Goudsche Courant, woensdag 7 november 1877

WEDEROM ONTVANGEN EE FLINKE KEUZE m Wocusda 7 Navcnibcr 1877 N 2059 GOUDSCHE COURANT CD Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van 10 tot 50 Gulden Puike keuze in iijne COI FECTIOI S NATIONALE MILITIE Vcrzekering Maatschappy Eendracht GEVESTIOD te sG R A V E N H A G E De DIBECTIF heefl de eer belanghebbenden te informeeren dat de deelneming in bovengenoemdt Maatschappij door het gtieele Rijk is opengesteld De Assurantie welke deze Maatschappij lederen deelnemer aanbiedt boven Cemtt iritiuari of alUt Ktrhaute pernontH maakt verdere aanbeveling onnoodig De veelvuldig vleiende betuigingen welke der Maatschappij mochten ten deel vallen omtrent de wijises vaarop z zich steeds gekweten heeft van haar verplichtingen liggen ten allen tijde voor belanghebbenden ter inzage Pe deelneming geschiedt voor de provincie Zuid Holland aan de oiider tiuindeHoof4kMit Fei Te Grarmhagi bij den Hoofddirecteur J J HEKENS Beestenmarkt 103 Rotleriam Directeur H VAN BEUNEN OosUingel 13 DorireeU J L D VAN SON Vriezenstraat Cmda J W C VAN DKE WEEP Waohtelstraat 18Ï De Riinlandsche n W H ZICKENHEIMER in Mainz is bö verkoudheden TlmiiTroT TR IVU + TïrtTiirr ö hoesten heeschheid verslflming borst long en JJrUlVen Borst tlOnïg 1 t aangenaamste middel De Riinlandsche n V H ZICKENHEIMEB in Mainz doel als geneesmiddel Tv D Ur v9or de zoo gevasrlüke kink en stikhoest der kinderen nit Drmven BorstrHomg Ontelbaar is het getal der Ouder dii a den Dmiven Boisthonig bet opkomen en groeien hunner lievelingen te danken hebben Alleen echt verkrijgbaar in flacons k 65 Cent met witte è fi 1 met roode en è fl 2 met geele capsulen welke nevenstaand fabriekstempel dmgen De InzenAing van advertentiëa kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ca oxnDsoECB OMEST mEEMIBING pEP STE Uitvoering op Donderdag 8 November 1877 Solhte FrüuleiB SELHA KEMPXER Colnrstar Zangeres an do Rotterdamsche Oxiera Piiwo a Ueer S TAX 1HILLIUE V Direotear der Vereeuiging lH Heeron Leden met hunne Dames heblien ALLEEN EN UITSLUITEND Toegang De inteekenlgsten blgven liggen tot DINSDAOAVOND in de Sociëteiten op de Haven Slorkt en Boelekade Ontvangen de NIEUWSTE MODELLEN TAFEL EiSANOLAUFEN in ruime keuie en tot ïeer billyke Prezen GBOOTK SORTKERINÖ in f tJ PRIMA KWALITEIT PETROLEUM per 5 Kan 0 70 REPARATIEN en alle wat tot zgn vak behoordt wordt ten spoedigite afgeleverd door W J VAN LEEUWEN S PIERINGSTR AAT 1 41 J iKIEBERT UBiT innM Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatste binding KOOLPORTRETTEN die in donrzaamheid gewone Photographiën overtreffen VBRGBOOTINÜEN Losten Passepartouts enz VERSCHILLEND Versch Gebak f N MJUAAmS IÏA VE325T B 17 B de JONG Wzn Kattensingel Q 66 Gouda Handel in Prima Soorten Oqitsche en Engelsohe STEENKOLEN EN COEES AGENT der gerenommeerde mijn cMONTCENIS te Hmkb Depot van THEE orr HST MAeAzuif tah M Ravenswaay Zonen OORINCHEH De THBEËN worden afgele jj M verd in verzegelde pakjes van mjf tatt en een half en een JVea ont mei Tnrmelding vki Nommer ea Prgs voor rien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orden nbtvelM de j BREEBAART LZ JBotennaiIct te Gaiiela Te Gouda bfl F H A Wolff Botkoop b A J van Twout Kleeding Magazijny ONTVANGEN de NIEUWSTE J HOOOENBOOM AARDAPPELEN AANGEKOMEN een Lading puik besteAARDAPPELEN Bestellingen worden ingewacht bü LOUIS P WELTER Pa Westhave i Gouda VERKOOPING tan Afbraak op het terrein van de geamoveerde gebonwen van den Heer van dïe KLEIN aan de Varkenmarkt te Gmda op DINUSDAG 6 NOVEMBER s voormiddags tien ure Meerdere goederen kannen worden ingebragt Vóór de verkooping te zien De van oads gerenommeerde THEEËN nit den Koninkl ken Nederlandschen Wnrtembergschen THEEHANDEL van P W TROUSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wnrtemberg te Rotterdam steeds verkr gbaar te Gouda bg J J v d SANDEN Botermarkt Te naattreek b J D den Hartog Oudewater bg F Jonker ldenburg Publieke Verhuring in JANUARI 1878 van een B0ïïWMAlSrSW01IIlI TE BOSKOOP voor 30 stuks VEE voor den tgd van 7 jaren voorzien van GOEDE Wei en Hooilanden Belanghebbenden vervoegen zich bg de heeren VERMAAS Schied Singel No 43 Rotterdam Hoogheeniraadscliap RUnland DDKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bfl deze ter kennis van belanghebbenden V dat de bearooting voor het diens aar 1878 van den 3 £n tot en met den 18den November aanstaande van des morgen ün tot de namiddags twee ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor de Ingelanden ter inzage zal li en en aldaar voor een ieder verlüggbaar is tegen betaling van 50 centi voor elk exemplaar 2 dat de Ingelanden volgens artikel 165 van Rgnlands reglement hnnne bezwaren tegm deie begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór d a 25sten November aan de Vereenigde Velg dering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Woenadag den 28sten November des moigeO ea elf nre in eene openbare zitting zal oveigaaa tot behandeling van de bovenbedoelde be grooting Xei i n 27 October 1877 Qonda Druk van A Brinkman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 DE BESLissma De beslissing des koniogs heeft eindelijk een einde gemaakt aan de miuisteneele crisis Het ministerie heeft eervol ontslag verkregen onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten den lande bewezeji en een nieuw ministerie een ministerie gevormd door den leider der meerderheid in de vertegenwoordiging is met Z M vertrouwen vereerd Zoo is dan een einde gemaakt aan de gissingen der laatste dai en is de oorzaak der vertraging nog niet bekend zal die misschien verborgen blgven door de beuoeming der tegenwoordige ministers is de overeenstemming tusschen vertegenwoordiging en regeering hersteld wat werkzaamheid op wetgevend gebied mogelijk maakt Het ministerie sedert 1874 met de leiding der z tken belast is dau heengegaan door weinigen bjtreurd toch kan men bet den lof niet onthouden dat het een werkzaam ministerie geweest is En de minister van binnenlandsche zaken én die van justitie hebben in vele opzichten den dauk verdiend door hen bjj het afscheid ontvangen De minister van marine heeft veel gedaan tot verbetering onzer zeemacht hi verdient daarom den dank hem gebracht De ministers van oorlog en koloniën waren nog te kort in functie geweest het ministerie van buitenlandsche zaken presteert slechts weinig en wat nu de minister van finantiën betreft zijn heengaan zal wel door niemand betreurd worden jjn optimistische beschouwingen zgn bij voortduring door de feiten gelogenstraft zgn beleid was de zwakke zgde van het afgetreden bewind zelfs zyn vrienden zullen zyn aftreden met genoegen vernomen hebben Is de totale indruk bg de aftreding van het ministerie dus niet zoo ongunstig van waar dan die algemeene tevredenheid nu het is afgelost Van waar die verademing die vrjj algemeen ondervonden werd toen de Staats Courant het eervol ontslag mededeelde De oorzaak daarvan kan wel nergens anders in gezocht worden dan in het weinige vertrouwen dat men in een regeering stelde die door geven en nemen door plooien en schikken hot evenwicht tusschen de verschillende partijen moest trachten te bewaren Zonder meerderheid in de vertegenwoordiging was het ministerie gedwongen allen naar de oogen te zien om daardoor een meerderheid te verkrijgen het moest de liberale partij in hoofdzaken bevredigen de andere partpen in bijzaken door kleine concession believende het moest de liberale politiek zoowel in de koloniën ak hier te lande in praktgk brengen en tegeIgk de kerkelijke partgen bg benoemingen te vreden stellen Klaagden de kerkelgke partgeu dus over achternitzetting over verloochening van beginselen de liberale partg kon geen vrede hebben met dit stelsel van geven en nemen en toen de kiezers beslist hadden moest de vertegenwoordiging het gevelde vonnis bekrachtigen Blijkbaar heeft men met tegenzin aan dat vonnis gehoorzaamd van waar anders die vertraging die zoo nadeelig is voor den gang vanzaken Het is dan ook een ernstige grief tegen de afgetreden ministers dat zg niet terstond na aSoop der verkiezingen hun ontslag hebben aaiigeboden maar eerst nog een votum der vertegenwoordiging hebben afgewacht Een kostbare tgd is door dit uitstel verioren gegaan Het vertrouwen dat men nog hier en daar in hun regeeringsbeleid stelde is door die handeling verloren gegaan zg zjjn onbetreurd heengegaan en aller oogen zien uit naar de dingen die komen zullen Gesteund door een kracMige meerderheid aanvaarden de tegenwoordige ministers het bestuur die meerderheid zal hen in de gelegenheid stellen om de opgenomen taak met succes te volbrengen En die taak is niet gering de minister van finantiën moet evenwicht in de geldmiddelen door belastinghervorming herstellen een taak die boven de krachten van zgn voorganger ging het verleligingsstelsel moet na vele vrachtelooze pogingen geregeld worden de geldmiddelen der koloniën moeten onaf hankelflk van die van het moederland op vasten voet gebracht worden De minister van justitie moet het werk van zgn voorganger voortzetten en zoo wg hopen ten einde brengen De minister van binnenlandsche zaken eindelijk moet niet slechts het kiesrecht op betere grondslagen doen rusten maar ook het onderwgs regelen Heeft ieder minister dus veel te doen het geheele ministerie heeft een taak te vervullen die te veel door de voorgangers is veronachtzaamd het moet den modernen staat verdedigen tegen het ijveren der kerkelgke richtingen Nochgroote noch kleine concessies mogen gedaan worden indien deze in strijd zgn met het waarachtig belang des lands De pogingen door het vorig ministerie aangewend om die partgen door kleine concessies te winnen zgn geheel mislukt waarom anders die jnichtoon in net clericale kamp bij het aftreden van het ministerie Met die beuzelingen is men niet tevreden men wil onvoorwaardelijke overgave of Geen Nederlandsch minister mag zich daartoe leenen heefteen Nederlandsch vertegenwoordiger gezegd en dat woord heeft weerklank gevonden bg de natie Van deze ministers zgn geen concessiën te vreezen De strijd in geheel Europa gevoerd zal dus ook hier in alle hevigheid ontbranden en de tegenwoordige ministers zgn aan hun verleden verplicht dien strgd met alle krachten die hun ten dienste staan te voeren De wet tot regeling van het lager onderwgs geeft hun de gelegenheid aan vriend en vijand te toonen wat op dit gebied van hen te wachten is Programma s zgn niet noodig Heeft Thorbecke eenmaal gezegd bü de aanvaarding der portefeuille Wacht op m n daden Ook dit ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel weer W Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiflke Nommers VUF CBNTEN ministerie kan beter dan door uitvoerige programma s door daden toonen wat het Nederandsche volk van hen te wachten heeft Slechts één minister heeft reeds een ministerieel verleden achter zich de overigen zgn in dat opzicht nieuwe mannen Wat drie als afgevaardigden waren weet men moge hun houding als dienaren des konings de verwachting die thans van hen gekoesterd wordt niet beschamen In het belang des lands zij dit ministerie de kracht toegewenscht om op allerlei gebied nuttig werkzaam te zyn en voor goed een einde te maken aaa de malaise die gedurende de laatete jaren veel goeds heeft tegen gehouden Mogen de ministers door daden toonen datzij het in hun gestelde vertrouwen ten volleverdienen L BUITENLAND Bultenlandscli Overzicht De l arijsche berichten honden vol dat binnen kort eeu niiuisterie van zaken ïonder bepaalde politieke kleur onder vooreitterscbap van Ponyer Quertier ï il optreden Deze is oud minialer van Thiers maar j de meest oonserviitieve onder diens ministers en valt volstrekt niet in den smaak der repnblikeinen die in dergelijk kabinet geen blijk van toenadering zouden zien Veel opspraak verwekt te P irijs een dezer dagen verscheneu brochure waarin de strijd van Mac Mahoa wordt vergeleken met dien van Bismarck voor 68 in zoover dat beiden steunend op het gezag der kroop of het uitvoerend bewind en de Eerste Kamer regeeren willen zonder begrooting Waarschijnlijk is dit maaksel afkomstig uit den kring van De Broglie of Fourtou Een correspondent van een der groote Nederliindsche bladen merkt naar aanleiding van deze brochure terecht op Er besUat echter dit groote verschil dat in Pruisen op den strijd tusschen Bismarck en de Kamer de roemrijke veldtocht van 1866 tegen Oostenrijk gevolgd is en de Kamer zonder zieazclve ten eenemalo ongelijk te worden na de bij Sadowa behaalde overwinning eeu indemniteitsbill aan dcu triomferenden Minister verkenen kon De Pourtou is zoomin een Bismarck als De Broglie en de militaire roem van Mao Mahon is sedert 1870 sterk gedaald Den President en zijn Ministers biedt zich op dit oogeiiblik geen enkele gelegenheid aan de gunst der natie te winnea door het plegen van schitterende daden Integendeel ijn sij bij d verkiezingen genoodzaakt geweest tot allerhande kunstmiddelen en kuiperijen hun toevlnoht te nemen In plaats van beroemd of gevreesd hebben zfl zich op meer dan een plaats belachelijk gemaakt Hun bekwaamheden zgn niet evenredig aan hun goede bedoelingen j behalve nog dat in de staatkunde het volgen van bekcLde buitenlandsche voorbeelden het tegenovergestelde van een kracht is en de Pransche Ministers zich op het gebied der navolging begevende moeielijk eene minder populaire kmze hadden kunnen doen dan toen zij zioh voornamen in het voLl8i oor van Praiikryks oüverzoenlykca vijand te treden Deze verklaring van een te Parijs gevestigd Nodot