Goudsche Courant, vrijdag 2 november 1877

lidmnatscliap kon worden uitgesloten op grond van zyu ubjectieve opvattiug aangaande hetgeen onder godsdittQStig leven moet worden verstaan hadden eenige leden zich tot het Hoofdbestuur gewend om op een teer vrijzinnige interpretatie rnn dat artikel aau te dringen en het Hoofdbestuur had daarin grond gevonden om het volgende voorstel op den beschr vingsbrief te brengen f Oe algemeeoe vergadering oonstateere dat het algemeeo reglement niemand van het lidmaatschap uitsluit op grond an de beteekenis door hem ge heoht aaa de uitdrukking godsdienstig leven en verklare dat het aan ieders oordeel moet worden overgelaten of hij overeenkomstig de bepaling van dat artikel op het lidmaatschap reeht heeft Zonder discussie werd dit voorstel bij acclamatie aangenomen Verder werd nog besloten een commissie te benoemen die zich de belangen der zondagscholen van de Vereeniging zal aantrekken Als plaats voor de volgende algemeene vergadering ia gekosen Zwolle Tot leden van het bestuur z JD benoemd de heeren J J Meijier en P C Evers Te s Gra ei hage zijn voor de acte in de handwerken geëxamineerd 15 caodidaten van welke 13 werden toegelaten O a verder de acte voor nut aan Mej O M Donkersloot en die voor uut en smaak aan Mej M C Pannevis alhier Op de voordracht voor de benoeming van een hulponderwijzer 4 kl te s Hage staan o a J K Vaij Te St Philiptland i beroepen de heer C E Van Koetsveld predikaat te Zevenhuizen Op de tweede najaarsveemarkt te Stolwijk waren 117 stulu vee aangevoerd waaronder 62 koeien Het meerended werd tegen verhoogde prijzen spoedig opgeruimd Mea leeal in bet Faikrland Wij meeaea reden te hebb n thans een spoedige oploBsing der ministeriëele crisis te mogen verwachten Als leden van het nieuwe Kabinet worden allerlei namen g noentd De meest waarschijnlijke oombidatie is aaar wij meenen de volgende mr Kap e ne Kuoeol Zak i baron van Heeckeren directeur vaa het Kabinet des Koiiings Buitenlnndsche ï ken mr Smith Justitie De Hoo vau Alderwerelt Oorlog jhr Wichers Marine mr Gleichman Financien voor Kolonica scliijnt no de heer Van de Putte wegen ziekte in dit Ministerie geen plaata kon nemen bet meest in aanmerking te komen ror P P van Bosse Steeds Wijfl er sprake Van een Ministerie van Il mdel en Nijverheid aan welks hoofd alsdan mr Tak van Poortvliet zou worden beooeud Men schrift uit Boskoop dd 27 October De beden door den gemeenter tad vastgestelde begrootiiig van 1878 bedraagt iu outraug t en uitgaaf ƒ 18 323 Ö1 De raad benoemde tot ambtenaar van den burgerlijken stand den heer C J W Ottolauder en tot lid van het burgerlijk armbestuur den heer G Panuebakker De Zuid Hollsndsche Gymnasüek onderwijzers Vereeniging hield Zondag 11 te Botterdam hare najaarsvergadering in de gymnastieksobool in de Eendrachtsstr De opkomst der leden was noe al talrijk Na het behandelen vao versohillende huishoudelijke zaken waarnit o a bleek dat de vereeniging 23 werkende 31 kunstlierende en twee eereleden telt ging men over tot het behandelen der vrngeq Zgn de tegeoiroordig gestelde eischen voor bet verkrijgen van eene acte van bekwaamheid als onderwijzer in de gymnastiek voldoende f en welk versoMl behoort er te beistaan tusscheo de eischen voor do akten lager en middelbaar onderwijs I angdurige discn siëu Werden hierover gevoerd Eenigcn meenden dat het programma te veel speling liet waardoor dan ook de uitslag der exi mens vooral Togr het lager ondenrjj zoo verschillend was Hen miste orer het algemeen verband tasacl en praktijk en theorife Ook besprak nieo den invloed der beweging op de inwendige organen te weinig enz Aoderen waren ran oordeel dat er op het exAmen althans roor middelb onderw in de laatste jaren wel degel verbluid tuaMhen praktijk en theorie gebndit wat Wil de ecu het ej amineeiei ro9r middelb onderwij enkel aan twee Siake oaderwij rs opgedragen aen eei ander eiadtte bepaald d t het theoretiirte gedeelte dqor een AAter gebooden werd omdat de onderwijter vet roldoeDde oo de hoogte hm Bgo Hier merkte iemand op dat men dos na een exaniaandu meer moet rsfdt dan raa ótm exiainator zelve Na ncf laoz orer de eiadien gmftSSün te liebbeii ieU de pnaideTii roor dat M Iwt b atawr op de volgende bijeenkomst een voorstel in den geest dezer vergaderii zal gedaan worden Dit voorstel wordt aangenomen even als punt 5 waardoor zich de tegenwoordig zijnde leden verpliehten volgens rooster onderwerpen ter behandeling in te zenden Omtrent de samenstelling en het gebruik van den spirometer waarvan een teekening ter inzage lag werden mededeelingeu gedaan ran wat er alzoo over dit werktuig door versobilleude doktoren geschreven is Men meende dat het zeer zeker nut bad om er op de gymnastieklessen zoo nu e dan gebruik van te ranken Het trachten om door blazen den binnencilioder zoo hoog mogelijk te doen stijgen is een uitstekende oefening voor de longen Dat er op deze vergadering geen openbare les gehouden werd was omdat men in het voorjaar te Oouda besloten had deze vergadering voornamelijk te wijden aan het bespreken van het splitsen der Nederi Gymnastiek Onderw Vereen in afdeelingen Nu men echter van de commissie dienaangaande nog niets vernomen hah kon dit geen plaats hebben De volgende vergadering zal waarschijhlijk iu Leiden gehouden worden Naar men Terneemt zullen weder detachementen cavalerie en infanterie ter beteugeling van deu invoer van ree uit Duiteohland naar de oostelijke grenzen van Limburg worden gezonden N Soil Cl Ia de Proo Noordbrabanlsche en t Uerlogenbouche Cl van 23 dezer komt een bericht voor uit Leeuwen van deu volgenden iuhoud Een achttal jaren geleden bezweken vele koeien op een uiterwaard alliier aan t miltvuur Sedert werd die uiterwaard ia cultuur gebracht en in dit jaar voor t eerst weer gehooid en t nagras geweid Nauwelijks opgesobaord werd wederom een rund aangetast De man die t dier van zijn huid ontdeed verkeerde verscheidens dagen in levensgevaar maar betert thans doch een boud die bij de operatie tegenwoordig wos bezweek den rolgendeji dag Naar aanleiding van dit feit is het niet overbodig nog eens te wijzen op het gevaarlijke dezer vefziekte ook voor den mensch en de wenkeg door bevoegde ambtenaren daaromtrent gegeven in herinnering te brengen Bij circulaire van den heer commissaris des konings in Zuid Holland werd in 1868 aan de gemeeute besturen in dat gewest eene missive medegedecUl van den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht iu die provincie waarin o a gezegd wordt dat de smetstof raa het miltvuur op tweeërlei wijze voor den mensch nadeelig kan zijo uL wanneer eeuig gedeelte van een daaraan lijdend dier vooral de stof uit eene miltvuurpuist het bbed of het vleesch in aanraking komt met bet licliaam van deu mensch of eene van huid ontbloote b v verwonde of slechts met een dun huidje bedekte plaats eu door het gebruik ran melk of vleesch van zulk een dier Het is daarom raadzaam de dieren hunne lijken enz niet meer aau te raken dan ourermijdel k iioodig is en niet dan na de handen met olie of vet t hebben besmeerd Daarna moeten zij met azijn chloorwoter water met carbolzuur of iet dergelijks gewasschen worden Wie eenige wood aaa de handen beeft moet zicb zoo mogelgk geheel van aanraking onthouden Men schrijft nit het noorden Landbouw oaderwijs aan de hoogste klasse op de lagere school dat is occasioneel onderwijs over zaken den akker de weide den stal de melkkamer enz betreffende dat is het mededeelen ran algemeene waarheden die overal en altijd geldig zijn levendig bevattelijk voorgedragen stioht zeer zeker groot nut Toch is het getal aspiranten naar eene aanteekening roor landbouw nog gering Hoe komt dat Hoogstwaarschijnlijk omdat de jongelieden niet weten vat zij weten moeten Er ontbreekt een duidelijk examen programma en zoo zijn de eiiohen in de eane provincie of geringer öt grooter dan in de andere en ontstond er eene onzekerheid die de zaak schaadt Laat onze boerenzoons die gewoonlijk op raders erf blijv n tot dat zij zelf boer worden een jaar of wat op eene boerderij in eene andere provincie werkzaam zijn ofi wat zeer gevoegelijk kon laat de boerenzoons uit Groningen Friesland Drenthe met die uit Zeeland HolUnd Utrecht ran wooaplaats rerwiseclen om de bonwerij en znirelbereidlng elders te zien en zop te weten te kotoen wat moge het goed zijn misschien toch beter kan jjedaan worden Di rwd is diJtwerf gegeven en hg werd algemeep goedgekeurd mv ook opgeralgd N en en toch kontt er vecbniziag ondei landbeuwen in het Nporden des r ks l riesohe en Oroainger boeieozpon worden in Dtenthe en Overüssel landeigenaars De prijzen der orven in eerstgenoemde peovincien zijn zóo hoog dat een rader die 2 a 3 zoons heefti ieder daarvan geen boerderij kan dMn reikrijgen es zoo restigrn zij zicli in provinciën waar men tot minder prijs boer kan worden Daar ziet men hen gaarne omdat het erf van den vreemde dikwerf eene leerschool wordt waar z j die zich in den sleur van vader en grootvader blijven bewegen kunnen zien wat goedkooper spoediger en beter kan worden verricht Zien dat wil de boer en daarom is eene modelboerderij recht ptactisoh en zuinig beheerd beter dau goede lessen door houderden boeken onder het volk verspreid Wat kost hel en wat geeft het dat rraagt hij die vnn de boerderij leven moet en die dat niet vraagt boert er zich al heel gauw uit Ouder de vele onjuistheden die by het publiek in omloop zijn wanneer er van wijn sprake is behoort voorzeker de bewering dnt er geeu Maderawijn meer geoogst wordt en deze dus niet althans niet zuiver te verkrijgen is Alvorens hieraan een woord te wijden zoo schrijft de heer E W Heijblom oaii het HU veroorloof ik mij een opmerking het artikel wijn in het algemeen betreffende Bijna iedere consument meent van wgh rerstand te hebben althans te oordeelen naar de beslistheid waarmede men wijnen in consumtie gebracht bespreekt en beoordeelt en toch is wyu een der moeielijkste artikelen waarbij zelfs zij die er jaren in werkzaam zijn en geacht mogen worden het artikel te kennen nog steeds inoeiclijkheden ter oplossing viodeu en niet ontkennen zullen dat een gedurige stndie noodzakelijk blijkt Wat vooral in den laatsten tijd over wijnvervalsohing geschreven werd ga ik stilzwijgend voorbij omdat ik overtuigd beu dat wie bij soËd handelaren hier te lande zich voorziet niets van rerralscbing te vreezen heeft Ku nu de bewering dat er geen Maderaw a meer te rerkrijgen is en men zich met surrogaten behelpen moet Wat daarvan aau is moge blgken uit het rolgeude nit ofBciéele bronnen geput In 1851 werd de wijnstok op het eiland Madeira door de ziekte genaamd Oidiuin aangetast en wel ia zulk een mate dat tot 1860 geen wijn werd geproduceerd Sedert dien tijd dus roor 17 jaren begonuen de wüngaardca weder vrucht te dragen en elk jaar meer zoodat reeds róur vele jaren een hoeveelheid van 9000 pijpen w n werd ingezameld Dit jaar bedraagt de oogst niet meer dau circa 7000 pijpen zijnde een vierde minder daa de gemiddelde opbrengst dit is te wijten gedeeltelijk aan de phyUoiera die vooral in bet district Coma de Lobos groote verwoesting aanricht zoodat ineu op verschilleBde plaatsen tot aanplautiug van suikerriet is overgegaan gedeeitelgk aan het rocbtige weder gedurende hét voorjaar eu de zomer waardoor vele druiven tot rotting overgingen Daar de uitvoer gemiddetd ca 3ÜU0 pijpen bedraagt is ook de oogst van dit jaar meer dan voldoende De tegenwoordige voorraad wijn op het eiland wordt geschat op 30 000 pgpi ii zoadat al mugt de phylloxera gelijk bijv in hel zuiden van Frankrijk groote rerwqestiug aonrichtru ii de eerste jaren geen gebrek te vreezen is Bij dezen ruimen voorraad vindt men zier verschillende ook de tijtiste sortering Deze enkele gegevens zullen naar ik vertrouw roldoende zijn om het publiek beter in te lichten en het te overtuigen dat zuivere Maderawijn te verkrijgen is mits men den prijè die roor deze fijne wijaeoort betaald moet worden wil besttdeu In Canada is een renzenkaae gemaakt die 7000 pond weegt en 3 voet boog is Zeveuduizand koeien leverden de beuoodigde ih tan melk Aon een particulier sohrijren ontleeneu wij trolgend Borigo It i ie 23 Oot Het doet m n Uallandsoh hart goed u te kunnen melden welk eeu kraoig figuur de HoUandsche ingenieurs hebben gemaakt bg de du gesloten teutooD stelling en wedstrijd rao werktuigen ter drooglegging ran gronden alhier gehoodeffl Een der twee groote gooden medaille die door de Italiaansohe Uegeering ter beschikking randeJDiy wat gesteld is toegekend aan de heeren J C De Leeuw en W P A Beijerinok ingenieur te Amsterdam ea directeuren vaa het logenieurtbareau voor ëtooiabemaling aldaar gevestigd GenoemXte heerou hebben die bekroning rerkregen ten gerolge hunner inzending ran eea praohtig albom dat de teekeningen en omschrijvingen bevatte hunner plannen van droogmakerijen deels reeds door hen beweck lligd of nog iu ontwerp Ook de heer Corn Bok te Delftbaren werd met een der tww groote zilrëren medaille bekroond roor lifae inge zonxlen plauneo roor polder atoen maling en de id richting daarran Ho c groot de ingeaoraenbeidwas met de ptanMtt en teekeningen ran genoemde henen kan zeker niet beter blijken dan uit het roontelj dat de oommlsiia der tentoonstelling staande de vergadering deed om niettegeogtaande de sluitiog der tentoonstelling aan de bdcroonden bet renoek te riekten om hun plannen en teekeningen op het stadhuis te Rovigo nog eenigen tijd ter inzage vau t publiek te mogen stellen Gelijk men weet worden door de burgemeesters der versohillende gemeenten in de provincie xroningeii pogingen aangewend om een fonds te stichten ter oudersteuning vau behoeftige studenten ten eiiule den bloei der Groninger Universiteit te bevorderen Door B en W der gemeente Groningen is aan deii raad voorgesteld aan dit fonds jaarlijks ƒ 500 te schenken terwijl zij tevens voorstellen op kosten der gehieente priraatdocenten onderwijs te doen geven iu vakkeu die nan de Hoogeschool van rijkswege niet worden gedoceerd en daarvoor jaarlijks 6000 beschikbaar te stellen De Gemeenteraad van Zierikzee heeft met 6 tegen 4 steramen verworpen het voorstel van B en W tot opheffing der Kamer van Koophaudrl eu Fabrieken Burg en Weth ran Amiterdam hebben aan den Gemeenteraad roorgesteld een algemeene slachtplaats abattoir op te richten waaraan tevens de veemarkt zou worden verbonden De kosten van een en aiidcr worden geraamd op 1 500 000 De slichtplaats is ontworpen roor de behoefte van 480 000 zielen en de veemarkt zal geschikt worden om daarop 1800 stuks groot ree e bergen en zal worden gevestigd in de StadsBietlandea De oprichting en exploitatie zouden ran gemeentewege gesobiedeu waarmede tereus gepaard zouden gaan de verwijdering van de bestaande veemarkt bg de Lepelstraat eu het verbod van in deze gemeente ree ta slacfatcn ehlers dau in het slachthuisDe opbrengst voor de gemeentekas uit de exploitatie voortvigekendc word geraamd op ƒ 195 000 aaar de tegenwoordige bevolking en het terrein der tegen WQordige veemarkt kan bij verkoop tot boawterreiu geacht worden 637 000 waard te zijn M n schrijft uit Zeeland Sedert eenigen tqd hebben wij met anderen geklaagd over de onveiligheid ran het goederenvervoer langs onze Staataspoorweglijaea Thans kannen wij een ander feit oonstateeren duu diefstal en inbraak eu de billijkheid ciiobt datwg dit ooveewgUt publiek maken In derorige week kwam hiur iemand aan die bij opening ran zijn reiskoffer in plaats van armer rgker geworden was t Waren wel maar een paar baudschoenen maar de reiziger wist toch zeker dat zij hem niet behoorden dat hij ze niet had Ingepakt Bjj onderzoek bleeL dat hier ook geen rergissing bad plaats gehad Maar het bleek wel dat de koffers geopend waren en er is dus alle grond reor het rermoeden dat de eeu of andere spoorwegbeambte zich de moeite gcgeren heeft te onderzoeken of de koffers wel goed gepakt waren Waarschijnlijk is hij in dit liefdewerk stoord en heeft de handschoenen in eeu retkeerjen koffer overgebracht In de laatste vergadering van den kerkeraad der Nedord Herr gemeente te Amsterdam heeft volgens de rrijheii ds ran Bonkei zoodanig de orde verstoord dat de voorzitter genoodzaakt werd de zitting te sluiten Omtrent de ramp op Curafao leett men bet rolgende in de Tijd Te midden der verwoesting had meo evenwel ook tooueelen van heldenmoed en naastenliefde t aansehouwen lie waarlijk treffend mogen beeten In particulier schrijven gedateerd Curasao 29 September 1877 komt o a de volgende byzoaderheid voor Wij hebben bovendien het onherstelbaar rerliet te betreuren ran drie onzer goede gasthnis ZBtters Deze engelen ran liafdadigheid bedienen hier niet alleen het gasthuis en het krank innigengeaticht miiar ook het geatiokt roor melaatschea Dit laatste is gelegen op een smalle strook grond in zee een rif dat zich langs de zuidwesttyde ran Curasao uitstrekt Men had die plaats gekozen om de lyders getroffen door de rerschrikkelykste en walgeljkste van alle kwalen zooveel mogelijk in de verkwikkende en versterkende zeewinden eenige verfrissobing tedoen vinden Het gesticht werd bediend door vier zusten die er reeds sedert tal van jaren aan verbonden waren toen God op het onverwachtst hare onvergelijkelijke naa8teBlief4 kwi m beloonen dopr van drie barer het bereid jsoolang aangeboden offer des levens te aanvaarden Na nog in den morgen ras dienzelfden Zondag waarop de verwoesting plaats had de H GomnuiKie te bebbe ontrangen gingen zy bij het opeteken van den storm in hare kapel God bidden dat Ilij toch de aap hare zoi gen toevsrtrousrde en haar Sue dierbare melaattohen zou wUlea areii Het wae teen half tien Eea ooganblik daarna sloeg de zee inmiddels woedend geWordeo over het rif heen greep de keukettt de celien en de kanaers der ztitlecs in dén woMrd hare geheels bebuis ng aan tegtlijlc met de kapel wafrin ly neeigekniedd lagen ea deed alles m t zich in de dieptro rtrdwiyaen Alleen zuster Tecla gelukte bet zich ra t ta klampen aan een gro tt eteenblok zg wUt zich toen de brandiugteing liep op eene hoogte te sle n en werd lun dat na middag tegfn ijf uur dus na gedurendezeren pijnlijke uren te middeji va een ntiedeude zee ulle doudseugsten te hebben uitgestaan nog gelukkig gered De overige drie waren verdwenen V an de raelaatschen eobteri wier aan de woning der zusters grenzend huis w is blijven staan is rr uiot euii omgekomen Het gebed d r zusters was dus verhoord niet voor zich vujr de melaatscheu alleen hadtleu zy gebeden en dezen waren behouden Waar komt het kinderspeelgoed van daan vraagt een der ransche almauakkeu vour 1878 Het antwoord is Straatsburg voorziet ons vau wagcnfjes eu karretjes Metz ran het vragen en antwoordeaspel Araiens eu Villers Cottcrets van poppen fluitjes ziJB de glorie van Siiint Cloud eu Oyonn tx alle spriugeude kikkers komen uit Tyrol de loodeu suldaten worden uit Piemont ingevoerd de üjiiere suorEcii vau sold iteii eu poppen komen uit Neuremberg Saksen zendt de bekleeda dieren het Sohwarzwjid siaiien arken eu withouten beesten Parijs heeft iiet monopolie van houten s tbels geweren kanonnen tooueeltjes militaire uitrustiugeu mirlitons enz ïaterdag namiddag werd de politie te Arnhem door een telegr tin uit Bremeu iu keunis gesteld dat een jonge Duitseber ter zake van ralschheid in geschriften en ivegena verduistering ran gelden voortvluchtig Wds Den yoli eaden avond maakten de beide inspecteurs van politic in de foyer vau de opera eeu praatje met eiii hou verdacht vourkomrnd jonginenscb CU daar het hun terstoud bleek dat deze niemaud anders dan de gesignaleerde Duitscher was werd hij in hechtenis genomen FoBcïY 29 Juli 1S77 Den heer BCHLUMBEKÜEK Uwe zending ran 25 gmm Salicytate de Sonde ran den 19n dezer heb ik ontrangen Ik had het alleen roor mya eigen gebruik bestemd maar die goede uitwerking welke ik er van oudervonden heb heeft zeik een iudruk gemaakt op mijne rhnmatische patiënten en vrienden dat ik hun rerzock om er hun ook iets van af te staan niet heb ik kuunen weigeren en zoo heb ik alles er vau weggegeven wat ik bad Beeds heeft iemand die telkens als hij een aanral van jicht kreeg daaraan een maand of 3 lang leed het roordeel gehad er binnen 3 dagen vau bevrijd te zijn de beterschap is toen hand over hand toegenomen geen piju jaeer geen knobbels meer op de gewrichten en hij kou weer loopen terwijl te voren de minste beweging het hem letterlijk van pijn deed uitschreeuwen Hij moet uu het gebruik van het Salicytate blyven volhouden om terugkeer der jicht te voorkomen Nog twee andere lyders hebben het laten halen maar ik kon huu niit meer geven dau voor 3 of 4 dageu een dozis vau 5 of 6 gram Zend mij dus ten spoedigste 250 gram Salicylate de Sonde 50 gram Salicylate de Uthme 13S gnm Salicyle imir Wat mij aangaat ik gevoel mij zeer nèl Op uw raad zal ik nog eea 14 dagen lang voortgam met 3 of 4 gram Saücytate de Sonde tt gebtmkr u Mijuc gewrichten worden steeds leniger Ik heb al een uur geloopeu dat misschien wel wat veel wae maar ik heb geen pijn meer teniguttte als ik uiet loop of werk Ik heb u ad e al n een aantal dokten en anderen gegeran die u steUig al om nw artikelen gesehrevea zullen hebben Geloof mij inmiddels boogaebtftid UEdt Dr m geleekend DAUVe Bourdon Boven Marne med Öf De prqdueten van SaUeyle imr ran de firma SCiaUMBEllGER OEROKLE ne Bergin 26 fe Pabus waarfan in boveustaanden brief eprake is zullen binnen eenige dagen verkrijgbaar zijn in devolgeode depcita Amsterdam W A Groote Kairerstraat Arnhem De Waal Drogist Breda Van de Goorbergb Derenter Berghuis fe Van der Moer Gouda Zeldenrijk Groningen J Kuilenberg Jzn Haariem Veen Co H ge Snabilié Harlingen Herman Snijders s Hertogenbosoh Van Os Keuls Kampen Broese Leeuwarden Stellingwerf Baintema Leiden Smemer Moastrieht Demmeliu Meppel goodes k Steenma Middelburg Van de Kamer Nijmegen Geerlige Rotterdam E E Van Santen Kolff Ticl Jaasten Ütreoht Van Spanje Zutfen J J Haak Zwolle Meulatieester Voorloopig alle tónrragen te richten aan de heerjb aCHLUMBKEGfiE h OEROKLE rae Bergire Sft te Parijs Laatste Berichten St FetersfaUItg 21 Oct £ ne dépii uit Knruokdara meldt aan de Ooloe dnt in Ksgisaiaw bet Russisch bewind is ingevoerd De onderhandelingen met Kara zijn afgebroken De etad is ingesloten en het bonib irdcmeut is weder begonnen Buda Pest 31 Oct De Pester Lloyd zegt dot de gisteren gehouden groote miuisierraad het eens is geworden over de qnaestie van het tultarief en dat besloten werd met Duitscfabiiid dadelyk onderhandelingen te openen over een verdrag waarbij Oosteii rijkHongarije zou worden toegelaten op den voet vau meest begunstigde natie w it voor de monarchie den uitvoer van ruwe producten voor Duitschlaiid ondtr reeds aaugenomen controle m iatrcgel dm vaortduur van de regeling der apprctuur verrzekirt Tigelyk echter zouder den uitslag der onderhandeling af te wachten ui het tarief dnt bij de onderhandelingen met ünitschlaiid ten grondslag lag aan beide parlementen als autonoom tarief worden voorgesteld M A r k T b1b bT C H TEN Ootida 1 Nor Bij kltiiien omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 14 75 a ƒ 15 25 Mindere 12 ü ƒ 13 Rogge puike ƒ 9 i ƒ 9 25 Mindere ƒ 8 a ƒ 8 50 Voer ƒ 8 25 a ƒ 6 75 Gtrst puike ƒ 7 50 a ƒ 8 50 Mindere ƒ 6 50 a ƒ 7 25 Haver zware ƒ 5 50 a ƒ 6 25 Lichte ƒ 3 76 a ƒ 4 75 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel vlug vooral in eerste kwaliteit magere varkens en biggen alsmede schapen traag te yerkoopen Kaas aangevoerd 40 partijen handel vlug eerste kwaliteit van ƒ 30 k ƒ 34 Goeboter ƒ 1 50 4 ƒ 1 60 Wriboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke StandGouda GEBOREV 29 Cet Gecrtraidi oïders W M Je Jong en G TSD der H ij 80 Gernt ooders C Oudijlf ta A vaa Egl £ Ciasma oaders P A ooleulioam co S de Vrootai EliBS oaders W G N de Keizer en M J Ratjters OVERLEDEN 30 Oct M den Outer 3 j F Vslle 67 J C P Kerper 3 m A an Gent 43 j 11 m 31 P G ran Hof i m GbHlTWÜ 31 Oct K J Robert en A van der Willik T Janmaat en P F Visser P den Os en B M NienwlaSder S Jansen en G M Reebeen Burgerlijke Stand van ooderstnande gemeenten van 26 tot 31 Oct 1877 Hbordrecht GEBOBEV Grietje Ouders D Kooijnian eo M Ooms Johauna Maria oudera A Koemsaa en E da Wilde Wslterus Adriauns ouders J F Wooters ea M IJzelendoom OVEBLEDE V Geepe OiNUEItlROUVÏn Oeeae GEHUWD Geene ifo Gouderak AUier bebben geeoe aaogiftea plaats gehsd Stolwijk GEBOREN Geene OVEKLlDBVi MBt ONDLRTROL WD Getne GEHLWD U Deeleo en E van Ee Hoastreobt GKBOBWi Hendriks Maria oaders P Goadkaden en C Bool elinaTi Jan ouders S de Jong en C A van Griethuizen OVERLSTIBN A Slingerland 8 w O NDERl ROUWD Getna GEHUWB Geenè Reeuwljk GEBOREN Pietar ouders F Stigter a N Tsgdaar ÜVEKLEUBN C A Blonk 4 v ONDERTROUWD Geene GBHCWD Geaae Waddimtveea GEB0BI N Gernt osdera K Kaaius en N na Daia Blizsbetb ouders J li Jacobi en M $ teeiUaa4 JohsfinAp fauderi C Strijdhorst en J van Bergen Bravenboer OVERLEDEN A Hoogendoorn 1 d ONDERTHOirWD H raa Vliet en T vaa Wyk C M de Groet en M M Alphanaar GEIÏUWD Geena APVERTENTIEItf Tot lagoe eu mgner kinderen diepe droefliei4 oycafl ij hedes in vdani oadArdom ta b bijna 44 jaren mgiie gdiefiia SsMgeaaok ABIE VAN GENT J W TAM GENT TA Vf A jf Chwhi 31 Octoher 1S77 Op Jen ïen NOVÉMBEE wo hpt Esnt f derflmufc TflORMAISN OBASWIN0KBLVEBFLAATST