Goudsche Courant, zondag 11 november 1877

l k van den nlgeinwii geachttu lioofdcudfrwijzer ÏV Smits Na luiin 30 jartn y i n ambt Iruuw waargenomen te hebbeu is liij na Uingdurig smartelijk lijdm Ixiweteu De sehoolopziincr vele oudc r ijzers 00 aiidtre ticl itigstilleudeu br iclilcn Int lijk mede grafwanrls Onder ie biding ïaii den lieer 1 Verhoclf IkOotiloiidtrivijzeT is te Berkeuuuude eeue zangver enigiug opgericlit De geniei nteraad te Berg Antbacht beeft den heer K van de Oever benoemd tot lid van het burgerlyk armbestuur ter vfrvanging van den heer J Vuoislitgs Je die eervol ontslag gevraagd liad na lyne betrekking S jaren lang vervuld te hebbeu Tevens is in plaats van wijlen den heer Dirk van der tjbedru de beer A T van der Leedeu tot euiceute oiit auger bejioctod Op de 3e najnarsveemarkt te Berg Ainbncht be tond de aanvotr uit 33 koeien en 10 kidveren Bij laviren handel goldea vette koeien ƒ 200 i ƒ 2GU vaarkoeien ƒ 100 ii ƒ IM kalf koeien ƒ 140 a ƒ ISO aoraen ƒ 90 ü ƒ 110 kalveren ƒ 40 i ƒ 05 Gisterenavond w rd te Amsterdam in eendereaten VBU het hotel WmckwUi de meeting gehouden door de heereu HugenhoUz en enkele anderen bijeengeroepeu voor hes die de Nederl Herv Kerk wenseliten te verlaten eu toch behoefte gevoelden om het gemeenteleven voort te zetten De zaal reeds eeil half uur vóór de opening dvr vergadering tot stikkeus toe door nmuueu eu vfouweii van eiken rang n stand gevuld was veel te klein om alleu te bevatten De heer Ph Hngeuholtx o eude de beraadslitgingeo met eeu welkomstgroet waarbij hij ciju vreugile uitsprak over de sympathie die zij blijkeus de opkomst ler aouweiigea iu h u streven moekteu ouderviuden Hij gaf vorvolgein eea beknopt overzicht van de redenen die hem en zijn broeder tot het besluit hadden geleid j wees op de voortdurende teieurstelliugeo die ile Synode steeds huu bereidde die volledige vryheid van belydeiiis in de Kerk weusebteu eu onmisbaar achtten Het resultaat dat het ernstig slreveu der liberaleu bg de Synode van IS77 had opgideverd was te nrmiajig dau dat men er zieh mee tevreden mocht stellen want al behelsde de gewijzigde formule volgens sommigen slechts geziudheidsvragen cij stelde aan de toetreding tot de Nedeil Herv Kerk toch de voorwaarde o a m JeiBus aU den Zoon van God te erkennen en te vereereu Seeds deze woorden boden voor hen eu audereu een uorerkomelijk bezwaar aan doch meer Aofi die woorden zelf het feit dat ieder zoowel de orthodoxen als isoderuen daarmee huu iitstemniing moesten betuigen eu er dus een schijn van ecuheid ontstond in str d met de waarheid Evenzeer nas bet formulier hetwrilk den prupeueuten Ier ouderteekeuiug werd voorgelegd onmogelijk met de vrijheid van leer te vcreeuigeu De pogingen tot vcrzoeuing van de zijde der Synode gewaagd leidden tot niets Een deel uer uiodernen bad uit overtuiging medegewerkt tot het tot stand komea der veroordeelde formule waardoor dit niet meer net hen ie eenheid des geestes was verbondeu De spreker üaorop had discussie plaats waarby de vraag werd geopperd wat men wil waarop de heer Ph Hugenholti antwoordde dat dit eerst later kan bepaald worden Thans is het slechts te doeu om den kring van hen die zich willen afscheiden uit te breiden Men vroeg o a den voorzitter welk plan de uittredenden hebbeu waarop geantwoord wordt dat dit iu de eerste plaats zal afhan Jfen van de hoegrootheid van bet aantal dergenen die zich aansluiten en dat zullen die plannen kans van slagen hebben zyeendraohtig gevormd en goedgekeurd moeten worden Do hoofdvraag voor hen die zich zullen aansluiten is zijn de hindernissen die de Ker hea in den weg werpt zóó groot dat zij zich verplicht achten met haar te breken Worden dau allen die da Kerk haar afecheid toeroepen het biet eens ieder behoudt zijn vrijheid Een der aanwezigen opperde de vraag of men niet lid zou kunnen worden van de nieuwe vereeuiging en tevens het bly ven van de kerk De heer Hugeuholtz Jr kenrt dit af het mag politiek zijn doch het is zijns inziens niet roiaal Men moet den moed hebben tieh af te scheiden Wat er van de vereeuiging al worden zal Uter blyken Misschien heeft ook de Bemonstrantsohe kerk lust lich te hervormen en zieh dan bij de vereeuiging te voegen De heer Uugenholtz Jr herbaalt nogmaals dat bet in de kerk te benauwd ia om te leven De laak wordt thans aan ieders oveweging aanbevolen De zaal lelf bood geen gesobixïe gelegenheid aan om gelijk men verlangde lijsten ter betuiging van adhaesie te doen eirculeeren doch bq de leidbn van het comité nl daartoe gelegenheid bestaan en in de dagUtulen z il bAciul vKinleii ein i ikt bij welke b x khai dthiren deraelijke lijstLU iullen lif geii Nog wilde men welen of ook lilden die niil lid der hervormde kerk zijn kunnen worden a in i nohien Het antwoord van den vooizitter luidt dat l iter wanneer de xereeniging gevtsligd is men zeker allen gaarne x d toclalen Nu kunden sKehls iedtn dtr kerk worden uilgenoodigd Vóórdat de bijeenkoniit gesloten iverd tracht de heer l h Ilugenholiz duid lijk te niiikcn dal de Ie stiehl n vereeniging godsdienstoefening en onderwijs noodi aclit en een godsdienstig zedelijke overtuiging niet lie httndhaveu der vrijheid wenscht te vereenigen De begeerde vrijheid ntng niet tot klenrloo heid leiden llij eindigt met de opmerking ilal dit hervormd streven niet op één lijn is te slelU ii met de groote pogingen van Lnlher en andere rrfi rmatoreu uit vroeger tijd dueh lat het toeii zeer giwichtig van beleekenis kau wolden eu hoogun ernst vercischt Door Z M is benoennl tot 8ecretari g Micr ial bij het departement van waterstaat handel en nijveriuid de heer J V Bnogaard referendaris aan bel ministerie van binhenhiiidsche zaken Kuim 1000 artikelen zijn ter Amsterdamsohe tentoonstelling van Kunstnijveiheid aangekocht voor de verloting en zijn nu afzonderlijk geëxposeerd Den 19n dezer zal de trekking plaats hebben 60 000 loten zijn verkocht De Amerikaausche Jubileezaugers hebben laatstleden Zondag iu het nieuwe paleis te Potsdam na aftoop van een diner waaraan de geheele keizerlijke familie op uitnoodigiiig vau den Kroonprins had detlgeuonien eene uitvoering gegeven Volgens het programma zouden zij slechts drie liederen zingen doch onder den hoogst gunstigen indruk van huu zang verlangde de vorstelijke familie nog meer stukken te hooren met het gevolg dut het programma tot acht nommers werd uitgebreid De keizer heeft huu naar verscheidene bijzonderlieden omtrent hunne ontvangst in Engeland en Nederland gevraagd en hen wet het aldaar behaald succes geluk geweuscht Er is een nieuw blad verschenen De Kruisvaan weekblad van den St Bouifaciusboud derNederlundsche zouavcn Bestelkaarten voor boekwerken welke overigens aan alle vereischten voldoen worden met een porto van 10 cents bezwaard wanneer ze gevonden worden iu de bus voor brieven bestemd en niet in die voor drukwerk In de beroemde werl tuigenfabriek van Siemens te Berlijn is een telegraphisch toestel vervaardigd speciaal bestemd voor schouwburgen om ook zelfs bij het geringste begin Van brand eeu alarmsignaal te geven met aanwijzing van de plaats waar zich het vuur openbaart Aan dezen toestel is een andere verbonden die controleert of de nachtwakers geregeld en volledig hun ronde door de gebouwen doen Te Vmstcrdam is een g p officier van het O I leger aan vergiftiging gestorven un het gebruik van wijn hem dezer dagen toegezonden uit ilottcrdam Twee vrienden die met hem van dien wijn gedronken hadden zijn ernstig ziek geworden Bij de gerechtelijke lijkschouwing is men tot de ontdekking van arsenicumvergiftiging gekomen De vrouw van den overleilelie te Rotterdam gescheiden vnn hem leveude is iu heohteuis genomen Donderdag in den vroegen ochtend is in een bovenhuis op de Brouwersgracht te Amsterdam het lijk gevonden van iemand die blijkbaar op gewelddadige wijze is gestorven De wanden van het vertrek waren bcspnt met bloed uit eene keelwonde die den dood had ten gevolge gehad Aan armen en beenen waren touwen gebonden maar niet op zoodanige wijze dat daardoor noodzakelijk anderen in verdenking zouden moeten komen Voorloopig is er geen reden aan iets anders dan zelfmoord te denken De zaak is iutusschen zeer raadselachtig De overledene was weduwnaar vader van vyf kinderen Hij bewoonde een eigen huis en was eeu welgesteld man In zijn huiselijke omstandigheden was uiets wat eeu zelfmoord zou kunnen verklaren Als ambtenaar bekleedde hij tot nigeraeene tevredenheid van allen die met hem in aanraking kwamen eene niet onbelangrijke betrekking Men begrijpt dus niet wat tot deze daad kan hebben geleid en heeft zooals wij zeiden evenmin reden om iemand anders te verdenken In de ZicoUcke Cl vestigt X de aondacht op een brief van een der heeren schoolopzieners te Zwolle aldus aanvai gende ïa antwoord uwer geëerdeu van IS dezer is dienende alsdat de heer my verzoekt enz Uit Leeuwarden schryft men oan het Dagblad De heer J W Steenbergen rustend landmeler te s Gravenhage heeft een adres gezonden aan de Prov St iliMi ï in FriesVmil hjudende veizoek tn ondersliuiiiiigvan eendoor hem a in de Tweede Kaïner en aan den Minister van Binnenlandsche Zaken ingediend pl in tot droogmaken van de geheele Zuiilerace Volgins adrcssunls plan zouden de eilauden Ameland Terschelling Vlieland en Texel met den Helder wor len verbunden door doellrcftVnde zeedijken met groote scheepvaart eu uilwateringsluizcn tuascheu den II Uier Texel en ten noorden van Wieringen Van het Zwarte VV iler en den mond van don Uja zuu eeu voldoend uil wateringsen schecpvaarlknnaid lot de voornnlde sluizen zoomede van den mond van den IJssel naar Amsterdam worden gemaakt Dezer dagen stond voor de Kechtbank te Middelburg terecht de heer P P B Haadslid van Stoppeldijk beklaagd van hoon jegens den onderwijzer 8 door dieu in een advertentie iu het ferWi te hebben ten laste gelegd dat hij soms dronken is eii de kinderen niet bchooriijk onderwijst maar alleen school houdt om zijn ƒ 600 te ontvangen Bekl had die en dergelijke zaken over 8 gezegd in een verhaal vermeldende hoe 8 bij hem telkeua luinhield om meer tracteraent en dit laatstelijk op vrij onaangename wijze iu eeu herberg deed Bekl had echter die adiiertentie uiet zelfgeschreven De uilgever vau het blad had geweigerd Van de faita el gestel van den schoolmeester een verhaal op te stellen maar dit was naar opgaven vau bekl geschied door eeu zaokwaarnemer waarna bekl er zijn initialen onder plaatste Bekl beweenie ongcleenl als hij was iu het artikel geen kwaad te hebben gezien Het O M achtte hem echter verantwoordelijk het feit bewezen eu de bewoordingen honend esholvi f 150 boete werd gerequireerd De verdediger betoogde daarentegen dat bekl noeh de tcirijver noch de drukker van t stuk was en dus niet verantwoordelijk terwijl daarenboven de bedoeling om te belecdigen niet bestond daar den drukker nog werd verzocht er uit te laten wat vervolg buur mocht kunnen zijn PI voerde tevens nog eenige verzachtende oinstandighedeu aan ouder welke dat S zich werkelijk meermalen bedronk Het gerechtshof te s Gravenhage behandelde Donderdag een drietal crimineele zukeu allen diefstal van vee in de weide betreffende In de eerste was betrokken zekere A B koopman te s Heerenhoek Deze persoon maakte zich in de laatste helft der maand Augustus jl schuldig aan drie diefstallen vaa paarden twee uit de weiden onder Wolphaartsdijk en een uit eene weide onder s Heer Arendskerke Twee der paarden werden na de ontvreemding weder dn nachts aan de respectieve eigenaars teruggebracht maar het derde paard werd tegen een ander paard met 300 toe van de hand gedaan De feiten werden spoedig ontdekt en reeds dadelijk bekende besch zijne schuld welke be eeitpnis hij echter volhield opgevende door armoede lot l et plegen der diefstalleu gedrongen te zya geworden De advocaat generaal Gregory requireerde eene veroordeeling tot 5 jureu gevangenisstraf De heer mr Kaltf trad als verdediger op De volgende persoon die als beschuldigde voor het hof versoheen was zekere J W huiskueeht e Kotterdam die reeds vroeger tot 5 jaren tuohthuitstraf en tot 3 jaren correctioneele gevangenisstraf is veroordeeld Hem werd ten histe gelegd diefstal vnn een paard uit eene behoorlijk gesloten weide onder de gemeente Willeskop Het openb ministerie eischte veroordeeling tot 5 jaren lucbthaisstrnf De heer mr WittewaaÜ trad als ï rde liger op Eindelijk was het een speoialiteit in hel geitenstelen die zich voor het bof te verantwoorden had Deze persoon werd reeds meermalen wegens zoodanige feiten veroordeeld Thans werd hem geimputeerd in i en nacht van 29 op 30 Mei uit eene weide onder Nieuwerkerk a d IJsel andermaal een geit te hebben ontvreemd hetgeen hy uiettegenstaonde twee getuigen hem hebben gezien èn nabij de weide èn in het bezit van de geit ontkende als reden daarvoor opgevende dat hij zich toen de diefstal gepleegd werd in Gouda bevond Het openb min eiachte veroordeeling tot 8 jaren gevangenisstraf De verdediger mr von Raalle concludeerde tot vrijspraak tn deze zaken werd de uitspraak op heden bepaald KUNSTNIEUWS Het concert jl Donderdag im Nat en Vermwlï het eerste der drie door de Goudache OrohwtVereeniging in dezen winter te geven miWkie 6en aangenamen indrak en bevestigde de opinie dBt genoemd lokaal in onze stad eigenlek het eenigfl waar op eene geschikte wijze muziek ter uitwring getracht en gehoord kan worden Wat boWüdien de rust en het gezellig iSijn er niet weinig verhoogd is dat men zich vleien roag na afloop zouder leveaagevaar te huis te komen De uitvoering der orcheatnummers vooral de Sin ftjuie getiri de van de uauwgcz jtte zorgen dooiden heer im Milligeu at lum besteed itat onrustig itfapclen om uiet van nfjiigen te spreken zoo vaak bij dilcttaatenverccnigiiigeu gehoord was volstrekt niet op te merkeu Ue ernst eu ijver bij het instudeeren door den directeur b Hoond scheen bij de uitvoerenden een goeden en bezicleuden indruk gemaakt te hebben merkbaar in technische accuratesse en streven naar beschaafden toon N imen de leden dtlettauten van het orchest en men mag het vun hunne kun ttiefde vertvachten buiten repetitieu cu cjncerteu hunne instrumenten meer ter ocfenlug in de hand dun zou dit niet alleen de ontwikkeling hunner techniek bevorderen maurer werd eene meerdere vastheid en zekerheid in de etcmmiug verkregen die uu eu dun te wenschen overliet en waarvan men toch niet alles op rekening det temperatuur van de zaal mag stelbn Eene uiet geringe aanwinst is zeker de heer Vreeswijk als Hobüist die door zijn frHaien toon de gunstige werking vau zijn instrument in het orchest in het liülit stelde Ouk merkten wij met geuoegeu eenige jeugdige krachten der Stedelijke Muziekschool op en verwachten met het oog op de vele leerliugeu en degelijke onderwijskrachten aan die uuttige ge meeuteiiistetling dat er daarvan later nog vele in de reieu van t orchest zullen plaats nemen Mejufv Selma Kempuer die reeds meermalen hier optrad handhaafde volkomen hare goede reputatie Zoo wel op het gebied vau het Oratorium Haeudel Kinaldo als op bet dramatische Thomas Mignon en in het liedcrgenre zong zij voortreffelijk eu leverde daardoor het bewijs harer veelzijdige talenten De begeleiding van den heer van MiUigen was taeisterhafi De heer van Milligeu trad buvendieu als Solist op eu speelde de Voolsche dansen van CUopiu en Soharwenska met veel virljtositeit en Soliumonu s kabinetstukje Traumerei n diep gevoel Waarlijk de heer van Milligeu heeft getoond niet op te zien t gen de mocielijke taak op één concert directeur en solist te zijn Vour het welgelukken er van brengen wij hem gaarne onze hulde eu dai Voor de toekomst weuscheu wij dat de vereeuiging en haar flink bestuur vau üouda s kuustlieveude ingezetenen die ondersteuning eu aanmoediging mogen ontvangen die zg zoo ruimschoots verdienen en heeft men wel eens gezegd dat met de ophefling van het oude Ëupbonia de muzikale geest in onze gemeente was iuicesluimerd en er moge waars zijn iu die bewering dan is na de tijd gekomen dat meutoime dien geest te wüleu opwekken en aankweekea Z Vergadering van den Gemeenteraaa VRIJDAG 9 NOVEMBER Tegenwoordig de hh fan BergeD Uzcndooni Voorz Vinilg Remg Kut Noothoven n Goor Omlijk Maller tbd Straateu Pust Droit Stmsom tJtraver üiiel eii de Voori Uo voorzitter deelt mede dat de heer Luiten heeft kennis krutiifl grgerea fcrhinilórd te zijn dt vergadering bij te wonen Nog wordt door den veutzittir mtdegedeeld dit de Ge mceuteApotliekt r de beer UuvluÜ a overludun is De uotuleo d r vorige fergttdiring worden gelezen ea geaireileerd De loorzilter de lt nede dat ia ingekomen een Koninklijk besluit waarbij het tricteinent van den Commisurït fa Politie den heer Wickert ii verhoogd met lOÜ en gebracht op 1600 wordt roor kenuiigeving oangeuomeo Ingckouieii ffliuriret Wan den Inipccteur en agenten van Politie hunnen dank betnigeade Toor de lerhoogde jaarwedde Notifieatie eene voordracht tan B en yi die in overleg met deo dist riet s Echoolopziener tn hoofdoaderwgi r der tweede openbare armenichool aanbevelen tot hulponderw zcr den heer L W van der Lee alhier ter vUie en benoeming ia eene volgende vergadering een vooritel van U ea W om een abuis in ene kadastrale opgaaf vandemnnr aan de Bogen te herstellen wordt dadel k in behandeling genomen en algemeen goedgekeurd De heer Samsom vraagt verlof om in eene volgende vergadering B en W te iuterpelleeien over den verkoop van voorn muur dit verlof wordt verleend De beer Fortnyu Droogleeter komt ter vergadering W t gelezen een afschrift van een besluit vin de provincisle vereenig ng van Burgeroeeiters en Seoretarisaen adhaesie aan den Kaad vragende om mede te werken de Gemeentente ontheffen van de vele Kijks werkzaamhedon of daarvooreene billijke vergoeding toe te kennen ter visie eene miuire van B en W van Kceuw k daarbij inzendendede rekening van het voormalig armbestoar van Stem over 187 ter visie oeije miuiv van het Israëlitisch srmbcstnar daarbij lozende eene suppletotre begrooting over het loopende jaar ier visie eene missive van den heer Kapitein logenieor alhier medededcDde dat bü oor dra Uiaiiter van Oorlog is gemachtigd dm deo grond in de Crabethatraat te koopen indien de Raad goedvindt om de bepaling te doen vervallen die in 2 jaren te beboQwcn op voorstel van den Voorzitter dadelijk in behande ng geuom n woedt door B en W voorgeiteld daaraen toe te geven echter zoo die grond later veder door bet r k verkocht mocht worden dat daii dezelve weder aan de geméfente wordt overgedragen voor denzelfdea prijs als nn bedongen is de heer van Straatsn verklaart zteh daartegen in stemming gebracht wordt dien overeenkomstig besloten met 18 tegen 1 stem die van den heer van Straten eene misBiie van deuzelfden alnbiedende ont vau s R kawege de Kade van het schieiterein te verhoogen wordt mede dadelijk iu behandeling gcDamen en algemeen goedgekeurd cm rii rt in li m V i liet tilies v n J Kiilkumii tot veriniiidering vau picht aan but liecuttijksi he verlaat dii strek dat dit ci uek nift vatbaar i tot iimiUigiug ter een v wtfitul vau I ea tot vvijigtug au den staat der begiootiiig over 1877 tn visie ecu iiiiiiBue van mej A Schouten verzoekende uutfllag ah huli yiidiirwij el e3 ouu de tweede Aroienwfbool nordt cltv verLcnd Aan de ovile is Den siijipIeUiireu stint van begrooting der InVomsteti en Uitffaven van het lltit VL r ouk dtr uumuiisHie van toezicht over de st d m iziek hojl tot wijzigiug vau liet rt glemeut algeuiei n goedgekeurd Hiït adres van A I nfeber c b be refTeudc het egruimeu van een schuurtje aan dr tiojieii de heer Üudijk vrniigt of er uiets op te vinden is om beide jxirtijeu geuoegeu te geven de Voorzitter beantwoordt ilat jjai iijcn dit kunnen Inproevcu daarna wordt volgen het rapport algemeen afnijitcnd be eUikt Het ver ock vau den heer C J l l rince tot het koopen van de zijl achter de Lszaruaste g met algeuiccnc steuiiucn goedgekeurd de heer Kist nam aan deze stemming geen deel De aanvraag vau het It C kei kbestuur tot afstand vau een stukjd gruud aan de stcpg uaast het oude Het voorstel tot vaststelling van het 1ste aauvnllingskuhier der plaatselijke directe belasting dienst 1S77 tot een bedrag van 702 79 wdt algemeen goedgekeurd De verordcniug houdeude regels voor het pensioneereu van gemeente Anitenaren nadat Uicriu eenige vtijzigtugeu d M r des heer Kist zïjn voorgesteld die gedeeltelijk zijn overgenomen wordt dezelve aangenomen met 10 tegen 4 stemmen die der heeren Virulij Fortuijn l roogiwvfcr Itemij en den Voorzitter De heer Furtnijo Dncjgleever verlaat de vergadering benoemd worden tot buijwRderwijzer aan de burgerschool voor jongeus de heer K J xan Jngeu te Haastrecht tot hulponderwijzer aan de Tu i8eheuschool de heer M de Hoer alhier tot hul o der Jzere8 aldaar uiej W J Kromhout te Moordreeht tut huljionderwgzer aan de eerste Arntenifehool de heer H van Kljek alhier en tot hntivmdcrwijzer nn i de tweede Armeaschool de beer J Ëmeij i alhier tot onderwijzer aan de Avondschool de heer 1 Kapteiju eu tot breivruuw aan de bewaarschool der eerste Armenschool mej J M £ f dauw wed J I aartmau Ir Na machtiging om ann de genomen beslniten uitvoering te geven zonder resumptie eindigt de vergadering Laatste Berichten Parijs 9 Nov P irticulifr telegram De Kamer heeft hedea genoeg verkieziii eu goedgekeurd om zich margen deliuitief Ie kuuueu conntituceren Ue verkiezing v n Grévy tot President is zeker Moaadag begint bet debat £ r zijn geruchten iu omloop over de aftreding van het Kabinet en de vorming van een nieuw Ministerie der rechterzijde De meerderheid van den Senaat die tegeit het tsgenwoordig Kabinet is gestemd maar den Hnarschalk oudersteuueu wil zoa het uieuwe Kabiuet moeten oudersteuueu en eene tweede ontbinding zou dau waarschijulyk zgn Een delegatie der Bonapurtislen heeft gisteren avond by moude van Uouher den Maarschalk vau hunne toewijding verzekerd De crisis wordt algemeen geacht ernstiger te zijn geworden door de benoeming vun het oouiilé der vereenigde Uukerz de van dan Senaat bij den Aliurschulk Konstantinopel 9 Nov De troepen van Moukhtar eu Ismael Pacha zijn na de nederlaag bij Devcboyum in voUlugcn wanorde bi i eu Erzerum gevluc it Het gerucht dat Moukhtar P icha gewond was ia onjuist De Kussen hebben eene positie bezet welke Erzerura bcheerscht ip bewoners verlangen de capitulatie der stad Sir 4rnold Kenibnll heeft Erzerum verlaten De vau Trebizonde verwachte versterkingen ziju uiet aangekomen de communicatie tusschen Erzerum eu Trebizonde is nitersV moeielijk Bij Bnybnrt heeft eene ontmoeting met den vijand plaats gehad waarbij llifaat Pacha gewand werd Men verwacht gecombineerde operaties vau Osman Mehemed AU en Chef ket Paoha vau welke het lot van Plewna afhangen Er is tot deu oorlog a ouirauce beslaten en tot eene uieuwe lichting van troepen De divisie op Kreta is naar Konstantinopel outbodeu Parijs 9 Nov De Kamer keurde heden 129 verkiezingen goed waaronder enkele van conservatieve afgevaardigden als Janvier de la Motte en andereu De voorzitter deelde mede dat de Kamer thans de verkiezingen van meer dun de helft der leden had goedgekeurd en derhalve morgen tot de samenstelling van haar definitief bureau zou kunneu overgaan Daarna zal zij met het onderzoek der geloofsbrieven voortgaan De Ministers wareu ter vergadering aanwezig bereid op eventueele vragcu te antwoorden doch geeu iucident deed zich voor Parijs 9 Nov Berichten van hedeu uit Konstantinopel melden dat in de straten plakkaten zijn aangeplakt waarin de ministers aansprakelijk gesteld worden voor den tegeuspoed der Turksohe wapenen Er hebben arrestaties plaats gehad De ontevredenheid onder de bevolking heeft de regeering van haar plan doen afzien om het garnizoen vau Konstotiuopel door de burgergarde te vervangen Burgerlijke Stand GEBOREN 7 Nov Conieli Fredericn onder LTeygemsn en C F Scbarlemaa 8 Neeltjo Klaria oudcra i van Kr E lil en T Jimjjinrcl 9 Joh m Dpi I oiiH ra M vao Ki k t ii i 11 lan IJn i iiR 10 M irjii JacjIjii uiidera A C Jjcliritk in J Titrni t OVBRI MIFN b Nü T ilii Jonjt wtd M H eilt 83 j ö L liudaiins A i j A A Maasland 5 in OVBKUl UumV 9 Nm A Vcrliotf 8 j in M C f o Is A j A J an der Hinden 2R j rn M J Snel 1 inaii i i j A II uu d r Znulin 43 j en M Smient 41 J A ïiiu Miei 3 j en C M Culle Ï6 j A Driis to L iden 34 j en ZiigJielJ 34 j J Saa ii j en J C KiR iiiaos S3 j ADVERTENTIEN S a o pq c gg a xT a o3t ll cg J Q o D afm g1B o ïx Q i Oudertrouwd ABRAHAM JACOBÜS tas der SANDISN EN MARIA JOHANNA SXELLEMAN Gouda 9 Nor 1877 j Getroawd M J OÜSTEIILING Tan Gouda H M A KLARE Amsterdam 7 Nov 1877 Die ook namens wederzydsche Familie bannen dank betuigen voor de vele blijken vanbelangstelling bg gelegenheid van hun Huwelgk oii dervonden ♦ Heden overleed na een smarteiük lyden mijn hartelijk geliefde echtgenoot LEONARDOS BOEIjSÜMS in den otiderdom van 39 jaren Slechte vier maanden mocht ik uet hem vereeuigd üjn De Wed B0ELSÜM8 geb Bo UDK Gouda 9 Nov 1877 ♦ Heden overleed mgue geliefde Echtgenoote CORNEUA MARIA KERPEE in den 0 LEEFLANÖ ouderdom van 43 jaren Gouaa 10 Nov 1877 De Heer es Mevrouw van mi GARDEN Lkith belaigen hun dank voor de vale bewijzen van deelneming ondervonden bg het overlijden van Mevrouw de Wed Van Dut GARDEN Akebsloot te Rotterdam Gouda 10 Nov 1877 COMMISSARISSEN voor de BEREIDING en UITÜEELING van SOEP te Gouda hebben de eer hunne Studgenooten kennis te geven dat zij voornemens zijn eerstdaags rond te gaan met de Igaten ter inteekeoing van SOEPKAARTEN voor den aanstaanden wigter Zij nemen de vrjjheid de deelname daartoe bizonder aan te bevelen ten einde bij te dragen tot de instandhouding van eene der nuttigste iurichtiugeu alhier Namens Commissarissen voornoemd W J FORTDIJN DROOGLEEVEft f i Vooriitter VAN ZEULEN Secretaru Gouda 8 November 1877 EEN UODEIIN BIUAUT met TOEBEHOOREN teg n billflken prüi UIT DE HAND TE KOOP Te bevragen fc i M E MONASCH Markt A 89 Gouda 200 000 beschikbaar als Ie HY op Landergen a 4 s Adres ibrieven bg den Heer J MULDER singel te Gouda Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laalate vinding KOOLPORTRETTEN die in 4u rzaamheid gewone Photographiën oyerlrefi n VERGROOTINUEN Lijsteii P s artoutsenz