Goudsche Courant, woensdag 7 november 1877

onder verdient Ie meer opmerkinpr omd il zijn orrcppottdenties doorgaans den stempel dr ngcii van j roote welwillendheid tei opr ichte van liet Ministe vnn den ICn Mti Er Eijn nog weinig nfiloeiide b rioliten omtrent den uilslag der vcrltiuingcii voor de Algeineene Itaden Men mceut echter dat ook bij deze du lepiiblikeincn de meerderheid lubben J e quaoBtietusschcnOostenrijk HongaryecnDuitschJ iuJ schuilt een i ien e phase te zijn ingetreden Ken enkel woord tot toelichting van den stand vaji Eaken Ziil hier niet ongepast wezen Zooals men jïich zal hei iniiereii worden reeds gcrHimeii tijd iussohen Oostenrijk en Hongarije onderhainlelingen gevoerd over en nieuw ontract tot regeling van de Unaikcieeile tetrekkingen tnsschen beide declen der jnonarcKie danr de voor tien jaren gesloten overeenJcomst met 1 Januari n a virvalt Tot nog toe was iiet üiet gelakt overeenstemming over den u kióA te verkrygen Daarenboven moet levens ecu Jiieuw Jiandtlsverdrag tusschen de OostenrijksehHongaarsohè mcxuarchie en bet Duitsche rijk worden gemaakt Hoewei overigens geheel van elkander afgeseheideu hebben iieide zaken een punt van aanraking De opbrengst der dosanenrechten komt ld ten goede van Jiet gemoenschajjpel ke bwdget der monarchie zoodat baj de regeling van die rechten Oostenrijk evenveel belang liecft als Hongarije Met betrekking Jm tot de vermindering der tarieven zijn de beide leelen der monarchie geheel tegenovergestelde beginselen toegedaan en hebben zg wezcnlgk Hiteenloopende l elangeu Oostenryk ia als iedere staat waar de iudustrie uog betrekkelijk jeugdig is het protectionistische stelsel toegedaan terwijl Hongarije waar voornamelijk de landbouw sterk ontwikkeld is le beginselen van den vrijen handel voorstaat Een douanenstelsel waardoor de industrie van het cene land zou worden begunstigd ten koste vau den landbouw vau het andere of omgekeerd waardoor de landbouw van het eene zou worden bevoordeeld ten imdeele der industrie van het andere zou ten gevolge hebben dat het land faetwelk zich benadeeld achtte zou iscbea minder t moeten bijdragen in de geniecnsehappelijke uitgaven van tie monarchie Vandaar dat het eindigen vrni het handelsverdrag raet Duitsehland gelijktijdig met den Jutffleici eene mocil jkheid oplevert voor het tot stand brengen ener nieuwe overeeDkorast tusschen de beide landen Daar Duitsehland ook het vrijhaudelsstelsel ie toei edaan waren de onderhandelingen over het handelsverdrag inet dat rijk afgesprongen doch tusschen de Oostenrijksehe en Hongaarsehe ministers was daarna overeengekomen om iiienwe onderhandelingen met Ie Duitsche regeering aan te knoopen op den grondslag van de voor de meest begunstigde mogendheden bestaande tractaten en intosschen bij de vertegenwoordigingen van Oostenrijk en Hongarye een zelfstandig tarief in behandeling te brengen Dit it il zeggen dat de tarieven quaestie in dier voege zou worden opgelost dat voorloopig geen tractaat zou worden gesloten woarby de tarieven worden vastgesteld maar dat ieder der beide mogendheden Duitsehland en Oostenrijk Hongarije een afzonderlijk tarief naar eigen goedvinden zou invoeren t Spreelct van zelf dat daardoor alle waarborgen voor goede en gezonde handelsbetrekkingen gevaar loopen want wanneer iedere mogendheid sijne tarieven naar eigen goedviuden regelt kunnen deze in vijandigen of iu Trieodschappelijkeu zin worden opgemaakt Te Wecnen hoopt men dat de Dnilscbe tarieven geen geest van represaille zoaden ademen omdat het ontworpen autonome tarief voor OosteBrijk Hongarfle groote overccKkomrt beeft met ket Ooslenrgksch DuilMHie tarief van IS6 $ Voor de aattDeming van dat ontwerp larief door de veilcgenwooidigiugen vah Ootteurijk en Hongargr werd geen vrees gekoetterd Het tdijint evenwel dat de Duitsche regeering heeft bedoten om door een ovcrgaBgnnaatregel tot een meer latioocelen toestand te geraken tTil Berign wordt althan gemeld dat de Daiteclie regecring aan die van Ooctenrgk Uonpirije beeft voorgetleld om bet betiaande bandebtnictaat voor éen jaar te Tulcagcn Kont lyc komt laad zal prins Bismarck bebben gedaebt AI ceoniaal i e qoaestie van bet Jng tki i geregeld zal het willieht genjalbelyker gaan om ook ratrcnt een nieow bandelsrerdiag BMt bet Didlaabe r tot oTeicrastemmtog te ama Een partieolier ielcgnmt sit Weenen meldt dal bet voinKcl der Daitidie regecriog om bel bestaande kasdchtrietaat sog Toor een jaar te verkngen door de Obsttnrïk rsgeeiinu nut aaagenoEnB is omdat zq isgaia ene bclemBeriBg ng voor t tol tand bunco vm den Jtoflmi nel HoDgnrqe £ en w lot efixn pr c 6óc de ÏBtnalc vaa I itieswe JBB lot Imd gtbncit wil zie OMnst bet fOogoansA mtneme tarief a in d CTterw i if c WBt ic te Peet orerwiuteiiimiiig Tnbtgn i aia ail roidosn warêtn ma de wmMfcM na SriMklnid met betnUiiq tot deUnw en wollen stoffen Zoodra dit tarief door de pirlrraenten te Weencn en te Pest vastgesteld is zullen met bet Duitsche Uijk onderhandelingen worden aangeknoopt voor oen tr nclaat waarbij beide partijen elkjar de positie der incest begimsligde natie loeH iincn De Jlalif sprekende van den blief dien pater Gurci in de Jrnionia heeft gepl iiilst zegt d it hel V ilic ian trouw blijft aan zijn stelsel J e inconsequentie is aan de zijde van die als pat er C iN c ieh iiibifld dat de Heilige Stoil anders kan handt Icn Is men dan de gcschiedejiis der vijftien eenwen v in lift Pausdom vergelen Pater Curci het moest erkeiKl worden heeft bewijs gegeven noch van groote historische kennis poeh van fliep doorzielit Hij heeft den stroom willen stuiten maar de stroom heeft hem verzu olgeni De liberale partij mag zich innig vcHieugen over hetgeen er gebeurd is Het dubbelzinnige is de betiekkingen tussehcii den Staat en het grootste gevaar Het voorbeeld van Fr uikrijk ci België kan Italië doen zien wat het te waditen zou staan indien men door een noodlottig compromis zou komen tot hetgeen men zeker b wijze van tegenstelling eene staatkunde van verzoening heeft genoemd Italic heeft niets van het Vatieaan te vragen niets ten zij zijn haat Juist die bont was Italie s kracht tegenover de liberale partij in de gchcele wereld de kniclit die het van Florence naar Rome gebracht heeft Door het afschaffen van s Pausen wereldlijke macht heeft het aan de beschaving en de niensehheid een dienst bewezen waarvoor het de erkentelijkheid der vrije volken heeft ingeoogst en in de toekomst nog veel meer inoogsten zal Om die zoo onwaardeerbaic uilkomsten in gevaar te brengen zou er eene verblinding noodig zijn waarvoor Italie s staatsmannen Go l lof niet vatbaar zijn Het geval van pater Curci is voor de liberale partij in Italië eene uitstekende gelegenheid om nog eens haar standpunt duidelijk aan te wijzen hiire begrippen klaar uiteen te zetten Er bestaat tusschen het Vatieaan en Italië een afgrond gedolven door de groote veroveringen der negentiende eeuw Den dag waarop de Cnrci s de meerderheid zouden erlangen in de Kerk zou Italië zich slechts op den oorlog hebben voor te bereiden en welk een oorlog Maar die dag is verre en t is te hopen dat hy nooit zal komen Het Pausdom moet op zijn weg voortgaan en Italië op den zijnen Beide hebben niets met elkander gemeen Het Vatieaan is het verleden Italic de toekomst Dat maakt in Ééa woord een einde aan al de droomen van voorgewende verzoening Uit Weenen wordt door een correspondent van de Timet bericht dat een nieuwe aanval der Russen op Plewna werd afgeslagen Er wordt niet bij gezegd of dit een algemcene aanval was dan wei een aanval op enkele punten Een officieel telegram uit Petersburg maakt von dezen aanval geen gewag maar vermeldt voordeden door verschillende afdeelingen in de richting van Orohanie behaald Uit de omstandigheid dat troepen ongehinderd den pas van Tablonitzkn konden doortrekken blijkt dat Chefket pacha geen bgzondcr krachtigen weerstand bii dt Jablonitzka is gelegen aan de bronnen van Cen zgtiik van de Isker op den grooten weg naar Sofia ongeveer 30 kilometer benoorden Orchanie BINNENLAND GOUDA 6 November 1877 Voor de Hoogdnitsche taal verden Zaterdag te VHage 6 candidaten toegelaten waaronder mrj M F Verslaijs alhier en voor de akte van hoofdonderwgzeres werden van de 1 0 eveneens 5 toegelaten o a mej A K Adegecst alhier Nnar wy vernemen is het bestonr der Afdeeling irGonda en Omstreken viln de vereeniging Sigeu Hulp er in geslaagd eene overeenkomst te treffen met twee solide bandelaren in kmideniers en grutterswaren alhier waarbij aan de leden der vereeniging belangrijke voordeden by hnn inkoopen worden toegestaan Aan de leden zal weldra de gelegenheid worden aangeboden om zieb omtrent al of niet deelneming te verklaren waamn zij een door bet besttmr gewaarmerkt boekje zolleo ontvangen waitrfflsde zy Ihj de levciancieis teredit zoUen kannen Het ia te bópen dat alle gebawde leden deze eerste poging KD door samenwerking bet doel vaB £ i w Hulp te haetSuB zollen steunen By webbgen Izal zeter ip de e riditing wordenTo rtgMr ri t ï Vt begiootng Tan Waddinxveeo voor IS7S is door den Baad vaslgesteU in oBlraagst en uitgaaf op 30 1M IS De fcoofdcigke oinslag is uitgetrokken tot 7000 en de kosten lom het onderwys zyo pitami op ƒ 7580 Als bojtengiiiraiie nitgaaf kont in deze begrooliiiï voor een griniweg ter verbinding van den Korkweg met di Dorrekenskadê door elke voorgenomen aansluiting ce ne nieuwe verbinding met Gouda zal ontstaan nl langs de ring vaart van den Zuidplnspolder Een thans geïsoleerd ge declte van dien polder het 2e en 3e blok zal penbetere communicatie verkrijgen met den hoofdweirin de environs Bij de vaststelling der begrooling is de jaarwedde van den gemeente ontvanger behoudens koninklijke goedkeuring verhoogd met ƒ 100 en akoo gebracht op ƒ 400 Bij den landbouwer P C van Saasen te Alphen n d Rijn in een van wiens beide veekoppels onlang een geval van longziekte voorkwam zijn de overige verdachte negen runderen uit dien koppel onteigend CU afgemaakt In de vorige week is gemeld dat in beginsel besloten was tot het oprichten van een nieuw Departement van Waterstaat Han lel en Nijverheid Naar men verneemt is het nieuwe Departement thans werkelijk ingesteld en nan het hoofd er van benoemd de heer mr Tak van Poortvliet lid der ïwccde Kamer By de tentoonstelling von zuivel op 28 October te Portici geopend werd een gouden medaille toegekend aan Adrianus van Vliet te Berg Ambacht voor Hollaiidsche kaas en boter De vjjf andere gouden medailles nan niet Ilaliaanscbe inzenders verleend werden aon Zwitsers toegekend Het Hoofilljcstuur der Maalsohnppij van landbouw tuinljouw en veeteelt in het arrondissement Breda en omstreken heeft rich thans weder tot de Staten der provincie Noord Brabant gewend om de aandacht der Vertegenwoordiging nogmaals te vestigen op deu tegenwoordigen toestand van het panrdenra en den veestapel sedert de ophelfiug der vroeger bestaande en tot de veredeling daarvan zoo nuttig gewerkt hebbende verordeningen nopens de keuring van hengsten en stieren De Moatscliappy dringt met het oog op de nadeelige gevolgen van bedoelde ontijdige opheffing en leu daaruit geboren ongunstigen toestand andermaal aan op wederinvoering van verordeningen en de uitloving vnn premiën vpor de best gekeurde fokdieren zoowel hengsten merriën en veulens nis stieren en zoo mogelijk ook koeien en vaarzen met gelijktydig verbod en strafbepaling om afgekeurde mannelijke dieren mm te wenden en onder oplegging der verplichting ann de gemeentebesturen te plultelande tot het stntioiieeren vooral van stieren De uitslag van de najaars examcns voor lager onderwys in de provincie Zuid Uolland was als volgt Afgew Toegel Iloofdonderwyzers 18 34 Hulponderwijzers 24 SS Onderwijzers iVansch 28 A Engelach 8 i n Aoogduitsch 4 4 wiskunde 13 17 gymnastiek 4 5 f leekenen 3 2 landbouwkunde O 3 Hoofdondcrwijzeresseu Hulponderwyzeressen 10 38 Ouderwyieressen Prousch 16 29 Engcisdi S 16 7 Hoogdnitsch 1 11 wiskunde O 4 gymnstiek 1 1 leekenen O 4 handwerken 11 70 Door den thans afgetreden minister van binnenl Zak i is bepaald dat de statistiek van bet lager onderwijs die tot heden wordt opgemaakt gedeeltielyk door de ambtenaren vnp het schooltoezicht en de plaatsel jke sob olcommissién gedeeltelijk op de provinciale bureaux vap statistiek voortaan m t 1 Janqjri 1873 nitsiniteud geschiedt op deze buret l e OP l Kon besluit van 5 Nor 1858 Slaatiilad no 78 bcpaaldelyfc met de werkzaamheden ten behoeve vsn de statistiek van de provincie en het Bijk lyn belaM Het is t voornemen der Begeering de opgemaiikte verzaipel tal n telken jore in de Bijdragen lol ie Algemeene Statistiek van Nederland te doen afdrokken en aan de ambtenaren von bet sohopltoeiiobt alsmede aan de plaatselijke icboolcomraissiën exen plaren der oflevering waarin die verzamelslateB bUcb worden opgenomen te rentrekken Het 34e nommer v n Eig a holp otfgm Vereeniging van dien naam behelst in het omw l ge leejte drpjilaire van bet Hoofdbestnar wn de ledw mededeelingen aangaande de distriots vorming een reglement vnn orde voor het Hoofdbestonr Hetnietofficieel gedeelte bevat de cironlaire dopr het bcïtnnr van het distiot Delft verzonden een aantiil ingezonden stukken waaronder vnn de lieeren H Brons Middelen 1 Kuyper te s Graveuhoge en Henri Broers te Utrecht en correspondentie Ds llotterdamsche verbruiksveroeniging telde op ultimo September 019 leden eigenaars van ƒ 17540 05 kapitaal hetwelk echter door bijscti rij ving vnn de in het 3e kwartaal voor de leden b ihaakie wiust ad ƒ 541 24 op dien datum tot ƒ 18 087 29 is aangegroeid De in het tijdperk 1 Juli 30 September behaalde winst bedroeg in den winkel op de Kaasraorkt ƒ 1733 36 op den Binnenweg ƒ 731 35 en in de Kipstraat ƒ 408 45 Na afirek van alle lasten beliep de zuivere winst ƒ 618 661 2 waarvan den leden 87VjP n goede komt Uit het afdeelingsverslag over hoofdstuk Binnenlandsche Zaken blijkt dat men zich ook hier van politieke beschouwingen heeft onthouden In ééiie afdeeling werd splitsing van hel departement aanbevolen welk gevjelen ook tegenspraak ondervond Er werd geantvsoord dat van oprichiing van een departement van openbare werken geen noodzakelijk gevolg behoefde te zijn dat een ingenieur aan t hoofd stond gelijk door hen die bezwaar hadden verondersteld werd Vervolgens staat t uitvoerig verslag by alle afdeelingen stil en worden velerlei opmerkingen gemaakt of vragen gesteld en op menige wetsherziening of wettelijke voorzienisg aangedrongen waarop wij nader zullen terugkomen De tot nu toe verkregen uitkomsten nopens de vorming van den nieuwen Maasmoud zijn niet gunstig Er waren er die meenden dat werd de zaak op den tegenwoordigen voet voortgezet t doel nooit zou bereikt wordeu Meer algemeeu vroeg men of by de uitvoering der nieuwe werken aan den riviermond de volgorde werd in acht genomen iu hel vorig jaar door de Regecring aangeduid hoe ver men daarmede wos gevorderd wal de Hegeering zelve thans van de vermoedelijke uitkomsten dacht en of nu eiudelyk met aff aving van de punt van hel eiland Rozenburg een aanvang zou worden gemaakt Vrij algemeen klaagde men over de wijze waarop aan de wet tot regeling van het hooger onderwys uilvoering is gegeven waarby men in de eerste plaats op t oog had de ri geling der examina en promotien aan de universiteiten zooals zy in het kon be luit van 27 April 1877 is vervat Blykens het verslag voor de spoorwegbegrooting voor 1877 word door zeer vele leden geklaagd dat de werkzaamheden aan de nieuwe lynen der wet van November 1875 nog niet verder gevorderd zyn inzonderheid wat betreft de lynen Zaanstreek Enkhuizen en Stavoren Leenworden Nog werden inlichtingen gevraagd omtrent den spoorweg van Rotterdam naar de Pruisische grenzen en speciaal ook vnn t vak Rotterdam Houten Het servituut van onteigening op vele peroeelen rustende moest Is er toch niets van dien spoorweg komen kan ten spoedigste worden opgeheven Te Rotterdam zoo wordt verder in het verslag opgemerkt beklaagt men zich ernstig en terecht dat de halte aan de benrs aldaar voor t verkeer langs den Hollgndsohen spoorweg ongebruikt blyft Men vertrouwde dat spoedig aan dien onhoudbaren toestand een einde zou worden gemaakt Nog is rondgedeeld een door den afgetreden Minister van financiën dd 26 October ingediend wetsofltwerp tot nader tijdelijke voorziening omtrent t muntwezen Het strekt om de bevoegilheid tot aanmnnting van zilveren standpenningen anders dan voor staatsrekeniug alsnog te blyven schorsen voor onbepaalden lyd totdat daaromtrent nader bij de wet zal zijn voorzien Le Ttmpê legt dat de volgende heeren als Nederlandiohe Ministers zyn opgetreden Wanheeokeren Vankei Buitenl Zaken Schmidt Justitie Knppeyne Binnenl Zakep Miohers Marine Csleichman Finantiën Deroo Oorlog Van Bosse Koloniën Tak Vanpoortvliet O nb Werken in spe Volgens le MenUnr zijn ook nog eep heer Osleiohman tt een beer Vanbosse opgetreden In de Rynprovineie klaagt men dal er e weinig melkkoeien worden gehouden Om in de behoefte aan melk boter en kaas te voorzien zyn volgeps berekening van den commissaris voorden landtwnw Dr Eisbein op de 100 inwoners 31 koeien noodig tetriryl er slechts 16 zyn Naar verhouding van de bevoUting wtbreken dns inde Bynproviucie 500 000 koeiqn Ten einde de inzending van vee op de Parijsofae Werelcttentpoqstelling in 1878 zoo bol ngryk mogelyk le doen zyn en vooral ook om de inzevdi g van vee dat in tet Nede landsche Rnadvee Sta boek is ingeschreven door inzenders op hun eigen naam le bevorderen heeft het Bestuur van de Vereeniging het Nederlandsohe Kuodvee Stamboek besloten behalve het kapitaal dat lot aankoop van vee en uitvoering der inirnding met indeelen van ƒ 100 is byeenge braclit een waarborgfonds met aandcalen van f 10 le moeten daarslellen Hierdoor meent het op een algemeene medewerking van allen die in den roem van den Nederlandscben rundveestapel belang stellen te mogen rekenen en heeft dus inschrijvingsbiljetten aangeb jden die ingevuld bij den Secretaris der Vereejiging deu heer Waldeck te L asduincn vóór 15 November a s worden terugverwacht De coöperatieve winkelvereeniging en bakkerij des Wtrkinans Vriend te Hiarlem lieeft in het verslag over het derde kwariaal van 1877 bekend gemaakt dat op het aandeel van de leden zij telt er 104 Zal worden byir hreven 3 s percent als winst naar gelang van het bedrag dat volgens de ingeleverde penningen door ieder ia besteed geworden De omzet bedroeg ƒ 306 per week in den winkel ƒ 375 per week in de bakkerij Er wordt door beide ojk aan niel lcden verkocht en zij telt verscheidene depots Voor het gerechtshof te Arnhem stonden Z iterdag twee mannen terecht beschuldigd van deel te hebben genomen aan een gewapen verzet tegen de politie gepleegd door een bende van meer dan 20 pcrsoiitn bij wtlke gelegenheid twee politieagenten waren gewond Beiden waren den 26slen Augustus den eersten kermisavond aangehouden ter hoogte van het Nieuwe Weeshuis en beiden werd ieii laste gelegd dat zij de pjlitieagenten met sleenen hadden geworpen en huu daardoor wonden hadden toegebracht nadat zij alvorens naar een lantaarn met steenen hadden geworpen Uitdrukkelijk hielden beiden hunne onschuld val zij kwamen in hunne opgaven zeis niet overeen met de verklaring der agenten omtrent de plaats waar zij waren aangehouden maar de agenten waren zeer pertiment in hunne verklaringen zoowel wal betreft de feiten alsook de personen der beschuldigden De eersten herkenden ij o a daaraan dat hij terwijl hel Zondag was in een werkpak had geloopen en een blikken kruik om het lijf had hetwelk die beschuldigde erkende terwijl de agenten evenmin twijfelden aan den indentiteit van den tweeden beschuldigde De advocaat generaal achtte de feite i den beschuldigden te laste gele d wettig en overtuigd bewezen door de pertinente verklaringen der politieagenten Het schaamtegevoel der beschuldigden en de omstandigheid dal zij zeker geeiie belhamels waren geweest konden als verzachtende omstandigheid in aanmerking komen weshalve spreker tegen ieder der beschuldigden een cellulaire gevaugenissirif van twee jaar requireerde De verdediger mr de Meijier concludeerde tot vrijspraak bij gemis aanovertuigend bewys Donderdag a s zal hel hofuitspraak doen Van de hand des heeren M H P te L verscheen dezer dagen in het Handtltblad een opstel over belastinghervorming De schrijver stolt voorop dat hel in de richting onzer stoathuishoudkundigen en in t algemeen in de richting onzer moderne maatschappij ligt om bg herziening van het belastingstelsel t eerst en het meest den blik te wenden naar directe belastingen De inoometax wordt dan als model belasting t eerst aanbevolen Maor is deze iu theorie de meest reclitvaardige in de practijk faalt zij omdat het een uitgemaakte zaak is dat dikwerf overigens zeer eerlijke mensohen op t punt van belastingen een zeer rekUiar geweten hebben In het uitdenken en in practijk brengen van kunstgrepen tot ontduiking is men zeer vindingrijk zelfe met betrekking tot die belastingen grondbclosting personeel en patentrecht waarbij men tastbare grondslagen heeft Hoeveel te meer dan waar gelyk bij de inkomsten belasting de nauwgezette lieden betalen voor hen die ietwat elastieker geweten hebben Voor de oneerlijken wordt ook betaald door ieder die hetzij nauwgezet of niet een vast bekend inkomen heeft byv Hyks gewestelijkeof gemeenteambtenaren Er moeten alzoo andere directe belastingen gevonden worden De grondbelasting heeft naar het oordeel van den sohr nog veel uitzettingsvermogen Vóór de aanwending daarvan zal echter een herziening van de belastbare opbrengst ook der ongebouwde eigendommen moeien pbiats hebben Over de personele belasting oordeelt de scbr zeer ongunstig Zy is eigenlyk een belasting op een gedeelte der vertering Zooals zy thans geregeld is werk zy in elk geval zeer onregelmatig Ook haar grondslagen zyn byi a alle onbillylc De bevoorrechting van den landbonwenden stand is byi a ongsondwettig en had dat privilegie vrpcger toen de Nederlandsche landbonw aanmoediging behoefde reden van bestaan sedert zyn de bakens verzet de stand der landbouwers geniet thans een vroeger oujgekfnde groote welvaart en daarentegen gaan fabriek en bandwerknyverheid veeleer achter dan voomit Dat de personele belasting geen goed middel is maakt de schr ook op uit het betrekkel k niet voonit i Q van de opbrengst In lioofdtre iken zou hij de volgende wyzi ini n verlangen Ineensraelting der vier eerste grondslagen tot óén de hU irKaarde Rangschikking der peroeelen naar stand ep ligging in verschillende soorten Hefliag der belasting naar den kubieken inhoud der vertrekken gezamenlijk na aftrek van een mindere of meerdere remissie naarmate de belastingschuldige meer of minder eigen of behuwdkinderen die hij beeft te onderhouden bij zich heeft inwonen De vijfde en zesde groudsl igen dienstboden en paarden wensohie hij geheel aan de gemeenten te zien overgegeven Zij zonden de grondslagen van plaatB lijke blisiing worden hetgeen thans kraolitens art 243 2e lid der Gemeentewet niet kan plfiats hebben De anomalie zou dan ook ophouden dat in s Ryks kas van de Byks personele belasting wellicht slecBïa van 17 13 pCt van dat j dier belasting vloeie Trekt men toch von het ü perceptie en andere kosten af dan zal zeker wel niet meer dan 17 13 pCt daarv an voor het Rijk overblyven Naast de belasting op dienstboden en paarden zouden gemeenten wellicht ook nog belasting kunnen heffen v in muildieren en rijtuigen van gemak of weelde Over de Pateutwet oordeelt de schryver het ongunstisst De onbillijkheden die haar aankleven zijn zoo dikwerf aangetoond dit nadere aanwijzing hem overbodig voorkomt Te verbeteren acht hij deze belasting niet Wellicht zou daaruit alleen kunnen worden gedistilleerd een bedrijf belastiiig of krocghouders tappers en ondernemers van publieke vermakelijkheden mitsgaders een hefiiug van dividenden van naamlooze vennootschappen De schr zou wensoben eeu verhoogiug van de belasting op het gedestilleerd welke z i zelfs tot ƒ 100 per hectoliter ware op te voeren Door die verhooging aon men niet alleen de accijiisen op zeep en zout kunnen afschaffen maar vermoedelyk zou zij ook kunnen strekken lol equivalent voor de miqdere opbrengst in personeel en patent volgens hel voorgaand schema Een dergelijke verhooging is dikwijls als onzedelijk ah drijven op de kurk ca ie jeneterfieicli gequalificeerd Is dit echter niet overdrijving De verhooging van den accijns op het gedestilleerd heeft in ieder geval dese goede zijde dat het bedwelmend vocht meer met water vermengd wordt en dos minder kwaad slicht Een liter jenever bijv kost den slijter en tapper met inbegrip van transportbosten ongeveer 19 cents Hierbg komt 57 cents aan accyns dus in het geheel 76 cents En hij verkoopt de liter voor 72 hoogstens 75 cents Hier te lande is men niet alleen buitengewoon knap en vindiugryk in het vermengen van melk maar ook van sterken drank Men noemt dit versnijden Wordt de accyns nog hooger opgevoerd er zal dan nog meer versneden d i verschoald verslapt worden Alleen de ware drinkebroers zullen daarmede niet tevreden zijl en pittiger borrels zoeken Zij zullen dan ook meer voor den borrel moeten betalen Dit meerdere echter wordt reeUl nnn het gezin onthouden en in zoover werkt de verbooging onzedelijk Dit zal echter wel altyd tot de enkele gevallen blijven bebooren Voor verre het grootste deel zal men den verschaalden barrel drinken Een goeden raad om te veel gezouten apyzen weder eetbaar te maken Men neme namelyk eene fyne spons die men te voren in zuiver water behoorlijk uitgewosschen en weder uitgedrukt heeft boude deze een poosje aan een vork in de nog kokende spijs en de spons zal het overtollige zont in zidi nemen Pierre Honoré kassier van bet Cródit general Frani ais te Parys is op deu loop Honoró bad een maandelyksch tradement van 350 frs wanneer hy geld naar de provincie moest verzenden liet hy de duizend weg moest hy bijv 1550 frs venenden dan zond hij 550 en behield 1000 fis Daar hy tevens alle brieven opende zorgde hy dat alle brieven waarin over abuizen werd geklaagd werden vernietigd Eens eobter maakte de directeur zelf de brieven open alles kwam uit maar Honoré was op de vluoht gegaan naar men zegt met eeu welbekende sanpense die in verschillende restanratiën voof niet mindfr Ua 75 000 frs geborpl had Donderdag ochtend kwam op Urk de treurige lyding dat een der grootste vïsdisch ilen in ds nabijheid van Terschelling was omgeslagen De bemanning bestaande nit vier personen is verdrpnken De namen der verongeloktea lyn Jacob Kaii per Hendrik Kamper broeders feijnia d Gcoat en Jacob de Vri s all u de l ts e wi s ongdw l 4De weduwe van eerstgenoemde verloor n lédS hadr eersten echtgenoot op dezelfde noodlottige wyre ook een broeder van i en H Kamper verloor zyn leven jn ISfiS in de golven J Kamper laaieene weduwe na met een kind U Kamper eette iredmn