Prima Soorten Duitsche en Kn ycls 3he STEMOIEN O COEEl AGENT der gerenommeerde mfln MONTCENIS te Hkene AMEESTEDING Op MAANDAa dèé 23en OCtOBÈft 1877 dea morgens ten 10 are zal door de Voeding Gombilssie voor h t gedeelte van het 2de en 4de Regiment Infantene in garnizoen te Gouda oftder nadere goedkeuring van den comman 1 renden Officier in de Kazerne worden Jl k tl A BESTEED £ e leveranlie vfó BnodvléMcB en Vet gerooict en gessouten Spek Erwten fioonen Orntterk en Kiraldenierswaren Aaraappelen Grdenten en Turf waarvan de monsters voor zoover dit kan plaats hebben by de In schrijving moeten aanwezig zgn Tevens zal alsdbn voor ieder gelegenheid zjjn biljetten in te dienen voor weHt bedtag per V Ü dagen gedurende een jaar de aardappelschillen sp raling f vaatwate enz door hen zal worden verlangd De voorwaarden van een en ander liggen van al heden ter lezing bjj den AdjudantOnderofficier VAU DEUTEKOM in de Kazerne ZOiVDAG a s i roaitt ERWERiJ weer 7 KÏRTRETTEN k L il SERKE CHEUS HE WASJS€H£RU VAN Gebr Palthe Almelo Het VERVEN van Gorfijnen Japonsen HeereuEleedingstakkeii nz geschiedt in ca 14 dagen het v hemisch WAS8CHEN of UITSTOOMEN in ca 8 dagen lederen Ztfterdag worden de goedereii van onderstaande Depots oaar Almelo opgeaonden Monsterboek ligt daar ter inzage terwjjl Prüs Conranten op aan j vr te m verkregen z B DépJt te Bouda bij den Heef W v N NA PAL8 Markt te Sehoonluivm bfl I de DamM ükz van ABöHOVBN Lo r pickeratraat DIXGSDAG 23 OCTOBER a s E KEUZEI IKAÜIP bericht de ONTVANGST vai de NIEUWSTE PRANSCHE MODELLEN van onteangit der Gei BOGEN 116 mrtden BERG voor het aanstaande SAISOEN hiervoor beleefdelgk aan Gouwe O 162 beveelt och PHOTOGRAPIE ELOOS miSBEIBSFETEOLEmAUFEH De ondergetekende bericht dat bg hem het uitsluitend Dépdt en Agentschap gevestigd is der K L O O S VeiligheidsPetroleum Lampen welke Lnntp bg het omvallen de vlam onmiddelgk fen van zelve dooft geen olie storten kan noch voor brenk vatbaar is Zg zgn in verschillende Soorten en Prgzen voorhanden bg P P SOOS LANGE TIENDEWEU ei publiek wordt beleefd uitgenoodigi de Modellen bg mg voorhanden en in werking te bezicht en DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Gulden bij HENDRIK LAMME TURFMA RKT H 92 NEDERLANDSen lAASWESE FABHIEL Kauwe Harktsteeg No S t Rotterdam De Ondergeteekende heeft de eer het geacht publiek te berichten dat hg met primo NOVEMBER a s EEN DEPOT lï van alle zijn producten zal vestigen te Gonda bg de Juffronwen Gkz KIJKEN in ModeArtikelen Markt A 154 Tegen dezelfde prflZfn als in het iabriek HOUDEN BBOUCK Coiffeur Maandags Dtnsdaga DmtderdagthH s Zaterdags te bekomen VERSClIE SIROOPWAFEfa bij K IVREOKERS Hiwk Turfmarkt GOUDA Dk tfÜeigeteëkrindai hebbgtt de eer te berichten dat van af 4 Nowmber a s bg hen te bekOluen zullen zijn alle soorten van Vlechten Chignons Krollen Parruntericn etc in de aelMe qualiteit en prgs als m bovengenoemde FabHek zelve EBH BlIRBH PPASSliR Velke in de vro gte en na half twaaU eenige uren disponibel heeft ing zich gaarne als zoodanig bij eeif of twee Ueeren GEPLAATST Reflecteerende gelieven zich te adiesseeren onder letter A ten Bnreele van dit Blad Gcz RIJKEN Aïarkt A 154 TESÜÜSAANSEBOEEK een GEDEELTE van een WINKEL met BOVEN VENof BENEDENHUIS op voordeeligeconditiën Adres met franco brieven onder letter D bg den Uitgever dezer Courant Openbare Verkoopinj op DINGSDAG 23 OCTOBER 1877 voori ten negen ure in het V nda okaaU in de Nieuwsteeg E n 17 te Gonda van MUUBELMJf enHUISRAA 1 waaronder een paar fraage Kiuderiedekantjes zwarthouten Stoelen dito Tafel eene partg nieuwe Kagehels Lampen enz verder Lijfkleeren Jioven4 Ondergoed Linnengoed Beiden en Beddengoed Meelxakken ete enz Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemïsten ® fp aar schuwing Deze URBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes a 37V3 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen r V