Goudsche Courant, zondag 28 oktober 1877

1877 BUlTEW LAim Een telegram uit het Ru lif ohe hoofdkwartier ppreekti van eeiie belungrijke nj rwiuuiiig door geueraai Guiirko beha dd op dea atrastweg naar Sjfiii 3U00 iufanteristeii met vele omoierea ru een geheel r ginieiit e valerie zouden duor h m geraugeii genumeii zijn Te ens blijkt dat meii Gourko niet alleen cavalerie laaar ook infanterie ran d jgarde gegeven heeft tonder deic are hij veriDoefleJijk niet geslaagd Over het geheel geaomeu zijn ir aanwijsiugen dat in d aanvoering der RuaiiwheTlegera gnanideweg verbetering komt lie linkerzijde van deni Franschen Senaat heeft weder een manifest gepitbliceerd om te dienen tot rekking voor de aaiataandc verkiezingen ii herstemming voor de Kamer en 1 Nov verkiezing van de voor de helft aftredende leden van de Algeraerue Raden en Arrondissemeunraden het i soherp matfr doet aan de waardigheid niet te kort Men vertelt te Parys dat er pogingen syn in het werk gesteld om de rrrhtentijde van den Senaat te bewegen m een tuii republikeinsoh mauifeti uit te vaardigen en op deze wijze d wederstandspulitiek van Ma Kahon en zijn Ministerie te steunen de conservatieven zouden echter geweigerd hebben en daarmede de geheele toe komstpolitiek van Fourtou onzeker gemaakt hebben want wanneer de ook op den Senaat niet meer kan rekenen moet de poUtiqae de combat vanzelf eindigen Deze gebeurtenis zou venleri de tweespalt iu den boezem van het Miuisterie hebbeu vermeerderd Broglie Decazes Berthant en Paris tonden bepaald vddr den Tn November weiischen af te treden terw l De Fourtou met de overige letien er niet af te brengen zou ziju om het gevecht met de nieuwe Kamer voort te zetten De verkiezingen van 4 Kovember zullen volgens onpartijdige berichtgevers hoogstwaarschijnlijk geen merkbare verandering geven in het personeel der Algemeene Kaden en Arrondissemeutsradeu Gisteren zou in den Fruisiacheu Landdag beraaddaagd worden over het verlof van den Minister van Binuenlauilsche Zaken graaf EuUnburg vanwege de Fortsofaritlspurtii met Virchow aan het hoofd ia reeds naar aaideiding van dit verlof een molie voorgesteld waarin tevens de remmiugspoUtiek ten opzichte van de administratieve hervormingen betrokken wordt Deze motie is van den volgenden inhoud Het Huis van Afgevaardigden moge besluiten Overwegende lo dat de iu de troonrede aangekondigde beperking van de hervorming van het binneulandsch b tunr tot een aanvulling van de stadswet der vqf oostelijke provinciën een omkeer beteekent in de binneulandsche staatkunde der Kegeering met het oog op de vroegere voorstellen der Begetring op de besluiten van het Huis en op de beloften van den Min van BinnenUndsche Zaken 2o dat tevens bij het voortdurend verlof van den president Minister de Minister die voor het binnenlandsoh bestuur verantwoordelijk is gedurende den waarsohijulijken duur der Landdagszitting verlof gekregen heeft en slechts door een waarnemend Minister vervangen wordt verklaart het Hnis dat de noodwendig gekeurde verdere ontwikkeling der wetgeving daardoor benadeeld wordt en dat de constitutioneele verantwoordelgkheid der Ministers jegens den landdag schade lijdt In regeeringskringen vindt men deze opvatting van zaken onaangenaam en de Norddeutsche heeft een blijkbaar officieuse mededeeliug waarin wordt gezegd dat bet remmen zoo streng niet moet worden opgevat en er geen sprake is van terugkeer van den ingeslagen weg GECO CËPiTREERDË WATËR H0G0L44D CHOCOLAÏINE CACAOTINE Supra fijne POEDERCHOCO LAAD k 1 30 per halfkilog STAAL VANILLE en 8ANT0NINEWORM FLICKJES en alle soorten van MELK engeprepareerde CHOCOLA AD zijn te verkrjjgenbg P J MELKERT In een WINKEL wordt gevraagd een EÜSIÏE JONOELINI als bediende 16 a 17 jaar oud Goed kunnende Schrijven en Rekenen met kost inwoning en salaris Adres met franco brieven ouder letter A aan bet Advertentie Bureau van A KOK Comp Boek en Kantoorbandel alhier komen dankbetuigingen omtrent de gunstige werking van mijn middel tegen de DRONKENSCHAP in Zoo schröft de Heer K T v G r Predikant te Lut n fOverjjssel Dank zp de Voorzienigheid die n gegeven heeft te vinden zulk een probaat middel tegen den Sterken Drank of liever tegen de zucht naar dat vocht enz Het middel is onderzocht en aanbevolen door de bekwaamste geneeskundigen en kan zonder het medeweten der laders aangewend worden Reeds duizenden z n er van genezen Alleen echt verkrijgbaar bg den ondergeteekende Geneesknndig idvi kosteloos en franco Albert Kraehmer te Dresden Pillnitzerstrasse No 46 GOUDA 27 October 1877 De commissie voor de Koordpool expcditie alhier heeft ontvangen ƒ 229 75 waaronder ƒ 86 uit Nieuwerkerk a d IJsel Na aftrek der gemaakte kosten circulaires rondbrengen enz zal 188 aan het hoofdbestuur worden gezonden Gaarne voldoen n V De Heer en Mevrouw vim UENN EPVAN ONShLfcN betuigen bij deae oo namenswederzijdsche Familie hunnen hartelijkeu danlcvoor de vele bewijzen van beliingstelljng bij hunHuwelijk ondervonden Voor de vele bewijzen van fcelnemiUg ondervonden bij het overlijden van Jiiaflen t e liefden Echtgenoot den Heer Pt HANNES BERKHOUT betuig ik ol mflne kinderen mjjn hartehjken daiij Wed P J BE üS JO k namens HOÜT ESEB De ondergeteekenden betuigln hnnn u hartelijken dank voor de vele blijkfti van belangstelling ondervonden bij gelegeftbeid hun aer 25JARIOE ECHTVEREENIG NU J SCHOUTEN Az A SCHOUTEN geb Wa iiavis v ak K Kbbk wMk De Heer en Mevrouw NOPfiERi AlbJas roepen bij hun vertrek aaar Inaië sin Fspifli i Vrienden en kennissen ej n hartelijk laai w el toe Sociëteit 0 S fiEN OEGElN Zaal EuKST Hn K te Gouda ZONDAG Ü OCTOBEk Bratengewaae ¥ OE tef OOBSTlll l ïOT door de Amsterdamsche Arti3t in DIRECTIE VAN F Bouwiism c met lueüewerldiiif van de dames BttllWMEeSTlER en B CHEI Melodrama in 3 Bedrijven DAABNA HET PUNSCH LIED uit het 2e Bedrijf van Oirofle Qirofla te zingen door Mw Boowmeestee TOT SLOi EEN OlD REIZIGER IN WIJIN Vaudeville in 1 Bedrjjf Aaiivan 7 s ure Prflzen des Plaatsen voor Leden Ie Rang 49 Cts 2e Rang 30 Cts Plaatsen te bespreken van af Zaterdag alO Cts voor elke plaats Toegertaan door de Maand Commissarissen A TAN VEEN H J BEÜSENKAMP De HeerenW HOOGENSTRAATEN Zoon te Leiden berichten bü deze aan het geachte publiek van Gouda dat bg den Heer P J MELKERT alhier verkrijgbaar zijn de verduurzaamde LEVENSMIDDELEN uit hun fabriek bestaande uit alle soorten van versche GROENTEN in blikken PUDDINGEN SOEPEN Getrufeerde PA3TE1JEN en VRUCHTEN ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN è ƒ 1 L H SERRE Zaterdag Aanstaaode KLEIN GEBAK m FEESTGEBAK Koninginnebrood KATTENTONGEN W N RAAIJNAARERS HAVEN B 17 NATIONALE MILITIE E laatsvervanging Nummerver isseling De ondergeteekenden P W DE JOXO en J DE JOIVG maken bij dde fiekend dnt zij lUet elk nultp eene mantschap of vennootschap hebl en aangegaan tot jlict voor gemeene rekening intoefenen eemr Ziiakttuiirneiiiiiis betreffende het leveren en stellen van PLlA ITSVERVANGEItS ei ninflKKVEKWI EIiAlRS voor den dienst der Nationale Militie welke vennootsehap is ge vestig l e RIdderllf ei k en binnen liet gfclietle Rijk zal worden uitgeoefend j ZJj bevelen iSHi bij deze beleefdelijk aan by Ouders en Voogden tot het Bezorgen van PLAA SVEICTl ERS enlWIMMERVERWISSELAARS voor den dienst der Nationale Militie en hopenzjcliJik ellUe vertiouwen ivaanlig te maken dat wijlen hun Vader den heer JAN DE JONG gedurenderuim jj8 jaren mocht genittin Bij het sluiten der Contracten verbinden zij zich tot het volgende Dat de Phiatsverïangers en Nninmcrverwisselaars aan hunne verplichtingen stipt voldoen DafcA dp belanghi ibeuden gedu ende den gehcelcn diensttijd in eert opzicht worden Unipe elijkt zmdat met aieen de irantwopn deljj lièid volgens art 61 derwet van 19 Augustus 18él Staakhikd W 72 voor rekening vaiï dei onflerget elenden komt mijar zij ook teïens en opvolgenden Broeder van dien Lotpling vrijware i jMgifVul do rjhem volgens de bepalingen v n AÉ art 49 en 50 dieiiwet geehe vrijstelling mocht kujiiieit worden FlHiigd dientengevolge z d eei gez ill Van drie RroeOers do r het èluiten van één C iti frct voor alles gevrijwaard zijn 1 Bclargl ebbei den di verlangen me ijiten met de ondergefcékeijden tfe oriderhanAlen word n uit genoodigd rich met franco hAeien te ndressffljen met opgave waar en wanneer men hen vprlingt te sjreken Beiri i te b m te Gouda I De ondei etrfpkendeii oBeqn fcunneii fljn wekelij v3 te siSi sken Maani ag Koffiehi a Oorinchsmii Diiisdal Café m Conhnerce f te Rolterdami D n4erda Loö mt nt ZJe INtj w Vrijdag WedeHan ch iKogtemi t van den ïfcer J Z IN tjs Dordtpcht i Zaterdag DE im a i i ï br P RIDDRRiCE 1 I Een iederVordt verffciRht zich ntet laardoor trachten iiii te dringen A t doen overtuigen der handdiii en te geven waar degelyke informatieb NB storen aan vaUc io geisi gde van Concumjtiten t die zich li zi i door informatieh l ij llle door ons luiende Heeren Gaarne zijn ide onder eteel cuden bereid de n men op kunnen worden genomen I br P VV J DE J0 VGJ In1k liting eii zijn te bekbmeii by den Heer 8 BOOT Bleiikerssinsel te Gouda Koniiililijke ArnhcntscUc EAUBECOLOSNE FAEM J I IsT H E K De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrngbaar bg B SCHOLTEN Gebr de RAADT en verder by alle voorname Winkelien en Coiffeurs in hei geheele rijk NEDERLANDSen EAA fESE FAEHIEE Nauwe Harktsteef No 5 te Rotterdam De Ondergeteekende heeft de eer het geacht publiek te berichten dut hü met primo NOVEMBER a 6 EEN DEPOT van alle zgn producten zal vestigen te Gouda ba de Juffrouwen Gez RIJKEN in Mode Artikelen Markt A 154 Tegen dezelfde prgzen als in het fabriek HOUDENBROUCK Coiffenr 1 1 Daar mg de uitetekende genezing van de CAPÜALA een artikel door den heer L Semé veearts te Haarlem als geneesmiddel in den handel gebracht gebleken is bfl mgn paard dat aan een vreeseljjke huidwonde leed welke binnen weinige dagen volkomen genezen en in eene glanBrgk behaarde huid herschapen is durf ik dat artikel aan alle eigenaars van paarden ten zeerste aanbevelen J BAARS Aannemer van s Land Water en Kribwerken te Zandwgk bg Tiel De vele attesten en het onophoudelnk vlegend BChrgveu over de ongelooflgke resultaten die dit praeparaat oplevert maken het mg gemakkelgk elke verbruiker daarvan een zekere herstelling te guarandeeren L SERNÉ Fabrikant Veearte Ie klasse te Haarlem Dit artikel is buiten den fabriekant verkrggbaar it 1 50 per bus bg den Heer J v n WAL te Gouda en in de verdere bekende depots Flinke Agenten worden op alle plaat sen gevraagd Gouda Druk van A Brinkman N 2055 Zonilai 2S qctokr G Q DSCHE COURANT Mmi CD Adverteoliebiad voor Gouda en Oinslrekeo wij aan het verzoek der o nmissie om mede te deeleu dat zij die nog eene bijdtage voor die expeditie waaruiiii het plaatsen van g ileukstc iieii op NovaZeinbla verbonden is willen schikbaar stellen die kunnen bi zorgen bg deu se retaris der commissie Mr J Furluijn DroogleeveV BulienlaiHlslli Overiidil Men schrijft ons Den 25 dezer werd door een zich alhier gevormd hebbend comité gelegenheid gegeven om de Jubeleezangera vfin de Nashviller Fisk University te hooren wier btaoek te üouda tyJens hun eerste verbbjf in Nederland niet kon plaats hebben De elf zangers met professor White en zijue echtgenoot werden ten 3 ure s pamiddugs dour eeuige leden van het eoraité aan het Spoorweg station verwelkomd Htt ontbrak er ui t aan leden van elders gevestigde ccirailé s die er behoefte aan gevoeldïn om uu het gezelschap de uiksoodiging van Duitschlands Keizer zou opvolgen hun laatste concert in NederUud bij te wonen en kun een afscheidsgroet mede te geven Het concert in de St Jaa kerk ging de beste verwaohtiiig der hoorders te bov n De zuiverheid van toon en maat zette aan hunuc eenvoudige godsdienstige schooue liederen een Mister bg waaruit o a de diepe indruk te verklaren is door huuneu zang te weeg gebracht De zang der bemoediging You shall gain the victory uit March on I Voorwaart j de ernstige loon van A funeral Hymn i Begrafeui9lied het blijde Bells Klokkenlied deze en andere stukken werden zoo mogelijk nog gvertioffea door de trio 0 restless Sea 0 ruathxne Zee en het op verzoek nog voorgedragen Sweet Home t LiefiilÜk Vaderhuis De opkomst der hoorders Was talr bonne voldoening blgkbaar groot De heereu Adeina van Scheltema Cshen Stuart en Kutjter brachten in hunne toespraken ook dank aan de zangers en riepen tegen hun vertrek hun het Vaarwel van Nederland toe in de hoop dat het doel hunner reis studiën en arbeid onder hooger zegen moge bereikt worden Dit doel ia de beschaving van Afrika door Christendom en Wetenschap vooral door de voorgenomen slichting te Nashville l in Amerika vun de kweekschool Li ingstone Hall waartoe de ingezameld wordende gelden moeten strekken De heer Butliu een der zangers beantwoordde de toespraken op hartelgke en treffende wijze hij gedacht erkentelijk de deelneming hulde en vrieudsch ip door hen in het vrye Nederbind verkregen eu de belangstelling hun io Oouda s wereldberoemd kerkgebouw betoond voorrechten die hun onvergetelijk zouden bijblijven VM r de meeste hoorders zal ook zulk een concertavond onvergetelijk zijn l Over hetzelfde onderwerp wordt ons van andere zgde gemeld Donderdagavond had voor en buitengewoon talrijk publiek de uitvoering der Jubelee Zangers plaat Het goede doel in aanmerking genomen kunnen wg ons van eene uitvoerige kritiek onthouden Een enkel woord echter over het gehalte der gezongen liederen Het valt niet te ontkennen dat iu sommige der zangen een eigenaardig karakter ligt en zij zijn allen hoogst eenvoudig dit is voorzeker eene verdienste Uitgenomen een paar wijzen die wij ten zeerste aan het kermisliederen zingende deel der Nederlanders aanbevelen ademen allen een ernstigen geest Zij warden echter door de eentoonige begeleiding bijna ongenietbaar want hoort men ook een enkel lied niet zonder genoegen de eenvormigheid en het bijna uitsluitend bewegen op een of twee accoorden honden de belangstelling niet gaande Het vrijheidslied van John Browu maakt hierop eene gunstige uitzondering er ia meer zorg aan de bewerking besteed De uitvoering was niet onverdienstelijk wij merkte o a een paar zeer schoone stemmen op inzonderheid noemen wg het fraaie basgeluid van den heer Xioudin v De Middellmrgtch Ct zegt van de liedereu der Jubileezangers het volgende Beschouwt men deze zangen zoo naïef in tektt en muziekalen vorm als de levensnitingen van eeu onderdrukt maar levendig gevoelend menschenras dat door de natuur met een buitengewonen aanleg voorde kunsten van tonen en kleuren begiftigd is dan krijgen ze een geheel ander karakter Als een d projKtidit uit de diepste ellenden van bet shivenleven naar boven gerezen millioenen tot troost en opbeuring klinken ze ons dan in de ooren als een getuigenis voor de onvervreemdbare en heilige reefaleu van den menscb welke door niets zoo zwaar gekrenkt worden als door shivernij hetzij dan geestelijke of lichamelijke Door de Commissie voor de scte examena voor het middelbaar onderwijs is gisteren o a de acte voor het boekhouden toegekend aau den heer C J Kok de Jong alhier Mejuffrouw A Schouten hulponïlerwijzeres aan de school van den heer Kramers alhier is in gelijks betrekking benoemd aan de school voor gewoon en m u 1 onderwijs te Zaandam Voor de acte als hoofdonderwijzer werdeA Donderdag te s Hage van de 16 candidaten 4 afgewezen en o a toegelaten de heeren P Blok uit Stotwijk J Kaptgn alhier H J Knol uit Schoonhoven L J Linthorst alhier ea 8 C Pieterse uit Schoonhoven De heer J F G Baede is benoemd tot Kapelaanvan O L V Hemelvaart alhier De najaarsvergadering der Onderwijzersverreniging in het 7de district van Znid HoUand werd onder pnesidium van den schoolopziener Broedelet op 20 October alhier gehouden Door den heer J Kiewit de Jonge te Oudewater werd ingeleid Wat kan er gedaan worden tot verheffing van den hulponderwgzersstaad Na een zeer levendige discussie waaraan de meeste leden deelnamen werd ten slotte met overgroote meerderheid de navolgende motie aangenomen van den inleider De vergadering keurt ten hoogste af de handelwijze van vele gemeentebesturen waarbij een premie van ƒ 25 of meer wordt uitgeloofd aan den hulponderwijzer die het 12 maandeu in zijn betrekking uithoudt tevens verklaart de vergadering als noodzakelijk geen hulponderwgzer aan te steUen die het niet de laatste 12 achtereenvolgende maanden heeft uitgehouden In de eerstvolgende vergadering zal bediscussieerd worden De voorbereidingsscholen Door deu schoolopziener is een commissie benoeiud die aldaar een gemotiveerd reglement enz daaromtrent zal indienen Eeu nieuw plan tot verbetering van de gemeenschap te water tusschen Amsterdam en Rotterdam i ontworpen door den beer W Brandsma Johun hoofdopzichter van den polder Prins Alexander Het sluit zich ten deele aan bij het plan van de herren Stieltjes en volgt evenals deze deu Schinkel de ringvaart van den Haarlemmermeer tot de Oude Wetering Van daar echter richt het zich niet door het Braaemermeer langs de Woudwetering naar Atfen en verder langs de Gouwe en den HoUandsohen IJsel naar de Maas maar het slaat den kortsten weg in naar Rolturdam met gebruikmaking van de Rotte Van de Code Wetering af wenscht de heer H namelgk eea kanaal bewrsten bet Brasemmneer te graven naar de Woudwetering en van hel pont waar deze den Ouden Riju ontmoet een kanaal aau te leggen van 7 kilometer naar Moerkapelle vai waar het door rectificatie der Botte tot Botterdam wordt voortgezet BINN ENLAND Het groote voordeel van dezen weg is volgens den i rijver dat hij alleen aan de uiteinden schutsluitaa noooig maakt en het peil gemiddeld op 0 60 M A P kan gebracht worden dus gemeen met de boezemwateren van Bgnland Het maalpeil op de Botte behoeft daartoe slechts 16 cM te worden verlaagd en daartoe de 8 watermolens op die rivier te worden vervangen door een stoomgemaal van 320 pk op Schielanda Hoogen Zeedijk te Botterdam terwijl aan de Kostverloren Welsriag een gemaal van 130 pk noodig is De weg is