Goudsche Courant, zondag 28 oktober 1877

7 7 VVücnsdag 31 Oclobcr g 2066 GOUDSCHE COURAÏÏT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GrooteUitpakkioginhetHotelJeZalii voor slechts een f ge dagen van af MAAI DA Sll OCTOBER Van ocne belangfrijke Parlij Kinder Palletots Demi Saisons ULSTER REIS OF AYÖNDJASSEN CHAMBRECLOAKS KOOPJES z BKOrrr JEiJsrc vooTtrc de Meuwste MODELLEN van I Th H KABEL Wijdstraat A n 42 NATIONALE MILITIE Verzekcring MaatschappU Eendracht OEVESTIGD te sG R A V E N H A G E De DIRECTIE heeft de eer belanghebbenden te informeeren dat de deelneming in bovengenoemde Maatschappij door het gehetU Sijk is opengesteld De Assurantie welke deze Maatschappij lederen deelnemer aanbiedt boven Comoiiuumtiri of allem wtrkendt ftrtonen maakt verdere aanbeveling onnoodig De veelvuldige vleiende betuigingen welke der Maatschappij mochten ten deel vallen omtrent de wijie waarop aj zich steeds gekweten heeft van haar verphchfingen liggen ten allen tijde oor belanghebbenden ter inzage Be deelnemingr geschiedt voor de provincieZnld Holland aan de onderstaande Hoofdkantoren Te t Grcamkage by den Hoofddirecteur J J HERENS Beestenmarkt 103 Sotttrdam Krectenr H VAN BEUNEN Oostsingel 13 JhrdretM J L D TAN SON Vriezenstraat Gouda J W C TAN DER WEEF Wachtelstraat 182 Wij hebben het genoegen liet lezend Publiek te berichten dat de NIEUWE CATALOGUS onzer BIBKOTHEEK gereed en h 10 CENTS verkrijgbaar is Aanbevdeod A SfOK Comp Boek en Kantoorhandel en Advertentie Bureau Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Komstuin te Gouda ZONDAG 28 OCTOBER door de Amsterdamsche Artisten ONDEIt DIKECTIK VAN t BOUWMEESTER Co met inedewerkinz van de damet BOUWMEESTER en BACHEL Hdodrama in 3 Bedrgren DAABNA HET PUHSGH LIED uit het 2e Bedrgf van tilroJlé OtroJta te zingen door Mw BoDWHEiaTKK TOT slot EEN OlD REIZIGER IN WIJNEN Vaudeville in 1 Bedrjjf ianvanr 7 nre Prijzen des Plaatsen voor Leden Ie Bang 49 Cis 2e Hang 30 Cts Plaatsen te bespreken van af Zaterdag 10 Cts voor elke plaats Toegestaan door de Maand Commissarisseii A VAN VEEN H J BEUSENKAMP Maaudagt ninadaga OonderOag en Xalerdagê te bekomen VERSCHE SIROOPWAFELEN bij K L REOKERS Hoek Turfinarkt QOÜDA Gouda Druk van A Brinkman Nogmaals de crisis Frankr k heeft gedurende zes maanden in spanning verkeerd De wettige vertegenwoordiging nit het algemeen stemrecht voortgekomen was ontbonden en zes maanden werden door de mannen van het gezag noodig geacht om de noodige middelen b een te brengen ter verkryging eeaer meer gehoorzame en onderworpen vertegenwoordiging Dag aan dag ontving men berichten omtrent de pogingen die aangewend werden om de kiezers omtrent den toestand in te lichten Prefecten onder prefecten maires ambtenaren bg alle ministerien werden ontslagen of verplaatst om het rgk der orde te doen zegevieren dagbladen werden verboden koffiehuizen gesloten vergaderingen ontbonden tal van onvervulbare beloften gedaan alles te vergeefs De Fransche bevolking heeft zich niet laten verleiden zy is rustig en bedaard gebleven dank zg Gambetta s invload en de regeering heeft moeten erkennen dat haar candidaten m weerwil van alle pogingen in weerwil van onwettige handelingen en vreemde voonissen der rechterlgke macht het onderspit hebben gedolven Bedaard en mstig heeft men den langen Igdensweg afj legd bedaard en rustig be men den afloop vernomen en zonder drift zonder ongeduld wacht men af wat zal volgen want nog is het voor de overwinnaars verborgen wat de todionut bum nd men ii niet oerost maar het verledene geeft vertrouwen op de toekomst Men vertrouwt op het goed recht der natie zonder dat dit vertrouwen in onverschilligheid ontaard is Sedert vier weken wachten ook wg een wgziging der regeering Het ministerie heeft zgn ontslag aangeboden het erkende hoofd der oppositie heeft den last ontvangen tot het vormen tan een ministerie overeenkomstig de wenschen van de meerderheid der vert enwoordiging intnsschen is de vertegenwoordiging verdaagd en dag aan dag ziet men belangstellend nit of de SlaatKOurant niet vermeldt wie door skonings keuze geroepen zgn geworden om als ministers op te treden Tot nu toe te vergeefs wel zgn sedert eenige dagen Igsten in omloop wel hoort men nu en dan geruchten die een verklaring moeten geven van het onbegrgpelgke uitstel maar daardoor wordt het ongeduld niet bevredigd Toch is nog niet zooveel tgd verloopen dat ongeduld in gewone omstandigheden geoorloofd zou zgn Ministerieele crisissen toch zgn in ons land gewoonlgk vrg lang van duur veertien dagen zgn spoedig om wanneer men geroepen is een ministerie saam te stellen Van waar dan het ongeduld dat zich op verschillende wgze kenbaar maakt van waar die gissingen over de oorzaken der vertragiujg van waar die meer dan gewone belangstelling in den afloopt van waar dat gebrek aan vertrouwen dat nu en dan geuit wordt al behoeft men geen vrees te koesteren dat men ooit hier te lande tot bewaring der moreele orde zgn toevlucht zal nemen tot middelen als in Frankrgk in de laatste maanden gebezigd zgn Zou het vroeger gebeurde niet eenigszins de oorzaak zgn van het tegenwoordige ongeduld Heeft niet reeds eenmaal de tegenwoordige premier door herhaalde ontbinding getoond dat hg de ministerieele portefeuille niet gemakkelgk afgeeft en gaf de houding van het ministerie bg het begin der crisis geen aanleiding om iets dergelgks te verwaahten In plaats van toch na oe indiening van het ontslag een afwachtende houding aan te nemen ging het voort met het indienen van hoogst belaogrgke wetten alsof het nog maanden aan de groene tafel geroepen zou zyn die ontwerpen te verdedigen Was de houding der regeering vreemd in het begin niet minder vreemd is in den loop der crisis de houding van hen die door de omstandigheden tot de regeering geroepen zijn Na den afloop der verkiezingen kon men toch gemakkelijk nagaan dat de dagen van het ministerie geteld waren en de oppositie zou geroepen worden als regeeringspartg op te treden Toen nu het erkende hoofd der oppositie door Z M belast werd met de formatie van een ministerie had men mogen verwachten dat deze terstond aan die opdracht zon voldaan hebben Er was toch ruim tgd geweest oan daarmede gereed te zgn en wat nu de oorzaken der vertraging mogen zgn waar die gezocht moeten worden het is een feit dat reeds twee weken zijn voorbijgegaan waarin wel gissingen genit zgn doch waarin alsnog de onzekerheid nifi is weggenomen en waarin het bestaande ongeduld niet ongerechtvaardigd is Bovendien dringt de tgd steeds meer De begrootingen moeten behandeld worden kunnen die door een pas opgetreden ministerie verdedigd worden vooral nu belastinghervorming door het tekort dringend noodig s Wel kunnen de noodzakelgkste uitgaven vastgesteld worden maar is het mogelijk de vestingbegrooting bijv te behandelen als de zienswjjze van den minister van oorlog niet bekend is en de tijd aan hem ontbreekt om zgn denkbeelden over onze defensie te formdeeren en bg de vertegenwoordiging ingang te doen vinden En worden slechts crediet wetten aangeboden dan is het tegenwoordige onderzoek nutteloos geweest en een groot gedeelte van de voorjaarszitting zal met de begrootings discussiën verloren gaan Daardoor zal in dat geheele zittingsjaar niets voor onze wetgeving verkregen worden en de onderwjjsquffistie zal eerst in het volgende najaar aan de orde kunnen gesteld worden als niet oog dringender zaken den tgd der vertegenwoordiging in bjBslag nemen Hopen wg dat de beslissing niet lang meerzal uitblijven en dat er nog middelen gevondenworden om in de meest dringende behoeften te voorzien opdat de vertraging door de handelingen van regeering en vertegenwoordiging teweeg gebracht de minst mogelgke nadeelen zal veroorzaken L BUITENLAND UnlteiilaDdscli Ovei zlclil De afloop der herstemmingen in Erankrjjk 16 in getal is dat 11 conservatieve en 4 republikeinsche oandidateu zijn gekozen Het aantal leden der eerstgenoemde klimt daardoor in de Kamer tot 320 dat der laatstbedoelden tot 210 Meer en meer wordt dnidel k wat ook wel van te voren kon worden ondersteld dat de Fransche ministers het volstrekt niet eens ziju omtrent de dingen die daar moeten komen Er zgn twee en misschien wel drie zienswijzen Eene party is zeer stellig van meening dat de Maarschalk moet trachten van den Senaat een votum van vertrouwen te krggen om dan voor de tweede maal te ontbinden Dit plan werd ontwikkeld door de lafelte een regeeringsblad bet werd niet door eene of andere ofüoieuse nota der regeering bestreden en de Figaro is weer de eerste om het krachtig te ondersteunen Tot op zekere hoogte schqnt thans het geheele Kabinet er niet afkeerig van te zyn om dit te beproeven Maar er is ééa punt waar de gevoelens uiteeuloopen Wanneer de Senaat eens niet eene tweede ontbinding goedkeurt dat zal dan geschieden Termoedelyk heeft men eioh deze vraag nog niet ernstig gesteld en leeft men voorloopig maar voort in de hoop dat alles zich wel van zelve zal redden Maar het is bgna niet aan te nemeu dat mannen ah de Broglie Decazes Berthaut en de Meanx dan nog verder zonden willen gaan Ze zitten uu eenmaal in het schuitje en men kan gelooven dat zij door den Senaat gesteund er toe zouden kannen komen voor de tweede maal te ontbinden en zelfs des noods den staat van beleg af te kondigen Maar niet te gelooven is dat ze mede zouden gaan met degenen die nog zouden willen volhouden ook wanneer de Senaat weigert Toch zijn er in het Kabinet die dit zoudea durven ondernemen den tegenwoordigen president tot dictator zouden wenschen te maksn en de schending der constitutie zooden willen goedkeuren door een beroep op het volk Ter ondersteuning der candidatuur van den republikein Gudin In Nièvre heeft de heer Gambetta te Chateaa Chinon in een bestoten bijeenkomst een uitvoerige r de uitgesproken over den tegenwoordigen poUtieken toestand in Frankrijk Terscheidene leden der nieuwe kamer leden van generale en gemeenteraden afgevaardigden uit naburige deptftementen en tal vaa burgers waren opgekomen om den beroemden redenaar te hooren Na in de eerste plajita te hebben opgesomd de handelingen der regeenug tot onderdrukking en schending van het algemeen stemrecht stelde h j in het licht de beteekenis van het succes door de republikeinen tegenover de manoeuvres der regeering behaald Toorts veroordeelde hij de handelwijze der regeenug om tegenover het vonnis door de natie aitgesproken te blyren volharden in het stelsel van officieele caudidaturen bij de verkiezingen voor de algemeens en urrondis ments raden De redenaar vergeleek den toestand van rust en vrede waarin Frankrijk voor 16 Mei verkeerde raet de agitatie en spanning na dien tijd hij schetste de verkiezingspolitiek van het ministerie en de handelingen van zyue agenten en beweerde dat zoo men de kiezers vrij had gelaten in hunne kens zooals in andere lauden geschiedt de republikeinen niet 400 maar 450 stemmen zouden hebben verkregen De heer Gambetta denkt zeker ook op het gebied der eventualiteiten komt het op eenige cyfers meer of minder niet aan Herhaaldelijk vielen den redenaar luide en langdurige toejuichingen te deel terwyl naar het schijnt algemeen een gunstigen indruk heeft gemaakt De Eugelsche bladen houden zich vooral bezig met den afloop der Fransche verkiezingen In afwachting van bet onderzoek der geloofsbrieven in de Kamer van afgevaardigden bevinden zich veracheidene Engelschcn in de Fransohe departementen om byzonderheden te verzamelen omtrent de kleingeestige bespottelijke en dikwijls hatelijke manoeuvres der regeeringsagcnten Hierdoor verkrygt men een zoo treurig tafereel van de politieke moraliteit van het Kabinet de Broglie Fourton dat reeds sommige aanhangers der regeering hebben aangedrongen op de uilzetting der Engelsche correspondenten De Times verklaart echter te zullen voortgaan met de opsomming van de bijzonderheden die zij nog verneemt en daardoor een voorsmaak te zullen leveren van de onthullingen die in de aanstaande zitting zullen plaats hebben De debatten in den Fniisisshen Landdag zyu af geloopen gelyk na de verklaringen der liberalen was te verwachten Ongetwijfeld zouden zij liever hebben gezien dat graaf Eulenbarg voor goed ware ontslagen dan dat hem eenvoudig verlof ware verleend Maar zij weten dat de Keizer aan zijne oude miniters gehecht is en kouden te eer hem ditmaal ie wille zgn omdat de plaatsvervanger dr Friedenthal allswaarborgeu aauluedt dat de geweuschte hervormingen tot stand auUen komen en de regeering in elk geval geene de minste voornemens heeft om terug te keeren op den ingeslagen weg De vyandige voorstellen zgn dus met groote meerderheid verworpen Het definitief afbreken der onderhandelingen met Oostenrgk over het handelstractaat heeft zoowel te Berlijn als te Weenen eea diepen indruk gemaakt in de Oostenrgksche Kamer is reeds een interpellatie over die zaak ingediend In Italië spreekt ieder van pater Curci die uit de orde der Jezuïeten zou zijn verwyderd omdat hy beweerd heeft dat de wereldlijke maoht voor den Paus niet noodig is en deze wijzer doeu zou zich met