Goudsche Courant, zondag 21 oktober 1877

1877 Woensdag 24 Oclober N 2053 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda eo Omstreken fiaren Band en Mode Artikelen Bericht de strikkelx cols Sociëteit MS 6E V0ËGË M te GOUDA 1st Voorstelli in het Abonnement U 6RiS VAIZDULEK HASPELS Woensdag 24 October 1877 BE ZIESVSfiilENIUlfQ te Stellendijk Blyepel in 4 Bedrgren door Lodcwijk Mvldkb Aan dit sink werd bg de door deze Directie ui sclueTen prgsTraog door de Jury de prgs toezond OXTOIOD doob BIgspel in 1 Bedrjf nit het Fransch door Jdlcs Mobkattx Aanvftag ten 7 i nar Loting dèr te bespreken plaatsen voor Bfi Inteekenare DINSDAG 23 OCTOBEa 18Ï7 dt To ods ten 7 nre precies B0 Atteen des Dinsdags avonds zgn voOr HH IntéfekenaicQ DAMES KAARTEN Terknigbaar BespreekBareaa WOENSDAG 24 OCTOBEB 1877 van des morgens 10 aur tot des namiddags 3 nar J VAK IHIKm TANDUEELK UN DIG E dagelijks te spreken tot plaatsen van ZÜIGTANI EN zonder uitnemen der oude wortels Het js ontegenzeggelijk dat het verlies der Tanden de schoonste gezichten misvormt en de spraak belemmert tot herstel daarvan stelt bovengenoemde ieder in de gelegenheid door zgne Nieuwe Methode de vorm van het aan jezichi terof te geven Adres DUBB ELDE BÜÜRT GOUDA OPENBARE f lANBESTËDIM De Gebr BLOM zoUen op VRLTDAG den 26 OCTOBER 1877 des middags ten halteen nre ia bet opmbaar bn enkee inschrnvinir AANBESTEDEN liet vergrooten der Stallingen op de perceelen kadastraal bekend onder Sectie a Nos 1683 en 1685 Het Bestek en de Teekeningen lippen tor inzage in de Koffijkamer hnnner aifétaliing Inlichtingen worden gegeven door den Bouwmeester BURGEKSDIJK te Gouda De aanwnzioK op het terrein zal plaats hebben op WOENStoAG den 24fn en DONDERDAG den 25en OCTOBER 1877 des middags tosschen half een en een nre Op Franco Aanvraag ontT nf t een ieder die oh van de waarde van het Geillu treerd Werk Ör AIRY NATUURGE fEE3WIJZE wil overtuigen een uittreksel daaruit gratit tafirmco toegezonden door RicaTia Boekhandel te Kotterdam Geen zieke venoime het dit nittrekael te ontbieden ontvangst van eenc ruime sorteeringr HEEREI DASSF HLS BAI D SCHOEIVfËfV ia DERsloPKOfSF XA GlJITVOERI G ÜEiUSËRiRAANSCiÊ JUBILEE ZANGERS ten bate van de Hak üniversiWt NadivUle V a A op DONDERDAG OCTOBER des avond ten 6 ure tn de GROOTE KERK te GOUDA in r r j tten k f en è 0 50 en Programma s k 10 Cte zyn te bekomen by de Heeren A KOK f cT p r Boekhandelaars bij den Koster der Groote Kerk en in het Loge jj toegezonden door den Heer P s bij LLM ment T e ZALM aldaar op franco aanvrage worden zi naar buiten tegen Postwissel woroen zi VAN DEH STAAL te Gouda ook S MAAS Jb J van BENT M ZOON en A BRINKMAN PAPIEREN PATRONEN van Mme DEMORESTle Parijs en XewYork Voor alle jnogelgke DAMES KINDER en HEERENKLEEDING8TUKKEN alg meen bekend als de nieuwste en bevalligste Parijsche Modellen welke ALTUD aconraat uitkomen en de goedkoopste van alle Concurrenten zgn IM ALLE MATEN UITSLUITEND verkrijgbaar bg de Hoofdagenten voor Nederland Y SiMJUp Co Ifeerengracht bU de Helsteeg 357 en worden orders qigenomen bg itcn Heer I J BON EUR te Gouda alwaar de Catalogussen eveneens grali verkrijgbaar zgn en de Modelboeken tor inzage liggen M E MONASCH Biarht A ö9 naast het Hotel DE PAfJW bericht de ONTVANGST der Nieuwste Modellen Gegarneerde en Ongegameerde ALS OOK EEN RUIME KEUZE IN LINTEN BLOEMEN VEEBEN 70BMEN ENZ VOOR HET AANSTAANDE SAI80EN Er bestaat gelegenheid om e en LEERMEISJE te plaatsen wimraMj m i iiii mi OEVESTIGD TE ARNHEM Hoofddirecteur A J MO LLM ANN Belanghebbenden worden herinnerd dat deï9 Maatschappg alle waarborgen geeft 1 voor PLAATSVERVANGING ingev gt 61 49 en 50 d i vrgstelUng voor Loteling en opvolgende Broeders en 2 voor NUMMfRVBRWISSELING ingev art 65 in verband met art 116 en 117 der Miliüewet van 19 Augustus 1861 W n 72 ïoi het aangaun van overeenkomsten bestaat dagelgks gelegenheid ten i antoie van haren Hoofdagent den Heer C B van BAAREN einde der Oude Haven te Schoonhoven alwaar op franco aanvrage Reglementen ter inzage te bekomen zgn DïJMRECTIE Namens dezelve C A B BANTZINGER Directeur nr Korte Tiendeweg N 17 te Gouda Tot hel geven van nadere inlichtingen hebben zich bereid verklaard de WelEd Heeren A F C vak HASSELT en G W BOES beiden Notaris te Aemhbm Me D NYMAN Notaris te Zutphkn F P POORTER Notaris Schoolopziener en Lid der Pr ovi nciale Staten ran Overgssel te Oldenzaal Gouda Druk ran A Brinüman BUITENLAND Iluilciilaiidscli Ovcrziclil De uilsl ig vim dü vcrkiciingeii in Frankrijk heeft Kker reeds voldoende Ijcwezcn dat de groote meerilcrheid van de Franschtn ripubliktinschgcziud is fii de rcijcering lechts aan baar tyraauitke prewie de veroveringen te dankeu heeft waarop zij zich kan l croenien Nog aterköV evenwol biijkt hoe ongunstig dti publieke opinie voor de regeering is indien meu de siemoten optelt die in de verfichillcnde departementen voor de republikeinen Bonapartisten en Monarchalcn ijn uitgebracht Daardoor kouit mca tot het resultaat dat eerstgenouinden niet minder dan 4 273 296 stemmen uitbrachten de Bonapiirtisten 1819 468 de Monarchalen 1 722 010 Telt meu laatstgenoemden te zauien dan krijgt men een totaal vim i hlXAI dus nog 701 818 minder dan de rernblikeinen Een nadere vergiljjking toout dat van de 86 departementen in 56 de republikeiuen de meerdii eid hadden boven de coalitie terwijl dese flleciits in 3 departementen liet in stemmen van de republikeinen wiiinm Waren de stemmen gelykmatiger over ile distriolen verdeeld geweest dan lauden de republikeinen veel grooter overwiuning hebben behaald doch in het cene district heeft men meer eerbied voor den maire en dei pastoor dau in het andere en vandaar de voordeéleu die de regeering nog heeft kunneu behalen Als men daarenboven nog eens kon aftrekken de stemmen die tegen wil en dank op de regeeringsoandidateu zijn uitgebracht 7 0U een eindcijfer ten KUuste der republiek worden verkregen dat waarschijnlijk de schoonste vooruitzichten zou overtreticn Nog verdient opmerking dat ook in 1876 aanvankelijk het cijfer der verkozen liberalen minder groot was dan later Er waren eerst slechts 299 verkozen maar door herziening van sommige verkiezingen en hcrstemmidgen werd gaandeweg het cijfer vau ü63 bereikt Thans beginnen de liberalen reeds met een erkend cijfer van 325 l nt de regceriiig die op 14 Oct den slag heeft verloren dien op 28 dezer of op 4 Nov winnen zal daarvoor vreest men niet De DébaU geeft dea thans verkozen afgevaardigden den dringenden raad nu nog niet naar Parijs te komen maar in de provincie de nieuwe verkiezingen af te wachten Te Parijs kunnen zij nog niets doen en in de provincie kunnen zij op wettige wijs van hunnen verkregen invloed ten gunste der republiek gebruik maken Allengs worden allerlei schandelijke praktijken openbaar waaraan de regeering zich bij de verkiezingen heeft schuldig gemaakt Te Saint S ïer verkreeg de heer Laborde ofiieieel candidaat 9743 stemmen de heer Sourigues de republikein 9703 en een zekere heer Labrousse 42 stemmen l e administratie die tegen een herstemming opzag heeft nu eenvoudig de stemmen op den heer Labrousse als niet uitgebracht beschouwd onder voorwendsel dat deze heer geen candidaat was gesteld Het is ondenkbaar dat men hier de administratie niet leereu tal dat er toch wezenlijk een herstemming gehouden worden moet Te Vijlefransche is volgens de regeeriug de offioieele candidaat benoemd De republikeinsohe candidaat had een meerderheid van honderd stemmen maar de re geerlbg heeft de stembiljetten waarop de naam van den republikein over dien van den ofiicieelen candidaat was heen geplakt eenvoudig als van onwaarde beschouwd De linkerz jde van den Senaat heeft hierop reeds de aandacht gevestigd Men kan er zeker van zijn dat hy het onderaoek der geloofsbrieven in de Kamer veel fraais voor den dag komen zal De Tempi houdt vol dat het tegenwoordige Fransohe ministerie op 6 Nov zal aftreden en door eene soort van caninet d affaires nal worden vervangen Te oordeelen naar de even stellige tegenspraak in andere bladen wil de eene helft van het ministerie aanblijven en de andere aftreden Men kan echter op al zulke praatjes weinig staat maken Moukhtar s verpletterende nederlaag heeft den toestand in Azië geheel veranderd Kars wordt nu weer bedreigd en Moulhtar ook al slaagt hij er in zijn leger te reorgaiiiseeren is vooreersl veel te zwak ora denRussen opnieuw slag te leveren of hen tegen te houden indien zg voornemen zijn naar EizeroSm te marcheeren É Een correspondent van de Shtidard die hetKeheele Turksche verlies begroot op 16 000 majR zegt dat 33 bataljons iuf en vier brigades artillerie krijgsgevangen werden gemaakt Het blad zelf twijfelt of het getal zoo groot is maar erkent dat de rest van Moukhtar s leger niet veet meer wezen kan dan een verwarde hoop vluchtelingen Als IVIoukhtar pacha maar weer bij den Soglmnly Pagh zijne troepen kan ver7 amelen dan meent het nwet hij in vereeuiging met Ismael pacha sterk genoeg zgn om den marsch der Kussen Ërzernm te beletten Uit alles zal de lijd leereri Men kan er uu met voldoende zekerheid niet veel van zeggen Het rechte omtrent de oneenigheden in de Pruisische regeeringakringen weet meu nog niet Bismarck en Eulenburg hebben uU beiden verlof de laatste wil zegt men later toch ilelinitief aftreden Meer licht zegt de Natitn lib corresp meer licht zouden wij gaarne zien werpen op den staatkundigen toestand waarin wy ons bevinden i it is vooral een dringend vereisckte bij het begin onzer nieuwe zitting van het Partement In de plaats daarvan gebeurt het bij on te lande meuigwerf dat juist op dergelijk tijdstip de staalkundige toestand met een nevel met een vrij dichten sluier is bedekt Dit is ook thans weder het geval tVij achten h t volstrekt noodzakelijk dat de dagbUulen van faUmie zijde hel mogelijke doeti om den toestand te doen opklaren Indien bij bet begin eener parlementaire zitting de twee iniüiiters afwezig i jn op wie het grootste gedeelte der verantwoordelijkheid over de leiding vau het Staatsbestuur is berustende dan hebben wij het volste recht om dergelijken toestand te heeten een hoogst bedenkelijke afwijking van den oonstitutioiieelen regel De meest loyale vriend der Kegeering zal naar wij onderstellen ten volle inet on instemmen en erkennen dat dergelijke afwijking van den constitutioneclen regel inderdaad zeer bedenkelijk behoort te worden genoemd Naar wij vernemen duurt de kanseliers crisis die reeds van April jl dagteekent heden nog voort In de hoofdzaak komt zij hierop neder zal de rgkskanselier in staat zijn de groote hervormingsplannen door hein ontworpen door te zetten ja of neen Naar het ons voorkomt ie het meer dan tgd dat aaii die hervormingsplanneii openbaarheid althans zoodanige openbaarheid worde gegeven dat andere belangstellenden iu deze over de tot heden zoo geheim gebleven plannen kunneu leeren oordeelen De crisis welke in Duitschland en in Pruisen nu sedert langer dan een haU jaar bestaat mag toch wel geen gezonde toestand worden genoemd Men mag het derhalve den volke niet euvel duiden dat het meer licht verlangt Niets is natuurlijker dan de wensch dat men zich eindelijk gelieve te gewennen aan het denkbeeld dat zoodanig verlangen niet langer als een soort van wantrouwen of een btleedigiug der Kegeering worde beschouwd De troonrede waarmee de Pruisiefche Landdag is geopend noemt de flnantieele uitkomsten van het dienstjaar 76 boven verwachting gunstig D iarentegen zal voor het loopciide dienstjaar de bijdrage door h 4 Kyk aanzienlek worden verhoogd Verder wordt aangekondigd de aanbieding van een leeningsontwerp en van verscheiden andere wetsontwerpen Ten slotte betuigt de Keizer zgn dank voor de bewgzea van trouw en gehechtheid welke hij op zijn laatste reis van de zgde der bevolking heeft ondervonden BINNENLAND GOUDA 23 October 1877 De laatste aflevering van het Tijdschrift Eigen Haard bevat van de hand van Dr H P K Hubrecht een artikel over de Stearine Kaaraenfabriek alhier benevens een afbeelding K Een landbouwer te Berg Ambacht wilde zich van een bejaarden hond dien hij reeds 14 of 15 jaren in zijn bezit gehad had ontdoen Hij verkocht hem aan een opkoopcr te Schoonhoven die hem Dinsdags per stoomboot mede naar Rotterdam nam en aldaar aan iemand buiten die stad woonachtig verkocht Maar reed den volgenden avond had de hond zijn oude domicilie gevonden en lag hij voor zijn hok De Commi ssaris des Konings in deze provincie heeft bij circulaire van 10 dezer de aandacht der Ocmeeütebestoreu en der Besturen van verschillende gestichten gevestigd op het kon besluit van 23 September jl StU 110 185 lot regeling en inschrijving in registers van personen samenwonende in gebouwen of schepen onder bestuur of toezicht van het openbaar gezag Tot recht verstand van gemeld besluit heeft de Minister van binaenlandsche zaken de strekking daarvan iu een nota toegelicht Daarin zijn tevens de voorschriften ter uitvoering opgenomen Uit die nota blijkt dat met dit besluit wordt beoogd in de eerste plaats vereenvoudiging in de administratie en in de tweede plaats verzekering van in en afschrijviug iu de redsters waaruit de staat der bevolking kan worden gekend In het tijdperk van vier weken 9 September tot 6 October 1877 zgn blijkens ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast in Noord Brabant 1 rund Zuid Holland 28 runderen f Noord Holland 2 ütreohf 8 t I Friesland 7 Totaal 40 runderen In het vivfWe tijdperk van 4 weken waren 53 mnderen door mt ziekte aangetast De heef jf van den Toorn van Dordrecht heeft behalve Sff videre plaatsen ook te Schiedam eene goed gelulde proefneming gedaan met zijn surrogaat voor gist In plaats van een kilo gist bleek slechts vier ons ruimschoots voldoende te zgn Na overleg met de inspecteurs van het lager onderwijs en de chefs van de provinciale bureaux van statistiek heeft de Minister van binneulandsohe zaken thans nieuwe voorschriften vastgesteld ten behoeve van de statistiek van het lager onderwijs Daaronder is begrepen de statistiek van het schoolverzuim Het voornemen bestaat niet telken jare de invulling van den voor laatstgenoemd onderwerp vaatgestelden staat te verzoeken maar om indien de proef om dezen staat voor 1878 te verkrijgen goed mag slagen eenige jaren te waehten alvorens die van regeeringswege te herhalen Van de wijze waarop de gegevens over dat jaar zullen worden verstrekt zal dus veel afhangen Te Delft had Vrijdagavond bij gelegenheid dep algemeene vergadering van de Nederlaidsche Gustaaf AdolfVereeuiging eene openbare godsdienstige samen komst plaats in de Oude Kerk Eene zeer aaozietilijke schare woonde deze plechtigheid bij Als sprekers traden op de Rotterdamsche predikanten van tirielhuysen en Ilooykaas en de Delftsche predikant van der Flier De plechtigheid werd opgeliüsterd dooc eene indrukwekkende uitvoering op het orgel met begeleiding van een orchest bestaande uit bazuinen trompetten tuba s en pauken De onder leiding van de hh Boers en Klerk uitgevoerde stukken warea fragmenten uit de oiatoriums Fatduty de Seiepfiny en de Meuia In de openbare vergadering der vereeniging Mgemeen Siemregt te Amsterdam gisteren gehouden in het gebouw van het Amaterdamsche werkmansbond is o a de volgende motie aangenomen De than bestaande kiesinrichting ia voor onze maatschappg in dezen tijd ongeschikt en direct zoowelals indirect verderfelgk Een algemeen stemrecht hetzij l verloopen grondwet het geheel of godeeltelgk raag ijil igen is noodzakelijk Het is de plloht van ieder staatsburger kiezer of niet kiezer tot verkrijging van zoodanig recht mede te werken Ieder burger behoort kiezer te zijn die lezen en schreven kan Elke geldoeusi ia te veroord elen