Goudsche Courant, vrijdag 9 november 1877

1877 BOEK m STEEUDEÏÏZWEEEEN VOORHANDEN EENE FLINKE PAllTIJ POSTPAID Eli m COlVEftTEM van verscliillenile Kwaliteit en Formaat IllI 11 i lilHlli k i Salon Alizaiin Tlute PORTEFEUILLES EN NOTITIEBOEKJES SOLIED FABRICAAT 4e 11 Lang e Tiendeweg BUITE NLAND Uuitenlandsch Overzicht 1 Woensdag zijn de parlementaire werkznainhedeu te VeruiiUea weder begonnen Zonder eenige boodschap of mededeeliug van regeeringswege is èn in den Senaat èu ia de Kamer de zitting geopend De Senaat besloot de wetsvoorstellen afkomstig vnn leden der vorige Kamer niet verder aan de orde I te stellen de trekking der afdeelingen geschiedde 1 waarop men naar huis ging Even kalm as het in de Kamer De heer Des eanx als oudste lid van jaren heeft bij de opening voorgezeten en een lofrede gehouden op den heer Thiers van wiea hij verklaarde dat h zich I verdienstelijk had gemaakt jegens het vaderland Aan het einde zijner rede zeide hij dat de tegenwoordige Kamer evenals hare voorgangster zou welen te arbeiden aan de bevestiging der Uepubliek haar verdedigende tegen eiken aanval van waar die ook mocht komen Hij besloot zijne rede met den kreet Jjeve de republiek I leve de vrede 1 en werd luide toegejuicht De Kamer heeft den heer J Gr vy met 490 stemmen tegen 170 bUnco biljetten tot voorloopig voorzitter benoemd Hg heeft daarvoor zijn dank betuigd onder verklaring dat hij rekende op de wel I willende ondersteuning tot het volbrengen van zqne tiak De bureaux der groepen van de linkerzijde der Kamer zijn daarna vergaderd geweest maar beraadslaagden met gesloten deuren Ër werd beslaten om gisteren te arbeiden opdat spoedig een grool aantal verkiezingen kunnen bekrachtigd warden De Uukiirzijde schijnt over de staatkundige vraagstukken eene ttfwaohtende houding aan te nemen De genoemde bureanx hebben verder beslaten san de geza meolijke groepen dier partij voor te stellen een comité van tien leden te benoemen hetwelk gedurende de crisis zal beslissen namens deze groepen die alsdan alle initiatief aim dat comité zullen overlaten en niet afzonderijk zullen bijeenkomen Donderdag zijn reeds een groot aantal verkiezingen van republikeinen goedgekeurd Toen men aan de eerste betwiste verkiezing van een lid der rechterzijde kwam is met groote meerderheid besloten met deze en dergelqke te wachten totdat de qaaestie der officieele candidaten eerst in het algemeen au fmd is behandeld Wat er nn gebeuren zal is moeielijk te zeggen velen bejammeren t dat Mac Mahon zich te veel en tt persoonlijk heeft ingekten met den strijd zich te veel verpraat en daardoor de oplossing van de crisis ook alweder heeft gemaakt tot een persoon ijke quaestie zooals men weet de lastigste van alle qnaesties De fracties der linkerzijde besloten om van haar vergaderingen geen mededeelingeii te doen aan de couranten loodat men minder dan anders van de plannen zal vernemen en wel gedwongen is de feiten af te woditcn De verkiezingen voor de algemeene Kaden blijken steeds gunstiger te ign voor de republikeinen naarmate er meer cijfers bekend worden de winst der republikeinen bedraagt 111 terwijl er nog 81 herstemmingen moeten plaats heblien van de 1363 zetels verwierven namelgk de republikeinen er 764 de conservatieven 611 Havos rekent uit dat van de 80 departementen waarvan de uitslag thans bekend is de republikeinen in 40 de conservatieven in 39 de meerderheid hebben Bg de arrondisaementsveikiezingen hebben de republikeinen volgens de lUpublique franijttue niet minder dan 600 plaatsen gewonnen Woensdag leed het ministerie in den Pruisischen Landdag een nederlaag aan de oi de was eeu voorstel van Kaufmann betreffende de indiening van een wetsontwerp woarbg de administratieve hervorming werd uitgebreid tot de Sünprovincie De minister Frledenthal verklaarde zion tegen dit voorstel hij wees op de onlangs door hem afgelegde verklaring dat de Hegeering te zgner tijd de administratieve hervormingen met de noodig geachte wgzigingen zou volbrengen maat meende dat t voor het het oogcn BOEK IS MÏÏZIEKHAmEL OïERLEDEU W n I wen Sm M Mf S8j C ci u 4tj iih uM W Slootjt H J VBU O lOiu ONOERTROl ftD 0 tw GEHl WD A r oor m I v n der Heijden ADVERTENTIES COMMISSARISSEN voor de BEREIDING n UITDEELING an SOEP te Gouda hebtien de eer hunne Stadgenooiien kennis t geven tlat ziJ voomeiBen zijn eerstdaags rnnd te gaan met de Ijjsten ter inteekening van SOEPKAART£N voor den aanstaanden winter Zii nemen de vrijheid de deelname daartoe bizonder aan te bevelen ten eindebij te dragen tot de instandhoudiug van eene der nuttigste inrichtingen alhier Namens Oomraissaris sen voornoemd W J FOETUIJN DKOOGLEEVER Voorzitter TAN ZEULEN Secretant Gouda 8 November 1877 COMMISSARISSEN ver de BIBLIOTHEEK roir Nut van i ALanMEEN jtuUen aanstaande Zaterdag 10 l ovember s DHddugg 12 ore in het Lokaal der Werkvereeniging MTTING honden tot inscbrijviugvan Lexers personen beneden 15 jarigen leeftyd allen in geen gevtd worden toegelaten Namens Commissarissen voornoemd Dr TERPSTRA 1 £ ene uitgebreide en oude maatschappij Tan LEVENSVERZEKERING vraagt een SEPBAAL AGEFT actief en in het bezit van goede relatien Adres met franco brieven onder Lett D K Poste BestantB Gouda ALSEEmEÏÏOTmL Groote en kleine KAPITALEN DISPONI BBL op Haizen in Steden en Landerijen Kente 4 j A en 5 percent Nadere infor matien bj den Heer VOSSEN te Oadewater Brieven Franco Met weinig nwcltc te men schijnbaar 10 jarcu jongei Men moet daarvoor Haar of Baard verwen in blond bruin ot zwart tonder rosse tint of hoid te vlelcken met het EAUCHROMATI QUE HairrSeehten Pruiken enz kan men j emakkeljjk de oorspronkeiyke kleur wedergeven dan bespaart men geld 2 de flacon Op franco aanvraag te bekomen tegen blaawe jostzegels postwissel of rembours bij THEO HILE HaarkniHlige Frederiksplein Kegta No 32 Amsterdam Daar mg de uitstekende genezingTan de CAPUALA een artikel door den heer L Serné veearts te Haarlem als geneesmiddel in den handel gebracht gebleken is bü aijn paard dat aan een vreeseljfke huidwonde leed welke binnen weinige dagen volkomen genezen en in eene glansrijk behaarde huid herschapen is durf ik dat artikel aan alle eigenaars van paarden ten zeerste aanbevelea J BAARS Aannemer van a Land Water en Kribwerken i Zandwijk bg Tiel De vele attesten en het onophoodelyk vleiend schrgven over de ongelooflgke resultaten die dit praeparaat oplevert maken het m gemakkelgk elke verbruiker daarvan een zekere herstelling te guarandeeren L SERNÉ Fabrikant Veearts Ie klasse te Haarlem Dit aiiikel is buiten den fabriekant verkrflgbaar it 1 50 per bus hg den Heer J v d WAL te Gou ia en in de verdere bekende depots Flinke genten worden op aUe plaatsen gevraagd lï iS CD f Zaal Kunstmin te Gouda ZONDAG 11 NOVEMBER 1877 door e trrtenijde JinrHtfrdautsthe lrti iïti De Minnarijen van CLEOPATRA Groot beroemd Blijspel in 3 Bedreven meer dan vijftig malen in het Theater Tivoli oador directie van Henri Morrien opgevoerd CLEOPATRA Mevr BACHEL TOT SiOT Blijspel in één Bedryf Aanvany 7 j uur PRIJZEN DEB PLAATSEN Voor Leden Eerste Rang 49 Cents Tweede Rang 30 Cts Plaatsen te bespreken van af Zaterdag 10 November Toegestaan door de Maand Commissarissen D G VAN VREÜMINGEN H JAGER ZOi DA€a 8 weer 7 PORTRETTEN k f 1 L H SERRE Openbare Vrijwillige Vcrkooplng VAN ruim drie Hectaren allerbest en een STUKJE gelegen in den Vooroftelien Polder binnen WADDINXVEEN op WOENSDAG den 21 NOVEMBER 1877 des voormiddags ten 11 ure in het Nieuwe Societeitsgebouw van den Heer J J PASCAL aan de Brug aldaar Breeder bjj Biljetten en Information ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen SS n B 1 i f Mevrouw Wed van € rOOR Haven vraagt iegeU FEBRUARI a a eeat KEUKE IEII goed kunnende Koken en tevens Huiswerk verrichten en eene WERK TWEEDE MEID met de wasch knnsende mgaan n strgken Beide van de P G en van goede getuigen voorzien Ontvangen PUIKE ZEEUWS CHE OESTERS Gedurende den Wiater iteeds verkrggbaar b $ J RIETVELD Haven Zaterdag Verscb BOTERLETTERS APPELBOLLEN FEE8TGEBAK K0NINGINNE8RG0D KATTENTONGEN HEERENBANKET W N Raawhaakers Haven B 17 ROOSEBOOM C ZÜIDBLAAK 70 ROTTERDAM Bronzes d Art et d Ameublement PENDTTT P S PORCELAliX ES CRI STAUX Lustres et Suspensions ó Graz et ó Pétrole FAYMCESetTERRES CUITE8 ABTISTI IB S ARTICLES DE FANTAISIE NOUVEAUTÉS ETC Gouda Druk van A Brinkman N 2031 Zoiiilai II November GOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda eo Omstreken blik minder dienstig was daarover discussie te gaan houden de regeoring wilde uilbreiding tot al de westelijke provincies en niet eukt l tot Hijnprovii cie om die reden kon het voorstel van Kaufmann niet in aanmerking kuinen Van nationaal liberale zijde werd echter bij monde van Mi4uel nan het voo stel van Kaufmann de algemeene strekking gegeven van uitbreiding der reorganisatie tot al de provincies Laaker ondersteunde het voorstel eveneens wat namens de Furtschriltspartij geacliiedde door Hanel Het eind der Ziiak was dut het voorstel van Knuf mann bijna met algemeene stemmen werd aangeno 1 men De ministers stemden te eu Het reactionaire voorstel van Manteuifel om de nieuwe administratieve wetten te herzien werd verworpen Uit de thans openbaar gemaakt lijst der froctiën van het Huis der Afgevaardigden blijkt hoedanig het nu is samengesteld Tot de froclie der nationaalliberale partij behooren 171 leden tot het centrum 87 tot de partij vnn vooruitgang 66 de vrge couserI vstieve partij 9 er zijn 20 leden die zich bij geenerlei fractie hebben aangesloten Tot deze laalstbedoelden I behooren o a de lieeren Aoheubach von Benningsen I von Bockum Dolffs von Bonin Falk Fricdenthal Löwe en anderen De tijding van eeu groote nederlaag van Mouktarpacha en van zijn terugtocht op Erzercem is bok van Turksche zyde bevestigd Een telegram van Moektar pacha geeft te kennen dat hij nog de stad tegen ie Kussen wil verdedigen zoodat de tijding van de Morning Poal voorbarig schijnt te zijn geweest Bedoeld telegram echter is nog van t Dinsdag daags na de nederlaag op den Devi Boyum en er kan dus sedert verandering zijn gekomen In elk geval is niet denkelgk dat de stad zich I lang zal kunnen verdedigen Üet zekerheid v h daarvan BataarUik niets te eggea omdat men aangaande de Turksche verdedigingsmid 1 delen slechts zeer onvolledige berichten heeft Uit Bucharest wordt aan de Kola Zeituui bericht dat do Kussen het leger van Osman tot geheele overgave willen dwingen en elke poging om door de Russische linie heen te breken met kracht zullen tegengaan Met dat doel lou zelfs dobr de Ru sen een tweede linie van insluiting zijn aangelegd en overal infanterie ingedeeld 1 Aan de Lom bezetten de Russen weder de ste lin gen die zij in Juli hmtden ingenomen en vanwaar zij door Mcbemed AU werden verdreven de hoop van Osman dat Suleiman hem te hulp zou komen door een aanval op het leger van den Kroonprins kan derhalve wel worden opgegeven De quaestie met Oostenrijk Hongarije over hel handelstraotaat heeft in Duitschlaud een onaaugenamen indruk gemaakt Voor dit rijk toch heeft de crisis een tweeledige beteekenis daar zij niet alleen betrekking heeft op de handelsverhoudingen met de Oostenrijksoh Hongoarsche monarchie maar ook de vraag over al of niet voortzetting van het sedert 1860 voor geheel westeKjk Europa ingevoerde stelsel van vrijhandelsverdragen en internationaU oeoonomisohe solidariteit De beschuldiging van mmm p VorhchriUsbladen volgens welke prins Bismarck het mislukken i der onderhandelingen op zijne verantwoording zou hebben schijnt ongegrond te zijn Van den Duitschcn rijkskanselier geldt tegenwoordig ook Wee den wolf 1 die in kwaad gerucht staat De schuld ran de tegenwoordige verhouding tuasohen de beide groote monarchieën van midden Europa ligt bijna uitsluitend aan de Oosteurijksche regeering vun welke bekend is dat zij zich reeds redert eenigen tijd laat influenceeren door de groote industrieelen die het beschermende stelsel voorstaan Wat nu betreft het plan der Oostenrijtsch Hongaarsche ministers om met Duitschland t onderhandelen op den grondslag van een Icaclant als voor de meest begunstigde mogendheden merkt de Kölnitehe Zeitung op dat een zoodanig denkbeeld met voorbehoud van een autonoom toltarief onzin is en volmaakt het tegenovergestelde van het stelsel voor bet traotaat van 1360 aangenomen Daar een zoodanige regeling een tarievenoorlog tengevolge zou hebben die hoogst storend voor handel en nijverbeid zou worden hoopte men in Berlijn dat de Orfstenrijksch Hongaarsoh monarchie zou toestemmen in de verlenging van het traotaat vau 1868 met een j ar Nu het voorstel daartoe is verworpen blijft er niets anders over dan een tarieven strijd die belangrijke gevolgen kan hebben voor de internationale haodelsDetrekkingen in geheel Europa Het zid thons de vraag zijn of de parlementen van Oostenrijk en Hongarije zich met het autonome tarief zullen vereenigen Te Pesth verwacht men althans zeer levendige discussies en is de aanneming volstrekt niet zeker daar er twijfel beslaat of de heer Tizsa ia dit geval wel op de meerderheid kan rekenen De Deensche Tweede Kamer heeft het door de Eegeering ingediende voorloopige budget verworpen maar in een latere zitting het voorstel om het voorloopige budget voorloopig te bewilligen aangenomen Zoo meldt althans de telegraaf de Eerste Kamer heeft over deze zonderlinge zonk nog geen beslissing genomen In elk geval blijkt hieruit dat de strijd tusschen de Regeering en de linkerzijde voortduurt Thans doorleven de Vereenigde staten van NoordAmerika de verkiezingsperiode en de oude strijd tusschen democraten en republikeinen is daar weder in vollen gang Voor zoover het resultaat tot nogtoe bekend is hebben in Pennsylvanië Virginie Uississipi Maryland New York en New Yersey de demoeraten gezegevierd terwijl in Massaehnzets Kansas Connecticut en Minnesota de republikeinen overwonnen I BINNENLAND GOUDA 10 November 1877 Gisterenmiddag had hier een treurige gebeurteni X plaats Zekere sleeper C D B genaamd wonende in de Hoefsteeg V 90 kreeg woorden zooals do geijkte term luidt met de vrouw van van VI wonende in diezelfde steeg Zooals het m stal in dergelijke gevallen gaat het eene woord lokte het andere uit en het duurde niet lang of de hevigste scheldwoorden wisselden elkandar af en de hevigste verwijten werden naar elkander s hoofd geworpen Op dit rumoer kwam v VI de echtgenoot vaa T i de vrouw aan en nauwlijks mengde hij zich in den I C Cf c twist of B pakte hem bij zijn bals en araeet bent tegen den muur waarop hij bewusteloos ter aarde vi Reeds dadeUjk bleek het dat de duw geducht was j aangekomen waarop B zich in allerijl op weg begaf ten einde geneeskundige hulp in te roepen om zoo mogeUjk nog het kwaad te verhelpen wat in é n oogenblik van drift was teweeg gebracht Het duurde dan ook niet lang of dr F H G van Iteraon kwam bij den verslagene en dezen bleek het dat de ongelukkige ree ls stervende was Hij had twee wonden een ter zijde van het oog bij den slaap en een boven het oog op het voorhoofd welke wonden echter niet van dien aard waren dat daardoor de dood kon worden veroorzaakt Het schijnt veeleer dat er een hersenschudding heeft plaats gehad die den dood ten gevolge had I De dader van het ongelukkige feit is natuurlek gearresteerd en de verslagene is heden middag naar het gasthuis vervoerd om eene gerechtelijke schouwing te ondergaan Bij de leden der Ned Herv Gtemeente cirvuletrt een adres aan den Kerkeraad om er op aan te dringen in de vacature ontataan door bet vertrek van ds Bloemers een predikant te benoemen van de vrijzinnige richting In de Donderdag gehouden vergadering van den Raad van State afdeeling voor de geschillen van bestuur is ingekomen het koninklgk besluit houdende bevestiging van de tspraak van Gedep Staten waarbij ia bevolen dot bet onderwijs op de openbare lagere school te Boskoop ook zal omvatten dat in de handwerken voor meiqes zoodat het beroep vaa den raad aldaar ongegrond is verklaard De avondschool aan de dorpsschool te Stolwijk is opgeheven en vervangen door een oursvs in de wiskunde Aldaar is eene nieuwe redergkerskaiber opgericht De vorige was een paar jaren te vorente niet gegaan Woensdag werd te Goaderak ter aarde besteld het