Goudsche Courant, vrijdag 9 november 1877

werkende Gwijiine C s hcveloeiitrifugaal pomp tnnoliiites van den Zuidplispolder Zoowel het beludengeniaal onder Waddinxveen als het bovengemaal nder Nituwerkerk a d IJsel beslaat uit twee pompen met afzonderlijke machines Elke pomp moest iu Slaat zijn uiu per niinuul 72 M tel huugle vau 4 M op e bit nfjeu l e gunstige indruk van de werking dcxer pompeu in dit jaar reeds rttrkrugen is bg de proefnudijig alU Szins bcvcsiigd Het beneilengeiruial ia btproefd op een afgfsloten and der ringvaart Het boven ii niaal heeft met tóne pomp gewerkt tegen het vroeger geslichte beneden sche adgeinaid Binnen ka daartoe bestemden tyd werd het afgesloten ringvaartpand ter begeerde tioogle velgmet terwijl de bovenpomp liij lageren opvoer i staat bleek om het door de beneden schepradniachijie iu het veriMndingskaMaai opgebrachte water w g te schaffen De pampea en werktuigen zgn geleverd door tm schenkorast vaa ilen beer O Bok te Delfsbaven terwijl le ketels v ens het stelsel Galloway zgn vervaar ligd door d Nedertandsche Stooutboot maatschappij 4e Bottotdam lie ouder hare veraultyoording de leveling eu spelling van het geheel had opiich genomen kecds sedcft 1 Januari IL wordti deze behingrijke poider uitslttiteud door stoomkracht bemalen waartoe le nieawe Mchiues kraditdadig medewerken eu door liare Sitsïiig in twee getijkvormige wertuigeu tevens meerderen wanrbofg opleveren ingeval van breken of lie begeerd slechts met half vermogen kunnen worden ïn dieast gesteld Gii ktijdjg werd voorloopig beproefd eeue stoomliouton of dryveud stoorawerktuig bestemd om polderwater it de tochten op te malen in de slooten van et hoogere land en mlks ter l evrediging van de sedert lang gekoesterde begeerte der bezitters dier hoogere landen waarvan de vervulling was verbonden aan de voltooiing der algeieele stoombemaiiug der polders Die punten vervaardigd naar het destijds gegeve 4idv es van den eersten opzichter des polders den heer li Ëxalto voldeed iu ieder opzicht Niet alleen is le machine in staat om water tot verschillende hoogten op te Teereu maar men bezit iu deu uitgeworpen waler tnial ter dikte van 0 36 M door zeer eigenaardige inrichting tevens et middel zoo ter verplaatsing als ter besturing voor en achterwaarts van de ponton lie voorts om tot het beoogde doel bruikbaar te J ijn slechts zeer beperkte afmetingen kon bekomen Zoowel aan den ontwerper als aan de Directie der gemtSde Maatschappij die met de uitvoering is belast geweest werd hulde gebracht voor de zeer practische geheel nieuwe en uitmuntend geslaagde w ze waarop ij de oplossing hebben voorbereid eu bezorgd van een vraagstuk dat in Iroogmakerijen waar veel verschil in lioogte vau landen Vu staat bijna algemeen aan de orde is Bij liet lep vau koloniën is Vrydag a zal te Amsterdam ene meeting plaats hebben waartoe allen zoo mnuueu ais vrouwen zgn uitgeuoodigd die als de onclerteekeuaors der oproeping gezind zijn plannen te beramen om eerlang de Ned Herv k rk te verl ilen eu bet geiucenteleven op andere wijze voort te zetteiu De Haagsche kroniek schrijver van de Orou Ct schrijft De nieuwe ministers hebben Zaterdag de portefeuilles hunner voorgangers overgeuomea In die van den heer de lioo was een verrassing een aanvraag om pensioen vau een tweetal generaal majoors tegen wier aantal hg als lid der kamer steeds een grief had en die dus een vermindering tegemoet zagen Zij Hebben den nieuwen minister het niet aangename werk der opr iming gemakkelijk gemaakt Te betreuren is t echter dat een bunucr een man is die als een der verdienstelijkste hoofdofficieren staat aangeschreven en die zeker ook door den heer de Eoo hoog werd gewaardeerd Ik bedoel den gen majoor Schüustedt chef van den generaleu staf die gisteren zijn ontslag en pensioen heeft gevraagd De andere is de oud secretaris generaal vau oorlog de generaal majoor Bodi de Loo lid van de militaire spoorwegcommissie Deze commissie heeft zooals ge weet ook met deu dag der optreding van den heer de Boo haren Toorzitter deu oud minister Klerck verioren 6g kont u op meerdere verrassingen van dezen aard voorbereiden Het is slechts verstandig dat de heeren van t departement van oorlog zich terugtrekken alvorens de heer de Boo aan t werk gaat Dan bestaat er zeer veel kans dat de geheele spoor lrq commiMie woedt aau kant gezet Si four cmte Gelgk ni D weet verbindt zich volgens de wet een officier ran gezondheid bij de landmacht bg ziju aanttelling als zoodanig deu Lande gedurende achterteuTolgead jueu te dienen ea reibiedt diezelfde wet aan de olBoipren van gezumlhuid burgerprakl ijk uit te oefenen Volgens ile geneeskundige wutten kan echter niemand tot otïicier van gezondheid worden aangesteld dan die het radieaid vuu arts heeft verkregm bovendien moeten de militaire studenten nu hun bevordering tot arls nog een oanvullingsczameu aHeggen alvorens tut uUicier vau gixoudlieid benoemd te wurilen Voor een paar weken is nu een militair sludent door de ïenecskUiidigt Staat scommissie tot art bevorderd eu natuurlijk werd licm door de inililairc examencommissie aangezegd d it hij zich voor het aanvullingsexamen moest gereed houden om bij welslagen ouder de officieren van gezondheid voor de landmacht Ie worden opgenomen De militaire student Ihaus arts heeft echter meer lust voor de burgerpraktgk eu weigert dat aanvulliugsexaraen af te leggen om zoodoende aan de tienjarige verbintenis te onlkomeii daar wel een olSuier van gezoudheid arts £ cli voor tien jaren lot de millitaire dienst verbindt eu geenburgerpraktijk mag uitoefenen maar een student arts in dat opzicht vrij is Hij blijft dus nog student en is als zoodanig voorloopig aan het militair hospitaal geplaatst II De tweede feestavond iu Pclix Meritis te Arasterdam werd gewijd aau de uitvoering van Molières vermakelijke kibbelseène uit de Tartulfe door de lecrUngen der Tooneelsehool zij Boeeldea allerliefst als comédiens de Salon De Veer s juweellju uit den TrouBihgh lioe een verstandig vrouwtje haar zin krijgt bpviel niet uiiuder Mevr Kleine droeg verzen voor van Beets Da Costa Schimmel en De Genestet en oulviug daarna bet diploma van eerelid der Maatschappij een ouderscheidicg die den vorigen avond aan de beeren Hubrecht directeur der Handelsschool en Jorissen den feestredenaar was ten deel gevallen üeu priushtig bal be loot het eeuwfee t De berichten uit Zuid Afrika loopen tot 9 Oct jl Het bleek meer eu meer dat de krachtige houding der Begeering tegenover de onlusten op de grenzen een goeden indruk heeft gemaakt Se Pondos een kufferstam hadden zich bereid verklaard deu oorlog tegen Gcalel us mede te voeren Andere stammen hadden zich iu di n geest verklaard De vraag is of men op verzekeringen van Kreli wel rekenen kan De Gouverneur der Kjiapkoliuie heeft dat opperhoofd op zeer vleiende wijze geschreven met betuiging van alle vertrouwen in zijn oprechtheid iets wat volgens het Kaafiehe VolHilad een al te gunstige opva ting kan worden geheeten Kapitein Brabant is benoemd tot commandant der burgerwacht voor de afdeeling Oost Londen en zal de boeren in de heidistricten kampen doen betrekken ïe Port Ëlizabeth hebben de kooplieden zich als t ware aan de spits gesteld van de beweging tot het uitrusten van vrijwilligers uit de Kaapstad ziju er ook vrij wat naar het tooueel der vijandelgkhcden vertrokken Uit de Transvaal heeft men lijding dat de Zoeloes in het betwiste gebied het nog zeer lastig maakten en dat 8eeocoeni met sir Th Shciistone overhoop ligt over de betaling der oorlogsbelasliug Hoevir men het in het bewerken der boter heeft gebr iclil bewijst een medideeling in de Lavdh Courant ontleend aan het Zeitschrift des Landw Vereins für KheinPreussen Keu Silezische landbouwer beeft toch het middel uitgevonden om aan de boter ook den aangenamen geur te geven welke het kenmerk is van dio verkregen van vee dat zich voedt in weiden waarop de wit en geelbloeiende steenklaver en hel zoogenaamde reukgras groeien Te dien einde doet hij geuoeinde planten gedroogd in een zak van dicht fijn linnen en hangt die voortdurend in de ledige en toegedekte boterraten op Bij het boteren bevestigt hij lange smalle eveneens met eendier planten gevulde zakje aan de vleugels van den karustok In Frankrijk Engeland Noord Amerika Zwitserland en Duitschlnnd treft men de grootste liefhebbers van absinth aan de nadeelige werking daarvan op het zenuwgestel is echter door het gebruik voldoende bewezen Ofschoon de wetenschap de aantrekkelgkheid nog niet heeft kunnen verklaren welke de absinth voor haar verbruikers heeft kan men veilig aannemen dat bet vergif der absinth op de hersenen in het bijzonder en op bet zenuwgestel in het algemeen werkt aU dat van tabak en van opium De voortdurende werking der giftige bestaAddeelen op de zoo teedere hersenen oefent ten slotte ook op het verstand een nadeeligen invloed uit Indien zg niet door een leverof maagziekte worden aangetast worden de absinthdijnkers die dit gif in groote hoeveelheden gebruiken onvermijdelijk het slachtoffer van stompzinnigheid of waanzin en ven een gedeeltelijke of geheele verlamming der organen Deze likeur is hierom zoo verleidelijk en schadclgk omdat zij de spijsverteringsorganen schijnbaar versterkt ofschoon zij ze inderdaad benadeelt eu verwoest Dr Dchant zegt hieromtrent het volgende De uitwerking xm dezen drank it van dien aard dat zijn slachtoffer ot op den dag waarop zich de een of andere ziekte du delijk o enbaart een uitmuntende gezondheid schijnt te genieten bij het eersle onderzoek echler vindt Je geneesheer het geheele organisme gestoord Niels ij moeijelijker dan een abiintli drinker te genezen ziju eerste ziekte is gewoonlijk ook zgn laatste eu heeft den dood ten gevolge De najaarsvergadering van de Provinciale Staten deier provincie i Dinsdag onder voorzitterschap van dea Comniisaaris des Koning mr C Pock geopend De heer mr J V Sehuurbeque Boeije een der n de periodieke verkiezingen nog niet toegehiten leden werd beëedigd en heeft zittiug genomen Door den voorzitter weril in herinnering gebmclit het afsterven eilert de laat te bijeeukomst vnn deu heer Hoynck van Pnpendrecht een der meest geachte medeleden dezer vergadering Hg hield zich overtuigd dat ullel die hem gekend hebben in de verschillende betrekkiugen waarin hij zoowel iu het algemeen belang den lande heeft gediend ais in het belang van de provincie en de gemeente Botterdam zijn besta krachten wijdde met spreker zijn verlies diep zouden betreuren Ook bracht de Voorzitter een woord van hulde aaa den ijver in het belang der provincie van den heer mr H P J Tollens in wicu de Staten door vesti ging zijner woonplaats buiten de provincie een tweede lid verloren hebben Ter hunner vervanging waren gekozen ia het hoofdkiesdistrict Botterdam do heer H Muller Szn en iu Leiden de heer H C Hartevelt die na onderzoek en goedkeuring hunner geloofsbrieven als leden der Staten werden beëedigd eu toegelaten onder een hartclijken gelukwensch van den Voorzitter waarin hij deu nieuwbenoemde leden de behartiging der belangen van de provincie in hun medewerking aanbeval Nog waren ingekomen lo een adres van den Gemeenteraad van Nieuweuhüorn om subsidie uit de provinciale geldmiddelen iu de kosten van verbetering van deu weg loopende over den Oostdijk onder die gemeente Kr werd besloten dit adres ten fine vu naaer onderzoek aan iedep Staten te renvoyeerei 2o een adres van den Cemeent aad van I £kkerkerk omtrent het toe te kennen subsidlSn de buitengewone kosten van het I ger Ouderwijs it nader verzoek in handen gesteld van de commissie belast met iMi onderzoek der onderwijs aanvragen 3o een roonUB van de heeren A Van Weel van Oud Beierhiad ondersteund door de heeren Van Driel en Vogclanagf om aan de orde te stellen het adres van den Oemcenteraad van Oud Beierland om tegemoetkamiiiig iu de gewone kosten van het lager onderwijs waarop Gedep Staten gunstig hebben geadviseerd doch woiirvau de behandeling in de zomervergadering is verdtfagd op grond van een gelijk verzoek om subsidie door il gemeeiile NieuwBcirrland De vergadering is daarop verdaagd tot Dinsda 20 November des middag ten 12 uren tot behandeling van eenige begrooliugswijzigingen de voorgestelde wijziging in het Provinciaal reglement op de wegen voetpaden en die verdere onderwerpen waaromtrent door de commission alsdan rapport zal zijn uitgebracht De luitenant Van Ophuijzen een zeer gunstig bekend offieiar heeft ou Atjeh op allerlreurigste wijze den dood gevonden Uij was geplaatst op een post te BoekitDaroc en had des morgens p m 4 uur de wacht zoodat hij gekleed in de versterking surveilleerde Plotseling ontstaat er een rumoer en geschreeuw v n Amok Amok benevens het gekerm van gekwetsten Van Ophuijzen snelt naar de plaats des onheils en nauwelijks daar aangekomen ontving hü een doodelijk schot in de borst zoodat hij zander lijden onmiddelqk stierf En wat was er nu gebeurd Wel niets meer en niets minder dat dat éea Inlandsch soldaat zonder bekende reden het bekende Amok maakte en eent met een klcwnng en daarna met een geweer onder de overige slapende makkers een slachting aanrichtte en ook ieder die hem te lyf wilde om te ontwapenen trachtte te vermoorden Door de eerste paniek ifi in de duisternis heerschte werden ook door s soldaten schoten op den Amokmaker gelost d oh MJ het ongelukkig gevolg dat hg niet maar anderen WS werden getroffen Iu het geheel zijn er een zeven of aohltal gewond waarvan vier zeer zwaar de luit Van Ophuüiea een Europ korporaal kwamen er bg om Den amokmaker schijnt men nogal genadig behandeld te hebben ten minste hü is slechte iM gewond in arrest genomen en zal nu voor de krijgsraad eieohtstnan De Aeadémit ie mdtcim te Parijs heeft in haar zitting vau 30 October aangenomen het rapport eener Commissie uit haar midden waarbij ontraden wordt een gebouw te stichten bestemd om na te gaan e dus ook toe te passen de kunstmatige voeding klsine kinderen De Parijzer Gemeenteraad wa voo neme is zoo n inrichting te stichten de Prefect a Seine raadpleegde de Commissie van administratie der ziekenhu zen Die Commissie weigerde een gunstig advies te geven eu meende Int de geneeskundige Académie moest worden geraadpleegd De beraad 1 slagiiig in de Aeadéinie was zeer hevig vooral van de zijde der bestrijders van kunstmatige voeding welke zij een misdaad achtten Beeds voor honderd jaren heeft de oude Bcimarus in Hamburg zijn inderdaad beroemd werk over het instinct der dieren het licht doen zien en nog wordt heden hoewel met weinig succes gepoogd eene duideIgke voorstelling vau de ziel der diereu te geven Deze is eensdeels zoo aan de meusclielijke ziel verwant dat t onvermijdelijk is naar analogiën te zoeken terwijl anderzijds beiden zoo specifiek zijn onderscheiden dat er een maatstaf voor de dierlijke ziel kracht ontbreekt Wel is waar heeft de psychologie de menschen menig licht op de ziel van het dier ge orpen doch deze is nog steeds duister genoeg Omler deze omstandigheden is de mededeeling vau hel volgende wellicht niet van belang ontbloot Op deu voorhof van het koninklijk slot te Potsdam lag eens een hond een zoogenaamde Sebotsche rattenvanger aan een been te kluiven Nu kwamen twee kraaien toeschieten eu zetten zich op behoorlijken afstand van den hond op den grond neder de een voor de ander achter het dier Biiden huppelden nu met gelijken pas vooruit totdat de achterste kraai zoo naby was dat zij den hond in den staart kon pikken Nauwelijks werd de hond de handeling van de kraai gewaar of ook wel had hij misschien reeds vroeger door practische ondervinding geleerd hoe het zij hij hield het been met de voorpooten vast en wendde den kop brummcnd naar de achterste kraai om Deze vloog nu op doch zette zich weldra weder iiwler en begon het spel opnieuw getrouw bijgestaan door de voorste kraai Zonder twijfel begrepen de kraaien elkander want steeds gelijkmatig naderden zij van voren en vau achtereu Dat zij haar aanloop zijdelings namen eu huppelend en niet loopend wordt bierdoor verklaard dat een vogel die zich op den grond bevindt niet dadelijk kan opvliegen maar eerst met zijne vleugels op de lucht moet liggen D iar onze vogels nu elk oogenblik een aanval van n boud motsteu verwachten namen zij eene hoi4lg onmiddellijk uit zgne nabijheid kou voeren terwijl zij bij een reohtatreekschen aanloop op den hond buiten twijfel bij het opvliegen met hem in aanraking moesten komen Wie verklaart nu het gemeeuschappelijk ten uitvoer brengen van een zoo het schijnt overeengekomen plan Daar de krauieu zeer slim zijn moet men aannemen dat de fachlerstr die deu hond pikte zeer goed wist geen kan te hebben het been machtig te worden Dat de kraaien gehandeld zoudeu hebben uit gemeen overleg is niet waarschijnlijk want zij nemen zooveel zij kunnen elkander den buit af De zank moet zich eerder als volgt hebben voorgedaan de kraaien werkten slechts schijnbaar naar een gemaakt plan omdat beiden het been tot doel hadden Wie van beiden hel krijgen zou was haar niettegenstaande het schijnbare plan niet duidelijk wel zweefde het doel beiden duister toe De achterste kraai hoopte den houd van ziju been af te leiden terwijl de voorste die poging begreep en bij die gelegenheid het been hoopte machtig te orden Het instinct van de achterste kraai was niet toereikend om deze te doen opmerken dat hare gezellin waarschijnlijk den buit voor zich zou houden Is deze verklaring juist dan kan het voorgaande zeer gemakkelijk tot de ontdekking leiden der grenzen van het dierlijk ventandsvermogen De bevatting van dierlijk verstand rust op den bodem van een duister bewustzijn en bepaalt zich niet tot afgetrokkken beschouwingen als het verstand van den mensch de ondervinding en het instinct liggen veeleer ten grondslag Zoodra eene voorstelling van deze gronden afwijkt kan het resultaat niet verkregen worden hoe nabij dit ook schijnt te wezen De hierboven aangehaalde geschiedenis heeft zich ongeveer twee maanden later weder met denzelfden hond voorgedaan men kan echter niet zeggen of t ook dezelfde kraaien waren Koloniën BATAVIA 8 Ooi 1877 Gisteren is voor den Baad van justitie een aanvang gemaakt met de behandeling van de zaak van den heer Verloop vroeger gezagvoerder van het in straat Lagoendi vergane stoomschip Lvit Oen Kroeten Na de voorlezing van de acte van beschuldiging en de verdere formaliteiten is het getuigenverhoor aangevangen met den Isten stuurman Het verhoor van dezen getuige dat zeer belangrijk was was gisteren nog niet afgeloopen werd beden ochtend ten half negen voortgezet en heeft tot half twee geduurd Behalve den eersten stuurman deu heer Swanck zijn heden nog gehooiid de tweede stuurman van Dura V en de deide slnurmaii Kemizoiul die van 4 tot 7 uur dus lot ruim een half uur voor het slooten van het schjip de wacht had gehad onder toezicht vanden gezagvoerder Na deze getuigen werd ook gehoord kapitein Ilozenraad een der passagier lie verklaringen liepen grooteadeels over dé vr iag hoe dicht het schip zich ouder deu w il bevond toen het stootte jf De acte van beechuldiging tegen den gezagvoerder ven deu Luit Ven Kroeiiett deu heer Verloop cjucludeert volgenderwijze bEu wordt op grond van al het bovcust iande de beklaagde Hermanus Ournelis Verloop bt schuMigr ter zake als zou hij iu zijne voreugenoemde betrekking op 21 Juni lti7U des avond ten S ure up reis van Benkoelen naar Telok Beloiig zijn schip met een driehonderdtal J er80nen zouder noodzakelijkheid en zonder in acht name van die voorzorgen welke in de gegeven omstandigheden door een gezagvoerder moesten ge ioinen worden bij nacht met een ochtmijlsvaart te dicht gestuurd hebben langs de kust au Sumatra die hij welen moest dat gevaarlijk was daarbij blind vertrouwende op een peiling en een koers beide volgens een kompas dat sedert geruimen lijd niet geverifieerd was met dal gevolg dat gemeld stoomschip gestootcn heeft en binnen een kwartier nurs geheel verongelukt is door welke onvoorzichtigheid eenl groot aantal personeu het leven verloren hebben welk feit iK hoort te u orden geqnaliticeerd doodslsg uil onbedrevenheid onhandigheid Ottvoorzichtighcid eu nalatigheid en strafbaar is gesteld bij art 235 van het wetboek van strafrecht voor de Europeanen In het rapport der Commissie van voorlichting dat aau de acte van beschuldiging is toegevoegd leest men aan het slot De commissie vermeent als hare innige overtuiging te moeten mededeelen dat het onheil aan de Lui lenantGeneraal Kroeten overkomen niet zou hebben plaats gegrepen of wel niet van dien omvang zon geweest zijn indien de gezagvoerder bijtijd vaart had verminderd en diurbij behoorlijk uitkijk had gehouden Hoe gebrekkig zijne knarten of kompassen ook waren naar alle gedachten zou hij Batoe Blantong of Tandj Blantong door de doorgaans daarop slaande branding gezien hebben en tijd gehad hebben om te manoeuvreeren ten eind van die gevaren vrij te loopen en was dit niet gelukt en de Kroeien toch op een dier gevaren geloopen dan zou zulks door dat dit met weinig vaart geschiedde niet voor sohip en opvarenden zul te vreesclijke gevolgen hebben gehad Voorzeker zou dan de Kroeten die nu als het ware op de klippen te bersten is geloopen zoo spoedig niet gezonken zijn en had men meer tijd gehad de opvarenden te redden Eu verder De Commissie is van oordcel dat het ongeluk aan de Kroeten overkomen had kunnen voorkomen norden en eenmaal plaats gehad hebbende niet zulke vreeselijkE gevolgen had behoeven te hebben en wel in de eerste plaat ZOO het gezagvoerend personeel zoowel voor als na het vastraken vau het vaartuig beter eu flinker zijn plicht had gedaan ten andere wanneer door de reeders of reederij gezorgd ware geweest voor beter en geschikter gezagvoerend personeel voor betere dienstregeling aan boord en voor het aanwezig zijn van een voldoend aantal steeds beschikbare reddingsmiddelen Laatste Berichten Parijs 7 Nov Particulier telegram Bij de aankomst der avondtreinen uit Versailles was eene groote menigte aan het station alhier Alles is zeer kalm Versailles 7 November In den Senaat zijn de afdeelingen getrokken De voorzitter raadpleegde den Senaat over het vaststellen van de orde van den dag De Senaat heeft overeenkomstig vroegere besluiten beslist dat de voorstellen die van het initiatief der leden van de vorige Kamer afkomstig waren niet aan de orde zulleu gesteld worden De zitting is vervolgens opgeheven zonder dat er een meldenswaardig voorval plaats had In de Kamer van afgevaardigden neemt de heer Desseaux als oudste in jaren het voorzitterschap waar Iu zijne rede bracht hij hulde aau de nagedachtenis van Thiers Hij verklaarde dat Thiers zich verdienstelijk had gemaakt jegens het vaderland Tatede dépêche De bureaux van e linkerzijde uit de Kamer van afgeroardigden zijn heden iu geheime zitting vergaderd Zij hadden besloten heden de werkzaamheden voort te zetten ten einde er morgen een groot aantal verkiezingen kunnen worden geldig verklaard De linkerzijde schijnt ten opzichte der politieke quaestiën eene afwachtende houding te willen volgen De heeren de Broglie Brunet de Meaux en Paris hebben de zitting van den Senaat bijgewoond In de K iiner van afgevaanligdtu heeft de heer Disseaux aan het slot zijirr lofrede op Thiers gezeild dat de nieuwe Kamer evenals de vorige werkZiiuin zal zijn ter bevestiging der republiek eu h iar zal verdedigen tegen eiken aanval van welke zijde ook Hij eindigde mei den kreet leve de republiek leve de vrede I welke uitroeping met levendige toejuiching werd begrovt Berde dépêche De Bureaux der linkerzijde uit de Kamer van afgevaardigden hebben be luten aan de gezamenlijke groepen dier partij e stellen een Comité van tien leden te benoemen hetwelk gedurende de crisis uameiis deze groepen zal beslissen die alsdan alle initiatief aan dat Comité zulleu overlaten en niet zullen bijeenkomen De limiteur dringt aan op de samenstelling van een ministerie uit de linkcrzgde Vierde dépêche De Senaat heeft het ontwerp betreffende den Generalen Staf op de agenda geplaatst De Kamer van afgevaardigden heeft den heer Grévy met 290 slemmen tegen 170 blanco biljetten tot voorloopig voorzitter benoemd Hij heeft daarvoor zijn dank betuigd onder verklaring dat hij rekende op welwillende ondersteuning ter volbrenging zijner taak Parijs 7 Nov Bij de audiëntie gisteren aau de gedelegeerden der rechterzijde verleend heeft MacMahon in zijn alleszins categorisch antwoord aan de deputatie te kennen gegeven dat hg vast besloten wa niet af te treden ÉonStantinopel 7 Nov Volgens de dagbladen organiseert Moukhtar pacha eene krachtige verdediging van Erzemm hettvelk door eene aanzienlijk versterkte troepenmacht is bezet Het weder in Bulgarije is gunstig Het bericht dei verschijning van Bussen te Thourloch is onwaar MABETBEBICHTËN Gouda 8 No Bij kleinen omzet was de stemming fisMW Polderlarwe puike ƒ 14 75 ü ƒ 15 46 eindere ƒ 12 a ƒ 13 Bogge puike ƒ 9 a 9 25 Mindere ƒ 8 a ƒ 8 40 Voer 6 25 a 6 75 Gerst puike ƒ 7 76 8 50 Mindere ƒ T a ƒ 7 50 Haver zware ƒ 6 60 i f 6 lichte ƒ 4 4 ƒ 5 Ter kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 136 partijen de handel was iets trager eerete kwaliteit van ƒ 30 a ƒ 33 50 tweede kwaliteit van ƒ 24 a ƒ 29 De veemarkt met goede aanvoer alles werd tot enorme hooge prijzen vlug verkocht vette varkens van 24 a 27 cents per half kilo echapen alsmede varkens en biggen tra ag te verkoopen Burgerlijke Stand Gouda GEBORE V 6 Nov Pielemelll ond rs de Boon en II van der Klcg 8 Jubaoues uuders H Mülkert ea P Lecffaag OVEHLEDEN 6 Nov P 4e Jong cd Bo r 8 j C BeBCm wed J vaa Gofch 7Sj M de bruija hnisvr aa P Houik 62 j 7 J Vergeor ad P Lorjé 72 j A Goodriaan 2 iii GEHUWD 7 No G Hoiting en A Schilder W a EijsdcQ en L Schenkel P Paijk ea C Schooien Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 1 tol 7 Nov 1877 Moordrecht GEBOREN Thomas ouders A Palm ea C Nohel OVERLEDEN Gcene ONDBRrROUWD Geene GEHUWD J vaoEa 23 j tn Oonda nS Tirhocff 21 j Oouderak GEBOREN Cornelia oadera C Rietveld en J ïerloow OVERLEDEN W Smits 69 j D Stagt 62 j ONDERTROUWD Geene GEHUWD H J Polet 23 j nn Gonda en N Plomp 19 j G Filsgrur 26 j en L van Erk 21 j Stolwijk GEBOREN Aallje oudera L Baas en H TUele Miria Jacolia ouders P Blok Jr en A Zotdervliet OVERLEDEV Geenf ON D ERÏROU WD Geene GEHUWD Geeno Haastrecht GEBOREN Adrians ouden L Bek en L den Dikken Hendrik Johan Prederik onders H J F HelJiun b U S C vao Benningen van Helsdingen OVBBI EOEN Geen ON DERTROU WD s M Moon 26 j en M C Tsfkleü Irj GEHUWD Geene Reeuwtik GEBOREN Berlns oudera J Buitelaar en H Kroon Maria onders A van Ea en D Jongeneel Wilhelmins ouders G Rijubeek en W Klaserield OVERLEIIEN H P Muit 24 j ONDERTROUWD A H Vlooawgli 86 j ea C van Leeuwen 22 j Waddinxveen GEBOREN 1 Johannes endcis D Hilgemao en O Groeneveld Gerrigje Ggsheitje oudera J HoaweUnK en A Verhoog Barendiaa onders J ran Eik en VT Termeij