Goudsche Courant, woensdag 31 oktober 1877

de geeatelyke macht over de meestcrlyk grorgani eirde katholieke kerk te vergenoegen Curci stond ssetr in aanzien bij den Paus New York een etatitissemcnt opgericht den naam dragende van the Oallinoculture Institute en de resultaten van dit kippen instituut zijn reeds gebleken uit een aanzienlijke verraiuderingvan den jaarlijkschen invoer van vreemde kippen en eieren Volgens het N v d D heeft de oud hooglceraar Willeumier te Amsterdam het hem toegekende wachtgeld ƒ 2500 s jaars gedurende 6 jaren afgestaan voor de b bliolheek der Amsterdiimiohe universiteit opdat hij zoodoende nog iets nuttigs voor de studenten kon uitwerken Ook gevoelde hij zich te jong en to krachtig om op zijn leeftijd op kosten vac de stad Ie leven Voor de arrond rechtbauk te Arasterdam werd Zaterdag behandeld de zaak van den meesterknecht en drie bedienden van den firma Albcrdiugk 8c Zonen te Arasterdam Deze vier personen werden bckhiagd van het in vereeniging met elkander stelen van minstens 20 vaten rauwe en gekookte lijnolie tu schm 1 Mei en 20 September 1877 uit de fabriek aan de Spaarudammerdijk De vijfde persoon die terechtstond was L M Ha ugjas koopman in vodden aangeklaagd van die vaten te hebben geheeld met de weUnschap dat zij gestolen waren welke vaten hij aan andere personen verkocht De meesterknecht was 28 jaar in dienst bij de firma ééu der knechts 7 jaar BiJ de aanhouding erkenden de beklaagden onmiddellijk de hun ten laste gelegde feilen Allen behalve Hangjas vroeger reeds veroordeeld lot eene gevangenisstraf voor langer dan 1 jaar stonden zeer gunstig bekend Allen toonden een diep berouw Het O M waargenomen door den substituutoflicier mr A J Karseboom wenschte verschil te maken iu de mate der straf met het oog op de langdurige diensten vaa den meesterknecht een der knechts en den reeds vroeger veroordeelden Hangjas Hij vroeg veroordeeling van den meesterknecht en den knecht die 7 jaar had gediend tot 2 jaar celstraf van de twee anderen tot 18 maanden celstraf en van Hangjas tot 6 jaar en 8 maanden De uitspraak is bepaald op Donderdag a s De drie hoofdproducten van den landbouw te Zevenwoldeu hebben dit jaar een voordcelig beschot opgeleverd Rogge boekweit en aardappelen overtreffen verre de verwachting Vooral de boekweit munt uit Kr zijn boeren die in de duizend nud hebben geoogst De prijzen blijven echter laag ƒ 5 00 a 6 76 per H L Men schrijft di7 en lagen prijs toe aan t veelvuldig invoeren van zoogenaamde grutten uit Frankrijk Men schrijft uit Langerak dd 26 Oct Ouder het vee van verscheidene landbouwers is sedert enkel dagen ook in deze gemeente de tongblaar heerscheude De vochtigheid van den grond in het vergevorderde jaargetijde maakt deze ziekte van het vee minder bezwarend dan wanneer het vooijaar aanstaande ware vooral zoo ook het klauwzeer zich daarbij in hevige mate mocht vertoouen Omtrent het tabaksgewa van 1877 schrijft m naan de Jrnh Cl dat dit onde de beste oogstenvoor sigarentabak kan gerangschikt worden Detabak is doorgaans goed nitgewasaen en daardoorgroot en fijn van blad ook zal het aantal pondenper hectare dat van den vorigen oogst met ongeveer 1 3 overtreffen Zware tabak zal deze oogst slechts weinig opleveren daar het bestgoed op de Veluwe daarvoor te dun is Bijzonder veel had het gewasvan hagel te lijden zoowel in de Betuwe als o de Veluwe Handel is er tot nu toe niet in dit artikel zelfs is het gewas van 187 nog niet overal Terkooht Door het gerechtshof te s Gravenhage werd Zaterdag behandeld het hooger beroep van een vonnis der arrondissement rechtbank te Middelburg waarbij 1 jaar celstraf en eene boete van ƒ 12 60 is uitgesproken tegen zekere d P ter zake dat hy den 12 Mei jl tegen den avond toen een onbezoldigd rijksveldwachter opzienef der jacht en yisscliery hem trachtte te bekeuren wegens het onbevoegd jagen in een jachtveld in een polder onder Ovezande zijn geweer op den opziener aangelegd e deien toet den dood bedreigd heeft De veroordeeling i erd uitgesproken door de rechtbank niettegenstaaide do beklaagda ontkende schuldig te zijn voorgertnde op het oogenblik dat het feit werd bedreven elders te zijn geweest Ook Zaterdag voor het hof bleef hij bij zijn opgave volharden niettegenstaande behalve de veldwachter tegen wien het delict gepleegd is ook twee andire getuigen den beklatigde bepaald hebben herkend Het beweren van den beklaagde wurd ondersteund door mr Bergama die zijne verwondering over deze vervolging te kennen gaf de verklaringen der getuigen ter toetse bracht en ten slotte tot vrijspraak Tan den beklaagde ooncludeerde Ad vocaatgeneraal mr Gregory meende dat de getuigenverklaringen boven allen twijfel verheven waren Hem kwam het voor dat het alibi waarop beklaagde BINNENLAUD GOUDA 30 October 1S77 I Op de gisteren alhier gehouden aanbesteding van lin opbouw der R C kerk O L Vrouwe He nelvanrt waren ingekomen 5 biljotlen De laagste inschrijver w is de heer Leidbrandt te Amsterdam voor de kerk en gedeelte toren ƒ 109123 De begrooling van den buuwineesler A C Bleijs was ƒ 109279 14 Gisterenmorgen is de trein die S 50 uit Kotterdam vertrekt nabg het station alhier ontspoord Daar zijn vaiirt reeds zeer aan t verminderen was is bet gelukkig zouder verdere ongelukken afgeloopen Niet mejutfrouw A Schouten hulponderwijzeres aan de school van den heer Kramers maar mejuffrouw A Schouten hnlponderwyzeres aan de school van den heer Posthumus is te Zaandam benoemd In de aanstaande herfstvergadering der Staten van ZuidHolland zullen o a worden behandeld Het verzoek van den Raad der gemeente Nieuwerkerk a d IJsel om subsidie in de kosten van de vernieuwing der dorpstraat met gunstig praeadvies van Gedeputeerde Staten Het verzoek van het gemeentebestuur van Ifikkerkerk om subsidie in de buitengewone kosten van het onderwijs veroorzaakt door de noodzakelijkheid om een derde school te bouwen met gunstig praeadvies van Gedeputeerde Staten Een voorstel tot wijziging van het Reglement voor het Waterschap de Hooge Boezem achter Haastrecht Een voorstel tot vaststelling van een nieuw Reglement voor het Waterschap Snelrewaard ZuidLiuschoten Schagen en den Êngh Ben voorstel tot wijziging van het Bizonder Reglement voor den Zuidplaspolder strekkende om de tractementen van den Secretaris en van den Penningmeester met ƒ 100 te verhoogen en alzoo te brengen op 500 Ben voorstel tot wijziging van het Bizonder Reglement voor den polder Agterpoort strekkende tot tydelijke voorziening in t bestuur van dien polder De predikanten Ph K HugeuhoUz en P H HugenhoUz Jr hebbeu bg den nlgemeeneu Kerkeraad der Ned Ilerv gemeente te Amsterdam de kennisgeving ingezonden dat zy met het oog op de jongste synodale besluiten ie verband met gtheel den kerKelijkcn toestand tegen i ebruari e k hun ambt wensohen neder te leggen Mede naar aanleiding hiervan heeft reeds een samenkomst van ongeveer honderd daartoe uitgenoodigde gemeenteleden plaats gehad waarvan na ernstig debat een zestigtal zich bereid heeft verklaard gezamenlijk stappen te doen om de Ned Herv kerk te verlaten op nader vast te stellen tgd en dan tevens te bepalen op welke wijze zij het godsdienstig gemeenteleven wensohen voort te zetten Terwijl nu reeds bij de leden van een daartoe aangewezen eomité gelegenheid bestaat om zich bij deze verklaring aan te sluiten lal eerlang eene openbare samenkomst worden belegd om de zaak in ruimereu kring te behandelen Donderdag kwam te Alphen a d Rgn een geml van longziekte voor in een onbesmetten koppel Sedert 8 Juli 11 had zich geen geval van longziekte voorgedaan Een verbeterde regeling van de statistiek van hel lager onderwgs zal zooals wij reeds meldden Bift 1 Januari 1873 inwerkingtreden De staten die aan de hoofdonderwijzers znllen worden ter hand gesteld zijn staten A B en C voor de dagscholen en de tan dagscholen verbonden ovondaoholen waar minstens de vakken a i en e van art 1 der wet op bet lager anderwqa worden onderwezen staten B en D voor de scholen waar ééa of meer der vakken tot het lager onderwqs behoorende worden onderweïen voor zooveel deze scholen tevens o avondscholen rijn die niei uitsluitend door leerlingen der dagschool werden bezocht i bestemd zijn tot het verstrekken vso onderwijs aan hen die de dagschool hebben verlaten eindelijk een staat E voor de scholen waar niet in ééa der vakken a i en c doch in ééa der overige Talken onderwijs wordt gegeven Staat A is een jaarataat en dient om den loop dtr scfaootberolking te kannen nagaan een model daarvoor tevens geschikt om lot stamboek te dienen lot taocinatielijst en als legger voor de statistiek Tan het schoolbezoek is ontworpen door den hoofdonderwijzer F Bezemer te Delfahaven en door den beer Boelantai te Si edaBi in den handel gebraeht De minister verwijst lu zijn circulaire aan den Commissaris des Konings naar deze uitgave Staat B mede een jaarstaat bevat opgave van bet onderwijzend personeel St iat C is een kwnrtaalstaat en dient om het hlrtkhdijk schoolverzuim na te gaan het aholuut schoolverzuim wordt gevonden uit de ingevulde staten A in verband met de bevolking De bouwstoffen voor dezen staat levert de onderwijzer zelf in de door hem bij te houden absentielijtim daarvoor worden door den Minister aanbevolen de door den reeds genoemden heer Bezeraer ontworpen en door dezelfde fiima Roelauts iji den handel gebrachte absentielijsleii die reeds thans aan zeer vele scholen in gebruik zijn doch nu met liet oog op de invulling vair slaat C gewijzigd worden Staat D is weder een jaarstaat en bevat een overzicht van het aantal leerlingen die uitsluitend op de avondschool onderwijs genoten of op afzonderlijke scholen herhalings onderwijs terwijl staat E hetzelfde geeft voor teekenschool gymnastiekschool naai en breischool of zangschool Het voornemen bestaat niet om telken jare de invulling van staat C te verzoeken maar om indien de proef om een statistiek van het schoolverzuim van 1878 te verkrijgen mag slagen eenige jaren te wachten alvorens die van regeeringswege te herhalen Van de wijze rfaarop de gegevens over dat jaar zullen worden verstrekt zal dus veel afhangen Eerlang kan de missive van heeren Coraraissariisen des Konings aan de gemeentebesturen op dit onderwerp betrekkelyk worden te gemoet gezien met de daarbij behoorende staten Beroepen te Schoonhoven ds J E Steenbakker Morilyon Loysen pred te Bruchem c a De Tijd heeft reeds ruim ƒ 10000 voor Aruba ontvangen en opent thans een inschrijving voor de noodlijdenden door den storm Sedert 1 October zijn door de beambten belast met de straatreinigingdienst te Amsterdam uit het vuil opgezameld een tiental zilveren vorken een zilveren lepel en twee gouden Noordhollandsche hoofdsieraden Ten aanzien van het voldoen van personeele belasting voor dienstboden en bedienden heeft de hooge raad te s Gravenhage eene belangrijke beslissing genomen Het hoogste rechtscoUegie heeft geoordeeld dat voor de betaling der bedoelde belasting geen rechtsbetrekking tusscheu den meester en zijne bediende behoeft te bestaan maar het voldoende is dat er eene feitelijke praestatie van diensten door een dienstbode of bediende aanwezig is Deze beslissing werd genomen ten opzichte eeuer vervolging door de belasting administratie ingesteld tegen den heer J E Teixeira de Mattos te Amsterdam die verzuimd had een dienstbode door een derde gehuurd maar die hem bediende voor de peisoueele belasting aan te geven Tegen den gercq die door het gerechtshof te Amsterdam van alle rechtsvervolging is ontslagen werd eene boete van ƒ 226 60 het vijfdubbcle der belasting uilgesproken Heeren inzenders voor de in het volgend jaar te houden wereldtentoonstelling te Parijs hebben een missive ontvangen van de Nederlandsohe hoofd commissie om onderscheiden door haar gestelde vragen te beantwoorden en eventneele verdere inlichtingen in te zenden vóór den 15n der volgende maand ten einde den specialen catalogus der inzendingen van Nederland dienstbaar te maken aan de verspreiding van degelijke kennis omtrent den toestand der nyverheid in ons vaderland Wordt aan dat verzoek naar eisch voldaan dan zal de catalogus alle gegevens bevatten voor de jury tot een juiste beoordeeling van de inzendingen noodig en tevens een blijvende waarde verkrijgen voor de juiste kennis van onze industrieele ontwikkeling in het algemeen In de vereenigde staten wordt jaarlijks voor een waarde van meer dan 60 millioen dollars aan eieren en gevogelte gebruikt De eigen productie van het land kan in deze buitengewone consumptie niet voorzien In den tijd van elf maanden werden dan ook 6 467 264 eieren ter waarde van 732 234 dollars uit Europa ingevoerd Geen wonder dat geleerden en indnstrieelen er op bedacht zijn een betere verhonding te verkrijgen tusschen deze productie en consnmptie De eerste poging om door kunstmatige nitbroeding de productie te doen toenemen dagteekent reeds van 1747 toen de groote Reaumur aan de Parijsche Academie van Wetenschappen den uitslag mededeelde van zijn onderzoekingen naar den invloed van paardenmest op het leggen en het uitbroeden van eieren De theoriën van Béanmur moesten echter op onzen tijd wachten vóór tij ondernemende indnstrieelen vonden die de ontdekking op groote schaal in pnctijk brachten In 1868 werd door verscheiden Amerikaansche kapitalisten te Uickeville in den staat neb beroepen heeft niet w is gebkken en hij was ïr van overtuigd dat de veroordeeling zou worden gehandhaafd Zijn requisitoir strekte tot vernietiging van het vonnis wat dpu vorm betreft maar oplegging dereelfde straf als door de rechtbank is uitgesproken Aanstaanden Vrijdag zal het hof uitspraak doen Aan de telefoon van professor Graham Bell zijn wijzigingen gebracht zij bestaat thans slechts uit drie metalen declen en is bevat in een omhulsel van hout of caoutchouc van 13 a 14 ccniimeter lengte op 6 a 6 centimeter wijdte hoogstens Deze telefoon onderscheidt zich van alle andere soorten daardoor dat zij het gebruik van eene batterij of andere uitwendige cleclriciteit uitsluit De eenige gebruikte itroom is die welke door de stett zeil van deii ipriker wordt voortgeWtaoht Dezer dagen ontving de assistent schrijver bij tgnr nizoensbospitaal te Breda de heer B H Lefel de gooden medaille voor SO jarige trouwe militaire dienst ui tegenwoordigheid van alle gecmploieerden uit de Kamer van den Kapitein directeur die de vele goede eu trouwe diensten van den heer Lefel in herinnering bracht De lluiivr stelt vervidsching van voedingstofftn in sommige gevallen gul k met aniisliigen op het leven Het is in Bngehiud herh uildelijk gecousta lecrd dat typhns epidemieën het gevolg waren van mtlkvervalsching Bekend ook is het gevaar dat onze gezondheid en ons leven loopen bij het gebruik van worst gemaakt van het vleesch van aan ernstige ziekten gestorven vee De wet die al wat in anderen vorm tegen het leven van den evenmensoh wordt ondernomen behoorijkt straft laat deze aanslagen op eens anders leven en gezondheid ongehiuderd toe Noch preventief noch repressief wordt daartegen iets gedaan Rr heeft echter nog op andere wijze dan door die vervalsühiiigeu vergiftiging plaats op groote schaal er worden behalve vocdingsmidiicleii nog andere voorwerpen van dègelijksch gebruik verkocht dïc voor gezondheid en leven schadelijk ja tevnarlijk zijn Zuo behangselpapieren dikwyit gekleurd met arsenik houdende verfstoffen Ook iu andere stoffen is herhaaldel k araeuicum gevonden onder anderen in rocubelstolfcii in stoffen voor daineskleedjcs enz Verder zijn er oen menigte stoffen die andere vergiften bevatten zelfe kiiulerspeelgoedercn uit gutta pcroha vervaardigd zijn bevonden zwaar met loodwit vergiftigd te zijn Men heeft mooi praten naar de ueening der Uuisvr dat het publiek m ins genoeg is om tegen al deze gevaren op zijne hoede te zijn Dit is bet geval niet men kan niet elk voorwerp van dagelykseh gebrnk door een scheikuudige laten onderzoeken Het ie de taak der overheid te waken dat er geen TOorwerpen verkocht worden die vergiftigd zijn Het ptfbliek moet in cui deugdelijke wet daartegen bescherming vinden Onze wetgeving echter is in dit opzicht hoogst inconsequnt Er zijn bepalingen van voorzorg gemaakt op het verkoopen vanj vergiften door de apothekers maar het verkoopen van vergiften door behangselfabrikanten manufaoturiers speelgoedkramers enz is ongecontroleerd en volkoMen vrij I tl Ü werk De Hviivr noemt het onverantwoordelijk dat onze wetgevers deze dingen met leede oogen aanzien Het geldt hier toch een waarlijk gewichtig volksbelang Zij zou daarom ofschoon het in t algemeen niet raadzaam achtende dat de cchtgenooten vSn s lands wetgevers zich met den ambtelijken werkkring van de heeren bemoeien in dit bijzonder geval er geen grodt bezwaar iuzien dat daarop eene nitzonderiag weid getnaakt In de inkomstenbelasting te Amsterdam worden ook zij als belastingschuldig gerekend die daar ter stede nun kantoor hebben gevestigd en er hun handel of bedrijf uitoefenen terwijl lj in audctre gemeenten iu den omtrek wonen Een aantal dezer aangeslagöneu in de belasting naar het inkomen zijn in ouderling overleg getreden eu hebben naar het 2f e d D vemepmt besloten voor gezamenlijke rekening te proceJeeren om een rechterlijke beslissing omtrent de al of niet wettigheid van deie Torderiug uit te lokken Betreffende do ramp die Cura ao getroffen heeft entleenen wij aan een pSrtioulier schrijven nit Bonaire nog de volgende bizonderhedeu De schade aangebracht door den geweldigen storm die oVer dit eiland in den nacht van den 82 op 23 Sept 11 heeft gewoed overtreft die van een Torigc dergelijke ramp zeker tienvoudig Toen waren hutten ter neder geslagen arme bewoner werkelijk getroffen Thans strekt zioh de schade niet alleen tot den minderen man uit maar ook tot hen die iets ja die veel hadden Allen inwonen grondeigeaaan reeders en veehonders hebben alles verloren Konde Bonttite d bulpraardige burgerij weinige weten geleden hare zustergemeeutc op Aruba de beste blijken geven van barmhartige menschenliefde thans kan de bestbedeelde op het aigen eiland zelfs geen hulp versohaffen De storm vernielde gebouwen en zeker meer dan de helft van den meerin ilcn op meer dan 25 000 geiten gescïiatten stapel De zouipaniien een groote bron van welvaart vroeger voor t Gouvernement thans voor particulieren maar zi kcr niet minder voor den werkzamen stand ziju vernield De vuurtoren op de Z O kust van het eiland waar naar wij vernemen het zc water boven iiet eene venster in het anders uit sloeg is gedeeltelijk verwoest De Gouvernemenlsiveiiingen hebben alle misschien ook de schuld van verkeerde zuinigheid in het repareereu geen ongewoon verschijnsel in deze kolonie waar om de subsidie toeii maar te verminderen door liet koloniaal bestuur steeds zooveel noodzakelijks wordt opgeofferd zeer veel geleden De steiger verleden jaar vernietigd pas weder hersteld m uir op ongenoegzame en onpractische wijze bestaat niet meer De dijk langs den zeekant is niet meer te herkennen en onbegaanbaar Ja er is niets land huis vee product enz dat niet geleden heeft eu zelfs de eigenaar is bedelaar geworden Als Europeaan kan ik wel verklaren nimmer van een zoo algemeen verlies ooggetuige geweest te zijn ja gehoord te hebben In de bekende zaak van den heer Oosimeijer tegen de Arasterdamsclie Omuibusmaatschappij betreffende den muur op het Sophiaplein heeft de president der arrondissements reoatbauk te Amsterdam zich ambtshalve onbevoegd verklaard tot het geven vaneene beslissing omdat hij de reohtsinacht niet heeft ora ten principale reobt te doen Voorts werd de daarbij gedane provisioneele vordering tot het benoemen van deskundigen om den toestand te beoordeelen van den inuur zooals hij zich op dit oogenblikbevindt niet ontvankelijk Tcrklaard op grond datde wet niet toelaat deskundigen te benoemen in eenzaak die dus overeenkomstig het bovenstaande alsnog niet is aanhangig 0 Midden in den n cht bij een regenbui zoo hard dat men geen kat sft huis zou jagen zien een paar agenten op de trappen van de rechtbank van koop handel te Parijs een man smoordrouken liggen zóó smoordronken dat hij w ire niet het politiebureau vlak aan den overkant gelegen ei per as had moeten heengcvoerd worden Zoo althans luidt de door de agenten gegeven lezing De man in quoestie echter Babion die thans voor de rechtbank de corredtioneele wel te Terstaan zijn doen en laten te verantwoorden heeft stelt de zaak heel anders voor Hij was volstrekt niet dronken neen slechts een beetje bewogen We hadden een vriend verloren en hem naar Montpariiftsse gebracht op den terugweg waren we een wijnhuis ingeloopcn daar was een glaasje of wat gebruikt maar dronken was ik in t geheel niet anugediuin een beetje jn De agent Hij was zoo dronken dat hij toen we hem wakker hadden geschud ziju kinderen wou zegenen Gelach Beklaagde Dat bewijst dat ik een brave vader beu maar niet dat ik dronken was en ik sta oau niemand toe en aan geen ander ook Voorzitter Gij hebt hier niets toe te staan of te weigeren Bekl Dan trek ik mijn woorden in Zeer beleefd Mijnheer de agent u heeft per abuis een ander zou zeggen uit stomheid maar respecteer u gij hebt dus uit stomheid gedacht dat ik aan t pierewanyen was terwyl ik wel contrarie aan allerlei kwalen leed rheumatische pijnen meer dan ik bergen kan koliekeu waar Abraham s offerande niet bij haalt Gelach Voorz Zwijg I Tot den agent beleedigde hij u niet Agent Neen maar toen hü ons herkende uitte hij een soort van woedende kreet Besch Ik trek dien terug en verzoek u hem als een vreugdekreet te beschouwen Voorz Maar zoo ge niet beschonken waart wat voerdet ge dan daar op de trappen van de rechtbank van koophandel uit midden in den nacht en terwijl het stortregende Bekl Hooggeëerde president ik zou niet willen misleiden dat zou laag zijn Voorz Komaan antwoord I Bekl Welnu ik was daar gaan zitten om mij een kies te trekken Gelach Zie maar hier is ze Daar valt niets om te lachen Hij zoekt in al zijn zakken naar de kies Voorz Laat dat maar en ga zitten Bekl zijn lip oplichtende Zie maar hier heeft ze gezeten Voorz Ga zitten De beklaagde gaat zitten maar blijft nog de plaats waar eens ziju kies zat achtereenvolgens ij7pnmn de leden der rechtbank aan den griffiei deurwaarder aan der gendarme aan het l ubli k De rechtbank veroordeelt hem tot twee maaiid n gevangenis tot 16 francs boete en tot ontzegging der burgerrechten gedurende twee jaren En dat aller omdat bij zich een kies getrokksa had Inhpud van Ceres LANDBOUW en VEETEELT Over diepe groudbewerking Vervolg Vraagbns WEI5KGKSTELDHEID iu September 1877 FEUILLETON De vervuanliKing samenstelling en het gebruik van kunstmeststoffen Vervolg VERBHTRBING GEMENGDE BERICHTEN Varia Uit de Pers MARKTBEBICIITEN ADVEETENTIEN INGEZONDEN M de R t Zij me vergund U op eene kleine maar niet onnoodige rectificatie attent te maken in zake de motie door de Onderwijzers Vereeniging van t 7e dislrikt onlangs genomen en in Uw nommer van 11 Zaterdag vermeld De Vergadering heeft als haar gevoelen te kennen gegeven dat de gemeentebesturen er hoe eer hoe liever mede dienden uit te scheiden ora bij wijze van premie eene zekere som aan hulponderwijzers uit te loven voor t geval deze bet twaalf maanden toonen te kunnen uithouden Zij meende dat men het veeleer als een billijke eisch mocht laten gelden dat een jong mensch al ware het hem dan ook niet in alles naar den zin in ïijue verschillende betrekkingen gemiddeld minstens één jaar in functie zou moeten geweest zijn om eene nieuwe benoeming waardig gekeurd te worden In dien zin werd de motie gesteld toegelicht en aangenomen en niet alsof geen hulponderwijzer diende aangesteld die het niet de laatste twaalf achtereenvolgende maanden in eenige betrekking heeft nifgehouden t Lltatste ware eene onbillijke eisch en allerminst van eene Corporatie als de Vereeniging hier bedoeld te verwachten Met de opname van deze regelen zult U M de E verplichten Uw dw dr K Burgerlijke Stand GERORENi 26 Oct iiiMhtn vtim D it Jonft en T E vso Qauren Everdiiia Klizabotfa ouders IJ D Baisraao eo J A E KrafaDer 27 Adrians Sasaona oadrrs Nieowicld en S A Eicrling 28 Adriana oodera Bil en A Hnvaelson Magdalcoa oudera M Marse en C Zoldwijlt OtEELEDEN 26 Oct P den Outer 1 j 5 m 27 M Bot buis r tan H van der Valli 77 j U m R i Groenhard hoitvr van II Bennen 33 j 29 M Hcglioer huis r van J Vermeij 6 j C Verksaik 18 j ADVERTENTIËN Vooispjedig bevallen vnii een Zoon M J RÜTGEES geliefde Echtgenoot van W G N UE KEIZER Gcmda 30 Oct 1877 Den 27en October overleed plotseling te Rotlerdam onze geliefde Behawdznster Mevrouw de Wed tan deb GAilDEN Akersloot C 6 TAN DEE GARDEN H W VAN DEB GARDEN Leith Op den 27 October 1877 oTerleed Us Rotterdam onze geachte Vader en Behnvrdvader de WelEdele Heer A KORTLANDT Pzn in den onderdom van bijna 84 jaren na eeue gelukkige EchtTCreeniging Tan 62 jaren J M KORTLANDT A KORTLANDT VAN Leeuwen Verzoeke van rouwbeklag verschoond te llijven lUAT O EB T3 RTXl TOr Gouda Oostbaven B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het TerTsardigen van ZEER FIJN UITGEVOERDE