Goudsche Courant, vrijdag 2 november 1877

v GrooteDitpiikkingiDhetHotelJeZiilgi mor slechts eem ge dagen van af MAAJ DACi 20 OCTOBER Vrydag 2 November 1877 N 20Ö7 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdvertBntiebiad voor Gouda en Onislrekeu van eene belang rijke Partij Kinder Palletots Demi Saisons ULSTER REIS OF AVONDJASSEN CHAMBRE CLOAKS KOOPJES De insending van adrertentiön kan geschieden tot ééa nor des namiddags ran den dag der uitgave ZEQ g BUST vocxEirr NEDERLANDSen Nauwe Harktstee Blo S Nltotteniam De Ondergeteekende heeft de er het geacht pjbliek te berichten dat hjj njet primo NOVEMBER a s EEN DEPOT T n alle 2 B producten al vestigen te Gouda bfl da Juffrouwen Gez RIJKEN in ModeArtikeien Markt A 154 Tegen dezelfde prgzen als in het fabriek HOUDEN BROÜCK Coiffeur ZEKERMIDDlt Het gebruik der ABSHAUBBIN Sof ANTIBHÜ MATISCHE WATTEN neemt meer en meer toe en geen wonder I Wie heeft ooit een middel gekend dat onfeilbaar weerstand kon bieden aan de zoo pijnig ke rhumotiek Alleen de evengenoemde WATTEN is zulks te beurt gevallen zy genezen onfetlbaar Duizenden malen is het bewezen dat zq alle momeneeel aangebrachte pijnen yan dien aard spoedig stillen en geheel doen verdwijnen en dat zij even zeker bij contiuueel gebruik dt verouderde rhumatiek doen verdwijnen alsof zij nimmer bestaan had Neemt dan lijders het middel te baat dat n zoo ruimschoots wordt aangeboden alle andere zaken zooals baai neteldoek enz lieten u in den steek de goedkoope ABSHAUBBINS WATTEN doen dit niet lii werken met zekerheid tegen alle rhumatische pijnen wanneer men ze gebruitt volgens gebruiksaanwijzing welke is vermeld op de blaauwe biljetten waarin de pakjes gewikkeld zijn Hoofd Kle pót by A BEEETVELT Az te Stl f die de WATTEN voor den prijs van 80 cents perpalje o a verbrggbaar heeft gesteld bij T A G TAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PBINS Zeeeithuizen J GPÜDKADB Bctioop A RBUNART OosJpoort Rotterdam i H KBLIBR BN ZOON Weste Wagenstr De Heeren B COUDREAU Fil geren door deze kennis met November a st als hunnen Hoofd Agent voor den verkoop van WUNEN en SPIRITUALIËN te hebben aangesteld DcR Heer W LAMPE Gouda alwaar op franco aanvrage Prijs Couranten te bekomen zijn Libourne Bordeaux 29 Oct 1877 tJIT DE HAOT TE ZOOP een WOONHUIS zeer geschikt tot Schuitja ge rij op het beste gedeelte van den Ussel Adres met franco brieven onder letter A bij den Uitgever dezer Courant De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg met 1 NQVEMBER a s eene TLEESeHHOUWEBU zal OPENEN Hij beveelt zich beleefdelijk bijzijne stadgenooten aan belovende eene flinke iening g m JONG Rozendaal No 18 Bij Keel Borst en Longziekte zelfs bij ingewortelde kwalen waar geen ander middel wilde helpen van zeker yevolg 5000 Attesten Drulven BorsthoDig rahriek van W H Zlckenheimer te Malnz Alleen echt wanneer de metaalcapsiUen waarmede de flesschen gesloten zijn nevenstranden flrmaatempel dragen verkrijgbaar in flesscheq a fl fl l en 65 Cent te Te Gouda b j P H A Wolff Botlcoop Vq A J van Twout Eaattrecht bjj J D den Hartog Oudtwater bg F Jonker Idenbnrg De Vereenigde Werklieden der Stoomoliefabriek de Nijvbbheid brengen bij vernieuwing hunnen dank aan de WelM Heeren H LAMBERT ZONEN voor het ontvangen genot op den feestdag van het VIJF en TWINTIGJARIG bestaan dier Fabriek Daarin is de spreuk vervuld dat getrouwheid en arbeid hun loon waardig zijn Gods zegen ruste voortdurend milddadig op die lïeeren dat is de wensch der Werklieden en Meesterknecht J W T HART Stokcijkersluis bjj Gouda 27 Oct 1877 Een zeer groot SHCCes kan men het zonder tw fel noemen als van een werk binnen de tijdruimte van ééa jaar verscheiden oplagen versohenen en duizenden exemplaren verkocht z jn eo nog grooter ii dat sncoea als dit het geval wa in weerwil van hatel ke aanvallen en in een betrekkelijk zoo kort t dsbestek met het geillastreerde werk Dr Airy s NatuiirgeneeswUze Dit uitmuntende populair geneeskundige werk kan terecht aan alle zieken die beproefde geneesmiddelen tot het genezen van hun kwalen wensohen te gebruiken ten dringenste ter inzage worden aanbevolen De daarin afgedrukte attesten leveren het bewys voor de buitenge wone geneeskracht en strekken tot waarborg dat het vertrouwen niet wordt teleurgesteld Bovengenoemd meer dan 490 bladzijden dikte slecht één gulden kostend boek is in eiken boekwinkel voorhanden bet wordt eohter op aanvrage door Bichtsb s Boekhandel te Boittrim tegen toezending van 80 postzegels h b cent verzonden Gonda Druk van A Brinkman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Afkondiging BÜRGKMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het besluit van den Heer Gammiaaaris des Konings in den Provincie van den 19n September 1877 A n 1S44 Se Afd Prov blad n 72 betreffende de ferpliohtiug tot het doen van suppleioire aangifte voor de BELASTmO op het PERSONEEL Brengen ter algemeene kennis dat volgens de artt 37 en 42 der wet op de Fersoneele Belasting vau den 29n Maart 1833 Slaaltblad a 4 zooals die zgn gewqzigd en aaogernld by de artt 7 en 14 der w t van deu 9a April 1869 Slaottblad n 69 tot het doen van sappletoire aangifte verplicht zqn allen di oa den 16u Mei jl een perceel in gebruik hebbeo genameu alsmede zy die dienstboden of paarden na laatatgenoeraden datara hebben aangeschaft VVcndoida de iugeietenen mitsdien herinnerd aan de op ben rastende verpUobting tot het doen dier aangifte ten einde berryd te blyr n van de torpassing der strafbepalingen voorgesohreren by art 35 voor zuurerre die zijn gewijzigd by art 13 der wet van den 9n April 1869 SiaatiUad n 69 en art 39 van meergeaaemda wet tan den 29n Maart 1833 StaaMlüd a 4 mda den 30a October 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER BUITENLAND BuUenlandsch Overzicht Zooals verwacht werd zyn Zondag te Bergerac Langrea en Farthenay rrpublikeinsche candidaten voor de Fransche Kamer gekozen Bovendien werd te Saint Naiaire de repnblikeinsohe candidaat gekozen In vier van de twaalf kiesdistricten werden derhalve repnblikeinen gek n Beuten tilegram sohiüft den conservatieven ii elf van de vyftien kie distnoten de overwinning toe Dit is niets meer dan d opvatting der regeering Want men weet dat in dr kiesdistricten die thans door offioieuM bladen onder overwinningen der conservatieven worden geteld de publikeinen ditmaal niet stemden omdat zq hun o6ndidaten reeds op 14 Oct gekozen achten Indien de Kamer bij het onderzoek der geloofsbrieven bet hiermede eeas is en dit is wel waarsohynlijk dan zyn in zeven van de vyftien districten republikeinen gekozen Öambetta heeft gelyk dezer dagen werd medegedeeld te Chttean Chinon een redevoering gehouden tot aanbeveling van den republikeinsohen candidaat Gudiu Ditblykt niet geholpen t s hebben De republikeinsohe candidaat verloor 90 stemmen en de officieele candidaat is met eene meerderheid van 76 stemmen verkozen IndenPraisschen Landdag werd eergisteren de eerste lezing van de begrooting voor 78 79 verdaagd omdat het leeningsontwerp nog te kort was ingediend om er reeds een oordeel over te kunnen vellen Daarop werd een aanvang gemaakt met de eerste lezing van de wet op de wegen die in de handen erd gesteld van een commissie van 28 leden De Pruisische nationaal liberalen zijn zeer ingenomen met den aSoop van het debat over de motie van de Fortschrittspartü en het centrum het groote doel beweren zij is bereikt j de Hegeering heeft duidelyk verklaard dat de biunenlandsche hervorming niet tal worden gestaakt De rede waarmede de koning van Saksen de zitting van zyn land beeft geopend getuigt van diepe teleurstelling over den stilstand van handel en industrie De drukkende tydsomstandigheden doen zich in byua alle kringen der bevolking gavoelen en in die omstandigheden kan het niemaïd verwonderen dat de inkomsten niet aan de verwaehtingen hebben beantwoord De koning hoopt echter dat het evenaicht uiet tal worden verstoord doch bij groote spaarzaamheid zullen de belastingan moeten worden verhoogd en uit den toon waarop de koning over zyne lieve Saksen spreekt kan meu wel opmakeu dat die vermeerdering der belastingen van zekere kracht zal zijn Daar volgens de troonrede de invoering der nieuwe ryk wetee ing en het in overeenstemming brengen der lau£wetten nnt de rykawetgering groote offers vorderen zal dit niet strekken om de Reickf reundtickktU te bevorderen Uit Pesth wordt gemeld dat aldaar eene conferentie tusschen de ministers der beide rykslanden is gehouden over de dooanen quaestie doch zonder resultaat daar de CitleKhaansohe regeering een protectioiiisch tarief wil waarvan de heer Tisza niets wil weien omdat dit aanleiding zou geven tot moeielykheden met Duitschland over de tarieven tot nadeel vooral van Hongarye Hy is danrom voor tydelyke verlenging der bestaande internationale handelstractaten liet overly Jen van monseigneur Scherr aartsbisschop van Muuchen heeft het aantal vacante bisschopszetels in Beieren tot drie gebracht daar het Vaticaan nog altijd weigert zyn goedkeuring te hechten aan de benoeming van de titularissen voor Bamberg en Wuraburg door den koning en deze blijft zynerzyds vasthouden aan het concordaat De quaestie van pater Curci verwekt te Rome nog groot opzien De pater is naar Florence ontboden by den generaal der orde die hem een brief heeftgeschreven volgens welken hy zich als verbannen uit zyn orde kan beschouwen Die uitzetting is echier nog niet officieel bevestigd en de mugelykheid bestaat nog dat door toegeven van het Vaticaan het vonnisniet r al warden voltrokken en pater Cnici zich bukken Zid onder het Cnudijnsche juk S Il l S SSB BINNENLAND GOUDA 1 November 1877 Blykens achterstaande advertentie zal de eente uitvoering van de Goudsche Orchest Vereeniging in dit seizoen plaats hebben op Donderdag 8 November aanstaande Zooals onze ezers daaruit tevens zien zal de gunstig bekende Coloratur Zangerei Mej Selma Kempner van de Hoogduitsche Opera te Rotterdam daarby als soliste optreden Wy twqfelen niet of deze mededeeling zal door de Kunstliefhebbers met vreugde ontvangen worden daar Mej Kempner by hen bekend is als eene der eerste kunstenanasen vao ons land By vorig optreden liet gy steeds de aangenaamste herinneringen achter en ook thans weder belooft het een genotryke avond daar hare schoonste nummers op het programma zullen voorkomen ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar planteruimte j Afeonderlöke Nommers VIJF CENTEN Ongetwyfeld zal thans nog veel gebruik gemaakt worden van de gelegenheid tot inteekening voor de 3 uitvoeringen die de vereeniging voornemens ia dit seizoen te geven Overeenkomstig het dezer dagen van den Gouverneur van Curasao ontvangen verzoek heeft de Regeering per telegram machtiging verleend tot het doen der uitgaven gevorderd om op de eilanden Groot en Klein Cnrafao en Bonaire de door deu storm van 23 September jl aangerichte schade aanvaukelyk eenigennate te herstellen en noodlydenden te ondersteunen Intusschen blyft een ruim veld geopend voor de particuliere weldadigheid zoowel ginds als hier te lande De minister van Koloniën moet ten hoogste waardeeren de pogingen hier te lande reeds van particulieren tot leniging van den nood in de than zoo zwaar geteisterde Nederlandsch Weat Indiaehe eilanden uitgegaan en beeft met genoegen het bericht ontvangen van de vestiging te s Hage met hetzelfde doel van een centraal comité waarvan onder de leiding van den oud minister van koloniën mr W baron van Golstein o a onderscheiden oud Gouvemeurs en gezaghebbers of andere hoofdambtenaren van de genoemde West Indische eilanden deel uitmaken Voor spoedige overmaking van de gelden welke worden ingezameld zal het Departement van koloniën wanneer het verlaHgd wordt gaarne zorg dragen Van de door zyne tusschenkomst over te brengen giften zal acbtervolgens in de Slaatt couraitl melding worden gemaalt Dinsdag is te sOravenhage in het Gebouw voor Kansten en Wetenschappen de zevende gewone algemeene vergadering van het Nederlandsch Protestantenbond gehouden De voorzitter prof Kucnen opende de vergadering met een hartel k welkomswoord waarin hy o a zqn vreugd te kennen gaf de afgevaardigden te kunnen verwelkomen in Den Haag vooreerst omdat de afdeeling zoo uitstekend voor de ontvangst had gezorgd in de tweede plaata omdat het gebleken was dat de residentie hoewel door de tegenstanders als bun palladium bij uitnemendheid beschouwd toch vele en warme voorstanders van het bond telt De vergadering was zeer druk bezocht Ongeveer 50 afdeelingen waren vertegenwoordigd en vele bel iugstellende leden waren opgekomen Het bond neemt dan ook zeer in bloei to Het aantal afdeelingen is weder met 21 toegenomen Na afdoening van vele huishoudelyke werkzaamheden is uitvoerig gedebatteerd over hel verslag van de commissie voor de belangen van het godsdienst onderwys Met byna algemeene stemmen Terecuigdu zich de vergadering niet de motie waarby verklaard werd dat het op den weg ligt van het Protestantenbond de opleiding van godsdienstonderwyzeis in deu geest van het Bond te behartigen Over de uitvoering is echter nog geen besluit genomtn De zaak is uji in handen gesteld van het Hoofdbestuur dat na fl zal onderzoeken en de uitvoering voorbereiden Niet minder belangrijk was het besluit der verga dering met betrekking tot art 1 van het algemeen reglement waarin vryie ontwikkeling van het godsdienstig leven als doel van het Bond op den voorgrond ia gesteld Naar aanleiding van verschil in den boezen der Vereeniging over de vraag of iemand van het