Goudsche Courant, zondag 28 oktober 1877

mm imim m mm wijnen Alle soorten van BOUDE AV X en andere W IJ N E N bij IVI PEETEÏIS Jz te Gouda Biiionder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUX WIJN van f 26 piSr Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proeflaessohen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en tranko verzonden Alles w ordt franko huis geleverd VIEXT l E KEc i voiii TERRINES DE FOlÈs GRAS Sausisson Cervelat de Brunswijk LÈt ïUMES FR AIS ET SECS FRUITS k L EAU de VIE et AU JUS P J MELKERT Een grootc hoop IIOENDERMEST voor Bloemmisten en Boomkweekers te bevragen bij den heer BRUINSMA in de Noodgtjdsteeg alhien J H KIEBERT HARKT comA Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatst vinding KOOLPORÏRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen VERGROÜTINGEN Ljjstcn Passepartouts enz NEDERLANDSen Kauwe Narktsteat o ö te Rotterdam De Ondergeteekende heeft de eer het geacht publiek te berichten dat hy met primoNOVEMBER a i EEN DEPOT van alle zjjn producten zul vestigen t Gouda bij de Juffrouwen Gkz RIJKEN in ModeArtikeleu Markt A 151 Tegen dezelfde prijzen als in het fabriek HOUDENBROUCK Coiffeur PiüfüiiaiiN Toilet Artikelen Ten einde aan de grjjze haren de OORSPRONKELIJKE kleur te hergeven of het ONTIJDIG grijzen te voorkomen bevochtige men het hoold slechts EENS per maand met het BAU MERVMILLEUSE è i per fl Adres LOUIS P WELTER Coiffeur Westhaven B 193 STOüMVEHWEIUJ CHEMISCHE WASSCHERU VAN Gebr Palthe Almelo Het VERVEN van Gordijnen Japonnen HeercnKleedingstnkken enz geschiedt in ca 14 dagen het Chemisch WASSCHEN of UrrsTOOMEN in ca 8 dagen lederen Zaterdag worden de goederen van onderstaande Depots naar Almelo opgezonden Monsterboek Ugt daar ter inzage terw l Prjjs Couranten op aanvrage te verkrygen zijn Depot te Gouda bij den Heer W van DE PAL8 Markt te Scioonlioven bij de Dames Uez vak ABSHOVEN Lopickerstraat I I kortor dun if nnflerc die oiitvorpfii ijii lipofl u sohnii dl i4ilLU ili u ritu tiiiwlii iisluizrii huft op ilf pbi itsi ii K d gruote dnpte ii is volj ens dt ii Mitwerper die cluor gie r miiug geeft geldelijk tiirt onvüordeeHg H t goreelit huf 4 e H ige heeft P die in de M n i wtik tericlit toiid wigi iis diefstal en misbruik iü virlruawe teii nudeelc van de bank van leeiiim alhier veiuordeel l tot drie jan n gev ingeuisstraf en eeiie botte vtm ƒ 12 60 Door onjtiidte opgave wordt iii de advertentie van dè buitengewone valk= voorst niug op 28 Oelober in wOns Genoegen de directie F Bjuwineester Co geaoeind Men leze K Bouwmeester Co Men schrgft ons Door de genieentcriiad te Stolwijk is besloteu dat er voortaan geen uvouilsebool meer zal gehouden worden Wy juiohen dit besluit ten zeerste toe daar de Avondschool toch geeu nut oplevert ja iiirer uadeelig werkt Vele ouders toch houden hunne kinderen te vroeg van de school of laten hen dikwijls schooltijden verzuimen met het voornemen ze s wintersavoiids hun scha te doen inhalen Alzoo is de avondschool een middel om het schoolverzuim ia de hand te werken Neemt men daarbij in aanmerking dat de avond school meestal bezocht wordt door achterblijvers die in ontwikkeling nog al veel van elkander verschillen dan is de onderwijzer gedwongen van 25 leerlingen 10 of nog meer klassen te maken Dat zulk onderwijs geeu goede vruchten kan opleveren valt dus dadelijk in het oog Het vooruitzicht bestaat dat cc in onze geiiieente eene herhulmgséchool tot stand zal komen waarop alleen die leerlingen zullen worden toegelaten dib flteeds getrouw tot op zekeren leeftijd de dagschool hebben bezocht De leerlingen zullen het dan als een gunst besehouwen toegelaten te worden en wij hopen dat vele ouders hierdoor zullen aangespoord wprdeu buane kinderen getrouw ter school te zeudeu tarMen schrijft ons Op Donderdag 25 Oct werl de reeks der winterlezingen te Berg Ainbacht geopend door den heer van den Bosch hoofdonderwijzer te Moercapelle In eene boeiende rede schetste hij het beeld der Vrijheid betoogeude hij dat slechts diegene waarlijk vry is die zijne begeerten eu wensehen weet te beteugelen Niettegenstaaudo het ruwe weder was de opkomst der leden zeer goed ook vele dames waren aanwezig V Bijdragen werden daarna geleverd door denlsprtkir eu de heeren D Oskam Brussaart en 1 i Bet tink van Berg Arabaoht j Men schrijft ons I Op de 2e vrije najaarsmarkt op Vrijdag 20 Oct e Berg Ambacht gehouden werden aangevoerd 28 I koeien en 6 kalveren die nagenoeg allen tot goede prijzen vlug Tan de hand gingen Men besteedde voor de vette koeien van ƒ 200 tot ƒ 270 voor de kalfkoeien van ƒ 120 tot ƒ 180 voor de vaarkoeicn van ƒ 100 tot ƒ 160 voor do kalveren van ƒ 35 tot ƒ 68 Het voormalig Kamerlid voor ons Distriet Dr A Knijper is beroepen tot predikant bij de Herv Gemeente te Kampea Te Alkmaar is tot predikant bq de herv gemeente iberoepen ds vaU Walsem pred te Alphen a d Rijn Te Haarlem is tot rector van het gymnasium benoemd de h er dr B W Hoffmann thans conrector Een vreeselijke ramp heeft het NederlaudseUe eiland Curasao getroffen Een geduchte orkaan heeft de achoone voorstad Fieterinaai geheel verwoest eu alles vernield wat zoo van onroerend ah roerend goed zich d uir bevond Ook tal vaa plantages hebben geleden van sommigen is al bet vee gedood Negentien menschenleveus gingen verloren Honderden menschen zijn Tiin alles beroofd Bijstand is dringend iioodig in vele gemeenten van Nederland zgn reeds eommissién werkzaam tot inning van bijdrageu Tot lid der Provinciale Staten van Utrecht is in lilt hoofdkiesdistriot IJi lstein gekoz de heer jhr mr W H de Bpuufort De Synode der Nederlandsohe Hervormde Kerk ietd in 1876 aan de Kerteraden eenige vragen om tot eene volledige kennis te komen van den staat van het godsdienstonderwijs in die Kerk Uit de beanlwoorlJing dier vragen blykt dat niet alleeo de schoot dbch ook de Kerk reden heeft over verznim te klagen Snim 500 gemeenten zonden geen antwoord Volgens de ialichtingep van 821 gemeenten met eene bevolking van 985 343 zielen en diJs van ongev eei de hilft der Ned Hervormde Kerk bedraagt aldaar het getal kinderen van 10 17 jaren 138 983 Van doze ontvangen 111 637 gudsdicD itondcrwijs zooilal 27 346 geen calechisaticn bi BOfken In de lltrv Kerk kan derhalve het getal van kiiideiTii van 10 17 jaren die geeu onderwijs ou ï ingiii op 60 000 geschat worden li Synode dezer dagoii een en ander aan de ki rkeradeii beriehtende voe t daarbij Niet weinige leerlingen ijn in éi ii jaar 10 20 30 mal ufwe ig sommige komen hoewel zij op dl lijpttii staan iiamt De oorzaken van dit crznim =Mïlu iiu n vooral gelegen te zyii iu fabrieks en vilitarbud in het bewij eii van Imiselijke dii iisji n en het bi n n win een aiiibicht in onvoldoende lokalen en genlis aan de noüitigi leirmiddelen vooral in onvci üliillii i eld bij het opkomiaisl gislacht en ItLlaas ook l ij de ouders Uit de verstrekte opgaven blijkt dat in 821 gemeenten s winters 4869 en s ztjiiurs slechts 1958 cattchisiUien per week worden gehouiien dat is alzoï 2911 minder liet gevolg is dat zeer vele kinderen en jongelieden in een geheel jaar slechts 14 15 16 uren godsdienstonderwijs ontvangen In ettelijke streken van ons land kunnen de predikanten nooit meer dan 20 uren per jaar c itechi9atie houden Met moeite brengen zy de jonge mensebeu met October of November sameji en als Pascheu nadert zien zy hen voorgoed heengaan De Synode richt thiins tot de kerkeraden de vraag Zijn in uwei kring inrictuiiigen wa ir godsdienstüiulerwijs gegeven wordt zooals a bijzondere scholen f diaeonieseholen c zondagscholen en welke is de invloed daarvan op het cat chetisch onderwijs Aan de predikanten eu de godsdienstonderwijzers wordt gevraagd Hoeveel kinderen en jongelieden van 10 17jnren eu boven de 17 jaren hebt gij op uwe catechisalidn Hoevee uren wordt doorn wektltjksgecatechiseerd Gedurende hoeveel weken wordt door u in een jaar onderwijs gegeven Hoeveel van uwe catechisanteu verzuimen de helft en meer van de calechisaticn Welke zijn de voornaamste redenen van het verzuim Door wien worden boeken kaarten platen enz bij het onderwijs noodig bekostigd De Ofüeier van justitie te Groningen hr ft in ovirleg met den geneeskundigen Inspecteur voor die provincie eene aanschrijving gericht aan de burgemeesters van zijn ressort houdende het verzoek de depothouders van geheime geneesmiddelen te vermanen ora met ihn verkoop van die waren op te houden Mocht die vermaning vruchteloos blijkm dan zullen de verküopers gerecht lijk vervolgd worden Alvorens dadelijk te handelen iieeft men gemeend te moeten waarschuwen Niemand zal zich nu meer op onbekendheid met de bestaande bepalingen kunnen beroepen Te Gorinohem is een corps vrijwilligers opgerichtvoor de braudweer Het telt 82 leden Te Haarlem is onverwachts overleden de heer C i Voorhelra Schueevoogt oud 75 jaren gedurende een reeks van jaren deelgenoot van een der voornaamste boomen bloemkweekerijen in Nederland nl de firma Zocher en Voorhelra Sohnecvoogt De overledene was mede dircoteur van Teylers stichting eu een ijverig lid van een aantal eommissién en genootschappen Ook de muzikale wereld verliest een uitstekend bevorderaar in hem Te Hoogeveen eene gemijente van 10 000 zeer verspreid wonende inwoners vindt men geen kerktoren De gemeente houdt er echter een kerkdijken tromslager op na die tegen het aangaan van de kerk al trommelende langs de lange vaart marcheert Op dit geluid begeven ele geloovigen zich ter kerk Men schrijft uit de Smilde De aardappeloogst is zoo goed als afgeloopen De opbrengst is bevredigend en de qualiteit zeer goed de aflevering aan de fabrieken is nog niet afgeloopen De prijsen door de fabrikanten besteed varieerden van ƒ 1 10 tot ƒ 1 50 per hectoliter Voor eetaardappelen wordt alhier vanaf ƒ 2 tot ƒ 2 50 besteed de deugzaamheid laat weinig te wensehen over Men mddt nit Zwolle Aan de waakzaamheid van den brtigwachtcr der over de Willemsvaart gelegen spoorbrug is het te danken dat de Woensdagochtend ten 6 u 30 m uit Kampen vertrokken trein voor een groot ongeluk is bewaard gebleven Men bespteurde namelijk dat de brug niet vastetond ten gevolge van een d feet aau het excentriek Den in aantocbt zijnden trein heeft men vóór de brug doen sloppen en vervolgens heeft men de brug door onderstutting met blokken en dommekrachten zoodanig vastgezet dat de trein na ur wachtene er zonder bezwaar over kon rqden liter is bet gebrek weder hersteld Vroeger is gemeld dat de bekende Duitsche diploI maat graaf Harry tou Aroim zich hier te lijnde en wil op den hui I lnschotcn zou komen vrsli en Dit lan 18 naar wij vernemen opgegeven naar men wil omd it de kosten der restauratie van dit litidgoed 1 hoog zouden loopen Aan het Bureau van Politie zijn als gevonden gedepoueerd 2 boeninnen meyimulseu Laatste Berichten Berlijn 26 Ojober fu de discasiic over de raedidediiigen der K gecring omtrent het verlof van graaf ï ileubnrg en prins lüsinareK zeide fle minisli r nisli rR inipliauseu dat prins Bismarck door het verluf aau te nemen in plaats van bij zijn verzoek om ontslag te volharden aau hel land en den Koning een nieiincn dienst bewezen had Ten aanzien der quaeeties van biunenlandsohe politiek bcitonil lusschen le ministers eu prins Bismarck volmaakte overecusteinniiMg Zoo wij zeide de minister naar uwe meeuing niet meer voor de taak om het bestuur te leiden ojigewassen zijn dan verzoeken wij ons dit kenbaar te maken wij zullen bereid gevonden worden voor aiiilerc mannen plaats Ie maken Weenen 28 October In da Kamer vau afgevaardigden is eene interpellatie ingediend betreffende het afbreken Her onderhuiideliugeu over het handdstracl iai m t Duitschlaiid eu betreffende het in beslag nemen van epoorwegrail met bestemming naar Rumenie Konstantinopel 26 Oct OtScied Ismail Hakki l icha heeft zijue vcreeuiging met Moukhlar Pacha tot staiul gt bracht Parijs 26 Oct üc gernehteu omtrent verdaging der wercidtentoonstetliiig voor 1S78 tengevolge van vertraging der werkzaamhedeu zijn valsch l e werkzaamhi den aan de gebouwen ziju iul eudcel reed zoover gevorderd dat de exposanten reeds nu de hun aangewezen plaats in gebruik kunnen nemen De Soir meldt dat le gemeentelijke verkiezingen definitief op i December zijn vastgesteld Burgerlijke Stand nRHOHEN 28 Oct Dirk oudtri C Bor l in M 3 NienwenliuiJKeD Ctirnelia Juhanat Dutlvrs P KUverv€l4 CU ü i bnrtle natl OVKRU Ul A 25 Oct 3 firuijtpri liui vr van A T do llulir ii ifi i A dl Handt 1 m ONDRlfPIlOl VVI 2 1 t O liüiunitli 17 j en A Sclillder ♦ J W mn l aj drn 2S j jii 1 Si liciikel 2 j 1 Piiijk 29 j t t Schoutoii 34 j ADVERTOITIËNè Heden overleed ons geliefd Zooatje slechts 5 weken mochten wy ons in zgn bezit verheugen P DE RAADT J A DK BAADT Ckambb Heden overleed té Tilburg in den ouderdom van bijna 88 jaren onze geliefde Yader en Behuwdvader de heer ERARDUS MOSSOU Namens de faihilie Ch8 van VIVE Je Voor de vele bedrijzen van deelneming zoowel binnen als buiten de stad bij het overlijden van ops Dochtertje PETROKELLA WILHELMINA MARTINA betuigen wij onzen dank P W KAMPHUIJZEN M W KAMPHUIJZEN Snor Qcmda 27 Oct 1877 Dc Vei cenliidc Werklieden der Stoom Oliefabriek de Nijverheid brengen bij deze ter kt nnis dat eeiiigen van de thans aanwezige werklieden bovenp noeinde Fabriek den 20 OCTOBER 1852 hebben in werking gebracht onder het Bestuur t n de leiding van de WelEd Heeren H LAMBERT ZONEN Hunner vcreenigden Heilwen8ch is dat de Fabriek onder hetzelfde Bestuur onder Gods zegen tot in lengte van dagen mogen bloeien In naam der Werklieden der Fabriek Do Nijverheid J W T HART Stolwijkersluis Meesterknecht bjj Gouda 26 Oct 1877 Wordt met 1 NOVEMBER eene DIENSTBODE al MEID ALLEEN gevraag l Loon 80 Verval f 20 s jaars of wel eene NOODHULP Gouwe No 73c Adres De onderget ekende heeft de eer te berichten dat h DONDERDAGl NOVEMBER a B Got DA met zijne Artikelen al l e7 oeken en alsdan te spreken of te ontHieden zal ziJn bij Mejufvrouw Ie Wed A HAEDUZKR Sociëteit Vrcdeb 8t op de Markt OmciBN s Haoe Veilig Tandpoeder fViv GENEESKI iVWIt Kniiifer l raeparant dat bederf voorkomt of iii Ijn voortpms stuit cii aan ile taiulcii ecu ivaorglanzigf blanklifid geeft De flacon voor Bieer dan eeiie maand tocrei kcml a 30 Ot8 bij iMlS P WEITER Fzn Haven AA BESTËftl ï der benoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelingliuis te Gouda gedurende het jaar 1878 op 6 NOVEMBER e k des avopds ten Zeven vren in het Locaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 25 October tot en met 6 November van des morgens tien tot namiddags twaalf uren De Secretaris A H VAN DILLEN weer 7 PORTEETIEN a ƒ 1 jj H gERR E PHÖTO EAnK DAGELIJKS 7 PORTRETTEN voor 1 Gulden bij IIEi DBIi LAMME TüRgMA R Ky H 92 IVlet weinig moeite is men scliljnbaar 10 jaren jonger Men moet daa rvoor Haar of Baard verwen in blond bruin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken met het EAU CHROMATIQUE Haarflechten Pruiken enz kan men gemEdckelijk de oorapronkeljjke kleur wedergeven lan bespaart men geld 2 de flacon Op franco aanvraag t bekomen tegen blauwe postzegels postwissel of rembours bjj THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein Regts No 32 Amsterdam Den ondergeteekende is het aangenaam met lof melding Ic maken van de verdienstelijke wijze waarop de Militie Maatschappij EENDIUCHT Directeur de Heer J J IIekens te s ünivenliage zich te zijnen opzichte gekweten heeft van de vervulling harer ye plichtingen Na in 1875 een pkatsvervanger te hehben gesteld voor één mijner zonen werden deze persoon na ruim één jaiir in activiteit te zijn geweest wegens lichaamsgclireken ontshigen De door hem vervulde dienst voldeed alzoo niet tot het verleenen van vrystelling wegens broederdienst aan mijn opvolgenden zoon In dezen ongewenschten stand van zaken werd echter voorzien door bovenvermelde Maatschappij die zonder eenige Khttdeloonshlling of koeten myneriyds in de dienstvervangiug Aoorzag in 1877 óók voor den opvolgentoen zoon uitiluitend mor hire rekening zoodatiik pereoonlijk gevrijwaard bleef voor alle onaangename ervaringen voortv loeiende uit liet binnentijds ontslag m den voor mijn eentbedoelden zoon gestelden plaatsvervanger Aau Ouders en Voogden mag dus met vrijmoedigheid worden aanbevolen des vereischt hunne belangen op te dragen aan Iwvengenoemde MilitieMaatschappij waartloor zij mogen verwachten eene I uitstekende behartiging van zaken zich gewaarborgdte zien De Burgemeester te Hengtsdijk VERSCHILLEND VEHSOHSEBAL f n ih 1 9 W MAUHMKËRS Haven Pror Zeeland G VAN TR PPKN Dniverseel Zulveringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZUIVERINGSZOUT een zeker middel tegen maa fk oaUn atur braking harlwaler euz is thans echt verkrijgbaar in 1 4 pakjps ü 15 Cent 1 2 pakjes Jl iW Ceat en heeie pakjes a 50 Cent te Oouda b J H BOERS Apotheker en te Boskoop bg A J VAN TWOUT aUINA LAROCHE van K IAEPELIE V en HOtM Jpotheker te Zeisl Oe cemge QUmA LiROClIE welke door de Red an de peiieesk Cour aan lUI Geneciskundiit en is aanbevolen tegen Igemeene z likte gebrek aan eetlust slechte spijsvertering senuwiiokte in het tijdpeik der hewielling na zware ziekte of kraambed koorts en hai gevolgen IJzerhoudende Quina Larorhe tegen bleekznoht teringaohlighcid groote zwakke bloedarmoede etc Prijs ƒ 1 90 per flacon by den Heer Apotheker C Thim te Gouda J