Goudsche Courant, woensdag 7 november 1877

t Vrijdag 9 November 1877 N N 2060 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenliebiad voor Gouda en Omstreken ONTVANGEN GLACÉ HANDSCHÖEim IN ALLE KLEUREN EN NOMMERS X3 S iL3yi S03V De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave OP NIEUW ONTVANGEN van af 8 Gulden GEKLEURDE WITTE en LICHTE GLACÉ HA DSCnOf E y met 2 KNOOPJES k f 1 Gouda Bj HXjIML Isri Sc Co 1 Vet drie kinderen en f de Groot eeue weduwe met een kiud Door het dagelijksch Bestuur viin de Gemeente Leeuwarden is aan den Gemeenteraad voorgeslLld oui iwee uren s weeks lokalen der openbare schuleu beschikbaar Il stelleu teu behocTe vau het guil liinstonderwija dfr letrUngeu behuoreude tot het Ktderduitsch Hcrv kerkgenootschap Be hoofdonderwijzers der scholen zullen ieder kwartaal by de Commissie van het godsdienstonderwijs een staat inleveren van de leerlingen op hun schotel tot dit kei kgeuootsch ip behooreude terwijl die Gommissie ieder kwartaal by de School oommissie een staat zal overleggen de namen bebtlzeudc nu de leerlingen die op de ouderscheidene soholeu van het godsdieustondtrwijs in de beide daarvoor bestemde uren gebruik maken Het btdiag der vergoeding voor vuur en lidht aan de gemeente uit te keeren zal jaarlijks door Burgemeester en Wethouder bepaald worden ua ingenomen advies der plaatselyke schoolcommissie Inhoud van Gebes LANDBOUW en VEETEELT Een pleidooi loor het Durhamve Vleescheteiide planten Vraagbus GEMKNfanE BERICHTEN Uit de Pers MABKTBEEICHTEN ADVERTENTIEN laaatstè Berichten Parijs B Nov Be berichten uit de departe menten doen denken dat de republikeinen in de gewestelijke vertegenwoordiging een DOtal Iaatsen zullen winnen De Orleanisten ïijn verbitterd over flc nederlaag lie de hertog de Broglie iu het departement Eure heeft geleécn l a samenstelling van het Ministerie Fouyer Qner tier gelijk die door den Mmileur is medegedield is waarschijnlijk maar er is nog niets bepaald vust gesteld Het is dus onzeker of het Jourtml officiel morgen de lijst der nieuwe Ministers zal mededeélen Parijs B Nov PartkuKer telegram Be lijst der nieuwe Ministers is nog niet in het Journal vjiciel verschenen naar men zegt zouden er nieuwe moeilijkheden prezen zyn Petersburg 5 Nov Officieel Tijdingen uit Wisinkoi van gisteren melden dat Kars nauw ingesloten is Heden is er een begin gemaakt met het oprichten van belegsringsbatteryen tegenover het zuidoostelijk fort Parijs B Nov Particulier telegram Van de lot dusver bekend geworden 1123 verkiezingen voor de gewestelijke Badeo komen 6U3 aan de republi keineu en 520 aan de conservatieven ten goede Be republikeinen winnen aanvankelijk een honderdtal plaatsen De hertog de Broglie en de Fourton zullen in de Kamer zich zelveu voor hunne daden verantwoorden Burger lijke Stand GEBOHEN 4 Not Johsuoes Cornclii ondna F 3 de JoDg en J il TUB der Valk Mnarljp utidrrs J de Onter ea N Hoogefforst 6 L nt ouders S klgn eo L Neuteboom 6 Neeltje ouders j bulk ea N blom 0 £RLeüEN 3 Nor A de Reos 62 j 9 VV an der Togl 25 J 11 m F H Roeloffe 63 j ADVERTENTIEMs Heden overleed in den ouderdom van bijna 66 jaren de Heer FREDEKIK HENDUIK KOELOFFS in leven GemeentaApotheker alliier Ook namens Kinderen en BehnwSzoon Wed M ROELOFFS SiAAi Gouda 5 November 1877 Volstrekt éénige kenningeving Op uitdrukkelijk verlangen van den overledene sullen geene uiterlijke teekentn van rouw worden gedragen Na eene langdurige ongesteldheid ofitsliep heden in vast gelooi op den Heer ragn geliefde Echtgenoot WILLEM vak djsbTOGT in den ouderdom van 26 jaren T TA WILLIGEN Wed W VA DEK Toot Gouda 5 November 1877 Heden overleed te OudaJtoom onze Broeder de Hee GERTRUDES CATHARINES WERNINK W C WERNINK Jb en Echtgenoote Gouda 5 Noyember 1877 Voor de vele bewijzen van deelneming tijdens de ziekte en bij het overlijden mijner Echtgenoote ondervonden betuig ik mijnen hartelijksten dauk E J KNOORS Gouda 5 November 1877 Voor de vele blijken van deelneming bij het overlijden van mijnen geEefden Echtgenoot betuig ik ook namens de Famüie hartel k dank W d A VAN GENT VAN Maaeen Gouda 6 NovemTier 1877 De Vejwerij zal vporden voortgezet waartoe de Weduwe ziek aanbeveelt in de gunst van hare klanten HARTING Frères Gouda OosthaTen B 14 Portrait Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialjt d Agrandissement et de Portraits emaiUés VOOR LIJDERS Ten einde eiken zieke alvorens hy een geneeskundige behandeling ondergaat of de hoop op genezing opgeeft zich zonder kosten van de door Dr ArBï s geneeswyze verkregen verrassende eneziujlfeil zou kunnen overtuigen verzendt Uichtek s Boekhandel te Rotterdam op franco aanvraag gaarne aan een ieder gratis en franco een i HÜtreltsel der Attuten Niemand verzuime dit vele berichten over riekten bevattende uittrektel te ontbieden aUlNA LAROCIIE van IUtA£I £LIEi u UOLH Afotlukeri te Zeitl De eenige IVINA LAItOCHE welke door de Reil van de geneesk Cour aan HII Ceneeskundigen is aanbevolen tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlust slechte spijsvertering lenuwziekte in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laróche tegen bleekzncht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prijs ƒ 1 90 per flacon bij den Heer Apotheker C Thim te Gouda Gonda Druk van A Brinkman Het is den ouJergeteekende een ware behoefte om openlgk zijn hartelgken daak te betuigen aan allen die hem hij gelegenheid van jl Maandagmiddag plaats gehad hebbend ongeluk in den Timmermanswinkel aangaande door brand ontstaan hulp en bijstand verleend hebben Bovenal aan den Heer H VERMEULEN en een zeker Heer op dit oogenblik mü nog onbekend en tevens Je Bakkersbedjende van genoemde II V welke het ongeluk het eerst hespeurd heeft die aldus redder van dk alles is Nogmaal dank te betuigen N KONINGS HzN Gouda 6 November 1877 ÜLSEERSTEH7F0TM Groote en kleine KAPITALEN OISPONIBKL op Huizpn iu Öiedcai en Landerjjen Rente 4 4 en 5 percent Nadere informatien by den Heer VOSSEN te Oudewater Brieven Franco Aan den heer dr J G POPP k k Hof Tandmp 8ter te Weenen Bognergasse Nr 2 In het behing der meiiscbheid acht ik het noodig u opmerkzaam te maken op de heilzame genezing van het Anatherin Mondwat r Verscheidene Heelmeesters heb ik over mijn mond geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen zijn mij door hen toegediend doch allen vruchteloos tot dat ik op zekeren dag een certificaat in een der dagblf ieii las over uw mondwater twee flacons mogt ik daarvan gebruiken en ziet mijne mondbloedingen hielden op en de losse tanden kregen weder hunne natuurlijke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwijfeld aanlievelen in heti belang van uwe uitvinding én in het belang van het algemeen waarom u dan van deze naar goedvinden kunt gtbruik maken Met verschuldigde hoogacliting heb ik de eer te zij UEd Dw Dienaar Amsterdam H L van SWAENINGER Te verkrijgen te Gouda bij h Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij P Jl van Santen Kolff apoth en A Schippereijn £ Co blauwe poroeleinwinkul te s Hage bij J L F Snabilié apo li te Delft bg A J van Siju en J E Kauwenhoven te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bg E Noonlijk te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam b j F V Windheim Co en H H Uloth Ct apothek te Oudewater bij T J van Vreumingcn te Sohoonhovea bij A Wolff VERBETERING In de advertentie in nr 2068 van dit blad onderteekend D SAMSOM staat abusievelijk Puike keuze in enz Dit moet zij a KuiMï keuze euj De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving INRIQTINOEy WELKE GEVA ll SCHADE OF HINDEE KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art S der Wet van den 2n Juuij 1805 StaaltUad ao 95 Doen te weten 1 Dat zy vergunning hebl en verleend aan de Heeren G B van Goor Zonen en hunne regtverkrggeudeii tot het plaatsen van een Stoomwerktuig in het perceel gelegen aan den Kleiweg geteekend E 110 99 kadaster sectie B no 1308 en 1193 2 Dat zij verguuuiug hebben verleend aan den heer T Gravesteijn en zijne regtverkrijgenden tot het oprigten eeqer Koper en Blikslagery in het perceel gelegen ia den Oroenendaal geteekend I no 76 ksiUuter seotie B uo 1414 GoKda den Sn November 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Seoretaris De Burgemeester Brouwie Van Bbboen IJzendoobn BUITENLAND Uuileiilaadscli Overzicht Het ministerie Pouyer Quertier is reeds voor de geboorte overleden Het Jourual Officiel bevat nu het bericht dat het bestaande Kabinet op verzoek van MacMahon nog zal aanblijvea Het zal dus gelegenheid hebben zy g V d Kamer te verdedigen Jammerlijker fiasco heeft anders zelden eenig gouvernement gemaakt Ook de verkiezing van Algemeene raden is geheel ten voordeele der republikeiuen Van 1200 verkozenen behooren 700 tot de republikeinsche 500 tot de monarchale partyen Vooral van de zijde van Duitschland wordt zijdelings krachtig op den hertog van Magenta geïnfluenoeerd om hem te bewegen den strgd tegen de publieke opinie op te geven De oSicieuse Norddeutêcie Mlgem Zeitung wijdt thans een artikel aan Frankrgk waarin het blad zgn blijdschap uitspreekt over de gunstige wending die in den toestand der republiek is gekomen die door de vrienden van den algemeenen tTfiiiQ met ingenomenheid wordt begroet Met nadruk wijst de Norddeotsche op de gevaren der voortdurende clericale agitatie die ten doel heeft om volgeus bevelen van hei Vaticaan gelijktydig in het Oosten in Polen in de Rijnprovinciea in Tessin iu Ierland en vooral in Frankrijk het terrein voor een algemeene beweging en omkeering van zaken voor te bereiden In frankrijk zegt het Dttitache orgaan schijnt het gevaar te zijn afgewend en schijnen de belangen der beschaving en van den vrede hunne rechten te hebben hernomen Maarschalk Mac Mahon kan de donkere wolken die geurende eenige maanden onzen westelykeu horizon verduisterden doen verdwenen door aan de Fransche natie het recht weer te geven vrq over haar lot te beslissen In het Hongaarsohe Lagerhuis heeft de Ministerpresident Tisza geantwoord op de interpellatie betreffende het afbreken van de onderhandelingen met Bttitschland over het handelstraotaat Nieuws deelde hg daarin niet mede immers wij wisten reeds dat er nieuwe onderhandelingen zgn geopend op den grondslag van meeatbegunstigde natie Het antwoord werd voor kennisgeving aangenomen Uit Konstantinopel komen berichten bevestigende dat in Armenië de onticnoopiog ophanden is Nadat Moektarpacha geslagen werd in de stellingen op den DeviBoyun beoosten ErMmm trok hij terug naar Brzeram en tan daar in de richting van Erzinghan waar hij versterkingen zon kunnen afwachten Maar dan zal Erzerum zelf zich zeker niet lang tegen de naderende Russen kannen houden Erziughau ligt bczuidwïsten Erzerum en het schijnt dus wel dat Moektarpacha niet de rixhtstreeksche verbinding met Trebizonde over Rijburt heeft kunnen opeidionden Dit strookt met bet bericht dat de Bussisshe koloune ouder Komarof van Ardahan reeds in de vallei van den Euphrates zon zijn aangekomen Daardoor toch wordt niet slechts de gemeenschap met Batoro verbroken maar die met Trebizonde bedreigd Bovendien akte deze beweginj in den mg van de stelliug op den Devi Boyn ze op den duur voor Moeklar onhoudbaar Het eene met het andere doet onderstellen dat Erzerum de hoofdstad van Armenië nog spoediger iu Russische handen zal zijn dan Kars dat beter een beleg kan verduren ook omdat het veel minder manschappen tot verdediging behoeft Een oorlogabudget om naar te watertanden is zeker wel dat der Vereenigde Staten van NoordAmerika Zooals het den 2en dezer aan de goedkeuring van het congres werd onderworpen is het gebaseerd op een staand leger van slechts 22 000 man De budget commissie vindt dit echter nog Ie veel of wil althans nog 5 millioen dollars bezuinigen zoadat daar de regeering 30 millioen had gevraagd slechts 25 millioen zou worden toegestaan dat is nog geen tiende gedeelte van het geheele budget BINNENLAND GOUDA 8 November 1877 Pe Staatteourani bevat een kou besluit van Binsdag tot instelling van een minister van waterstaat handel en nijverheid Aan het hoofd van dat departement wordt de zorg opgedragen betreffende waterstaat spoorwegen posterijen telegraphic openbare middelen van vervoer scheepvaart op den Rijn de Maas en de Schelde zeevisschergen stoomtoestellen fabriekwezen ijkwezen landverhuizers mgnwezen en octrooien Bil de vastatellisg der begrooting voor 1878 en volgende jaren zullen de uitgaven van dat departement een afzonderlgk hoofdstuk vormen Se SUati Courant van heden bevat de benoeming van den heer mr Tak van Poortvliet tot minister van waterstaat handel en nijverheid met ingang van 8 November Gedurende het winterseizoen 1877 78 aiUen in de leesvergaderiugen van het departament Gouda der Maatschappij f tot Nut van t algemeen als sprekers de volgende heeren optreden Joh GRAM vau s Gravenhagp A BRANDES Sr van Waddinxveen J V LOENEN MARTINET van ZwoUe J DIJSERINCK van den Helder Dr H C ROGGE van Leiden J DE KOO van Amsterdam ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderigke Nommera VIJP CENTEN Zij die nog als lid van t Nut willen toetreden kunnen zich daartoe aanmelden bij den secretaris van het hier gevestigde departement den heer H W G Koning Woensdag 11 November a st zal op een vergadering van de afdeeling gOouda m omttreke van t Protestantenbond door den heer W C van Manen van Zierikzee een debat worden geleid nadat door hem het volgende onderwerp zal zijn besproken tDe godidientt hij iet openbaar ondermijê Deze vergadering evenals allen waar gedebatteerd wordt is alleen toegankelijk voor hen die lid zgn der afdeeling Tegen betaling van entree zelb wordt men niet toegelaten terwgl introductie evenmin mogelijk is Er bestaat echter voortdurend gelegenheid om zich als lid op te geven ook op bovengenoemden avond VERGADERING VAN DEN GEMÏSENTEaAAD Vrijdag den 9eu November 1877 des aamiddagl ten 1 ure ten einde te behandelen Den snppletoiren staat van begrooting der inkomsten en uitgdven van het vereenigd Wees en Aelemocscniershuis dienst 187 Het verzoek der commissie van toezicht over de stads musiekscbool tot wijziging ran het reglement Het adres van A Lifeber c s betreffende het wegruimen van een schuurlje aan de Bogen Het verzoek van den heer C J C Prince tot het koopen van de Ztjl achter de Lazarussteeg De aanvraag van het R C kerkbestuur tot afstand van een stukje grond aan de steeg naast het oude vrouwenhuis H t voorstel tot vaststelling van het 1ste aan vullingskohier der plaatselijke directe belasting dienst 1877 De verordening houdende regels voor het peusionecren van gemeente ambtenaren Tc benoemen Hulppersoneel aan de verschillende scholen van lager Onderwgs Op het initiatief van eenige heeren te Kralingen circuleert bij de ambtenaren van de voornaamste gemeentesecretaricn in Zuid Holland een uitnoodiging tot het bijwonen van een vergadering op Zondag 6 Jan a s te Rotterdam ter oprichting van eeu administratieve vereeniging van gemeente ambtenaren en volontairs bij de gemeente administratie werkzaam Deze vereeniging stelt zich ten doel het bespreken van gewichtige aangelegenheden de g meenteadministratie betreffende en het aanwendta van pogingen tot lotsverbetering voor gemeente ambtenaren in Nederland J De Tweede Kamer is tot hervatting harer werkmheden bijeengeroepen op Maandag 19 November ten 3 ure De begrooting der gemeente Alphen a d Sga voor 1878 sluit in ontvang en uitgaaf tot een geUjk bedrag van circa ƒ 23 000 In de uitgaven is voor bijna ƒ 7000 aan onderwijskosten en ƒ 3000 aan kosten voor het armwezen begrepen De hoofdelijke omslag bedraagt ƒ 6000 Uit Moordrecht sohrgft men In de afgeloopen week heeft de ofiioieele beproeving plaats gehad van de nieuw gebouwde direot