Goudsche Courant, vrijdag 2 november 1877

Zondag 4 IVoveoiber 1877 N 2058 mmmm immmÈsm GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Nauwe j larktstecg IVo 5 te Rotterdam UEOm OVmViG van het Depot bfj de Cez EIJKEN Harkt A 154 te Gouda Ruime Sorteering HAARVLECHTEN CHIGNONS KRULLEN en SCHEIDINGEN benevens PARFüMERIËN BORSÏELS KAMMEN enz enz tegen ONMOGELIJKE CONCURREERENDE PRLIZEN GOUDA 1 November 1877 HOÜDENBROECK Koninklijke Arniiemsclie MBEOOLOQNE FABM JL i isT h DB nyc lan De EAU DE COLOGJJE dezer Fabriek in diverse merken verkrögbaar bg B SCHOLTEN Gebr be RAADT en verder bg alle voorname Wiukeliera en Coiffeurs in het geheele ri k De inaending van advertentiea kan geschieden tot 4én uur des namiddags van den dag der uitgave C3 OTTIDSdüEj QMESHEmNMO Eerste Uitvoering op Donderdag 8 November 1877 Soliste FrüDieiii SELHA KEJfPNEB Ooloratnr Zangeres van de Rotterdamsche Opera W f Heeren Leden met hanne Dames hebben ALLEEN EN UITSLUITEND Toegang De inteekenigsten biyveu liggen tot DINSDAGAVOND in de Sociëteiten op de Haven Markt en üoelekade Daar ik mg door ondervinding overtnigd houd dat de door den heer L SEBNE veearts te Haarlem in alle bladen geannonceerde CAPUALA van goede uitwerking is bg paarden durf ik ZEds artikel daarvoor ten zeerste aanbevelen I I HENDRIKSE J Hz Middelburg Stalhouder van Z K H Prins 20ApriL Hendrik der Nederlanden De vele attesten en het onophondelgk vlegend schrgven over de ongelooflgke resaltaten die dit praeparaat oplevert maken het mg gemakkelgk elke verbruiker daarvan een zekere herstelling te guarandeeren L SERNÉ Fabrikant Veearts Ie klasse te Haarlem Dit artikel is buiten den fabriekant verkrgg baar a 1 50 per bus bij den Heer J v d WAL te GouJa en in de verdere bekende depots Flinke Agenten worden op alle plaatsen gevraagd DER BENOODIGDE en Steenkolen ten behoeve der WERKINRICHTING te Gouda gedurende het jaar 1878 op WOENSDAG 7 NOVEMBER 1877 s avonds ten acht nre in het lokaal der inrigting De voorwaarden liggen ter lezing in genoemd lokaal Namens het Bestuur L F HOOaENDIJK Secretarü B De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1878 VOOR IEDER Ondergeteekende verklaart lUs inwoner van Amsterdam dat het haarffroei middel van den Heer THEOPHILB Haarknndige zgn Hoofdhaar weder geheel heeft hersteld hn maa zich tevens op twee en zeventig jarigen leeftgd verheugen een vollen haartooi te hebben Bg het aanwenden van zgn groei middel dacht hg t zal mg toch niet meer helpen daarom beloofde hij hem eervolle vermelding bg réusite deze is geUeken daarom houdt hg woord en geeft hem rrgheid dit publiek te maken Met achting Anulêrdam Aug 1877 mugH J BLEBKEE uitval van Haar Roos of SchUvers Dun Haar Kale Plekken Fijn in de Scbfidellrajd haarworm vroegtijdig grijs wwden al deze onaangenaamheden worden veifaHineii door de AMERICAN BALM Binnen korten Vgi verkrggt de behaarde hmd haar TorigB grambaclit weder Franco aanTiBag 2 de flacon gemakshalve 42 bUnwe postzegelii of postwissel alsook op rembonis l THEOPHILE Haarknndige F deiiki leu regts No 32 Anuterdam TE HUUR aan de OOSTHAVEN een net BOVENHÜISJE met VRIJEN OPGANG J ranco brieven Letter Q Bureau dezer Courant 1 IE komen dankbetuigingen omtrent de gunstige werking van mgn middel tegen de DRONKENSCHAP in Zoo schrgft de Heer K T v G r Predikant te LtOten Overgssel Dank zg de Voorzienigheid die u gegeven heeit te vinden zulk een probaat middel tegen den Sterken Drank of liever tegen de zucht naar dat vocht enz Het middel is onderzocht en aanbevolen door de bekwaamste geneeskundigen en kan zonder het medeweten der Igders aangewend worden Reeds duizenden zgn er van genezen AlIeeA echt verkrggbaar bg den ondergeteekende Geneeskundig advies kosteloos en franco Albert Kraehmer te Dresden Pillnitzerstrasse No 46 Jicht en Bnmatiek luin flrMniiiiliig flM ntf relii iKinMllflt laren Ititg Mr wNrtMIbMr mIm mm kruklwÉn Laders oied r iLgrud diehMitndi Ubc niet meer in den sin li komen het een ef an der Tobr hsn l den te gabniken om da koeUlIJka K iottdfa id weder t TefkryK a f n ff eeiui iiMp T ifekleveniiekvnn ksnne edertjtrea geToeld ellende te kevrljef iJ Mtft im m Ir f altvMtffi Ula it M m itMhti n tr mmHmwIMium étefN i n u De itvin er van bet MM ketft $ i onf lovfclUke no4t mkoflt voer ket b m r Inkt In d or lybe tMira émumrtht M rftanmM kMbMl nit kuBaen verhnrwB teecUnd ma t lediy U mw w tot vi eeüns te kjfo i iewMr wr tUeeu M Vralk dor tM pvrnnM weder tot dM TtMttntf toela t te k ir rt a a do omloe tu bet Moed b tteld jivttA TerMrnllo 4BBd d Ml dlovroe Tf kroBd w iw of ftanlUa 3 i rellooa wnren gnrordon weder t velj e der imuimdet bewogen koaden vordoi ala ook jnd dMl a dloraodo gewellooa wnren dooB h ll rein a idoQwe krukten to f ren De bardaokUpte n lAngdvrigote Jiekt io t boofd wordt la MBO sltast varUct on ia blanen drie dngea gelteol gfneteo Hen Bott dH niddol niet v rwitt n et dase of geao toaralUffl bedrioffolUko kwaunlvei wnnrvoor roede mtfeTgfeh de ofen reopendboeft Hel koMekewl dat myo middel ia de UVol90ot fcvallep DOg b p4 il dat teder de uUwerktelea er vaa r di den T gon4eft 4 s P T env raebinig af kotUj oaa JtW kftr of torkere nntnnr aangewf nd ia Dit middel kaa Mowkl doot beinnrden nlnoor kladden w rdea aangewend yerderirordtdafoaen die nieb aan d ce kDnr ndenrerpt niet ket miaat Inrijie d lUkaAo betigbodob geatvord mnaeer liet alyibtn tor varkondMd vallen voebUge wenisg bedorven maag dtw oTorafini k4eri anwni fiDS ontsUan If IkbebeefBiettA woton of do gMWBO jniddelon als zwrtna levortraaa fotralaam brtaa arm boadaa ef andere kwaVialverUsa tijn aasf end Unen Tonoek fb aiQ w kortmt i lif Jï de kvnal m degnad vaa bovlgboid ta irillen beoebrijven Varzoeka daMalQkaanMf vUi adra L G Moessinger in Frankfurt a M TMt aaawcndlBg vu luUn aiiddd dat Atdta sMt W kaataa pa i4 gaat kaaan cfD m l l mtalffKMmit n wïndkagalMfwaardtcbaU Meramri bUdebetnffntei bu Inléravnvi TertaaoB whwb Men scbrijve in 4e Hollandsche Taal £ UMkl Drak Taa A Brixüunim i Openbare Verkoopinp te GOUDA op MAANDAG 5 NÜVEMBBE 1877 des voormiddags ten elf ure ia het hotel D £ Zalu aldaar van Een goed onderhouden HUIS WERKPLAATS ERF en TÜIN Wfik H N 38 aan de Turfmarkt te Gouda Zgnde in het Huis een rnim Voorhals met Kantoor vier Kamers een Keuken ec t geen verder tot een gemakkeiyk woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Januari 1878 En een HUIS en ERF in den Bozendaal te Gouc Wijk M NO 38 Terstond te aanvaarden Het HUIS en ERF aan den Fluweelen Bingel en de OOFTTUIN in de Korte Akkeren te Gouda zjjjn uit de hand verkocht Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Urbanus Pillen beretd volgens het aloade en echte Recept waarop men in het bijaouder attent maakt Zun zeer nultig in oiigesleldheden der MAAG en werken beikniiin ip de Hi USVËRTSRINO Zg zijn uitmantend lefii üe ÜAL SCHERPTE in het BLOKP en IIITSLAG der HUID ig lya ZACHT LAXEREND eii 8LIJMAFDR1JVËND Verzegelde douzrn vau 87 i 1 dublwl doozen zijn rerkrqfliur bij de hli i JpuUriam M Clébto k C drag heilige eg D ISI Bodegraven B Veiaiout Botkoop J A vau t Wondt Delft H W de Kruglf Gouda L Soheuk op de Hoogatrut HaattrecU K Ootierling j Hoge J L F C Sntbilié Buitenhof Leyden i T Terb urgh Hiarlem Koelt Bakkirtteeg itoordrteU O H Poet Oudetoattr Pr Vree Rotterdam r i Toom fc Beker Wette W g i Sehoonkoven A Wolff Utrecil AlUna k Kroon op het Steenw em dw Donkeratr n 372 Flaardinftn Wouter Pleljiier jyoerden J F Bweermu Zevetthuizen A Print Het dep6t dezer echte Urbanns Pillen lindi zoorele jaren met roem bekend en in tlgemeen gebruik 18 door ont te Gouda alleen en uit Sluitend geplutn by den heer L SCUBNK op de Hoogstraat WAABSCHUWINO Men wordt inatantelgk Teriooht wel allmt willen zytt dat door ona by niemand andera da UrbannaPillen bereid rolgena het oude en eobta Recept in Dépdt z n rerkrijgbaar gttiM i ie i f bovea opgegeten Steden en Plaatten dan ig ie bovengenoemde DéfÉthouderè In elk dooaje ia bil t roorzien met de eigenhandige naamteekeoing ra i de rerraardigera Wed Kïdhbi fc Zoo Apothekera welke Uandteekeniog zioh ook berindt op het Zegellak waarmede de Dooajet renegeld W j Terioeken de gebruiken imtantel k daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te u6Q by wien men de üooq es Pillen haalt Alleen die Dooajea waarin een biljet met onze Handteekeniag ia zioh aan te aohaffen en zich te WBohten TOOf het geb uik ran de rele uunsakielt De lütgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgare in den avond Tan DINSDAG DONDERDAG en ZATER 4 DAG De prgg per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buiteilandsch Overzicht Het onttlag van het Fraiuohe miuiaterie aehyot zeker het ia alleen eene quaeatie ran tyd Lang Zdl het echter uiet meer duren Allerheiligen ia eergiatereu te Parya zonder waoor dilgkbeden Toorbygegaan de kerken werden druk bezocht Père la Cbaiae niet minder Thien graftombe waa bedekt met bloemen en kranten Opnieuw berat het orgaan ran den hertog d Anmale Ie SiUU een zeer opmerkelijk artikel dat inzonderheid de aandacht verdient om de duidelijkheid waarmede het te keunen geeft dat de hertog d Aumale de erfenia van Mao Mahon biet kau aanvaarden Tweeërlei politiek zegt de Soleil ttaat tegenover elkander die van den ttryd en die vau de tranaaotie De eertte verzekert Of iUt oogeubUk dat het miuiaterie blyft iruiar zq kau weldra tot het ontalag van deu Maarachalk leiden De tweede zou tot onmiddellyk gevolg hebben het ontalag van het minitteric maar den Maarachalk aan het bewind laten Sommigen verzekeren dat zoo MacMahon heengaat de hertog d Aumale of geiKiaal Chanzy president worden zal Dit u een dwaling De hertug d umale kan om allerlei redenen den Moanohalk niet opvolgen Ueuerual Chauzy zou dit wel kunnen maar hy ia de candidaat der reohterzyde uiet en de linkerzyde heeft een audere keua gedaan Er ia dut zoo het gezag regelmatig wordt overgedragen tleohtt mogelijk dat de heer Grévy gekozen wordt Derhalve zou een bargerlyk pretideuttohap tteuneud op de linkerzijde volgen op het militaife pretideuttohap dat by de reohterzyde ateun vindt Dit zou het gevolg zyu indien Mao Mahou aftreeflt En na wat zou getohieden indien het miuitterie heenging Het Kabinet van 17 Mei kan nooit vervangea warden door een miuitterie van de rcchterayde of van het rechtercentrum Deze beide groepen hebben zioh by de jongate verkiezingen by de regeering aangtiloten en zijn dut in de minderheid Men moet een minitterie uit de meerderheid en niet uit de minderheid hebben Derhalve mocht de Moanohalk heengaan een pretidenttohap van de linkerzyde mocht hetKabinet van 17 Mei vrywillig heengaan een minitterie uit de linkerzijde Tutaohan deze beide moet gekozen wolden Wy voor ona aarzelen niet Wy kiezen het ontalag van het Kabinet boven dat van den Pretident een minitterieele oritit boven een gonvernementeele oritit De plotteliug door lyn uitzetting uit de Jezuïetenorde beroemd geworden prieater Curci aohryft in een der Italiaantche bUden dat h 51 jaren lid dier orde it geweeat en in weerwil van zijn uitwerping in geeat en hart met haar innig verbonden blyft tmart hem de verbanning hg trooit zich met bet bewustzijn dat hy ook naar het oordeel van vele gdeerde en vrome leden der orde te Rome zich aan geen zonde tegen God aohuldig gevoelt Spoedig hoopt hij uitvoerig zyn houding te verdedigen en verzoekt het publiek voorloopig zyn oordeel op te tohorten terwijl hij verzekert de gehoorzaamheid aan het hoogste gezag der Kerk nimmef te zullen laten varen en allet te herroepen wat hy in ttryd daarmede gedaan of gezegd heeft Die houding ia zeker zonderling en zijn gedweeheid zal hem toch niet in dank worden afgenomen Door vol te houden dat de eenheid van ItaliS zeer goed vereenigboar is nut dt leer der Kerk heeft hy aan die KéA een zwaren alag toegebracht Zonder twyfel bigben er meer feiten van dien aard plaatt maar zij inten niet He publiek In deu Beierachen LandA it door dsn afgevaardigde Herz een vöoratel ingadiend atrekkende om den Koning te verzoeken by volgende begrooting de poaten voor de Beiersche gesuiteu in het buiteulaud lu te trekken De militaire gebenrteniaten in Armenië zijn nog tteedi oogunttig voor bet welzyn van Turkye en Engeland Het ia de Daily Tfl afi het orgaan van lord Beoconafield en de Turktobo party in Engeland die dut zyh hoofdartikel begial waarin het de nederUgen der Turken betreurenie de belangen van Turkye en die van Engeland vereenzelvigt De Dailj TeUgrafi en de PiUl Mali hebben weer met geeatdrift hun werk hervat om oorlog te atoken tegen Rualand doch daar al de bembott de groote woorden der oorlogsparty in Ëngelaud die nooit door daden gevolgd werden tot ou toe geea andere govolgen hebben gehad dan Eugeland gehaat te maken zoo by Ruaten als Turkeu i het eenige dat aandacht verdient in deze hernieuwde beweging dit dat de Tnrkenvrienden den tocatand hunner betchermeliiigen hachelijk beginnen te vinden Ia Azië is Kars in Europa ia Plewna door de Ratten omaingeld In Azië hebben de legera vau geueraolt Heyman en Tergukaaoff zich vereeuigd en volgena den correapondent van de Daily Telegraph was de aanval van generaal Heyman op Moektar pacha t stellingen zoo hevig eu onverwacht dat Moektar ofschoon hij zeker was zich weldra met den Koerd lamail pacha te kunnen vereenigeu terugtrok naar Köpriköi zijn voorraad verbrandende De brug bij Kóprikoi werd zelfa onverdedigd gelaten en over deze trok generaal Tergukasoff dus de beide Rntaische afdeelingen vereenigende die nu de meesters zijn langs de geheele linie van de Araa Kars ia uu omsingeld en zoo deze vesting valt hebben de Ruaaen eene machtige overwinning in Armenië behaald De Standard veroordeelt Moektar pacha t tnktiek op gestrenge wijze en zegt dat zoo Kart in handen valt der Rutaen Engeland onmetelyk diep vallen zal in de achting van elk rat en ttara ten oosten van de Golf van Suez Volgena een bedeu ontvangen telegram van den correspondent der Dailj Telegraph te Erzerpm is Moekturpooha naar Erzerum ge eken en hebben de Rusaiache generaals Heimann en Tergukosnff zyu achterhoede bg Ilasoan Knlé omsingeld en gedeeltelyk gevangen genomen De correspondent werd ook gevangen genomen doch onmiddellyk in vrijheid geaield toen hy zy betrekking mededeelde Moekhtarpacha heeft nu waaraohynlyk met lamail pocha vereeuigd voor Erzerum een sterke stelling iugennmen In Armenië ia de toeatand der beide legers dut zoo belangwekkend mogelgk Io Europeetch Turkye hebben de Rassen gelyk thans met zekerheid kan worden medegedeeld een tweede belangryke overwinning behaald Oelyk zg den 23sten October de versterkte stelling by Gomy Dubnik bestormd en veroverd hebben it deu 28a door hen de stelling by Telis wdke den weg naar Sophia volkomen beheerscht genomen Deze tweede overwinning heeft niet zulke ontzettende verliezen aan de Russen veroorzaakt als de eerste toen sy minttens Ü600 man verloren Ohazi Osman tohynt in Plema geheel te ijn in ADVERTENTIËN worden geplaatst vanl 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden I erekend naar plantemimte Afisonderlflke Nommers VUF CENTEN gesloten en waarschynlyk zullen wij weldra hooren van wanhopige pogiugen door hem gedaan om door d$a ijzeren cirkel heen te trekken Men zal wel doen zich nog geen illusie te Mkkea van den spoedigen val van Plewna de Turkeu hebbeu goeden voorraad bij zich eu zullen bun eenig versterkt kamp aan deze zijde van den Balkan niet zoo spoedig prijsgeven BINNENLAJJD GOUDA 3 November 1877 Het heeft den Koning behaagd by beslait van 2 November 1877 no 8 met ingang van hedea Io op zgn daartoe gedaan verzoek aan den heer mr Heemskerk Az een eervol ontslag te verleenen als minister van binnentandsche zaken onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem ooo den Koning en aan deu Lande bewezen 2o t benoemen tot miuiater van binnenlandache zaken den heer mr J Kappeyne van de Coppello lid van de Tweed Kamer der Stateu G neraal alsmede bij besinit van 2 November 1877 no 10 met iugang van den 3den daaraanvolgend l Io op het daartoe door hem gedaan verzoek een eervol outslag te verleenen au de heeren W F Van Erp Taalmaa Kip ih minister vau marine Mr C Th baron vau Lynden van Sacdenburg als minister van Justitie jhr mr H J van der Heim als minister van financiën jhr mr P J A M van der Does de Willebois sis minister vau builenlaudsohe zaken mr F Ailing Mees als minister van koloniën ea H J R Beijen als minister van oorlog onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hen aan deu Koning en aan den Lande bewezen 2o te bvooemen tot minister van kolouiëu mr F F van Bosae minister van Staat tot minister van buitenlandsche zaken mr W baron van Heeckeren van Kali directeur van het Kabinet des Konings tot minister vau justitie mr H J Smidt lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal tot miniater vau marine jhr H O Wiehera kapiltinInitenant ter zee by de koninklijke Nederlandsohe marine tot minister van finantiën mr J O Gleiohman secretarisdirecteur van de Nederlandache Bank en tot minitter van oorlog den heer J K H de Roo vau Aiderwerelt lid van de Tivee le Kamer der StatenGeneraal StaaU Crt Eenigen tijd geleden werd door ons medegedeeld dat de 101e vergadering van de Maatschappij ter bevordering van Nyverheid in Juli 1878 alhier zal worden gehouden tevens zullen alsdan de eerste wedatrgd op het gebied der kuustnyverheid en een tentooustelling plaats hebben Weldra komen wij op een en ander terug Thans wensohen we alleen mededeeling te doen dat do commissie zioh heeft geconstitueerd die voor een waardige ontvangst van Hoofdbestuur en afgevaardigden zorgzal dra