Goudsche Courant, vrijdag 26 oktober 1877

N 2054 1877 ZANGUITVOERING VAN DE ifil w i toii bate van de Fisk U iiversiteit Nashville V S A op DONDERDAG 25 OCTOBER des avonds ten 6 ure in Ie GROOTE kERK te Gouda EiitreeMlJettrn h f1 en a ƒ O iO en Frogrnmmn s a 10 Qts zijn te bekomen bij de Heeren A KOK Co P C MAAS Ja J van BENTUM ZOON en A BRINKMAN Boekhandelaars bij den Koster der Groote Kerk alsmede in het Logement de Zaim aldaar op franco aanvrage worden ook naar buiten tegen Postvvissel toegezonden door den Heer P S van der STAAL Secretaris Penniiignieester van het Comitó to Gouda Toegang voor Gnldensplaatsen door de kleine deur bij de Kerksteeg door de deur achter de kerk tegenover den Koster voor de 50 i3ts Kaarten De deuren der kerk worden ten 3 ure geopend en precies ton O ure gesloten De opbrengst ia gedeeltelijk ten roordeete deit Diaconie Armen der Ned Il erv Gemeenteie Gouda Aan het Icet kffebouw wijn jeene Toegangnkaart cn te verkrijffen Voor degenen die van elders deze Zsnguitvoering wenschen bij te wonen bestaat gelegenheid om s avonds huiswaarts te keerefi van Gouda naar Woerden Ilarmelen Utrerk Nieuweraluia en Amsterdam per trein 9 d 38 naar Zevenhuizen Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg den Ilaag per trein 8 u 26 m in aansluiting te e Gravenhage aan den Hollandschen Spoor naar Leiden Ilakrtem Delft enz naar Moordrecht Nicuwerkert Capelle Rotterdam per trein 8 u 29 m in aansluiting te Rotterdam aan den Staatsspoor Beurs Rotterdam naar Dordrecht en tusschenliggende plaatsen en aan den Hollandschen Spoor naar Schiedam enz Te Gouda passeert gewoonlijk des avonds negen ure een Stoomboot ligplaats Vest op Amsterdam aandoende Waddingsveen Boskoop enz De Leden der Ex Comité s van elders worden tot bjjwoning van dit laatste Afnfheldnconcert in Nederland nog speciaal uitfJenoodigd trachten los te maken Hoogstwaarschijnlijk zal binnen een niet ver verwijderd tijdsverloop door geldleening ook in onze buitengewone uitgaven moeten worden voorzien Hoever het aanspreken vun zoodanige hulpbron zal mogen gaan en welk beginsel daarbij taf richtsnoer zal strekken over deze vraag trouwens slechts in enkele afdeelingen behandeld liepen da gevoelens uiteen Naar men verneemt heeft de Belgische regeering die den invoer van vee uit Duitschland verboden heeft ook bezwaren gemaakt tegen den invoer uit on land zoolang onze regeeriug niet een gelijken maatregel neemt Ten gevolge hiervan kan eerstdaags een verbod van invoer óf van Nederland naar België 6f van Duitschland naar Nederland te gemoet gezien worden t het belang van onzen veestapel is wel dit laatste het verkieslijkst Blijkens het rapport van de commissie van financicu over de ontwerp begrooting voor 1878 te Leiden is de meerderheid der commissie ongenegen tot uitbreiding van het Liernur atelsel De genomen proef moge hebben aangetoond dat het stelsel uitvoerbaar is ja zelfs dat het uit een technisch oogpunt beschouwd voórtref I fetijk werkt zouder twijfel heeft toch de ondervinding evenwel geleerd dat het Liernur stelsel is een ijij uitnemendheid kostbaar stelsel en om nu weder eene som v n ongeveer f 10000 beschikbaar te stellen ten einde een zeer gering gedeelte der gemeenie aau de bestaande exploit itie aau te sluiten acht zij nie gerechtvaardigd Het doel met het nemen val proef beoogd is bereikt eene uitbreiding dapr waarmede eeue uitgave van ƒ 35 a 36 j gepaard gaat wordt overbodig geacht en ni uit een financieel oogpunt Een lid der coml I was echter eene andere lienswgze toegedaan bn wa van oordeel dut de exploitatie zoover moest worden uitgestrekt als de beslaande middelen toelaten eerst dau zoude z i over de ünancieele zijde van de zaak eeii juist oordcel kunnen worden uitgesproken Do T tidsche gemeenteraad heeft Maandag de bchaiutding tcu einde gebracht van de verordening tot hilliiig eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen Slechts enkele artikelen gaven tot uitvoerige beschouwingen doch tot geeue gewichtige veranderingen aanleiding In het bijzonder was dit het geval met art 6 bepalende wat onder z lii p inkomen wordt verstaan Volgens de verordening wordt daaronder begrepen de som van alles wat iu geld of bij eigen gebruik en genot van vruchten in gcldswaarde te berekenen jaarlijks verkregen wordt uit onroerende en roerende zake uit arbeid ambten beditiiingen betrekkingen wachtgelden pensioenen renten en winsten van beroepen bedrijven en ondernemingen van welken aard ook enz na aftrek van hetgeen door den belastingschuldige tot verkrijging verzekering of behoud dezer voordeden is besteed geworden en van hetgeen volgens de wet ot testamentaire bepaling is uitgegeven CDe woorden onafhankelijk van deu wij des belastingschuldige zijn op voorstel van den heer Bgleveld geschrapt De vr uig weid gedaan wat de bedoeling is van de in hetzelfde artikel voorkomende uitdrukking alle toevallige baten of lijfrenten enz hier ook toebehooren en wat men z il doen met iemand die b v jaari lijks van zijn ouders een schenking ontvangt De I gedachtenwisseling daarover was echter niet vau invloed tot eene wijziging van het artikel daar de commissie van financiën eu B en VV aantoonden dat de bepalingen hierin grootendeels voorzien Alleen werd aan dit artikel nog de bepaling toegevoegd dat als inkomen niet kan worden aangemerkt hetgeen van bloedof aanverwanten in ds rechte lijn jaarlijks I wordt genoten De heer Le Poole mocht ia zijne pogingen oin de eerste klasse die van ƒ 400 tot f 500 te doen vervallen niet slagen Hij meende dat deze klasse eeu menigte huisgezinnen zou treffen die nu geen belasting betalen en dit ook niet kunnen doen en bij welke men soms niet meer vindt dan een tafel een paar stoelen enz Een ceel van vervolgingen waarvan do kosten meer rullen bedragen dat men te vorderen heeft zal er z i het gevolg van ziju Andere leden konden evenwel zijne zienswijze niet declcn zoo I Socictelt ONS GENOEGEN te GOUDA Isto Voorstelling in het Abounement Directie LEGRAS VANZUIJLEN HASPELS Woensdag 24 October 1877 DE EIESTEilEENIGINQ te Stellendijk Blgspel in 4 Eiedrjjven door LooEvrwK Moldee Aan dit stuk werd bij de door deze Directie uitgeschreven prijsvraag door de Jury de prijs toegekend GEVOLGD door iS TWIi M®f 11 Biyspel in 1 Bedrgf uit het Fransch door Jules Moenaux Aanvang ten TU uur Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren DINSDAG 23 OCTOBER 1877 de s avonds ten 7 ure precies 8HP Alleen des Dinsdags avondg zijn voor HH Inteekenaren DAMES KAARTEN verkrijgbaar Bespreek Buroau WOENSDAG 24 OCTOBER 1877 van des morgens 10 uur tot des namiddags 3 uur S i Mi ilTi MODES KLEIWEG boven het IJzer Magazfln van den Heer C van BERKEL ffi S @® hebben de eer te berichten zij van Brussel zgn geretourneerd met de Nieuwe ilodellen van DAMES en KINDERHOEDEN Tevens bevelen zij zich aan tot het WASSCHEN en KRULLEN van VEEREN GEZ KOOREVAAR KORTE TIENDEWEG D 79 Ontvangen de NIEUWSTE MODELLEN van alsmede een ruime sortoering BLOEMEN LINTEN VEEREN enz M voordurend tot het maken van MANTELS en COSTUMES aanbevelende met achting Wed i P den RIET Soeter Turfmarkt H 111 Ontvangen de NDCÜWE MODELLEN van alraede alle NOUVEAUTÉS tot het maken van MANTELS CD COSTUMES Gez MICHAEL KLEIWEG E 74 Frères llll illU HARTING Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés Maandags Dinnilags Donderdags en Zaterdag te bekomen VERSCIIE SIUOOPWAFELEN bij K Ja RECKERS Hoek Turfmarkt GOUDA mos 7EILMIESPETEOLEUmiIPBN De ondergeteekends bericht dat bji hem het uitsluitend Dépót en Agentschap gevestigd is der K L O O S VeilijyheidsPelroleum Lampen welke Lamp bij het omvallen de vlam onmiddelijk en van zelve dooft geen olie storten kan noch voor breuk vatbaar is Zy zjjn in verschillende Soorten en Prezen voorhanden bg P P SOOS LANGE TIENDEWEG H et publiek wordt beleefd uitgenoodigd öe Modellen bij mij voorhanden en in werking te bezichtigen NEDERLANDSen SAARWEE FAESIEL Nauwe Marktsteeg No 5 te Rotterdam De Ondergeteekende heeft de eer het geacht publiek te berichten dat h j met primo NOVEMBER a s EEN DEPOT van alle zijn producten zal vestigen te Gouda bg de Juffrouwen Gezi RIJKEN in ModeArtikelen Markt A 154 Tegen dezelfde prgzen als in het fabriek HOÜDENBROUCK Coiffenr Gouda Druk van A Brinkman CPiSMPMDHB GOUWE C 4 G O XJ ID J bericht de ONTVANGST eener fline Collectie DAMES en KINDER MODELHOEDEN alsmede ruime keuze van CA8Ï0REN HOEDEN BLOEMEN VEEREN LI NTEN en Fluw eelen BFEfEAHE 7EES00FIN8 TE GOUDA op DONDERDAG 25 OCTOBER 1877 te Elf ure in het Koffijhuis be Hauhomie aan da Markt van i Een kortelings nieuw gebouwd WOONHUIS zeer aangenaam gelegen aan deo Bleekerssingel Wijk R n 105 te Gouda kad Sectie A n 1905 2 Vjjf Hocteren 73 A en 41 C HOOILAND in BroekveW onder Zwammerdam kad Sectie C n 7üö tot en met 772 775 93 100 en 850 in 4 perceelen die zullen worden gecombineerd 3 Een VEMNPLAS met de zich nog daarin bevindende te verveenep gronden in Broekveld onder Zwammerdam kad Sectie C n 516 517 864 en 867 ter grootte van Vier Hectaren 56 A en 20 C Verwaarborgd met een nominaal kapitaal waarborgspenningen groot 2646 inschrijving a j 7o Nat Schuld Alles dadelijk te aanvaarden en informa STOOMVERWERIJ tiën te bekomen bjj Notaris MÜNTLJN te Gouda GHfiHISCHE WASSCHBRU VAN Gebr Palthe Almelo Het VERVEN van Gordynen Japonnen HeerenKleedingstukken enz geschiedt in ca 14 dagen het Chemisch WASSCHEN of UITSTOOMEN in ca 8 dagen lederen Zaterdag worde de goederen van onderstaande Dépót naar AlmeU opgezonden Monsterboek ligt daar ter inzage terwjjl Pr s Couranten op aanvrage te verkrijgen zjjn Depot te Gouda biJ den Heer W van DEE PALS Markt te Schoonhoven bg de Dames Giz van ABSHOVEN Lopickersiraat Vrljdng 20 Oclokr GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Oinslrekii bevindt Het ia daarom te lopen dat de krijgsraad te Koiist mtinoptl aan Osman Rieha misschien geen bevelen z il geven die in 8tr d zouden zyn met de Turksche belangen De president der Italiaans e Kamer Crispi heeft te Pesth ren langdnng onderloud gehad met de Ministers Andras y Hofmann euTisza Bij zulke feilen kan men mueielijk loochenfn dat de heer Orispi een politieke reis maakt Uit VVeeneu wordt geraell dat de onderhandelingen met Duitschlaud oïfr het handelstraolaat hoogstwaarschynlijk tot geen resullaat zullen leiden Een wetsontwerp betreffende de afkoopsom voorden militairen dienstplicht ia ten twi ede male doorde Zwitsersche natie verworpen die zich ook niet vereeuigde met een ander betreffende de politieke rechten Daarentegen werd een welsottwerp tOt regeling vanden arbeid in fabrieken met eene meerderheid van 150 000 stemmen aangenomen BUITEN LAND Rultcnianüscli Overzicht 1 BINNEN LAND GOUDA 25 October 1877 Behoudens Koninklijke goedkeuring is het tractcment van den Gemeente ontvangene VVaddiuxveen met ingang van 1 Januari 1878 i t den Baad verhoogd met ƒ 100 zoodat de jaarwedde dan ƒ 400 zal bedragen De acte voor Wiskunde lager oudorwijs is o a uitgereikt aan de heeren P Van Trotsenborg uit Moordrecht en J Van Voorcn uit Oodewater In het hoofdkiesdistrict Boxmeer zijn ter verkiezingvaa een lid van de tweede kamer der stntengeneraal uitgebracht 1294 ge i stemmen GekoKB 1 il de heer mr H J Brouwers met 1114 stemmen I De heer mr Verheijeu bekwam 148 stemmen 1 Het voorloopig verslag over hoofdstuk I der staats begrooting waarbg gewoonlijk de politieke beschou wingen worden Vinncld is rou gedeeld Ditinaa zijn de politieke beschouwingen achterwege gebleven In é ats afdecling was daarover ïïêl verschil van j gevoelen in verband met het aange aagd onlsliig van alle Ministers Sommigen zagenfzclfs bezwaar in het onderzoek der begtooling niJHf de groote meerderheid in de overige vier afdeeling was het eens met hen die meenden dat het onde zo l l goede I resultaten kon Iriden ook met oardwuding van mlitiike beschouwingen tegenover t ileraisl iinair Kalsiiet Terwijl meu alzoo de Wgroolmg JleeiiAan de financieele en administratieve zijde beoliooWrfe moest meu al aanstonds met leedwezen verklaren dat di begrooting eu de daartoe betrekkelijke mededetlingen van den Minister van finauoién vergeleken en aan gevuld met die van den Minister van koloniën op verre lia geen guusligen indruk hadden gemaakt en het moest bevreemden dat in de Troonrede het ge zegde voorkwam dat de toestand der geldmiddelen bevredigend mocht heeten Integendeel was de algeineene fiiiaucicelc toestaud in de laatste jaren in plaats van verbeterd sterk achteruitgegaan en wa nicu thans deswege tot een keerpunt gekomen Er I bestonden tekorten op de Indische en op de Neder landsohe begrooiing de batige sloten zijn of verdwenen 6 noodig om in ongedekte tekorten te voorzien en er ia wanverhouding tusschcu de gewone middelen en d gewone uitgaven in Nederland Tot staving dier meening worden in het verslag onderscheidene berekeningen in cgfers medegedeeld en ook tegeubesohouwiagen geleverd eu op de oorzaken von den achteruitgang gewezen o a de groote uitgaven voor den oorlog op Noord Suraatra maar toch gaf t ünanoieel beheer der laatste jaren stof tot ernstige bedenking en wee men vooral op de gestadige uitzetting der staatsuitgaven zonder dat afdoende maatre gelen worden voorgesteld om het bedreigde of verbleken i evenwicht tusschen uitgaven en middelen te herstellen Ook hierover had eene gedachtenwisseling plaats van becijferingen vergezeld Zeerveleu bleven op inkrimping van de uitgaven voor de staatahuishouding aandringen omdat ia den laatsten tijd meer dan ooit gebleken was dat het moederland zich van de bijdragen uit Indië althans wat de gewone behoeften betreft geheel moet j Pe toestanden in I r fikrijk beginnen thans zoo mogelijk nog verwarder te worden men weet wflarlijlt niet meer waaraan men zich te houden heeft Ie olficieuse couranten stellen de zaken voor alsof er I geen sprake was van het toegeven vau Mac Mnhou in eenig opïicht ook niet door hel optreden van een meer geraotigd Kabinet Daarentegen vermeerderen aan den anderen kant de birichigeyer die beweren dat Pourtou en Broglie alleen den uitslag van de verkiezing voor de Algemecne Kaden afwachten en 1 dan heengaan Zoo o a ook weder nHava Sommigen verzekeren zelfs dat Mac Mahoc aanbiedingen heeft laten doen aan üufaure Say Waddington ei z welke daar tamelijk streng zouden zijn afgewezen men zou hier voor t minst de verwijdering eischeu van alle auti republikeinsche ambtenaren door Fonrtou c a aangesteld Ook de Rappel en de Oaulois spreken van het optreden van een zakenministerie de Minister van Buitenlnndsohe Zaken Oorlog en Marine zouden bigven en verder worden opgenomen Ferdinand Duval prefect der Seine Audral president van den atantaraad en Leifemberg procureur generaal Wg hechten aan deze uamen niets en geven ze alleen als nieuws van deu dag Intussohen begint de coalitie looala dat na de verkiezingen verwacht kan worden los te laten de Bonapartisten steken de hoofden bijeen eu willen optreden als zelfstandige geheel r n de royalisten afgescheiden fractie dat zet kwaad bloed bij de legitimisten die ontevreden zijn dat de kerkelgke vasten en gebeden niet meer hebben geholpen bg ds verkiexuigeD zg zoeken natnurlgk de oorza k van hun teleursIrUlug niet in de zotte wgze waarop zij voor de verkiezingen gewerkt hebben maar in de onhandigheden bedreven door Pourtou die had raoetea zorgen voor een reactionaire meerderheid in de Kamer Ëen deel van de legitimisten gaat zelfs zoover dat zij Mac Mahon veroordeelcn en beweren dat men niets verder zul komen zoolang de strijd een negatief karakter blijft dragen eu de Hiuiaters alleen van hun auti repnblikeiusohe gezindheid gewagen straks dreigt tSepteunaat door de legitimisten te worden losgelaten De houding van het hoofdorgaan der legitimisten de f otOH is in dit opzicht merkwaardig Aan de linkerzijde blijven de HépuUique Framjaite en de Journal dei Déhati even intransigent als vroeger Met geen woord is in de Pruisische troonrede melding gïmaakt ven de Oostersohe quaeatie waardoor de hoop op spoedige vredesonderhandelingen met wordt verhoogd De berichten daaromtrent in 1 de laatste dagen in omloop gebracht schijnen dan ook geheel ongegrond te zijn daar de correspondenties uit Konstantiuopel en tie toon der Russische bladen volstrekt nog geen vredelievenden geesi ademen In weerwil van de nederlaag vaa Moukhtar Pacha willen dé Turken nog van geen vredesvoorstellen booren maar zgn zij integendeel vastbesloten om zoo spoedig mogelgk alles te doen tot herstel van het in Armenië geleden verlies De toestaud van het leger van Moukhtar Pacha moet trouwens niet zoo hopeloos wezen als sommige organen hebben beweerd en hij haast zich zijn verstrooide krachten te concentreeren en te reorganiseeren terwgl van versch 1lende zijden troepen tot versterking aanrukken De Kussen moeten hunnerzgds geen ouderbande iingeu over den vrede willen aannemen zoolang Plewna niit is veroverd De czaar heeft onlangs verklaard dat hg desnoods het geheele volk te wapen zou roepen overtuigd dat het aan zgne roepstem zou gehoor geven hij wil zijn zin hebben en het lot der Christenen in Bulgarije naar zijne bedoelingen verzekeren De beslissing van het lot van Plewna wordt ieder oogenblik te gemoet gezien Velen vreezen dat Osman Pacha misschien de zaak tot het uiterste zal drgven om Plewna het koste wat het wil te behouden Dit zon een groote fout wezen omdat de waarde van Plewna niet is gelegen in bet geographische punt maar veeleer in het leger van Osman Pacha Een zoodanig leger ongeschondeu en krachtig is op den rechtervleugel der Kussen voor dezen altijd gevaarlgk onverschillig of het zich te Plewna of ergens anders