Goudsche Courant, vrijdag 26 oktober 1877

terkniidigen weten een tooneelstuk te maken Gï i ngsnieur schijnt te moeten wezen niet zoo vreemd t stuk waarvan d op oermg gisteravond in onze programma een prachtig e i emile daar enkel de schouwburgzaal plaats had f e krachten tot de opvoering medewerkten na il M een goed geslaagde de voorstelling van gisteren moet ons de wensoh Mtire iet is een gelukkig uitgevaUen parodie op van het hart dat het meer mocht gebeuren dat de dat zyn vooMiel met 17 tegen 5 stemmen werJ verworpen Uit de bepaling dat het middtlcijfer van elke klasse vermiiiderd met ƒ 400 voor noodzakelijk ieceiisondvr ioud tot grondslag strt kt voorde berekening van den aanslag worden op voorstel uu den heer öoudsmit de cursief gedrukte woorden vervallen verklaard Ook art 13 onderging een wij iging voor zooverre elk belastbaar ingezeten nu van de verplichting werd ontheven om aangifte of pel resloten brief opg ivc te doen van zijn bfelastb iar iiilfoMKMi Volgens den heer Gondsatit toch heeft de wetgever aan ieder vrij heid gelaten om at of niet daarvan ongav e te doen lii het laatste geval immers wordt hij door B en W ambtshalve aangeslagen De fjeheele verordening werd ten slotte a ingenomen net 14 tegen 8 stemmen Te Utrecht is men begonnen met de Willemskazerne aan de zijile van de Ridderschapstraat te besteigereu om ongelukken te voorkomen daar men vreesde dat steenen of verbrande voorwerpen naar beneden zouden vallen De rm ne wordt door zeer vele personen be zoqht De verwarring blijft wat de equipeinentsSiJtikken en de bewapening betreft nog groot Hoewel de administratie met den meesten ijver werkzaam is kan onmogelijk nog met zekerheid het verlorene worden opgegeven men zegt dat er 500 geweren verloren zoudei zijn Voor eenige dagen waren er nog 2000 nieuwe schoenen in het magazijn gebracht deze zijn allen verbrand de regiments kleermakers en de schoenmakers zitten tot over de ooren iu het wi rk over het algemeen zijn er weinig soldaten die slechts enkele kleediugsinkken bezitten De officieren komen de suLl itcn in alles zooveel mogelyk te gemoet Maandagavond omstreeks half tien uur werd te Amsterdam brand ontdekt op den hooizolder van en achtersten vleugel der cavaleriekazerne Eeeds dadelijk steeg de rook over de gehee le lengte van den achtergevel uit het dak hetgeen het ergste deed vreezen voor het mede op de bjvenverdii pingen liggende materieel van het naeléllegermagazijn ciiz Door de brandweer werd terstond der beschikbare macht naar de plaats des onhells gezonden Met 6 hnnil en 2 stoomspuiten der brandweer en eenige artillerie apnilen regrtmalig verdeeld over de geheole lengte v in den gerei werd de brand aangetast en was meo zoo gelukkig de vlammen die nu en dan vooral aan den N O hoek uit het dak sloegen in bedwang te houden totdat men te 11 uur het vuur geheel meester was Terstond na het bekend worden van den brand waren de c ivaleristen begonnen do paarden naar buiten te brengen en de kazernecringsgeedereu te redden Van de n ibijgclegen kazerne Oranje A oMiwi waren sterke dotachemcuten infanterie en artillerie tot hulp ontboden die met de civalerie tot laat in den nacht werkzaam bleven tot zooveel mogelyk herstel der orde in stallen en chambrée Te 2 uur waren alle bruikbare stallen weder bezet le paarden hadden intusscbeu op de veemarkt gestaan en waren ie bezittingen der manschappen en do baiten geborgen goederen weder onder dak Eeeds hadden enkele paarden het op een loopen ezet toen de majoor bij wijze van krijgslist haver liet blazen waarop de vluchtenden onmiddellijk naar hunne vanen terugkeerden Het hooi en stroo dat grootendeels is verbrand werd naar buiten gewerkt en daar zoo noodig gebluscht De oorzaak van den brand is alsnog onbeïeud In den Haag heeft Dinsdagavond wederom een felle brand gewoed die te ivesizijde van het kerkstraatje geheel vernielde De brand moet ontstaan zijn in een mattenmakerij Eene bejaarde jufvrouw is ten gevolge van dezen brand omgekomen In de gemeente Goudswaard zijn door eed landbouwer een paar Colorado kevers ontvangen van een zijner vrienden in Amerika Als voedsel was hun op reis het loof van de aardappelplant medegegeven en zy kwamen levend aan Op last van den burgemeester zyn zjj echter lernietigd geworden De ZocoiHolief blyft klagen over onterredfcnheid van de bevolking io dè residentie Samarang Het blad maakt melding van een raededeeling die bet ontving volgene welke een koffiepriuta daartoe Uzonder reden iod geven V n hoogerhand Zon last gegeven zgn aan de ittlandsebe hoofden van Samarang om ieder zooveel mogelijk op eigen grond naar eigen keuze BO koffieboomen sjuis te laten planten op een 1 40 opptTvlakte van een bönir dat is op 12 f roeden Het gebecle werk zoo heet het in die nota Teryolgem in s gonvernement s belang door ieder individa te presteeren representeert derhalve wat den koffieaanplant betreft aan arbeidaloon voor 60 plntgati D berekéid tegen 3 cents per gat ƒ l BO Siel dit nn des noods op bet dubbele ƒ 3 daa nog zal zeker niemand illcn zoggen dat dit als een voorname belasting bezwarend mag heeten Deze werkz lamheden voor het gouvernement worden ten slotte vergeleken met hetgeen de bevolking doen moet voor de suikercultuur Bij de suikercultuur moet de inlander l C van een bouw of 84 vierk roeden dat is zes maal zooveel planten Nu vcrmeint de Locomotie dat het loon voor eenplautgat ge jroonlijk betaald 15 cents is in plaatsvan 3 e nis dat de hoofden zich niet aan de 50 kollicbojiiien houden maar ver over de honderd dikwijls lalin planten dat voorts de vergelijking metde suikiTcuUuur niet opgaaf daar de bevolking bijdeze 50 oeiils ongeveer per dag ontvangt dat dediensten aan de dorpshoofden euz ook zeer bezwarend zijn en dat onder dit alles de cultuur der voedingsmiddelen lijdt Aan berigten per mail van Batavia dato 10 September is het volgende ontleend De klachten over de droogte op Jam blijven aanhouden Aangaande de tocht naar Samalongon deelt het Bat Handdsblad nog de volgende bijzonderheden mede Bij de bestorming der beuting ïemoelit werden verscheiden hoofdofficieren gekwetst Onze soldaten hadden een sterke bentijig voor zieh en juist toen dat bespeurd werd viel de vijand ons krachtig in ilcn rug aan Een oogenblik wankelde de Iroeji en de toestaud was zoo kritiek dat de koi lies cndw ingarbeiders gewapend werden met de geweren van de gevallenen en zieken en dapper ineêded Kolonel van der Heijden kommandeerde storm doeh de troep weigerde en w is niet tot stormen te bewegen De kjlonil werd terwijl hij van zijn p ard geslegen de ariillerie kommandeerde door een scherf in zijn linkero g getroffen doeh sprong len kritieken toestand ziende weder te paard gaf bevel tot den aanvul eu rende voor de weifelcnile troepen uit alléén op do bentingaan Dit werkte tauder daverend hoera volgde de troep hiwr aanvoerder en eeuige oogeublikkea d iarna was de Ucutiug in onze niaohl De in de benting aanwezigen Atehincczeii suejiveldeu of werden gevangen genomen IIU IJil Het is in de laatste jaren niet meer een zeldzaamheid te noeipeu dat er oeu oorE pronkelijk Nederlandseh tooneelstuk wordt geannonceerd Nadat toch de behoefte zich uitte om op ons tooneel ook eens iet anders te zien dan vertaalde Duitselie en Fransche stukkeu die hoe verdieusiel jk ook somtyds meestal toestanden te zien gaven geheel viedmd aan oiren volksaard voelden verscheidene letterktindigen zich geroepen hunne krachten te beproeven aan eenig tooneelwerk Glanorschreef Uitgaan KiiUr Jetilauwe lint en Tertu gekeerd Cremer Boer en Mdelman en Emma BerUo d Betsy Verk lie sterren liegen niet Rosier Faassen Oude iJienstbodn en de ferkiitakuiij N Donker Maria mu Utrecht Slingervoet Kamoiit en Margadant Zof MarcelUs Kinants Oe Oemngen yogel n last not least Multatuli de Forstentchool Of na hunne krachten Ie zwak dan of de schrijvers met genoeg met het tooneel eu zijne eisohen bekend wareu het is een feit dat de meesten dier oorsproukelyke stukken slechts matig voldeden en weldra bleken niet voldoende te zijn om een publiek lang te boeien Wanneer we enkelen uitzonderen waaronder de rontemcheol Uitgaan en Oude DienModtn iu de eerste plaats dienen genoemd dan moet het erkend dat daarin volstrekt niet die gang zat welke die vele buitenlandsche stukken z o vlug van stapel deden loopen Zij beleefden dan ook slechts enkele opvoeringen daar zij geen publiek konden trekken Zoo kon De gevangen vogel van den talentvollen Emants iu Kotterdam geen derde opvoering beleven terwijl zelfs en dit bewijst wel allerdnidelgkst hoe weinig onze let rnrd Keller s Uit ome dagen en H L Berckenhofs oa Jdel in allen ernst werden geannonceerd doch geen enkele opvoering beleefden dew jl men even vócSr de opvoering wel wat laat tot de overtuiging kwam dat ze zonden vallen Wa dus het bericht op zichzelf dat een nieuw oorspronkelijk stuk OU worden opgevoerd in onzen tyd niet iets buitengewoons wel de omstandigheden waarin het ter wereld was gekomen Men weet nl dut het aan het hoofd genoemde stuk werd ingezonden op een prijsvraag der hh Le Gras van Zuijlen en Haspels die ƒ 1000 uitschreven voor dat blyapel t welk door een jury uit critici die hunne sporen verdiend hadden de bekrooning het meest waardig werd gekeurd De opvoering van de Kiesvereeniging van Stellendijk mocht dus met recht een evenement worden genoemd En nu hoe moet ons oordeel luiden over politieke beuiihazei ij rn tiunegicterij hel gocstU metscherpe slagen de dtftige quasi parlementaire bespottelijke wijze waarop in ons vaderland de alwmeene zaak vaak wordt behandeld Het stelt in een belachelijk daglicht de positie van hen die geroepcfn worden mede te werken tot de keuze der volksvertegenwoordiging en waarvan vele voortdurend blijken geven hoegenaamd geen begrip te hebben vaij de zaak en niet het raiuste verstand van de onderwerpen die aan de orde van den dag zijn Het vertoont in hunne volle naaktheid diegenen welke groote woordei holle phrasen fraai kliukend e uilroepen bij menigte ten beste geven maar bij ie men een heldere gedachte een flink oordeel een gemotiveerd advies te vergeefs zoekt Op geestige prettige wijze steekt het den draak met allen die angstvallig gehecht aan dwaze formaliteiten er vófJr alles opletten of ook een letter van t reglement wordt geschonden of ook bij ongeluk een bepaling over het hoofd werd gezien terwijl zij het doel der zaak gehe l uit t oog verliezen Het stuk geeft lypen te zii u Haspelslok de ksstelein Steekamp de groudtigenaar Markstcen t zijn alle personen die bestaan die in groote natuurlijkheid ons voof de oogen worden gebraeiit en die daar voor ons leven op het tooneely llaspelstok is ót ii uit velen Hij is kiezer lid van een kiesvereeniging houdt speechtj geeft adviezen stelt eandidaten voor enz terwgl voortdurend blijkt ilat hij ja volstrekt niet ontbloot is van gezond verstand maar toeh dut hij hoegenaamd niets weet van wat er omgaat in den staat De kasteleiu Sleefcnmp de aardighedjcn debiteerende kwinkslagen zeggende dorpikastelein met zijn sleependen gang zijn onversehiUigheid voorde algeraeene zaak en zijn belangstelling voor zyn eigen beurs is veneeus uit t leven gegrepen De wijze van werken der Kiesvereeniging de Politieke Kvmpamaald is natuurlijk zeer overdrcveu maar zoowel de stemming die i optima forma plaats heeft zonder dat r een caiididaut de overwinning behaalt al de parlementaire spcetAen die gehoadeu worden zoowel de beginselvaste en volkomen onparlijdiae yooniiier le de notulen lezende secretaris brengen ieder t hunne bij om te doen lachen over dat wat de schrijjer belachelijk wilde maken de bekrompenheid ijdelheid en onbeduidendheid van een leel der Js ederlandsehe staatsburger Wat dunkt u waarde lezer kent gï niet ais wy meer dan eene vergadering waarvan het resultaat niet veel gewichtiger was dan dat van de Politieke Kompasnaald Men heeff het den sebryver als een groote grief toegerekend dat hg de dames in het stuk een zoo klein ded gniit in de handeling maar dat geschiedt o i ten onrechte dnur men niet moet vergeten dat de heer Mulder t stuk vervaardigde voor dit geZelsehap op een oogeublik dat Mej Beersmaus daarvan neg geen deel uitmaakte Hij wist dat zijn stuk zou worden opgevoerd door de hcercn Le Gras e 8 en hij had niet alleen d vraag te beantwoorden iiMut maken van en blijspel waarin Hollnndscbe toestanden voorkwamen maar eeu blijspel datzou worden opgevoerd door eeu gezelschap dat uitstekende acteurs bevatte en deehts éune goede actrice ryk was Had hij dus aan de eene zyde het voorrecht te weten voor welke oouoelisten hy t stnk maakte wat slechts zelden vooruit het geval is t had ontegenzeggelijk de schaduwzijde dat hg gehouden was atitt een bepaidd aantal personen zoo hg de middelmatige leden van t gezelschap buiten spel wilde laten Het is zeker waar dat er niet veel handeling in het stuk is en dat de vergadering der kiesvereeniging het gehed volkomen beheersoht het moet erkend dat die tot tweemalen toe herhaalde ciar s op een zoogenaamde politieke vergadering wel wat eeutoonig is bet is niet tegen te spreken dat de rol van Valburg niet voldoet aan billijke eisohen daar een zoo verstandig en ontwikkeld man als die zou handelen op een vergadering niet zoo curieus met zijn stem zou omspringen en niet zoo plotseUng zt n onndidaat zon laten varen om een man van de tegenpartg te stemmen het is onmiskenbaar dat de damesroUen in t algemeen meer op den voorgrond behoorden al is dit feit om boven aangestipte reden in dit geval te verschoonen het is evenzoo ontegenzeggelijk dat er hier en daar enkele flauwiteiten in voorkomen die geschrapt hadden kunnen worden maar dat alles neemt niet w g dat het rijk is aan goed gedachte tooneeltjes aan geestige gezegden en vroolyken scherts dat alles belet niet dat er een gebrek in ons politiek volksleven in wordt gehekeld en dwaasheden in aangetoond die hoe eer hoe liever moesten verdwgneu dat het is een stuk van nuttige strekking eu prettigen inhoud De uitvoering was uitnemend Beloofde reeds het dii majores geheel onder clkair een sluk opvoerden daar toch zelfs een enkel minder talentvol medespeler onwillekeurig aan den indruk zooveel afbreuk doet Uet is uit den aard der zaak slechts zelden mogelijk maar men traclu toch zoo nu en dan eens aan dien zoo natuurlijken wensch van een belangstellend publiek te voldoen AVtlk figuur ons gisteren vertoond gij u ook voor den gijest roept hclzijdie van den rijken cunsjrvatieveu grondeigenaar of die van den plaitelandskiezcr die van den kaeteUiii of die vanden president gjj iiet menscheii voor u zopals ze bestaan menscheu met al hare eigenaardigheden eu dwaasheden menscheu zooals er zijn aan le wijzen in veler omgeving Meeren meer blijkt wilk uitnemende krachten het Kotterdamsch gezelschap rijk is er gaat ook geen jaar voorbij of t weet nieuwe krachten aan zich te verbinden zoo verleden jaar Mevr de Vries dit jaar Mej Beersmaus op die uijze zal t niet lang duren ofhet zal door eenieder luide moeten worden erkend dat het aan een drietal tooneelspelers die zich iu 1874 tot een afzonderlgk gezelschap vereeuigden dank zij ernstige volharding tale werkzaamheid en groot talent in enkele jaren gelukt is zich te verhfifeu tot het eerste toonecigezelschap in Nederland terwijl dan in de eerste plaats daarvoor dank jial moeten worden gebracht aan den zoo bekwamen regisseur den heer A J Le Gras Laat ons ten lotte den wensoh uiten dat het aande inwoners onztr gemeente steeds moge gegevenzgu geregeld het Kottenlamsohc gezelschap hier tezien optreden en dat stteds de uoodige zorg mogeworden besteed om hier waar flit den aard der zaakslechts een beperkt getal voorstellingen plaatsheeft hel beste te doen opvoeren wal het rtpcrioire aanbiedt Oppervlakkig moge dize weu ch vreemd schijnen daar het in veler oog vau zelf preekt dat dat tgeval is de ervaring vau hei vorige jaar bewijst datook onder een zestal voorstellingen er soms een paardoorloopen die den toels eein r oupartgdige critiek nietkunnen doorstaan Nog ligt het ons versoh in tgeheugen hoe er toen eeu paar stukken te zien werden gegeven die geenszins pasten voor een gezelschap als van de hicren Le Gras c maar veeleett huis behoorden op bet repertoire van een Sloete Kistemaker of hoe ze iii er mogen heeteu disschrecuwige vertooners van kermisstukkeu Dochgenoeg we zullen de treurige herinnering niet verdervoor den geest roepen maar alleen de verwachtinguiten dat dit jaar geen reden zal gegeven wordentot biuyke klachten maar alleen grond tot een hartelijke dankbetuiging voor geschonken kunstgenot 1 Pary 28 Juli 1877 Den Heer SOHLUMBEKÜEE Mijnheer I Gelieve nog heden even bij mij aan te komen ik zal u wfer laten thuis brengen Ik gebruik thans Salicylate de Sonde volgens uw voorschrift klaar gemaakt door Cbcvrier en het beate bewijs dat ik mg daarbij wèl bevind is zeker wel dat ik nu vvüer zelf kan schrijven Ik Igd nu al 15 jaar aan de jicht en zelfs in hevigen graad Daar ik buiten woonde maakte ik mijne medicijnen altijd zelf klaar maar bij niets kon ik baat vinden Als een lijder die nl 7 iViaanden lang zyn bed heeft moeten houden en de jicht heeft in zgn voeten zijn beenen zgn dijen zijn ruggcgraad zijn inaag ziju handen zyn armen en zgn schouders zoodat alleen zgu hoofd nog vrg is gebleven als zulk een lijder vertrouwen stelt in een nieuw geneesmiddel waarvan de goede werking alleen nog maar in Parijs bekend maar daar ook goed bekend schier eeu wonder schgnt als zeg ik zulk een lijder zich zelf er aan wagen durft oin u een proef met hem te laten nemen waarlgk dr al dan niet met hem te hulp te komen Kom dus spoedig en breng mij vooral een flesehzuivere Salicj late de Sonde mede A s Dinsdag zou dedokter mg iets komen voorschrijven maar ik wil lieverde volkomen genezing door un middel afwachten geteekend V La MARENNE De producten van Saticyle luur van de firmaSCHLUMBERGBR CERCKLE rue Bergire 26 te Pasijs waarvan iu bovenstaanden brief sprake is zullen binnen eenige dagen verkrygbaar zgn in devolgende depSts Amsterdam W A Groote Ka verstraat Arnhem De Waal Drogist Brada Van dsGoorbergh Deventer Berghuis Van der Moer Gouda Zeldenrgk Groningen J Kuilenberg Jzn Haarlem Veen C s Hage Snabilié Harlingen Herman Sasjders s Hertogenbosch Van Os Keuls Kampen Broese Leeuwarden Stellingwerf Beintema Leiden Swcmer Maastricht I emmeUn Meppel Brocades Steenma Middelburg Van de Kaaer Ngraegen Oeerligs Botterdam F E Van Santen Kolff Tiel Paassen Utrecht Van Spaujj Zutfen J J Haak Zwolle Meulemeesler Voorloopig alle aanvragen te richten aan de heeren 8CHLUMBERGEE CERCKLE rue Bergire 26 te Piiiija VergadorinR van den Gemeenteraad l St AG 23 ÜCTOUEII Ti fjcnwoorilijï de lih vun Uer cji IJuudooro toorz Virulij Rf iHij Ki8t Luijten PnnCf Kralieuburp Noüthuven tan Goor UuJijk Mulli r Fortuiju Uiouglecver vuu Siridtea Pust Ürost Saiufaum Siravcf biiul eu de Kulte Uu uutiJcD der vorige vergadi riQg Horden gelezen engearrcflleejd li eu VV doen in overleg met den diatriete achoolopzieuer en de belnkktn huofdoaderuij era eene loqrdrachl tut hul iondirMij er of huljioujeruijzerea aan de tusartieuscliool wairop g laat t zijn de titer VI J de tioer alhier en uiej Kroiuiioul te Moordrecht aau de eerate arisensclojl de heer F tan fc ij k alhier ca aan de IHeide aimeiiachool de heer J C kiueijx alhier ter visie tn beiioemiiig lu eene volgende veigad ling B en V hiitgn rapport uil op het ia hunae banden rcalelde adrea va htt KerkheiJHur der It C Paiochie OL V Iduelvaart tot het bouHcn vao den toiea dir Pastorie aau diu KleiHcg 0 j2 buit u de rooilijn dit strekt lotlliu lUigintt tegeu b taling tta f 2 ter vmie Iiigiktiiiiiu IS eeu adres vuu T van Mensch erzoekeude eeu stuk roiid aan de vest aehter de branderij an den heer van Kr iiieiil ur j in koujt te iiiogeu hebben voor ƒ 2 50 de ceut iu baodeu tan H eu W oiu bericht en raad Aau de orde is de staat van begruotiug van de Inkomsten eu lal a eii der gemeente over bet dlruatjaiir IbJÜ de heer Oudijk maakt ni het algeineeu bezwaar op de ulIgH eo in houfdaf 2 eu i geeft in ovensegiog die Herken geheel of des aoods gedeeltelijk aan te besteden na langdurige discussie waaraan veiacheidene leden deel ueineu en eeuigen zich wel uitlaten oiu htt uuderhuud der atrateu SU le besltden wordt dit iu slcuiujing gebracht co aangenomen met 13 tegen 4 stemmen die der hh Noothuveu van Goor Virulij Kemij en de tooixitter terwijl bet voo atel om alles aan te besteden ordt verworpen met 9 tegeu 8 slemmeo die der hh Luïjten Kianenburg Oudijk van Strasteu Sainsora Stiaver üiiel en de Kotle Alsnu wordt overgegaan tot de artikelsgewijze behandeling der uitgaven en wordt vulgn 41 7 2 goedgekeurd bij volgn 7 vraagt de beer Kranenburg iulichting bet antwoord is om den post te behouden maar aan te besteden volgn 74 eu 73 worden goedgekeurd bij volgn 7S geeft de beer kranenburg eeu paar bruggen op die lu sleehteu staat siju van volgn 77 wil de beer Prince eeno opgave hebben ua mededeeliug dat ztilka niet gedaan kau worden vindt spreker die post te huo bij volgn 78 vraagt de beer Kranenburg of de scboeiing aan de aaulegplaats der I eidscbe boot niet verder zal worden gemaakt de beer Itemij zegt dat zulkt nog geen behoefte ia de hh Viruly en Prince iu gelijken zin na luvg verdere discussie wordt de pust behouden volgu 79 82 worden goedgekeurd volgn 83 daartegen verklaart Kicb de heer Kranenburg de beer Priuce wil io bet breede betogen dat eene rgbrug vooral met het oog op de industrie daar noodzuktlijk is na verdere discussie wordt bet voorstel van B en W voor een voetbrug dat van deu beer Prince voor een rijbrug bjide verworpen eu dat van den heer bamsom om een vaste brug te maken aau de IJsel sluiadeureu begroot op boogatcn fiOO aaogenodien met 9 tegen 8 stemmen daarna wordt de vergadering om het vergevorderde uur gesloteu om des tvoads te vervolgen AVOND ITTING Volgn 8t De heer Liiijlin verklaart zich tegen de ve j dere rioleeriog omdat bet blijkt dat het niet aan de verwachting vuldot t doch wil deu post behouden voor een tonnenstelsel de Vouiz zegt dat er nn oinslreeks ééa ton is uitgegeven en met 18 il 211 mille degeheele riuleenng is volbrieil behalve de boofd yleu na verdere discussie over bet touueustelsel is de post behouden met 11 tegen S stemmen die der hh I uijten Kranenburg Straver de Itotle en Samsom de heer Pdi ce nam aau deze stemming geen deel volgn S i de heer Snel vraagt inlichting naar de wijzerplaat en nadat die gegeven is wordt de post goedgekeurd vulgo 66 98 worden goedgekeurd vulgu 99 de heer Muller zegt dat de Inspecteur als boofd der naehlHacht tu min bezoldigd wordt bij wil dun ambteuaar met ƒ 5 verhoogeu hot wordt met 16 stemmen goedgekeurd volgn lOU 110 worden goedgekeurd vulgn Ill wordt door deu heer MiitUr voorgesteld met f2Ó0 te verhoogeu tut het onderzoiki u vau leveuabeboeften ua kurte discussie wordt de post onveranderd behouden vulgn 112 115 worden aaogeuomeu volgu lid de heer Oudgk wil die jiüst verminderen met lOOU na eenige discussie wordt de pust behouden met 12 tegen 6 stemmen die der hh Samsom ütraver Kranenburg Oudijk en de Rotte na nog kurte bespreking wurdt de Begruotiug even als de 1emorie van Toelichting met algeraeene stemmen aangenomen De Voorzitter deelt mede dat de Slads aputheker ernstig ongesteld is dat op diens verzoek de beer C Thim zich met de waarneming heeft btlast en dat laatstgenoemde bereid is het waar te nemen tegen het daaraan verbonden tractement dit wordt algemeen goedgekeurd Na m Lchtiging om lau de geuomen besluiten uitvoering te geven zuiidir resuniptie eindigt de zitting Laatste Berichten Berlijn 24 Oct De Nordd AUg Zeilmg zegt Naar den loop dien de zaken nu eenmaal hebbengenomeu schyiit eene oprecht liberale llepubïiek inFrankrijk bgna den besten waarborg voor eene vredelievende politiek op te leveren De factoren die erzoo verig werkzaam zijn voor andere staatsvormen mochten wel eerst hebben bedacht of er bij het slagen hunner plannen geen stoornis zou ontstaan in dievriendschappelijke betrekkingen die ten nutte van hetalgemeen Europeesch belang tusschen het Frankrijkvan 1877 en de andere volken bestaan en wier beyestiging vooral in Duitsehland door iedereen wordt gewensght STAAT VAN BEIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Sept 77 Hartman Amsterdam G Qumez Gasseres en Scholten sGravenhage G Graafland Nieuwerbrug en wed P Leeuwenburg Kotterdam Gedurende de maanden Juli Augustus en September 77 naar Duitsehland W Vernieulen Essen Dirks Altoua Frutouia Munster en J J H Sauerbeck Biga Naar En elaud P Louwereus London De Directeur van het PostJtantoor te Gouda V ty KBÜIJXE M ARK TBERICHTBN Gouda 25 Oct Bij kleinen omzet was de stemming flauw l oldertarwe puike 14 75 a ƒ 15 60 Mindere 12 a ƒ 13 Kogge puike ƒ 8 60 a ƒ 9 Mindere ƒ 7 60 a 8 Voer ƒ 6 25 s ƒ 8 75 Gerst puike ƒ 7 75 a ƒ 8 60 Miiitlere ƒ 6 60 a ƒ 7 50 Haver zware ƒ 5 25 ƒ 6 Lichte ƒ 4 50 a ƒ 5 Hennepzaad 8 a ƒ O De veemarkt met gewonen aanvoer de handel vlug vooral in eerste kwaliteit inferieure soort ging traag van de hand varkens voor Londen van 23 a 21 cents per half kilo magere varkens en biggen tnuig te verkoopeu velen onverkocht gebleven Kaas aangevoerd 70 partijen handel vlug eerste kwaliteit van ƒ 30 a ƒ 34 tweede kwaliteit van ƒ 26 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 60 i ƒ 1 68 Weiboter ƒ 1 30 k f 1 45 Burgerlijke Stand Gouda GËBOBIi N i 23 Oct Curstiaau OVERLEDEN 24 Oct A J vau den Heuvel 32 j B W Punselie 8 m GEHUWD 24 Oct P van Hofwegen eu H J VHi I et n Olthuijsen en N van Vleuten Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 18 tot 24 Oct 1877 Moordrecht GEBOBKV Jan ouders J btoppelenbnrg en B de Jong Jau Udert eu Jannetje ouders ü van Bergen en W Stijnvoort OVERLEDE V J E van Bergen Ï4 J van Bergen 6 i O NDEBTBOLWD Geeoe Oouderak GEBOREN Mazina oudera K v n der Voorden en C van Vlijmen Adrisnua ondera H tan Herk en ea C vanMultem 4 OVKRLEOEH G Keiler 7 m 0NUERTR01IWU H J Polet S3 j vau Gouda ea N Plomp 19 j G Palsgraaf 25 j en L van Erk 21 j Stolwijk GBBORE V Reene OVERLEDEN B F Sloof 4 m O N DERI ttOUWD Geene GEUXJWD 1 G Eikelenboom en I de Vriea Haastrecht GEKOnEV Michiil oudirs M Oskam en C Oskam OSEKLEDEN P Papeuhnizeo 73 j cchtg van M Pot ONDKltlHOÜWD Geene GEüL rtÜ M Siraver 25 j en M de Graaf 38 j Ueeuwyk GEBOUE V Aaltje eu Klaasje ouders A Slappende ca P Kustwat Curoelis ouders J N van Spengen en Verdouw Hester onders D Gioeoescheij eu C de Groot OVERLEDEN Z Krnijl 4 ro L vao der Pijl 8 w O NDEHl ROLWU K au Guningen 23 j eu T Mes 21 j Waddinxveen GEBOREN Wijuljc onders N de Heer en J Vat GcertruidaJuhniina ouders J Verwoerd eo J van der Velden L iia Apolonia oudirs A de Rooij eo L A Verzyden Willemuutje ouders C van Ooijcn eu A Breedseld Jao ouders P Htk u M Boom Arnoldus ouders S Sluyttr eu S J Haas Cornells ouders T Hufman en A Bootfaas Adriaua ouders N Plomp eu G Schoorel Dirk ouders A Tul en vao Os Abraham ouders J Huogenduurii eo C Hofiiiïn OVERLEUEN D Schouten 2 m O NDERTROUWD A Goor en I nn der Heijden GEHUWD A Faasen en E Vis I5f Ondertrouwd i MARIN ÜS JACOBUS OOStEBLlNG van Gooda 131 HELENA MAEIA ALEIDA KLAHE § van Amsterdam gj Getrouwd H F va GENNEP E V J R TAN ONSELpN Doeslorgh 25 October 1877 ADVERTENTIÊN